Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nie zabudowanych niżej wymienionych nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Wolina

ogłasza III nieograniczony przetarg ustny,

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nie zabudowanych niżej wymienionych nieruchomości

 

Obręb 3 Wolin ulica Katedralna

 

1. działka Nr 56/36 o pow. 37 m2

wraz z udziałem do 1/3 części w działce 56/58 o pow. 52 m2 oraz udziałem do 1/20 części w działkach Nr 56/60 o pow. 175 m2 - teren zielony i 56/59 o pow. 510 m2 - droga wewnętrzna

cena wywoławcza 47.362,- zł

Do ceny ustalonej w przetargu doliczona zostanie kwota 11.550,- zł tytułem jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia bezterminowej służebności polegającej na prawie do zabudowy budynkiem mieszkalnym wzniesionym na wysokości minimum 4,5 m nad powierzchnią gruntu.

Na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki Nr 56/36 obciążona zostanie działka sąsiednia tj. 56/37 prawem służebności polegającym na prawie do zabudowy budynkiem mieszkalnym wzniesionym na wysokości minimum 4,5 metra nad powierzchnią gruntu ( przejazd bramny w zabudowie pierzejowej ), z możliwością budowy muru oporowego związanego z tą zabudową o szerokości 25 centymetrów - zgodnie z uchwałą Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem służebności działki Nr 56/37 położonej w obrębie 3 Wolin.

 

 

2. działka Nr 56/39 o pow. 147 m2

wraz z udziałem do 1/20 części w działkach Nr 56/60 o pow. 175 m2 - teren zielony i 56/59 o pow. 510 m2 - droga wewnętrzna

cena wywoławcza 95.242,- zł

 

 

3. działka Nr 56/41 o pow. 333 m2

wraz z udziałem do 1/20 części w działkach Nr 56/60 o pow. 175 m2 - teren zielony i 56/59 o pow. 510 m2 - droga wewnętrzna

cena wywoławcza 189.342,- zł

 

4. działki Nr 56/50 o pow. 117 m2 i Nr 56/62 o pow. 48 m2

wraz z udziałem do 1/3 części w działce 56/49 o pow. 131m2 oraz udziałem do 1/20 części w działkach Nr 56/60 o pow. 175 m2 - teren zielony i 56/59 o pow. 510 m2 - droga wewnętrzna

cena wywoławcza 126.242,- zł

 

5. działka Nr 56/51 o pow. 140 m2

wraz z udziałem do 1/3 części w działce 56/49 o pow. 131 m2 oraz udziałem do 1/20 części w działkach Nr 56/60 o pow. 175 m2 - teren zielony i 56/59 o pow. 510 m2 - droga wewnętrzna

cena wywoławcza 113.942,- zł

 

Wszystkie wyżej wymienione działki posiadają urządzoną Księgę Wieczystą Nr 18456

 

 

Warunki oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

 

1. I opłata roczna wynosi 25% ceny ustalonej w drodze przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste.

 

2. Opłata roczna wynosić będzie 1 % ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu i płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku.

 

3. Do I opłaty rocznej i opłat rocznych doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej obowiązującej w terminie płatności opłat.

 

4. I opłata roczna oraz opłaty roczne obniżone zostaną o 50% z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków.

 

5. Opłata roczna może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

 

6. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej może ulec zmianie w zależności od ostatecznej funkcji obiektu.

 

7. Wyżej wymienione nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, położone są w centralnej części miasta i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Dopuszcza się umieszczenie funkcji usługowej w parterze budynku pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.

 

8. Na przedmiotowe działki wydana została decyzja nr 69/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowie - odbudowie kwartału mieszkaniowo usługowego w zabudowie pierzejowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej.

Działki leżą w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr 68 znak Kl.-V-0/50/55 z dnia 29.10.1955 r. oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych „W-II”

 

 

9. Nabywca zobowiązuje się do:

 

- przejęcia warunków zabudowy określonych w decyzji Nr 69/2009 z dnia

4.08.2009 r

- rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów w okresie do 15

miesięcy od dnia

zawarcia umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste

- zakończenia zabudowy w stanie surowym zamkniętym do 24 miesięcy od

dnia zawarcia

umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste

- wybudowania na własny koszt urządzeń infrastruktury technicznej

- urządzenia na własny koszt terenu wewnątrz kwartału zgodnie z decyzją o

warunkach zabudowy

- nabywcy działek 56/57, 56/56, 56/55, 56/54, 56/53, 56/52, 56/51,56/50, 56/62

zobowiązują się na własny koszt do likwidacji znajdującej się na działce

nawierzchni asfaltowej

- nabywcy działek przyjmują zobowiązanie użytkowania nieruchomości w

sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami

 

10. Wszelkie prace i roboty na nabytej nieruchomości wolno prowadzić tylko za pozwoleniem, opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno prowadzić jedynie pod nadzorem archeologicznym po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od Konserwatora Zabytków ( koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor ).

 

11. Teren jest przydatny do zabudowy pod warunkiem jej pośredniego posadowienia- na palach lub kolumnach żwirowych, zagłębionych poniżej stropu gruntów nośnych. Aby uniknąć nierównomiernego osiadania sąsiednich budowli należy wykonanie pali objąć jednym etapem prac badawczych, projektowych i realizacyjnych obejmujących całą powierzchnię zabudowy w obrębie kwartału i w związku z tym wykonanie ław fundamentowych należy objąć jednym pozwoleniem na budowę.

 

12. Dopuszcza się zamienne posadowienie budynków umożliwiające uzyskanie jednego pozwolenia na budowę

 

13. Budowa budynku na dwóch lub więcej połączonych działkach może być zrealizowana tylko pod warunkiem, że poprzez rozczłonkowanie pionowe bryły i elewacji frontowej zostanie uwidoczniona historyczna wielkość poszczególnych działek.

 

14. Zaleca się wykonanie elewacji wg koncepcji architektonicznej opracowanej przez Zakład Projektowania Architektonicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w październiku 2009 roku ( autor opracowania mgr inż. arch. Łukasz Szpak, Konsultacja Dr inż. arch. Karol Krzątała ), wstępnie pozytywnie zaopiniowanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie pismem z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

 

15. Po wybudowaniu stanu surowego zamkniętego wieczysty użytkownik będzie mógł ubiegać się o nabycie nieruchomości na własność.

 

16. Termin rozpoczęcia i zakończenia zabudowy może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego w przypadku nie oddania w użytkowanie wieczyste wszystkich działek w I przetargu bądź innych obiektywnie uzasadnionych przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego, w szczególności praw archeologicznych. Terminy te mogą ulec przedłużeniu o czas do oddania w użytkowanie wieczyste ostatniej działki na terenie kwartału.

 

17. Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem terminu wyżej określonego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik wieczysty nie wzniesie określonych w niej budynków. W przypadku rozwiązania umowy użytkownikowi wieczystemu przysługiwać będzie wynagrodzenie równe wartości budynków i urządzeń wzniesionych zgodnie z umową, na dzień rozwiązania umowy oraz zwrot sumy opłat rocznych za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego.

 

18. Nabywcy nie będzie przysługiwać roszczenie wobec Gminy Wolin z tytułu warunków zabudowy, a w szczególności jeśli nie dojdzie do jednoczesnego rozpoczęcia budowy ław fundamentowych dla całego kwartału.

 

 

Pozostałe warunki przetargu:

 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

 

2. Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 11 marca 2013 roku.

 

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

4. Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej, uchwałę na nabycie nieruchomości. Do spisania protokołu wymagany jest również numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2013 r. w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12oo.

 

6. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

7. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 

8. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 91 32 20 803 Wolin.

Położenie wyżej wymienionych działek oznaczono na mapie literą A.

 

Ogłoszenie znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.wolin.pl w zakładce Nieruchomości - ogłoszenia o przetargach

 

 

0x08 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

 

 

 

 

Wolin, dnia 2013-01-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 30-01-2013 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 30-01-2013 10:08