herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR III/30/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 164/10 o pow. 110 m? w obrębie 3 Wolin Beata Polak 2019-01-30 13:52:24
UCHWAŁA NR III/31/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w działce Nr 67/4 o pow. 1,2183 ha Beata Polak 2019-01-30 13:46:51
UCHWAŁA NR III/32/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ładzin, składającej się z części działki Nr 166/1 o pow. 550 m? Beata Polak 2019-01-30 13:45:58
UCHWAŁA NR III/33/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki nr 33/9 o pow. 21 m?, części działki nr 33/10 o pow. 21 m?, działki nr 33/11 o pow. 23 m?, części działki nr 33/13 o pow. 20,60 m?, części działki nr 33/14 o pow. 21,40 m?, części działki nr 33/15 o pow. 21,60 m?, działki nr 33/16 o pow. 51 m? oraz części działki nr 33/21 o pow. 261 m?, położonej w obrębie 4 Wolin Beata Polak 2019-01-30 13:45:00
UCHWAŁA NR III/34/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami w 2019 roku Beata Polak 2019-01-30 13:33:34
UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych w 2019 r. Beata Polak 2019-01-30 13:32:55
UCHWAŁA NR III/36/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2019 roku Beata Polak 2019-01-30 13:31:53
UCHWAŁA NR III/37/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. Beata Polak 2019-01-30 13:30:25
UCHWAŁA NR III/38/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 ? 2033 Beata Polak 2019-01-30 13:29:02
UCHWAŁA NR III/39/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 Beata Polak 2019-01-30 13:27:44
UCHWAŁA NR III/40/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Wolin na lata 2019-2023 Beata Polak 2019-01-30 13:26:57
UCHWAŁA NR III/41/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 Beata Polak 2019-01-30 13:26:03
UCHWAŁA NR III/42/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 Beata Polak 2019-01-30 13:19:54
UCHWAŁA NR III/43/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek dla dzieci i młodzieży? na lata 2019 ? 2023 Beata Polak 2019-01-30 13:18:17
- dokument usunięty Beata Polak 2019-01-30 13:17:51
- dokument usunięty Beata Polak 2019-01-30 13:17:37
UCHWAŁA NR III/44/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok Beata Polak 2019-01-30 13:14:43
Sesja IV Beata Polak 2019-01-30 13:08:26
Sesja III Beata Polak 2019-01-30 13:08:15
Rok 2019 Beata Polak 2019-01-30 13:08:07
ZARZĄDZENIE NR 42/19 Burmistrza Wolina z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2019 roku. Daniel Nesteruk 2019-01-30 12:24:57
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2019 roku Daniel Nesteruk 2019-01-30 12:23:25
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 19/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Ładzin Patrycja Kowalczyk 2019-01-30 11:55:52
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 6/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich w Gminie Wolin Patrycja Kowalczyk 2019-01-30 07:56:12
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 34/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Wisełka Patrycja Kowalczyk 2019-01-29 08:59:10
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 161/18 z dnia 31.12.2018 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" Patrycja Kowalczyk 2019-01-29 08:58:32
Daniel Nesteruk 2019-01-28 10:27:53
2019 r. Daniel Nesteruk 2019-01-28 10:27:36
2019 r. Daniel Nesteruk 2019-01-28 10:27:26
OAS.0050.28.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. dz. 286/20 o pow. 0,8000 ha, dz. 286/14 o pow. 0,0410 ha, cz. dz. 151/51 o pow. 0,1500 ha obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-01-25 15:25:27
OAS.0050.27.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dz. 196/5 o pow. 800 m? obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2019-01-25 15:23:32
Dyżur Przewodniczącego Rady Beata Polak 2019-01-24 14:42:20
Dyżur Przewodniczącego Rady Beata Polak 2019-01-24 14:41:49
Dyżury radnych Beata Polak 2019-01-24 14:39:43
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 27/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Rzeczyn Daniel Nesteruk 2019-01-22 11:02:00
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 39/19 z dnia 16.01.2019 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:59:50
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 38/19 z dnia 16.01.2019 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 151/18 Burmistrza Wolina z dnia 14 grudnia 2018 r. na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:58:31
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 37/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zastań Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:55:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 36/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:54:34
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 35/19 z dnia 14.01.2019 r., w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zagórze Daniel Nesteruk 2019-01-22 10:53:29