herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.12.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. działki 251/34 o pow. 61 m? obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-14 08:51:30
Ośrodek Kultury Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2019-01-11 14:46:19
Ośrodek Kultury Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2019-01-11 14:45:26
Ośrodek Kultury Gminy Wolin - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2019-01-11 14:45:04
Ośrodek Kultury Gminy Wolin - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2019-01-11 14:44:26
oświadczenie (o wyodrębnieniu rachunku bankowego) Anna Michalska 2019-01-11 14:38:09
Oświadczenie wolontariusza /członka stowarzyszenia pracującego społecznie Anna Michalska 2019-01-11 14:35:48
Oświadczenie wolontariusza /członka stowarzyszenia pracującego społecznie - dokument usunięty Anna Michalska 2019-01-11 14:34:49
Anna Michalska 2019-01-11 14:34:43
oświadczenie (o wyodrębnieniu rachunku bankowego) Anna Michalska 2019-01-11 14:30:58
oświadczenie (o wyodrębnieniu rachunku bankowego) Anna Michalska 2019-01-11 14:30:24
Ośrodek Kultury Gminy Wolin Daniel Nesteruk 2019-01-11 14:30:13
Ośrodek Kultury Gminy Wolin Mariusz Wiatrak 2019-01-11 13:57:24
INFORMACJA Z UWAGI NA AWARIĘ MOSTU OBROTOWEGO W WOLINIE INFORMUJEMY , ŻE OD DNIA 16 SIERPNIA DO ODWOŁANIA MOST BĘDZIE OTWIERANY RAZ DZIENNIE O GODZINIE 16 00 . - dokument usunięty Daniel Nesteruk 2019-01-10 11:15:39
Daniel Nesteruk 2019-01-10 11:15:36
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 159/18 z dnia 24.12.2018 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:30:13
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 158/18 z dnia 24.12.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:27:55
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 157/18 z dnia 19.12.2018 r., w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Wolina Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:27:08
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 156/18 z dnia 19.12.2018 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:25:43
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 155/18 z dnia 18.12.2018 r., w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:24:22
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 154/18 z dnia 17.12.2018 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:21:02
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 153/18 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 3/2017 Burmistrza Wolina, z dnia 04.01.2017 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim w Wolinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:18:26
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:16:05
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 151/18 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:14:49
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 150/18 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Wolin lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:09:23
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 149/18 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie wydzielenia z mieszkania zasobu Gminy Wolin pomieszczeń tymczasowych Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:05:01
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 148/18 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2019-01-09 09:04:03
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych" Mariusz Wiatrak 2019-01-09 07:49:27
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "Stanowisko ds. podatków od osób fizycznych" Mariusz Wiatrak 2019-01-08 15:11:37
2019 r. Mariusz Wiatrak 2019-01-08 15:10:33
OAS.0050.3.2019.ZK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVI/728/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 22a w Chynowie. Magdalena Kus 2019-01-08 14:41:14
OAS.0050.2.2019.ZK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/698/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Stefana Jaracza 1 w Wolinie. Magdalena Kus 2019-01-08 14:40:18
OAS.0050.1.2019.ZK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/699/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6, położonego przy ulicy Stefana Jaracza 1 w Wolinie. Magdalena Kus 2019-01-08 14:38:55
INFORMACJA zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 20815; j.t.) zawiadamia się, że w dniu 02.01.2019 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2019 znak: AP-1.7840.1.210-3.2018.WP zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej 220/110 kV w ramach zadania pn.: " Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rodzielnię 220 kV", na dz. nr 261/123, nr 261/124, nr 261/11 obręb 0025 Recław. Daniel Nesteruk 2019-01-08 14:02:23
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.), w związku z art. 124 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2018 r.,poz. 2204 t.j.) Daniel Nesteruk 2019-01-07 13:00:46
Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2019-01-07 10:31:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2018.AS z dnia 28.12.2018 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1015Z Kołczewo-Kodrąb-Unin Agnieszka Struska 2019-01-03 15:51:17
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2018.AS z dnia 28.12.2018 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1015Z Kołczewo-Kodrąb-Unin Agnieszka Struska 2019-01-03 15:50:03
miejscowości od S do Ż Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:12:17
miejscowości od L do R Daniel Nesteruk 2019-01-02 10:11:54