herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-08 14:19:38
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-08 14:19:32
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-08 14:19:23
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-08 14:18:52
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-08 14:18:16
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu (II POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-05-08 14:17:23
UCHWAŁA NR XLVIII/618/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 265/1 o pow. 14 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:23:56
UCHWAŁA NR XLVIII/619/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 116/3 o pow. 233 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:23:26
UCHWAŁA NR XLVIII/620/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 25 o pow. 1940 m? w obrębie 5 Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:22:51
UCHWAŁA NR XLVIII/621/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 116/4 o pow. 181 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:22:22
UCHWAŁA NR XLVIII/622/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w części działki Nr 39/12 o pow. 5,46 ha Beata Polak 2018-05-08 11:21:51
UCHWAŁA NR XLVIII/623/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w części działki Nr 39/12 o pow. 0,10 ha Beata Polak 2018-05-08 11:21:17
UCHWAŁA NR XLVIII/624/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 24/31 o pow. 21 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:20:35
UCHWAŁA NR XLVIII/625/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/477/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/24 o pow. 90 m? w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:20:04
UCHWAŁA NR XLVIII/626/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 Wolin w działce Nr 217/14 o pow. 117 m? Beata Polak 2018-05-08 11:19:26
UCHWAŁA NR XLVIII/627/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/41, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:18:53
UCHWAŁA NR XLVIII/628/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 264 o pow. 629 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:18:15
UCHWAŁA NR XLVIII/629/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Wolin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 62/20 o pow.0,4515 ha, położonej w Mierzęcinie Beata Polak 2018-05-08 11:17:43
UCHWAŁA NR XLVIII/630/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w działce nr 11/4 o pow. 6 m? oraz w działce nr 12/2 o pow. 710 m? w obrębie Żółwino Beata Polak 2018-05-08 11:04:23
UCHWAŁA NR XLVIII/631/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zawarcia umowy partnerstwa z Powiatem Kamieńskim Beata Polak 2018-05-08 11:03:57
UCHWAŁA NR XLVIII/632/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wolin Beata Polak 2018-05-08 11:02:35
UCHWAŁA NR XLVIII/633/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/666/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Beata Polak 2018-05-08 11:02:03
UCHWAŁA NR XLVIII/634/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Jolanty Józefowicz Beata Polak 2018-05-08 10:59:17
UCHWAŁA NR XLVIII/635/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Mirelli Okińczyc-Zuwalskiej i Gerarda Zuwalskiego Beata Polak 2018-05-08 10:58:17
UCHWAŁA NR XLVIII/635/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Mirelli Okińczyc-Zuwalskiej i Gerarda Zuwalskiego Beata Polak 2018-05-08 10:57:51
UCHWAŁA NR XLVIII/636/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2018-05-08 10:55:52
UCHWAŁA NR XLVIII/637/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Wolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Beata Polak 2018-05-08 10:53:49
Sesja XLVIII Beata Polak 2018-05-08 10:50:32
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-05-07 14:09:52
Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Daniel Nesteruk 2018-05-07 14:09:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 2 maja 2018r. została wydana decyzja nr 8/2018, znak: BIO.6733.10.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-blicznego dla inwestycji polegającej na budowie 6-oddziałowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą z wyszczególnie-niem placów zabaw, miejsc postojowych, komunikacji wewnętrznej, miejsca gromadzenia odpadów stałych, oświetlenia terenu na terenie działki nr 236/23 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2018-05-02 13:37:09
Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne w 2018 roku Daniel Nesteruk 2018-05-02 10:10:26
Informacja o osiągniętych w 2017 roku przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Daniel Nesteruk 2018-05-02 10:10:02
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortow Daniel Nesteruk 2018-05-02 10:09:31
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok Daniel Nesteruk 2018-05-02 10:08:51
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2017.AS z dnia 10.01.2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Przebudowie zespołu zaporowo upustowego ZZU 1405AC na dz. ew. nr 246/3 w obr. Recław, gmina Wolin, realizowanego w ramach zadania pn. Remont układu technologicznego ZZU 1405 AC "gaz. DN150 Recław " Wolin". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:51:19
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 11.04.2018 roku zawiadamiającego strony postępowania o kolejnych czynnościach podejmowanych w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:49:52
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 30.04.2018 roku zawiadamiające strony postępowania, o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku Powiatu Kamieńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:49:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 11.04.2018 roku zawiadamiającego strony postępowania o kolejnych czynnościach podejmowanych w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:48:18
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2017.AS z dnia 30.04.2018 roku zawiadamiające strony postępowania, o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku Powiatu Kamieńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław". Agnieszka Struska 2018-04-30 13:47:41