herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-10-31 12:00:50
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Daniel Nesteruk 2018-10-31 10:55:42
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25.10.2018 r. o wynikach wyborów Beata Polak 2018-10-30 13:41:24
Pełnomocnik do spraw społecznych Daniel Nesteruk 2018-10-29 13:28:20
OAS.0050.241.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. 18/169 udziału 2/8 pow. 234,25 m? obręb Unin Bernadetta Zyguś 2018-10-26 14:25:50
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-10-25 14:04:11
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej Daniel Nesteruk 2018-10-25 13:18:42
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-10-25 11:32:48
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2018-10-25 11:31:56
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2018-10-25 11:31:22
UCHWAŁA NR LV/701/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-10-24 14:47:20
UCHWAŁA NR LV/702/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Beata Polak 2018-10-24 14:46:55
UCHWAŁA NR LV/703/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów Beata Polak 2018-10-24 14:46:27
UCHWAŁA NR LV/704/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie skargi Anny Pietrusiak Beata Polak 2018-10-24 14:45:37
UCHWAŁA NR LV/705/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wolin Panu Janowi Frankowskiemu Beata Polak 2018-10-24 14:45:07
UCHWAŁA NR LV/706/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-10-24 14:44:38
Sesja LV Beata Polak 2018-10-24 14:44:01
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej" Daniel Nesteruk 2018-10-24 13:58:56
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Beata Polak 2018-10-24 13:50:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 24 października 2018r. została wydana decyzja nr 14/2018, znak: BIO.6733.17.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach zadania ?Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego? na terenie działki nr 244/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2018-10-24 13:35:58
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Wolinie wraz z zestawieniem wyników głosowania w poszczególnych okręgach Beata Polak 2018-10-24 12:36:24
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Beata Polak 2018-10-24 12:35:52
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Wolinie wraz z zestawieniem wyników głosowania w poszczególnych okręgach Beata Polak 2018-10-24 12:31:23
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Wolina Beata Polak 2018-10-24 12:29:16
OAS.0050.234.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLIX/659/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 177, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Magdalena Kus 2018-10-24 10:34:29
OAS.0050.233.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LI/667/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 58/34, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Magdalena Kus 2018-10-24 10:33:36
OAS.0050.232.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/678/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/2 o powierzchni 0,0124 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 Wolin. Magdalena Kus 2018-10-24 10:32:25
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 112/18 z dnia 17.10.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-23 09:30:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 111/18 z dnia 16.10.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-23 09:30:12
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 110/18 z dnia 12.10.2018 r., w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Wolin pomieszczeń tymczasowych Patrycja Kowalczyk 2018-10-23 09:29:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 109/18 z dnia 04.10.2018 r., w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej Patrycja Kowalczyk 2018-10-23 09:28:26
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 108/18 z dnia 04.10.2018 r., w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia losowania przydziału wolnych miejsc handlowych związanych ze świętem "Wszystkich Świętych" na terenie przy Cmentarzu Komunalnym w Wolinie, przy ul. Jaracza Patrycja Kowalczyk 2018-10-23 09:27:42
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 107/18 z dnia 03.10.2018 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw określenia rodzaju i wysokości czynszu dzierżawnego netto za nieruchomości będące przedmiotem przetargu Patrycja Kowalczyk 2018-10-23 09:26:14
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 106/18 z dnia 28.09.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-23 09:24:57
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 105/18 z dnia 28.09.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-10-23 09:24:08
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( IV POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-10-19 13:59:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Meyer, PPUI ?GAZSYSTEM? z siedzibą w Nowych Bielicach 56a-2, 76-039 Biesiekierz, działającego jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie z siedzibą przy ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin w dniu 20 września 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn160/40 mm na terenie działki nr 752 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-10-19 13:21:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Chudyka, przedstawiciela firmy MOTIW S.C. z siedzibą przy ul. Wysockiego 12E/2, 72-400 Kamień Pomorski, działającego jako pełnomocnik Pana Piotra Zinkie-wicza w dniu 4 października 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 45/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2018-10-19 13:10:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Roberta Mituty, działającego jako pełnomocnik Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, w dniu 4 października 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej pełniącej jednocześnie funkcje drogi rowerowej w ramach zadania ?Budowa drogi rowerowej w ramach zadania - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego? na terenie działek nr: ? 520, położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1; ? 623/2, 96, 108, 109/3, 121/1, 121/2, 121/4, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 131, 133/3, 133/4, 133/5, 132/11, 135/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 2. Daniel Nesteruk 2018-10-19 13:09:59
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Mariusz Wiatrak 2018-10-19 09:56:17