Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY WOLIN I ICH TRANSPORT DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW

 

25/09/2015    S186    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

Polska-Wolin: Usługi związane z odpadami

2015/S 186-337249

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wolin
ul. Zamkowa 23
Osoba do kontaktów: Halina Prachnio
72-510 Wolin
POLSKA
Tel.: +48 913261322
E-mail: urzad@wolin.pl
Faks: +48 913261429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.wolin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Wolin i ich transport do stacji przeładunkowej odpadów w Świnoujściu w 2016 r.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Gminy Wolin.

Kod NUTS PL425

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Wolin i ich transporcie do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu, funkcjonującej w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu gospodarki odpadami CZG R-XXI, obejmująca miasto Wolin i 30 sołectw: Chynowo, Dargobądz, Darzowice, Dobropole, Domysłów, Jarzębowo, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Korzęcin, Laska, Ładzin, Łuskowo, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Ostromice, Piaski Wielkie, Płocin, Recław, Rzeczyn, Sierosław, Skoszewo, Troszyn, Unin, Warnowo, Wiejkowo, Wisełka, Zagórze, Zastań, w skład których wchodzi 50 miejscowości wiejskich wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nie zamieszkują mieszkańcy, oraz z terenów ogólnodostępnych jak ulice i place.
3. Zamawiający podaje rodzaje i kody odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie objęte przedmiotem zamówienia
1) Zmieszane odpady komunalne - 200301
2) Tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 150106,
3) Szkło - 150107,
4) Papier, tektura - 150101, 200101,
5) Odpady biodegradowalne - 200201,
6) Papier, tektura - 150101,
7) Odpady wielkogabarytowe - 203007
Łączną szacunkową masę odpadów przewidzianych do odbioru i transportu w okresie obowiązywania umowy określa się na poziomie 3267,81 Mg, w zaokrągleniu do pełnych ton na poziomie 3268 Mg.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
1) Załączniku nr 1 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)”.
2) Załączniku nr 2 do SIWZ- Projekt umowy.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90511000, 90511200, 90513100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

II.2.3)Informacje o wznowieniach

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

I. Wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu,
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3 gwarancjach bankowych,
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt 8.2.2 - 8.2.5 SIWZ oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zamkowej 23, w Kasie Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój nr 6.
5. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać:
5.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
5.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
5.3 kwota gwarancji / poręczenia,
5.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert,
5.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie, a także nie wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 8.5 SIWZ skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
7.1 jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7.2 którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ lub zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
ZABEZPIECZENIE
II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny oferty brutto i musi być wniesione przed zawarciem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu, na numer rachunku bankowego podany w pkt I. 3,
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2.3 gwarancjach bankowych,
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 475, ze zm.).
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca, a sposób jego zwrotu określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać:
5.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
5.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,
5.3 kwota gwarancji / poręczenia,
5.4 termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,
5.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.
6. Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia, przed podpisaniem umowy, musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Za wykonanie całości zamówienia określonego w sekcji II.1.5 oraz w § 1 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający będzie konował zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy w następujący sposób:
1) Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalane i płatne miesięcznie.
2) Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za prawidłowo zrealizowaną usługę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zostanie ustalone na podstawie iloczynu faktycznej ilości ton odpadów zebranych z terenu gminy Wolin i transportowanych do RIPOK - Stacji Przeładunkowej w Świnoujściu, potwierdzonej kartami przekazania odpadów oraz ceny jednostkowej za odbiór i transport 1 Mg odpadów, wynoszącej, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……….. r. - …………….. zł brutto.
3) Rozliczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia wyliczone będzie na podstawie, comiesięcznych sprawozdań o których mowa w § 5.
4) Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek wykonawcy ……………………….w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5) Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6) W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w wysokości ustawowej.
7) Stawka jednostkowa określone w ofercie Wykonawcy nie będzie podlegała rewaloryzacji.
8) Stawki jednostkowe mogą ulec zmianie tylko wówczas, gdy nastąpi znacząca zmiana kosztów zewnętrznych (niezależnych od wykonawcy), a będących podstawą kalkulacji ceny ofertowej na warunkach określonych w § 10.
9) W przypadku zmiany podatku VAT, wynagrodzenie netto wykonawcy nie ulegnie zmianie, zmianie podlega jedynie wysokość brutto o podatek VAT- element wynagrodzenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. Szczegółowy opis warunków.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązani będą - przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego - do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Umowa, o której mowa w pkt 6.5.4 nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Wolina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolin, obejmującej odpady o kodach odpadów wyszczególnionych w pkt 3.1.2 i 3.1.3 niniejszej SIWZ,
b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
c) decyzję administracyjną - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, wydana na podstawie art. 28 ustawy z 27.4.2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 21 ),
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
2. aktualne uprawnienia (na dzień składania ofert):
a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Wolina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolin, obejmującej odpady o kodach odpadów wyszczególnionych w pkt 3.1. ppkt 2) niniejszej SIWZ,
b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
c) decyzję administracyjną - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, wydana na podstawie art. 28 ustawy z 27.4.2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
Ocena spełnienia warunku według formuły spełnia - nie spełnia, nastąpi na podstawie weryfikacji w.w. oświadczenia i dokumentów załączonych do oferty.
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ),
2. informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo listę podmiotów należących do tej samej ww. grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 7 do SIWZ),
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem.
Ocena spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie weryfikacji w.w. oświadczenia załączonego do oferty.
III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt II.3 - II.5. i pkt II.7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt II.6 i II.8 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8, 10 i 11 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1) litera a i c oraz w pkt III. 1.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokument, o którym mowa w pkt III.1.1) litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia zawarte w pkt III.2 oraz pkt III. 3 stosuje się odpowiednio.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. :
a) posiadają środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
b) posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości
minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Jeżeli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, albo inny dokument z którego zobowiązanie wynika, np. umowa itp.
Ocena spełnienia warunku według formuły spełnia - nie spełnia, nastąpi na podstawie weryfikacji w.w. dokumentów załączonych do oferty.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zamówienia, w tym każde z nich polegające na świadczeniu usług odbioru, transportu i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w ilości co najmniej 2 000 Mg każde.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonywanych głównych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane (wzór wg załącznika nr 4 do SIWZ),
W wykazie jako główne zamówienia należy wskazać jedynie zamówienia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWZ.
3. dowody potwierdzające, że przedstawione w ww. wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, albo inny dokument z którego zobowiązanie wynika, np. umowa, itp.
Ocena spełnienia warunku według formuły spełnia - nie spełnia, nastąpi na podstawie weryfikacji w.w. dokumentów załączonych do oferty.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Emisja spalin pojazdów wg normy EURO 6. Waga 2

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BIO.271.30.2015.HP

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.11.2015 - 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 3.11.2015 - 11:10

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, itp.)
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązani będą - przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego - do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Umowa, o której mowa w pkt 3 nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.
II. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3, do:
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w sekcji III.1.1) pkt II.
III. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, szczegółowo podanych we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
1) Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy jeśli nastąpią przesłanki opisane w niniejszym paragrafie.
2) Wynagrodzenie może ulec zmianie tylko wówczas, gdy nastąpi znacząca zmiana kosztów zewnętrznych, będących podstawą kalkulacji ceny ofertowej, tj: Nastąpi zmiana wysokości podatku VAT.
3) Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, mających istotny wpływ na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na sposób realizacji przedmiotu umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego (np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie). Dopuszcza się zmianę postanowień niniejszej Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania zakresu świadczenia usługi przez Wykonawcę do zmian wynikających z nowelizacji przepisów.
4) Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji jest dopuszczalna w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jej postanowieniami.
5) Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 3 i 4 może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia ( cenę jednostkową), przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę.
6) Zmiana podwykonawców jest możliwa pod warunkiem zgłoszenia takiej zmiany i uzyskania akceptacji Zamawiającego.
7) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8) Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
9) Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z 29.1.2004 - Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.
IV. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Rodzaj usług, których zamówienie Zamawiający przewiduje jako uzupełniające jest opisany w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy. Wartości przyjęte w ofercie przez Wykonawcę będą podstawą do negocjacji cen dla zamówienia uzupełniającego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.6 i 17.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3)űródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22.9.2015

0x01 graphic
0x01 graphic

Dół formularza

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.09.2015.13.14.29_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2015-09-25 13:14:29 613,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.09.2015.13.14.49_SIWZ_-_OdbiA_r_odpadA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:14:49 998,3KB 218 razy
2 25.09.2015.13.15.12_ZaA_A_cznik_Nr_1_do_SIWZ_-_Opis_Przedmiotu_ZamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:15:12 455,7KB 191 razy
3 25.09.2015.13.15.54_ZaA_A_cznikNr_2_do_SIWZ_-_Projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:15:54 472,9KB 202 razy
4 25.09.2015.13.16.22_ZaA_A_cznik_Nr_3_do_SIWZ_-_umowa__powierzenia_przetwarzania_danych.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:16:22 31KB 27 razy
5 25.09.2015.13.16.39_ZaA_A_cznik_nr_4___do_SIWZ_-__oA_wiadczenie__o_speA_nianiu_warunkA_w__udziaA_u_w_postA_powaniu.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:16:39 21,5KB 24 razy
6 25.09.2015.13.16.53_ZaA_A_cznik_nr__5_do_SIWZ__-_wykaz_wykonanych_gA_A_wnych_usA_ug.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:16:53 37,5KB 25 razy
7 25.09.2015.13.17.03_ZaA_A_cznik_nr__6_do_SIWZ_-_wykaz__narzA_dzi,_wyposaA_enia_i_urzA_dzeA_.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:17:03 54KB 36 razy
8 25.09.2015.13.17.15_ZaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ_-_oA_wiadczenie_o__niepodleganiu_wykluczeniu_u.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:17:15 22,5KB 23 razy
9 25.09.2015.13.17.29_ZaA_A_cznik_nr__8__do_SIWZ_-_informacja_dot._grupy_kapitaA_owej.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:17:29 25,5KB 22 razy
10 25.09.2015.13.17.40_ZaA_A_cznik_nr_9__do_SIWZ_-zobowiA_zanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:17:40 30,5KB 19 razy
11 25.09.2015.13.17.58_ZaA_A_cznik_nr_10_do_SIWZ_-_formualrz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-09-25 13:17:58 60,5KB 26 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.09.2015.14.35.49_Modyfikacja_SIWZ,_z_dnia_28.09.2015_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-09-28 14:35:49 24,4KB
2 28.09.2015.14.36.41_FORMULARZ_OFERTOWY_-_ZaA_A_cznik__nr_10_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-09-28 14:36:41 61,5KB
3 23.10.2015.13.15.56_Modyfikacja_SIWZ_i_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_23.10.15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-23 13:15:56 128,0KB
Wynik postępowania
1 25.11.2015.12.26.56_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_OdbiA_r_odpadA_w.pdf 2015-11-25 12:26:56 26,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Szkudlarek 25-09-2015 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Szkudlarek 25-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Ilona Szkudlarek 25-11-2015 12:26