herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-09-12 19:51:04
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Ilona Szkudlarek 2018-09-12 19:50:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 93/18 z dnia 06.09.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 13:50:53
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 92/18 z dnia 06.09.2018 r., w sprawie ustalenia zasad handlu związanego ze świętem "Wszystkich Świętych" na terenie przy Cmentarzu Komunalnym w Wolinie przy ul. Jaracza Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 13:50:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 91/18 z dnia 04.09.2018 r., w sprawie ustalenia wartości początkowej gruntów jako środków trwałych Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 13:49:08
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 90/18 z dnia 03.09.2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o udzielnie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 13:48:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 89/18 z dnia 30.08.2018 r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wolin na 2019 r. Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:32:59
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 88/18 z dnia 29.08.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:30:23
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 87/18 z dnia 28.08.2018 r., w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolin za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:29:46
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 86/18 z dnia 27.08.2018 r., w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych przy obsłudze monitorów ekranowych Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:26:55
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 85/18 z dnia 27.08.2018 r., w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:25:57
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 84/18 z dnia 27.08.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r. pn. "Dowożenie ucznió niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim" Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:20:37
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 83/18 z dnia 22.08.2018 r., w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz uczniów wskazanych przez Dyrektorów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wolin, będącego zadaniem własnym Gminy z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 09:18:17
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie Bernadetta Zyguś 2018-09-12 08:55:22
OAS.0050.189.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. 64 pow. 591 m? obręb Wolin 4 Bernadetta Zyguś 2018-09-12 08:47:03
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 82/18 z dnia 20.07.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 08:40:49
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 81/18 z dnia 20.08.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 08:39:46
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 80/18 z dnia 10.08.2018 r., w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonej na Zorganizowaną Grupę Hodowli Gołębi Pocztowych Patrycja Kowalczyk 2018-09-12 08:37:22
2018 r. Mariusz Wiatrak 2018-09-11 14:08:03
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent w Referacie Gospodarki Finansowej" Mariusz Wiatrak 2018-09-11 14:06:35
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent w Referacie Gospodarki Finansowej" Mariusz Wiatrak 2018-09-11 14:04:47
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent w Referacie Gospodarki Finansowej" Mariusz Wiatrak 2018-09-11 14:04:32
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent w Referacie Gospodarki Finansowej" Mariusz Wiatrak 2018-09-11 14:03:27
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent w Referacie Gospodarki Finansowej" Mariusz Wiatrak 2018-09-11 14:03:09
2018 r. Mariusz Wiatrak 2018-09-11 14:00:49
Informacja Dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt ścieków naturalnych Mariusz Wiatrak 2018-09-11 13:39:39
Informacja Dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt ścieków naturalnych Mariusz Wiatrak 2018-09-11 13:38:52
Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 14 września 2018 r. Beata Polak 2018-09-11 13:05:27
Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 14 września 2018 r. Beata Polak 2018-09-11 13:04:39
OAS.0050.192.2018.JL Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XLI/520/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 265/3 oraz części działki nr 251/29, położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin. Magdalena Kus 2018-09-11 12:43:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pani Grażyny Jankowskiej, działającej jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa, w dniu 31 sierpnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w Wolinie przy ul. Mickiewicza i Kolejowej na terenie działek nr: 37/4 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin, nr 19, 24/3, 20/42, 20/43, 24/4, 24/5, 24/6, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2018-09-06 14:21:19
Petycja o umorzenie III i IV raty podatku rolnego na 2018 rok Daniel Nesteruk 2018-09-06 11:38:56
Petycja o umorzenie III i IV raty podatku rolnego na 2018 rok Daniel Nesteruk 2018-09-06 11:38:22
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:20:41
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:20:34
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:20:23
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:20:07
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:19:42
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:19:15
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 236/23, obręb ewid. 320706_4.0004 Wolin w Wolinie ? ETAP I ( III POSTĘPOWANIE) Daniel Nesteruk 2018-09-05 17:18:40