Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę "Plaży miejskiej", stanowiącej niezabudowaną nieruchomość, położoną w obrębie 3 Wolin o pow. łącznej 2,4525 ha


Burmistrz Wolina

 

 

ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę „Plaży miejskiej”, stanowiącej niezabudowaną nieruchomość, położoną w obrębie 3 Wolin o pow. łącznej 2,4525 ha, składającą się z

 

- części działki Nr 151/22 o pow. 0,4530 ha KW 18303

- części działki Nr 151/47 o pow. 0,7529 ha KW 18303

- części działki Nr 151/49 o pow. 1,2106 ha KW 18303

- części działki Nr 153 o pow. 0,0360 ha KW 29955

 

z przeznaczeniem do zagospodarowania na cele rekreacyjno wypoczynkowe oraz w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej i gastronomicznej zgodnie z uchwałą Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. oraz uchwałą Nr IX/112/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r.

 

Na przedmiotowy teren opracowany został Projekt koncepcyjny zagospodarowania plaży w Wolinie stanowiący załącznik do w/w uchwały, który określa tereny pod:

- pole carawaningowe pow. 0,2875 ha

- pole namiotowe pow. 0,4512 ha

- dwie polany rekreacyjne pow. 1,0408 ha

- teren do prowadzenia działalności gastronomicznej pow. 0,0452 ha

- teren plaży pow. 0,6278 ha

 

Nieruchomość składająca się z działek 151/22, 151/47 leży w granicach pasa technicznego, a działka 151/49 położona jest przy granicy pasa technicznego w pasie ochronnym. Zamiar wydzierżawienia jest pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Morski w Szczecinie. Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z pozwoleniem na zmianę sposobu zagospodarowania terenu pasa technicznego czy rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Zmiana sposobu zagospodarowania terenu dzierżawy wymaga spełnienia przez dzierżawcę zapisów obowiązującego prawa:

-ustawy z dnia 21 marca 1991 r o obszarach morskich R.P. i administracji morskiej

- art.42 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

- art. 82 i 122 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- zarządzenia Porządkowego Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ochrony terenów pasa technicznego

 

WARUNKI PRZETARGU

 

1. Dzierżawca terenu plaży miejskiej w Wolinie w ramach umowy dzierżawy przejmie na siebie obowiązki organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zasadach określonych w art. 34 d ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne - Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami i w związku z tym ciążyć na nim będzie obowiązek:

- wykonania na własny koszt dwóch badań jakości wody w terminach wskazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

- oznakowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli poprzez ustawienie tablicy informacyjnej umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie zawierającej :

 

a. napis „miejsce wykorzystywane do kąpieli i jego nazwę

b. nazwę albo imię i nazwisko, adres, numer telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli

c. adres i numer telefonu właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego kontrolującego miejsce wykorzystywane do kąpieli

d. bieżącą ocenę jakości wody

e. informację o okresie na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało zorganizowane

- niezwłocznego przekazywania właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wyników badań wody oraz informacji o wystąpieniu zmian, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości wody

 

 

 

2. Dla dzierżawcy przekazane zostanie:

- instalacja wodociągowa zasilająca w wodę teren plaży wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz z rur PE o średnicach ? 25 i ? 40 ułożona na głębokości 40 cm pod ziemią

- sieć energetyczna na słupach wraz z oświetleniem plaży oraz szafki przyłączy elektrycznych

- ogrodzenie z płyt prefabrykowanych i siatki stalowej

- kontener w którym urządzono dwie toalety, kabinę prysznicową, pomieszczenie sanitarne z umywalka i toaletą oraz pomieszczenie magazynowe

 

3. Dzierżawcę obciążać będą koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym: podatek od nieruchomości, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych i płynnych na podstawie odrębnie zawartych umów oraz koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu dzierżawy.

 

4. Wykonane przez Dzierżawcę trwałe ulepszenia na przedmiocie dzierżawy zaliczone zostaną na poczet czynszu dzierżawnego.

 

 

5. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 2.452,50 zł brutto

 

wysokość wadium 300,-

 

Czynsz ustalony w drodze przetargu będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Powyższe stwierdzane będzie aneksem do umowy. Zmiana stawki obowiązywać będzie od 1 stycznia każdego roku, w oparciu o wskaźnik roku poprzedniego

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu i złożenie oferty

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto Urzędu nr 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2012 roku.

 

Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2012 roku w sekretariacie Urzędu do godziny 1530. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisanej „Przetarg na dzierżawę plaży w Wolinie”

 

 

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- oferowany czynsz dzierżawny

- proponowany sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy zbieżny z opracowaną koncepcją

 

Do oferty należy załączyć kopię dowodu wniesienia wadium

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 roku w pokoju Nr 115 Urzędu Miasta o godz. 1000.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu zawarta zostanie umowa dzierżawy na okres 5 lat z przeznaczeniem nieruchomości do zagospodarowania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej i gastronomicznej.

Wpłacone wadium dla tej osoby zaliczone zostanie na poczet czynszu. Osiągnięty w przetargu roczny czynsz dzierżawny płatny będzie kwartalnie w terminie do końca każdego kwartału.

 

Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

Burmistrz zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój . nr 8, tel. 91 32 -20 - 803

 

Wolin, dnia 2012-04-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 10-04-2012 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 10-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 17-04-2012 08:17