herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Urząd Stanu Cywilnego

 

Grażyna Krupa
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - samodzielne stanowisko

Pokój nr 101
tel. 91 322 08 75
fax 91 326 14 29
tel. kom. 504 471 346
e-mail: usc@wolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie aktów urodzeń, aktów małżeństw i aktów zgonu oraz sporządzanie odpisów z tych aktów,

 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia (imion) dziecka

 • przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka,

 • przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

 • wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w celu zawarcia małżeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej w formie przewidzianej w art.1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 • przyjmowanie w/w zaświadczeń od jednostki organizacyjnej kościoła lub innego związku wyznaniowego, w której zawarto małżeństwo, stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa oraz sporządzenie aktu małżeństwa,

 • wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia małżeństwa za granicą,

 • przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

 • wydawanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz decyzji dot. odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

 • nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków w księgach stanu cywilnego oraz zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o sporządzeniu aktów stanu cywilnego,

 • wydawanie decyzji o sprostowaniu błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego oraz decyzji o uzupełnieniu aktów stanu cywilnego,

 • przyjmowanie wniosków o nadanie „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie uroczystej oprawy wręczania medali,

 • organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z setną (100) rocznicą urodzin,

 • wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

 • przesyłanie miesięcznych sprawozdań do GUS dotyczących urodzeń, zawartych małżeństw i zgonów,

 • prowadzenie i przechowywanie ksiąg i akt zbiorczych aktów stanu cywilnego oraz  skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,

 • wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk.

 

Bogusława Szmigiel 
Inspektor/Zastępca Kierownika USC

Pokój nr 101
tel. 91 322 08 75; 91 326 13 22 w.125
fax 91 326 14 29
e-mail usc@wolin.pl

 

Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, w czasie jego nieobecności obowiązki Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zawarte w § 25 wykonuje Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Do zadań  Samodzielnego Stanowiska Urzędu Stanu Cywilnego należy ponadto realizacja następujących zadań:

 • Sporządzanie protokołu oświadczeń woli spadkodawcy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

 • Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego (symbol AZ) a w szczególności:
  -   przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji przekazywanej przez komórki organizacyjne Urzędu,
  -   udostępnianie dokumentacji,
  -   inicjowanie brakowania dokumentacji, udział w jej komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody archiwum państwowego,
  -   sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego i przesłanie do Archiwum Państwowego,
  -   przekazywania akt do Archiwum Państwowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 09-02-2012 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Wiśniewski 30-01-2017 09:34