Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na dofinansowanie w roku 2012 zadań w Programie Świetlica-Dzieci-Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.


Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2012 zadań w Programie „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Oferty można składać w poszczególnych województwach do 30 marca 2012 r.

Na ten cel w 2011 roku zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800 tys. złotych, przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40 tys. złotych każda. W 2011 roku na dofinansowanie tych zadań programowych, rozdysponowane zostały środki finansowe w tej samej wysokości. Udzielono 20 dotacji podmiotom uprawnionym w formie dofinansowania po 40 tys. złotych.

W bieżącym roku również przyznanych zostanie max. 20 dotacji po 40 tys. złotych każda z przeznaczeniem na dofinansowanie najlepszych ofert, wybranych spośród zgłoszonych w konkursie przez podmioty uprawnione do tej edycji konkursu.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty uprawnione, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz. 887), w tym: uzyskały zgodę na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub prowadzą taką placówkę na zlecenie oraz podejmują działania programowe w zakresie podtrzymywania, rozszerzania działalności w tej placówce na rzecz dzieci i młodzieży wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym oraz wsparcia dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy przyjętej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie. Z dotacji mogą być pokryte wydatków kwalifikowane, przeznaczone na.:

  • doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;

  • zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych tzw. zielonych szkół dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;

  • organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców;

  • zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.

Wniesiony wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20% kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie programowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości z własnych środków finansowych lub w połowie z własnych środków finansowych oraz w połowie, jako wyliczona praca wolontariuszy.

SKŁADANIE OFERT:

  1. Wzór oferty konkursowej - określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25). W poz. III pkt 7 tej oferty - „Miejsce realizacji zadania publicznego” - należy wskazać nazwę i lokalizację placówki wsparcia dziennego, której dotyczą zadania ofertowe.

  2. Miejsce i termin składania ofert w województwach - siedziba Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich, poszczególnych województw lub ich Urzędy Marszałkowskie, w terminie do 30 marca 2012 r.

  3. Przekazanie ofert z województw do dalszej oceny w konkursie - max. 5 najlepszych ofert z danego województwa, spełniających wszystkie wymogi formalne konkursu, najwyżej ocenione podczas wstępnej oceny merytorycznej zaopiniowane do dalszej oceny w Komisji powołanej zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej - właściwe ROPS-y  lub Urzędy Marszałkowskie przekazują pocztą na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa.

  4. Do każdej z (max pięciu) najlepszych ofert załączają swoje pisemne opinie wraz z podaniem liczby punktów i klasyfikację do grupy przyznanej każdej z tych ofert, wg punktacji i klasyfikacji podanej w Programie.

  5. Termin przekazania ofert do oceny Komisji Konkursowej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - do 16 kwietnia 2012 r. - liczy się data nadania przesyłki tj. możliwa do odczytania ze stempla pocztowego. Oferty przekazane po tym terminie (zarówno bez podanej daty nadania przesyłki jak też z datą późniejszą) nie będą rozpatrzone.

Informacja przekopiowana ze strony internetowej ministerstwa: Konkurs.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 09-02-2012 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Prachnio 09-02-2012 14:30