Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Wolin w ramach regularnej komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas świadczenia usług przewozowych w roku szkolnym 2014-2015, 2015- 2016

 

18/07/2014    S136    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Wolin: Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

2014/S 136-244602

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wolin
ul. Zamkowa 23
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pokój 105
Osoba do kontaktów: Halina Prachnio
72-510 Wolin
POLSKA
Tel.: +48 913261322
E-mail: urzad@wolin.pl
Faks: +48 913261427

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.wolin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Wolin w ramach regularnej komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas świadczenia usług przewozowych w roku szkolnym 2014-2015,2015-2016.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Wolin

Kod NUTS PL425

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi o nazwie „Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Wolin w ramach regularnej komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas świadczenia usług przewozowych w roku szkolnym : 2014-201 i 2015- 2016.”
1. Przedmiot zamówienia obejmuje
1) Wykonywanie usług przewozowych dzieci i młodzieży do szkół , gimnazjów i punktów przedszkolnych na trasach i według godzin jak niżej :
PRZYWÓZ UCZNIÓW
do PSP WOLIN i PG WOLIN
a) Laska Kol. - Laska - Gogolice - Recław - Wolin - Unin -Darzowice - Wolin
b) Dobropole -Ostromice - Parłowo -Parłówko -Strzegowo -Troszyn - Mierzęcin - Piaski Wlk. -Dramino - Rzeczyn - Wolin
c) Wiejkowo - Skoszewo - Koniewo - Zagórze - Wolin
d) Mokrzyca Mała - Mokrzyca Wielka - Kodrąbek - Ładzin - Kodrąb -Warnowo - Dargobądz - Płocin - Sułomino - Wolin--dowóz na godz. 8:00, odwóz j.w
PRZYWÓZ UCZNIÓW
DO PSP DARGOBĄDZ i PP „Pod Daglezją”
Mokrzyca Mała - Mokrzyca Wlk.- Płocin - Kodrąbek - Ładzin - Warnowo - Rabiąż - Dargobądz- dowóz na godz. 8:30 , odwóz j.w.
PRZYWÓZ UCZNIÓW
DO PSP KOŁCZEWO, PP przy PSP KOŁCZEWO i PG SIEROSŁAW
a) Łuskowo - Domysłów - Rekowo - Chynowo - Żółwino - Kołczewo - Wisełka Kołczewo
b) Jarzębowo - Korzęcin - Łojszyno -Łuskowo - Sierosław - Zastań - Świętouść - Kołczewo
c) Kołczewo - Chynowo - Domysłów - Wisełka - Wisełka DDz - Żółwino - Sierosław
d) Jarzębowo - Korzęcin - Łuskowo - Unin - Zastań -Świętouść - Łojszyno - Sierosław
-dowóz na godz. 8:00, odwóz j.w
PRZYWÓZ UCZNIÓW
DO PSP KONIEWO i PSP TROSZYN
Rzeczyn - Dramino - Piaski Wlk. -Mierzęcin - Dobropole - Ostromice - Parłowo Parłówko - Strzegowo - Troszyn - dowóz na godz. 7: 45, odwóz j.w.
b) Wiejkowo - Wiejkówko - Jagniątkowo -Skoszewo - Siniechowo - Zagórze -
Koniewo - dowóz na godz. 8: 45, odwóz j.w.
2) Ilość dzieci i młodzieży do przewozu z miejscowości gminnych do poszczególnych szkół i gimnazjów wykazana jest na załączniku Nr 1A do SIWZ (Formularz kalkulacji cenowej)
3) Do Wykonawcy należy zapewnienie sprawowania opieki na dziećmi i młodzieżą podczas świadczenia usług przewozowych tj, w czasie wsiadania, przewozu i wysiadania, przez opiekuna zatrudnionego do tego celu przez Wykonawcę.
4) W celu należytego wykonywania przewozów Zamawiający wymaga zabezpieczenia do realizacji zamówienia min. : 8 środków transportu, 8 kierowców i 8 osób sprawujących opiekę.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60170000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Wolin w ramach regularnej komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas świadczenia usług przewozowych w roku szkolnym 2014-2015, 2015-2016.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 223 611,76 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.9.2014. Zakończenie 30.6.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium.
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych ).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu przelewem należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Wolinie Numer rachunku bankowego: 62 2490 1044 0000 4200 8590 6770 w Banku Spółdzielczym w Wolinie przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem godz. 11:00. Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu zaleca się dołączyć do oferty z adnotacją „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół” :
5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Wolinie z siedzibą ul. Zamkowa 23. przed upływem terminu składania ofert.
6. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, oznaczenie postępowania, określenie przedmiotu postępowania, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji,termin ważności gwarancji.
8. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
10. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
12. Nie ma obowiązku załączać oryginału dokumentu wadium do oferty. Wykonawca który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Należność za realizacje przedmiotu umowy będzie płatna z dołu po zakończeniu miesiąca, przelewem na konto Wykonawcy zamówienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, wraz z kalkulacją cenową świadczenia usług dla danego miesiąca uwzględniającą ewentualną zmianę ilości dzieci i młodzieży dowożonych na poszczególnych trasach i cenę za jeden bilet miesięczny .
2. Wykonawcy za wykonaną usługę przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto, zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej załączonym do oferty .
3. Ceny netto biletu miesięcznego za usługi przewozowe, podane w ofercie mogą być zwaloryzowane w roku szkolnym 2015/2016 - o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. w stosunku do 2013 , ogłoszony przez prezesa GUS.
4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć :
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ :
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
8.1. pkt 2-4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
8.2. pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy Pzp.
9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.1. ppkt 8.1.1. i 8.1.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 8.1. ppkt 8.1.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 9 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
12. Warunkiem nie wykluczenia z udziału w postępowaniu jest także by Wykonawca wraz z ofertą złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ:
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
II. W celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu do ofert należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ :
2. W zakresie potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca winien załączyć do oferty aktualną licencję, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 564 z późn. zm.) - ważną na cały okres wykonywania zamówienia lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) - ważne na cały okres wykonywania zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia" / "nie spełnia".

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do oferty należy załączyć :
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
1.1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.2. oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
Zamawiający określa, że obowiązek wykazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenie poświadczeń:
a) dotyczy co najmniej jednej głównej usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. usługi polegającej na przewozie osób, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.
Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje odpowiednią ilością pojazdów, która umożliwi bezproblemową realizację zadania. tj.: min. 8 środkami transportu. W wykazie oprócz nr dowodów rejestracyjnych należy podać informację o ważnych przeglądach technicznych pojazdów .
Do oferty należy dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi Wykonawca ma zamiar przewozić uczniów. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ.
(W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz).
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu ma wynikać, że:
Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym tzn. co najmniej co najmniej 8 osobami, pełniącymi funkcję kierowcy pojazdu i posiadającymi odpowiednie uprawnienia tj. prawo jazdy kategorii odpowiedniej do kierowanego nią pojazdu i co najmniej 8 osobami, pełniącymi funkcję opiekuna uczniów.
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę jednocześnie funkcji kierowcy pojazdu i opiekuna uczniów. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
(W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz).
4. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wymienione w załączniku nr 7, jako kierowcy posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem 7 A do SIWZ :
(W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz).
5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia" / "nie spełnia".
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Dla wykazu głównych usług Zamawiający określa, że obowiązek wykazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenie poświadczeń:
- dotyczy co najmniej jednej głównej usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. usługi polegającej na przewozie osób, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
2. Z wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych ma wynikać, że: Wykonawca
dysponuje lub będzie dysponować dopuszczonymi do ruchu pojazdami do przewozu osób w ilości 8 sztuk, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Z wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ma wynikać, że:
Wykonawca którzy dysponuje co najmniej ośmioma kierowcami lub będzie dysponować taką ilością kierowców, którzy to kierowcy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
Dodatkowo Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierowcy, posiadają wymagane uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem przyszłej umowy,

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla podmiotów posiadających aktualną licencję, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy, o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 564 z późn. zm.) lub posiadających aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BIO.271.33.2014.HP

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.8.2014 - 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 25.8.2014 - 11:10

Miejscowość:

Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pokój 115

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Oferty wspólne:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. 6.2 SIWZ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie,
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgonie z jej postanowieniami,
d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów,
e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem) i w sposób opisany we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ,
f) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
g) W przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie spełnienia warunku w warunku dot. wiedzy i doświadczenia zostaną wyrażone w walutach obcych to do oceny spełnienia warunku zostaną przeliczone na złote (PLN) wedle średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Rodzaj usług, których zamówienie Zamawiający przewiduje jako uzupełniające jest opisany w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy. Wartości przyjęte w ofercie przez Wykonawcę będą podstawą do negocjacji cen dla zamówienia uzupełniającego, biorąc pod uwagę możliwą waloryzację cen.
3. Zamawiający żąda, by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom w ramach . Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części usługi podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 10 do SIWZ.
3.1. dla części nr 1 - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Goleniów - załącznik nr 8.1 do SIWZ,
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, żąda złożenia w ofercie stosownych dowodów w zakresie niezbędnym do udowodnienia, iż Wykonawca dysponuje zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania danego zamówienia, w zależności od okoliczności przypadku z którego korzysta Wykonawca.
Dowodami tymi mogą być dokumenty dotyczące w szczególności:
4.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
4.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
4.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca celem udowodnienia faktycznego, czynnego korzystania z zasobów innych podmiotów w szczególności może przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zawierające odpowiednio do okoliczności przypadku, z którego korzysta Wykonawca informacje określone w powyższych podpunktach od 4.1. do 4.4. Wzór zobowiązania zawarty jest na załączniku Nr 9 do SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
00-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

nie dotyczy
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania
— Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
— W tym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
— Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
— Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie przy ul. Postępu 17a, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
— Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
— Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały prze-słane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.3)űródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
00-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16.7.2014

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.07.2014.10.17.43_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2014-07-18 10:17:43 86,5KB
2 26.08.2014.21.39.46_Ogloszenie_o_uniewaznieniu__postepowania.pdf 2014-08-26 21:39:46 56,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.07.2014.10.17.43_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-18 10:17:43 49KB 261 razy
2 18.07.2014.10.17.58_ZaA_A_cznik_Nr_1A__do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-18 10:17:58 266,5KB 252 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 18-07-2014 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Prachnio 18-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 26-08-2014 21:39