Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/174/03 RADY MIEJSKIEJ w WOLINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2004 r.


UCHWAŁA NR XVI/174/03
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta (załącznik Nr 1)

w wysokości

17.664.141 zł

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2), w tym:

16.714.631 zł

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 111 cyt. ustawy), (załącznik Nr 3)
150.000 zł

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4)


947.010

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 5)2.500 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta (załącznik Nr 6)

w wysokości

17.014.141 zł

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7),
w tym:

16.064.131 zł

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 8)


150.000 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9)


947.010 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 10)2.500 zł

§ 3.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 650.000 zł zostanie przeznaczona na:

1) spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


200.000 zł

2) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


200.000 zł

3) spłatę kredytu inwestycyjnego z Banku Gospodarki Żywnościowej w Szczecinie


250.000 zł

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 14.102 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne określone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje dla instytucji kultury przeznaczone na:

1)

Dział 921

Rozdział 92109

w łącznej kwocie

263.000 zł

2)

Dział 921

Rozdział 92116

w łącznej kwocie

224.000 zł

3)

Dział 921

Rozdział 92118

w łącznej kwocie

110.000 zł

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1)

Dział 630

Rozdział 63095

w łącznej kwocie

20.000 zł

2)

Dział 926

Rozdział 92695

w łącznej kwocie

150.000 zł

§ 10. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2 a ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 447. 127 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 1. 000. 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł
przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wolina do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Biura Administracyjnego Szkół do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych z wyłączeniem środków finansowych na inwestycje oraz wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Ewa Halicka

2

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 19-01-2004 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 13:20