Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLINIE

 

 

ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

Ul. Zamkowa 21

72 - 510 Wolin

www.bip.opswolin.pl

 

 

TELEFON / FAX

 

     

Lp.

Nr wew. - 

wybieranie tonowe

Nazwa

Numer telefonu bezpośredni

 1

11

FAX

91 32 21 031

 2

12

Pracownicy  socjalni z rejonu 3 i 4

 

91 32 13 192

 3

13

Księgowość

 

91 32 21 030

4

14

Pracownicy socjalni obsługujący miasto Wolin

rejon 1 i 2

91 32 21 032

5

15

Usługi Opiekuńcze

Pracownicy socjalni z rejonu 5 i 6

91 32 61 176

6

16

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

91 32 61 011

7

18

Realizacja świadczeń pomocy społecznej.

Realizacja projektu systemowego POKL.

91 32 10 223

 

     ADRES E-MAIL

ops@wolin.pl

 

KIEROWNIK PLACÓWKI

Małgorzata Klimowska

 

GODZINY PRACY PLACÓWKI

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30, natomiast w każdy wtorek do 16 00 pełnione są dyżury przez Kierownika Ośrodka lub Kierownika Sekcji Usług Opiekuńczych. Interesanci przyjmowani są przez pracowników socjalnych codziennie od 8 00 do 10 30, w godzinach od 10 30 - 15 30 wykonują pracę w terenie.

 

ORGAN PROWADZĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie został powołany zgodnie z Uchwałą Nr XIV/108/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wolinie z dnia 24 kwietnia 1990r.

Jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolin. Jako jednostka budżetowa środki finansowe na działalność i realizację powierzonych zadań otrzymuje z budżetu gminy i budżetu państwa.

 

NADZÓR

Nadzór nad wykonywaniem zadań powierzonych Ośrodkowi Pomocy Społecznej sprawuje Burmistrz oraz Wydział Polityki Społecznej przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

 

 

 

GŁÓWNE ZADANIA

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń;

 • pracy socjalnej, rozumianej jako wszelkiej działalności Ośrodka na rzecz jego klientów, począwszy od pomocy w wypełnianiu różnych wniosków, kończąc na występowaniu do sądów rodzinnych w sprawach o alimentacje;

 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

 • realizacji wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

 

Osobom i rodzinom przysługuje pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria dochodowe:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł. netto,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. netto. W przypadku rodziny kryterium stanowi sumę liczby osób pomnożonej przez 316 zł.

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt.1-15 ustawy o pomocy społecznej tj.:

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie;

 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;

 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawczej;

 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 13. alkoholizmu lub narkomanii;

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Ustawa o pomocy społecznej określa zadania własne gminy, do których w szczególności należy:

   1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

   2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

   3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

   4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

   5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym celowych specjalnych;

   6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym;

   7. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

   8. praca socjalna;

   9. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;

   10. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

   11. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

   12. dożywianie dzieci;

   13. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

   14. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

   15. sporządzanie sprawozdawczości;

   16. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

   17. współpraca z powiatowym urzędem pracy;

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;

 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

 5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

 

Realizacją w/w zadań zajmują się pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów.

Miasto i Gmina Wolin została podzielona na 6 rejonów, które podlegające pracowników socjalnym:

Rejon 1 - Wolin - starszy pracownik socjalny Halina Kruczek, obsługuje ulice:

Konopnickiej, Moniuszki, Mostowa, Niedamira, Rybacka, Słowiańska, Owocowa, Kwiatowa, Parkowa, Kościelna, Jaracza.

Rejon 2 - Wolin - starszy pracownik socjalny Janina Ociesa, obsługuje ulice:

Krzywoustego, Graniczna, Katedralna, Kolejowa, Krzywa, Mała, Matejki, Mickiewicza, Mieszka I, Ogrodowa, Osiedle Robotnicze, Polna, Prosta, Sienkiewicza, Słoneczna, Ciasna, Wojska Polskiego, Wiejska, Świerczewskiego, Zamkowa.

Rejon 3 - starszy pracownik socjalny Ewa Prokop, obsługuje sołectwo:

Czaplice, Chynowo, Domysłów, Kołczewo, Rabiąż, Rekowo, Sierosław, Świętoujść, Wisełka, Zastań, Żółwino, Warnowo.

Rejon 4 - pracownik socjalny Grażyna Bednarczyk, obsługuje sołectwo:

Dargobądz, Jagienki, Karnocice, Kodrąb, Kodrąbek, Ładzin, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Płocin, Sułomino, Unin.

Rejon 5 - pracownik socjalny Małgorzata Koszela, obsługuje sołectwo:

Gogolice, Jagniątkowo, Koniewo, Mierzęcin, Ostromice, Recław, Siniechowo, Skoszewo, Troszyn, Troszynek, Wiejkowo, Zagórze, Wiejkówko.

Rejon 6 - pracownik socjalny Maria Mazur, obsługuje sołectwo:

Dramino, Jaromierz, Jarzębowo, Korzęcin, Darzowice, Dobropole, Parłowo, Parłówko, Piaski Wielkie, Rzeczyn, Strzegowo, Laska, Łuskowo. Warnowo.

 

W maju 2004r. utworzono Sekcję Świadczeń Rodzinnych, która realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeniach alimentacyjnych:

 1. przyjmowanie i rozpatrzenie wniosków

  • wydawanie wniosków na fundusz alimentacyjny,

  • o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

  • wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego,

  • o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego;

 

 

 • wydawanie wniosków na zaliczkę alimentacyjną (niezbędne do złożenia u komornika)

 •  

   

   

   

   

 • weryfikacja w/w wniosków oraz wydawanie decyzji administracyjnych,

 •  

   

   

   

   

 • wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz zaliczek alimentacyjnych,

 •  

   

   

   

   

 • wystawianie zaświadczeń o wysokości oraz okresie pobierania świadczeń rodzinnych, celem ubiegania się o świadczenia poza granicami kraju,

 •  

   

   

   

   

 • współpraca z komornikami.

 •  

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 15-12-2006 15:20
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
  Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 30-01-2012 11:56