Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie

 
Załącznik do Zarządzenia nr 61/19
Burmistrza Wolina
z dnia 26.02.2019 r.

 

REGULAMIN 

ORGANIZACYJNY

 

Urzędu Miejskiego 

w Wolinie  

WOLIN 2019

 

Spis treści:

ROZDZIAŁ I .......................................................................................................................... 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE ............................................................................................ 3

ROZDZIAŁ II - Struktura organizacyjna urzędu ............................................................. 3

ROZDZIAŁ III - Kierownik urzędu .................................................................................... 4

ROZDZIAŁ IV - Zastępca Burmistrza ................................................................................ 5

ROZDZIAŁ V - Sekretarz Gminy ........................................................................................ 6

ROZDZIAŁ VI - Skarbnik Gminy ....................................................................................... 7

ROZDZIAŁ VII - Ogólny zakres upoważnień i odpowiedzialności dla kierowników

referatów i innych stanowisk pracy urzędu .......................................................................... 8

ROZDZIAŁ VIII - Zadania wspólne referatów i samodzielnych stanowisk...................... 9

ROZDZIAŁ IX - Ramowy zakres działania komórek organizacyjnych urzędu .............. 10

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych ................................... 10

Radcy Prawni ..................................................................................................................... 14

Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska ..................................... 14

Referat Gospodarki Finansowej ...................................................................................... 18

Referat Gospodarki Nieruchomościami ......................................................................... 21

Referat Gospodarczy ........................................................................................................ 24

Referat Gospodarki Odpadami ....................................................................................... 26

Urząd Stanu Cywilnego .................................................................................................... 28

Pion Informacji Niejawnych ............................................................................................ 28

Komendant Miejsko-Gminny Ochrony Przeciwpożarowej .......................................... 29

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności .................................................. 29

Samodzielne stanowisko do spraw dowodów osobistych ............................................... 30

Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych ........................................... 30

Samodzielne stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej i zarządczej ........................ 31

Samodzielne stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ........ 31

Samodzielne stanowisko do spraw promocji ................................................................... 32

Administrator bezpieczeństwa informacji ....................................................................... 33

Koordynator czynności kancelaryjnych ........................................................................... 33

ROZDZIAŁ X - Zasady podpisywania pism i decyzji .......................................................... 34

ROZDZIAŁ XI - Upoważnienia do załatwiania spraw ........................................................ 36

ROZDZIAŁ XII - Zasady organizacji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej ...................... 36

ROZDZIAŁ XIII - Organizacja przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw

obywateli ..................................................................................................................................... 37

ROZDZIAŁ XIV - Organizacja załatwiania skarg, wniosków, petycji ............................... 38

ROZDZIAŁ XV - Czas obsługi interesantów ......................................................................... 39

ROZDZIAŁ XVI - Zasady realizacji wniosków i zapytań radnych ..................................... 39

ROZDZIAŁ XVII - Zasady i tryb przygotowania materiałów i aktów prawnych

organów Gminy i ich realizacja ................................................................................................ 39

ROZDZIAŁ XVIII - Przepisy przejściowe i końcowe ........................................................... 41

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie ............................................... 42

Nr 2 - Struktura stanowisk Urzędu Miejskiego w Wolinie .................................................... 43

Nr 3 - Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ...................................................... 44

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) „gminie” - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Wolin;

2) „Radzie Miejskiej” - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Wolinie;

3) „Burmistrzu” - należy przez to rozumieć Burmistrza Wolina;

4) „Zastępcy Burmistrza” - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Wolina;

5) „Sekretarzu” - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Wolin;

6) „Skarbniku” - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Wolin;

7) „Urzędzie” - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Wolinie;

8) „Statucie Gminy” - należy przez to rozumieć Statut Gminy Wolin.

§ 2.1 . Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną gminy działającą jako jednostka budżetowa.  

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.  

3. Siedzibą Urzędu jest miasto Wolin ul. Zamkowa 23.

§ 3. Regulamin organizacyjny urzędu zwany dalej regulaminem określa:  

1) strukturę organizacyjną urzędu;  

2) podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem urzędu, burmistrzem, zastępcą

burmistrza, skarbnikiem gminy i sekretarzem gminy;  

3) podział zadań i kompetencji na pozostałych stanowiskach pracy.  

§ 4.1. Urząd jest jednostką organizacyjną gminy, przy pomocy której burmistrz wykonuje zadania:  

1) własne - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych

ustaw, uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza;  

2) zlecone - z zakresu administracji rządowej, a także organizacji i przeprowadzania wyborów

powszechnych i referendów;  

3) zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadania

powierzone); 

4) zadania publiczne powierzone gminie w drodze porozumienia międzygminnego;  

5) zadania publiczne powierzone gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z

powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom

komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów. 

2. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu gminy, regulaminu

organizacyjnego, uchwał wydawanych przez Radę Miejska i zarządzeń Burmistrza.

3. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego zawiera załącznik nr 1.  

 

ROZDZIAŁ II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§ 5.1. Strukturę organizacyjną (załącznik nr 1 do regulaminu) stanowią:  

1) Burmistrz Wolina /symb. B/;  

2) Zastępca Burmistrza Wolina /symb. ZB/;  

3) Sekretarz Gminy /symb. S/;  

4) Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) /symb. SG/;  

5) Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych /symb. OAS/;

6) Radca Prawny /symb. RP/;  

7) Referat Gospodarki Finansowej /symb. GF/;  

8) Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska /symb. BIO/;  

9) Referat Gospodarki Nieruchomościami /symb. RG/;

10) Referat Gospodarki Odpadami /symb. RGO/;

11) Referat Gospodarczy /symb. G/;

12) Urząd Stanu Cywilnego /symb. USC/;  

13) Pion Ochrony Informacji Niejawnych /symb. POIN/;  

14) Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności /symb. EL/;

15) Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych /symb. DO/;

16) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych /symb. ZP/;

17) Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej /symb. K/;

18) Samodzielne stanowisko d.s zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej /symb. ZK/;

19) Samodzielne stanowisko ds. promocji /samb. PROM/;

20) Administrator Bezpieczeństwa Informacji /symb. ABI/;

21) Miejsko-Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej - /symb. KGOP/;

22) Archiwum Zakładowe (symb. AZ);

23) Koordynator czynności kancelaryjnych - /symb. KCK/.

2 . Strukturę stanowisk Urzędu Miejskiego zawiera załącznik nr 2.  

 

ROZDZIAŁ III
KIEROWNIK URZĘDU

 

§ 6. 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.  

2. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu), kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

3. Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy.  

§ 7. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) wykonywanie budżetu;

3) nadzór i koordynacja całości zagadnień związanych z planowanymi inwestycjami

gospodarczymi i obrotem mieniem komunalnym, oświatą i wychowaniem, gospodarką

komunalną i mieszkaniową;  

4) podejmowanie czynności niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem

interesu publicznego;  

5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

6) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

gminy;  

7) ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania

budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej;  

8) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i określanie sposobu wykonywania uchwał

Rady Miejskiej; 

9) przedkładanie na sesję Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania uchwał i podejmowanych

decyzji;  

10) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, przed

Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej;  

11) odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz

składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miejskiej;  

12) ustalanie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego;  

13) załatwianie wniosków posłów, senatorów i radnych, mieszkańców oraz sołtysów;  

14) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu;  

15) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze Statutu Gminy;  

16) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych;  

17) wykonywanie działań szefa obrony cywilnej;  

18) kierowanie działaniami w celu zapobieżenia klęskom żywiołowym lub usunięcia ich skutków na obszarze gminy oraz wydawanie zarządzeń w sprawie ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej na terenie gminy, współdziałanie ze Starostą Powiatowym w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym lub usuwania ich skutków;

19) osobisty nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i

katastrof;

20) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i

uchwałami Rady Miejskiej;

21) organizowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;  

22) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a zwłaszcza:

a) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych,

b) przygotowanie podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań obronnych podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa,

c) przygotowanie ludności i warunków jej ochrony na wypadek wojny, a także ochrony mienia szczególnie cennego dla dziedzictwa narodowego,

23) wykonywanie postanowień wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

24) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych odpowiadającym za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim.

 

ROZDZIAŁ IV
ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

§ 8.1. Zastępca Burmistrza działa w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza.  

2. Do podstawowych obowiązków Zastępcy Burmistrza należy:  

1) nadzorowanie wykonywania uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza;  

2) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym;  

3) nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Referat Gospodarki Finansowej;

4) nadzór nad zamówieniami publicznymi;   

5) koordynowanie i nadzorowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych,

przydzielonych do nadzoru przez burmistrza w drodze zarządzenia;  

6) nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne, a mianowicie:  

a) współdziałanie m. in. z przedsiębiorstwem energetycznym i Urzędem Marszałkowskim w

zakresie realizacji w/w prawa,  

b) analizowanie opracowań dot. projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa ciekłe w Gminie Wolin,  

6) koordynowanie prac planistycznych w zakresie planowania przestrzennego i programów

rozwojów regionu;  

7) zastępowanie Burmistrza Wolina w czasie jego nieobecności;  

8) wykonywanie innych czynności zgodnie z upoważnieniem Burmistrza;

9) bezpośrednie nadzorowanie funkcjonowania stanowiska ds. zamówień publicznych i realizację przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz nadzorowanie zamówień wyłączonych z ustawy przez poszczególne komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego.

 

ROZDZIAŁ V
SEKRETARZ GMINY

 

§ 9. Do obowiązków Sekretarza Gminy należy:  

1) wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Miejskiego i w tym zakresie:

a) opracowywanie zakresu czynności dla poszczególnych komórek organizacyjnych,

b) informowanie Burmistrza Wolina o konieczności dokonywania zmian personalnych,

c) nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,  

d) prezentowanie nowoprzyjętych pracowników,  

e) dbanie o wygląd budynku i jego otoczenia,

f) administrowanie budynkiem i mieniem urzędu,  

g) nadzorowanie prawidłowości wydatkowania funduszu na utrzymanie urzędu,  

h) planowanie kosztów utrzymania urzędu i rozliczania się z wydatków przewidzianych na ten

cel w budżecie gminy,

i) prowadzenie okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznych w urzędzie,  

j) wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza,

2) pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu w tym organizowaniem pracy referatów i samodzielnych stanowisk i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjnej;

3) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi gminy; 

4) organizowanie biblioteki urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów urzędu w tym przede

wszystkim aktów normatywnych;  

5) prowadzenie kontroli wewnętrznej w szczególności w zakresie rzetelnego i terminowego

załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków, a także organizowanie działalności

kontrolnej pracowników urzędu;  

6) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

7) zapewnianie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

8) wydawanie wszelkich wymaganych świadczeń i poświadczeń urzędowych;

9) zapewnienie obsługi prawnej Urzędu Miejskiego;  

10) zabezpieczanie mienia Urzędu Miejskiego;  

11) przyjmowanie ustnie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;  

12) nadzorowanie przestrzegania przepisów ppoż. i BHP przez pracowników urzędu;  

13) zapewnianie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami

prawa;

14) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa i czynności powierzonych

przez Burmistrza.

 

ROZDZIAŁ VI
SKARBNIK GMINY

 

§ 10.1. Do zadań Skarbnika Gminy należy realizacja przepisów ustawy o finansach publicznych,

a w szczególności:  

1) opracowywanie projektu budżetu Gminy;  

2) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem budżetu i przygotowywanie okresowych informacji z realizacji budżetu;  

3) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości gminy zgodnie z ustawą o

rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych;

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem

finansowym;

6) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w budżecie gminy i miasta;

7) organizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami

wynikającymi z przepisów prawa;

8) dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub

środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy;

9) prowadzenie kontroli wewnętrznej:  

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,  

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów, dotyczących wykonywania planów finansowych

jednostek oraz ich zmian,  

c) następnej kontroli operacji gospodarczych gminy, stanowiących przedmiot księgowań,  

10) prowadzenie kontroli finansowych jednostek organizacyjnych gminy;  

11) kierowanie pracą Referatu Gospodarki Finansowej;  

12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza Wolina, między innymi dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad oraz terminów przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;  

13) opracowywanie instrukcji funkcjonowania programów użytkowych w Referacie Gospodarki

Finansowej, tj. dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów;  

14) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach finansowych oraz opiniowanie projektów

uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Wolina, powodujących skutki finansowe w

budżecie gminy;  

15) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań

pieniężnych;  

16) inicjowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych do budżetu

gminy;  

17) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Referatu przepisów bhp i ppoż.; 

18) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Referatu tajemnicy skarbowej oraz

przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych;  

19) nadzorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do

obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu;  

20) podpisywanie decyzji i zaświadczeń w oparciu o upoważnienie Burmistrza Wolina;  

21) nadzorowanie udzielania dotacji i ich wykorzystania na podstawie ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

2. W przypadku nieobecności Skarbnika Gminy zastępować go będzie Główny Księgowy jednostki.  

 

ROZDZIAŁ VII
OGÓLNY ZAKRES UPOWAŻNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA KIEROWNIKÓW REFERATÓW I INNYCH STANOWISK PRACY URZĘDU

 

§ 11. Do ogólnego zakresu i odpowiedzialności kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy urzędu należy:  

1) referatami kierują kierownicy referatów, którzy są odpowiedzialni przed Burmistrzem za

należytą organizację pracy oraz za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań referatu;

2) burmistrz może upoważnić zastępcę burmistrza, kierowników referatów i innych pracowników

do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu;

3) kierownicy referatów nadają ogólny kierunek działalności referatów, koordynują ich

działalność z działalnością innych referatów i samodzielnych stanowisk pracy, sprawują

bezpośredni nadzór nad całokształtem pracy referatu. Są bezpośrednio przełożonymi

podległych im pracowników;

4) kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiedzialni są

przed burmistrzem za:

a) należytą organizację pracy referatów oraz za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań, w tym zadań obronnych,

b) bezpośredni nadzór nad prawidłowym i sprawnym wypełnianiem obowiązków służbowych

przez podległych im pracowników oraz za przestrzeganie przez nich porządku i dyscypliny

pracy,

c) stałe podnoszenie przez pracowników kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa, poznanie instrukcji, wytycznych oraz orzecznictwa właściwych organów,

d) podejmowanie inicjatyw co do potrzeb wydań aktów prawnych przez organy gminy, w

sprawach należących do zakresów czynności referatów i stanowisk pracy,

e) przyjmowanie i załatwianie spraw obywateli,

f) zabezpieczanie mienia w kierowanej komórce organizacyjnej,

g) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów ppoż. i bhp,

h) wykonywanie zadań w ramach kontroli zarządczej,

i) rejestrowanie zawartych umów w Centralnym Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego,

j) sporządzanie dokumentacji powstałego majątku gminnego,

k) wykonywanie zadań wynikających z budżetu gminy, należących do właściwości referatu bądź samodzielnych stanowisk,

l) sprawdzanie wydatków budżetowych pod względem merytorycznym i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie,

ł) postępowanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem regulaminu zamówień publicznych,

m) prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych w ramach przydzielonych środków budżetowych na dany referat bądź samodzielne stanowisko,

n) współdziałanie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie realizacji zadań w oparciu o prawo zamówień publicznych i wykonywanie sprawozdawczości,

o) kwalifikowanie strukturalne wydatków budżetowych. 

§ 12.1. Pracownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy przygotowują

projekty dokumentów odnoszących się do załatwienia powierzonych im spraw i ponoszą odpowiedzialność za:  

1) dokładną znajomość prawa ustrojowego, materialnego, proceduralnego oraz instrukcji

kancelaryjnej;

2) terminowość załatwianych spraw;

3) bezpłatne i prawidłowe załatwianie spraw;

4) prawidłowe ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw, zbiorów zarządzeń, rejestrów

spisów spraw, pomocy urzędowych i wyposażenia biurowego.  

2. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy, niezależnie od odpowiedzialności określonej w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za załatwianie spraw zgodnie z wymogami danej dziedziny, którą reprezentują.  

§ 13.1. Pracownicy zatrudnieni w referatach pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od kierowników referatów.  

2. Kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy pozostają w bezpośredniej zależności od Burmistrza.  

3. Polecenia służbowe winny by udzielane w kolejności, o której mowa w ust. 1 i 2.  

§ 14.1. Szczegółowy podział zadań oraz zakres czynności, upoważnień i odpowiedzialności dla wszystkich stanowisk w referatach i samodzielnych stanowisk, opracowuje sekretarz gminy.  

2. Zakres czynności, o których mowa w ust. 1 winien być uzgodniony z kierownikami referatów.  

 

ROZDZIAŁ VIII
ZADANIA WSPÓLNE REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK

 

§ 15. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk należy:

1) opracowanie propozycji do budżetu;

2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i

terminową realizację zadań określonych w budżecie;

3) organizowanie wykonania zadań zgodnie z aktami prawnymi, uchwałami Rady Miejskiej i

zarządzeniami Burmistrza;

4) opracowywanie projektów uchwał;

5) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji, wniosków radnych, wniosków komisji rady, wniosków i postulatów zgłaszanych na zebraniach wiejskich, wniosków sołtysów;

6) rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków ludności, powierzonych do załatwienia przez

Burmistrza;

7) przygotowanie niezbędnych materiałów i wykonywanie czynności organizacyjnych ze

współudziałem jednostek organizacyjnych gminy;

8) przygotowanie dla potrzeb Burmistrza sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji o

realizacji powierzonych zadań;

9) usprawnianie organizacji metod i form pracy referatów;

10) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony tajemnicy

państwowej i służbowej;

11) podejmowanie wspólnych działań związanych z likwidacją klęski żywiołowej;

12) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych, w tym spraw obrony cywilnej;

13) wykonywanie zadań z zakresu statystyki;

14) nadzorowanie i analizowanie stanu przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

zabezpieczenia mienia w jednostkach organizacyjnych gminy;

15) realizowanie przepisów o zamówieniach publicznych: dokonywanie zamówień, ustalanie formy przetargu i przygotowanie specyfikacji do zamówień na roboty i usługi oraz projektów umów;

16) współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi;

17) sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań statystycznych i informacji.

 

ROZDZIAŁ IX
RAMOWY ZAKRES DZIAŁANIA KÓMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych

 

§ 16.1. Do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych w zakresie zadań administracyjnych i społecznych należy:  

1) dbałość o zgodną z przepisami prawa działalność Urzędu Miejskiego oraz pomoc prawną;

2) wdrażanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza oraz nadzór nad ich wykonaniem;

3) obsługa prawna i kancelaryjna Burmistrza, w tym:  

a) organizowanie i przygotowywanie narad Burmistrza z kierownictwem urzędu, kierownikami referatów i pracownikami urzędu,

b) ewidencjonowanie zarządzeń Burmistrza,

c) publikowanie uchwał Rady Miejskiej, przesyłanie ich do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) udzielanie informacji o kompetencjach organów i instytucji, jednostek organizacyjnych

gminy.  

4) organizowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, w tym:  

a) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,  

b) nadzorowanie terminowości ich realizacji, 

c) dokonywanie okresowych analiz realizacji wniosków i skarg,  

d) organizowanie przyjmowania skarg i wniosków przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza

Kierowników referatów, pracowników urzędu.  

5) prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do wglądu;  

6) organizowanie współpracy z sołectwami;   

7) przygotowywanie wyborów na Prezydenta RP, Sejmu RP i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, organów stanowiących samorządu terytorialnego, burmistrza oraz organów wykonawczych sołectw;  

8) wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem referendum;  

9) prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych w tym:  

a) spraw osobowych i akt pracowników Urzędu,

b) spraw osobowych i akt kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

c) gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń,

d) spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych,  

e) spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,  

f) prowadzenie ewidencji udzielonych zwolnień od pracy, okresów usprawiedliwionej i

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  

g) prowadzenie spraw urlopów pracowniczych,  

h) prowadzenie spraw emerytur i rent,  

i) wyliczanie stażu do nagród jubileuszowych i dodatków za wysługę, 

j) sporządzanie projektów opinii o pracowniku samorządowym,  

k) wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu,  

l) sporządzanie umów o pracę i ich zmian.  

10) prowadzenie obsługi socjalnej Urzędu oraz dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy:  

a) wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb środków finansowych na cele poprawy stanu BHP i

ppoż.,

b) zapewnienie wymaganych prawem szkoleń wstępnych i okresowych pracowników Urzędu w

zakresie BHP i ppoż.,

c) dokonywanie stałych kontroli przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP i

przepisów ppoż.  

11) sprawowanie obsługi kancelaryjnej urzędu i prowadzenie sekretariatu;  

12) obsługa centrali telefonicznej, faksu i innych urządzeń łączności;  

13) zamawianie, ewidencjonowanie, likwidacja pieczęci dla potrzeb organów gminy i urzędu;  

14) prowadzenie biblioteki urzędu;  

15) zaopatrzenie w sprzęt i materiały biurowe;  

16) nadzór nad pracą pracowników obsługi urzędu;  

17) wykonywanie sprawozdawczości GUS w zakresie wykonywanych zadań;  

18) tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek;  

19) przygotowywanie projektu Uchwały w sprawie nadania statutu bibliotekom;  

20) zakładanie i utrzymywanie bibliotek publicznych oraz zapewnianie im odpowiednich

warunków działania i rozwoju;  

21) nadzorowanie bibliotek publicznych; 

22) nadzorowanie działalności kulturalnej prowadzonej przez gminne jednostki organizacyjne;  

23) organizowanie, tworzenie placówek kultury i przygotowywanie projektu uchwały w sprawie

nadania statutu placówkom kultury;  

24) wyrażanie opinii co do likwidacji placówki upowszechniania kultury;  

25) ustalanie w planach gminy zadań w zakresie upowszechniania kultury;  

26) uzgadnianie programów działania w zakresie upowszechniania kultury z jednostkami

upowszechniającymi kulturę;  

27) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległym muzeum (przygotowywanie projektu

uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu, zapewnianie środków

finansowych do wykonywania zadań statutowych muzeum);  

28) prowadzenie rejestru instytucji kultury w gminie;  

29) zakładanie i utrzymywanie żłobków, i innych zakładów opiekuńczych w zasięgu lokalnym;  

30) współdziałanie z izbami aptekarskimi w sprawie rozmieszczenia aptek;  

31) współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie lecznictwa i utrzymywania obiektów służby

zdrowia;  

32) pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i

kosztów przejazdu do zakładu społecznego służby zdrowia osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowemu badaniu stanu zdrowia;  

33) zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom służby zdrowia, przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości;  

34) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;  

35) wydawanie zezwoleń na przewóz osób taksówką i wykonywanie krajowego przewozu osób

pojazdami samochodowymi na terenie gminy;  

36) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz obiektów hotelarskich;  

37) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Wolinie; 

38) prowadzenie, na podstawie upoważnienia Burmistrza, zadań z zakresu oświadczeń

majątkowych składanych do Burmistrza przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy,

Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i

członków organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoby wydające decyzje

administracyjne w imieniu Burmistrza:

a) prowadzenie rejestru przyjęć oświadczeń majątkowych,

b) wstępne analizowanie danych zawartych w oświadczeniu majątkowym,

c) przekazanie jednego egzemplarza urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce

zamieszkania osoby składającej oświadczenie w terminie do 15 maja każdego roku,

d) przekazywanie jawnych informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych do Biuletynu

Informacji Publicznej w terminie do 15 maja każdego roku,

e) przekazywanie Radzie Miejskiej do dnia 30 października każdego roku informacji o:

- osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,

- nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,

- działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

2. Do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych w zakresie obsługi Rady Miejskiej:

1) przygotowywanie projektów planów pracy Rady Miejskiej, komisji rady;

2) zabezpieczenie właściwych warunków przeprowadzenia sesji i posiedzeń komisji;

3) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Rady Miejskiej oraz jej komisji, w szczególności w zakresie:  

a) organizacyjnego przygotowania sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji rady,

b) opracowanie materiałów (protokołów) z obrad sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji,

c) przekazywanie do wykonania i wiadomości uchwał Rady Miejskiej, zaleceń i wniosków podjętych na sesjach przez Radę Miejską i na posiedzeniach komisji,

d) prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej, zabezpieczenie obsługi rady, komisji oraz radnych,

e) przekazywanie radnym oraz zaproszonym osobom ustalonym przez przewodniczącego rady

materiałów, będących przedmiotem obrad sesji i posiedzeń komisji,

f) prowadzenie obsługi sekretarskiej oraz kancelaryjno-biurowej przewodniczącego rady i jego

zastępcy, obsługa dyżurów przewodniczącego i zastępcy rady,

g) prowadzenie zbioru przepisów gminnych powszechnie obowiązujących i udostępnianie ich do powszechnego wglądu w formie pisemnej i informatycznej,

h) przekazywanie do ogłoszenia (rozplakatowania) aktów prawa wydanych przez Radę Miejską,

i) przekazywanie do ogłoszenia aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,

j) przekazywanie do nadzoru prawnego wojewody aktów prawa wydanych przez Radę Miejską,

k) organizowanie obsługi narad zwoływanych przez przewodniczącego rady,

l) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach organizacyjnych Rady Miejskiej,  

4) przekazywanie Burmistrzowi do zapoznania się projektów protokołów z sesji Rady Miejskiej;  

5) prowadzenie rejestru wniosków, opinii, zapytań radnych i nadzorowanie terminowości ich

realizacji;  

6) opracowywanie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej;  

7) koordynacja planów kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz prowadzenie rejestru

wniosków pokontrolnych;  

8) współudział w wykonywaniu prac, związanych z wyborami Prezydenta RP, Sejmu RP i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, organów stanowiących samorządu terytorialnego, burmistrza oraz organów wykonawczych sołectw;  

9) rejestrowanie skarg i wniosków wyborców kierowanych do Rady Miejskiej na działalność

burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków i niezbędnej dokumentacji, nadzorowanie terminowości załatwiania skarg i

wniosków; 

10) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

11) udzielanie pomocy radnym Rady Miejskiej w zakresie wykonywania  m.in. zadań wynikających z:  

a) ustawy o samorządzie gminnym,  

b) statutu gminy.

12) wykonywanie czynności techniczno - ewidencyjnych związanych z odbiorem oświadczeń

majątkowych radnych przez pracownika obsługi Rady Miejskiej:

a) prowadzenie rejestru przyjęć oświadczeń majątkowych,

b) wstępne analizowanie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych,

c) przekazanie jednego egzemplarza urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie w terminie do 15 maja każdego roku,

d) przekazywanie jawnych informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych do Biuletynu Informacji Publicznej w terminie do 15 maja każdego roku,

e) przygotowanie przewodniczącemu Rady Miejskiej do dnia 30 października każdego roku informacji o:

- osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,

- nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,

- działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

3.  Do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych w zakresie informatyzacji Urzędu Miejskiego należy:  

1) obsługa informatyczna urzędu;  

2) zamieszczanie materiałów dostarczanych przez pracowników Urzędu Miejskiego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

3) nadzór nad sprzętem komputerowym;

4) nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem oprogramowania;

5) aktualizacja oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miejskim;

6) zakup programów i licencji komputerowych;

7) zakup sprzętu komputerowego;

8) nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem sieci informatycznej;

9) prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu informatyki;

10) realizacja zadań związanych z administrowaniem systemem ochrony baz danych.

4. W ramach Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społecznych prowadzi się Biuro Obsługi Interesanta, do którego należy:

1) udzielanie pełnej informacji w zakresie:

a) rodzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw,

b) sposobu załatwiania i stanu zaawansowania sprawy,

c) danych o gminie,

d) organizacji władz (struktura urzędu, jednostki organizacyjne itp.),

2) dostarczanie interesantom ujednoliconych formularzy;

3) udzielanie interesantom pomocy w wypełnianiu formularzy;

4) sprawdzanie kompletności składanych wniosków;

5) tworzenie pozytywnego wizerunku urzędu;

6) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu;

7) prowadzenie ewidencji korespondencji.

 

Radcy Prawni

 

§ 17. Do zadań Radców Prawnych należy:

1) obsługa prawna organów gminy, urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy;

2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i decyzji Burmistrza dotyczących:

a) wydawania aktu prawnego o charakterze normatywnym,

b) spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,

c) zawarcia umów cywilnych,

d) umarzania wierzytelności,

e) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

f) prowadzenia doradztwa prawnego,  

3) opracowanie opinii prawnych w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym;  

4) zastępstwo procesowe przed sądami.  

 

Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

§ 18.1. Do zadań Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki mieszkaniowej należy:

1) realizowanie prawa związanego z własnością lokalu;

2) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej;

3) kierowanie osób do zawarcia umów najmu;

4) wnioskowanie o uchwalenie zróżnicowanych stawek czynszu za m2 powierzchni użytkowej lokalu;

5) kierowanie osób do zawierania na czas oznaczony umowy najmu lokalu socjalnego;

6) obliczanie, przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

7) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego;

8) występowanie do wojewody o przyznanie dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego;

9) sporządzanie okresowych rozliczeń dotacji celowych na wypłatę dodatku energetycznego;

10) prowadzenie kontroli składanych wniosków w sprawie przyznania dodatku energetycznego;

11) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie obniżenia lub podwyższenia punktów

procentowych w zakresie wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w ustawie o

dodatkach mieszkaniowych;

12) podejmowanie i prowadzenie spraw dotyczących uzbrojenia technicznego pod budownictwo

mieszkaniowe i towarzyszące w zakresie urządzeń komunalnych;

13) współdziałanie przy opracowywaniu planów budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego

ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa komunalnego.

2. Do zadań Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki komunalnej należy:

1) współdziałanie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie zakładania,

rozszerzania i utrzymywania cmentarzy komunalnych;

2) wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel po upływie czterdziestu lat

od ostatniego pochówku;

3) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;

4 ) wyrażanie zgody dla przedsiębiorców lub osób fizycznych na prowadzenie targowisk;

5) ustalenie lokalizacji targowisk i ich regulaminów;

6) zapewnianie funkcjonowania infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją

(wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oczyszczalnia ścieków, drogi, kotłownie

komunalne, gaz) oraz dbałość o jej rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem ludności gminy;

7) zlecanie opracowań projektowych i założeń technicznych dla obiektów i urządzeń komunalnych w gminie;

8) prowadzenie spraw dotyczących:  

a) urządzeń komunalnych w gminie,  

b) zaopatrzenia ludności w energię cieplną, elektryczną i gazową,  

c) oświetlenia ulic i placów w gminie,  

d) wspierania inicjatyw remontowych, inwestycji mieszkańców gminy (gazyfikacja, wodociągi, kanalizacja),

e) sprawozdawczości do GUS w tym bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej i

o cieple ze źródeł odnawialnych. 

9) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prowadzenie kontroli projektów tych taryf;

10) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem służb miejskich w warunkach, np. klęsk

żywiołowych i awarii technicznych wymagających współdziałania wielu różnych jednostek

technicznych;

11) zapewnianie środków budżetowych na eksploatację i remonty urządzeń komunalnych i

środków inwestycyjnych dla jednostek prowadzących inwestycje w zakresie urządzeń

komunalnych, pozyskiwanie środków finansowych z fundacji, dotacji budżetowych na

realizację zadań celowych;

12) dokonywanie okresowych ocen i kontroli realizacji zadań i usług komunalnych powierzonych

dla jednostek organizacyjnych gminy;

13) wnioskowanie o dostosowanie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy

świadczących usługi komunalne do potrzeb gminy;

14) opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

gazowe w gminie;

15) współdziałanie między innymi z przedsiębiorstwami energetycznymi i samorządem

województwa w zakresie realizacji prawa energetycznego;

16) przygotowywanie zarządzenia porządkowego w sprawie wprowadzania, w przypadku

niedoboru wody, ograniczeń na określonym obszarze pobierania do innych celów wody

przeznaczonej na zaopatrzenie ludności;

3. Do zadań Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie zagospodarowania przestrzennego należy:

1) przygotowywanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bądź jego zmiany;

2) przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, określanie granic obszaru objętego planem, przedmiotu i

zasięgu jego ustaleń;

3) przyjmowanie wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego;

4) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych;

5) wnioskowanie o zapewnienie niezbędnych środków finansowych do sporządzenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6) dokonywanie oceny zmian w zagospodarowywaniu przestrzennym;

7) koordynacja prac nad przygotowaniem przez osoby uprawnione decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego;

8) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie planem zagospodarowania

przestrzennego bądź studium;

9) wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego;

10) prowadzenie negocjacji w sprawie realizacji zadań rządowych;

11) współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego;

12) realizacja zadań powierzonych przez administrację rządową.

4. Do zadań Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie budownictwa i inwestycji należy:

1) przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego realizacji robót budowlano-montażowych, remontów i rozbiórek;

2) inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej,

oświatowej i szkoleniowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz promowanie

przedsiębiorczości na terenie gminy;

3) opracowywanie projektów programów i planów rozwoju gospodarczego gminy;

4) planowanie, koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych;

5) realizowanie inwestycji i remontów zwartych w planie inwestycyjnym gminy;

6) prowadzenie ewidencji inwestycji komunalnych;

7) sporządzanie niezbędnych dokumentów z wykonania inwestycji (OT, PT);

8) pozyskiwanie środków finansowych z fundacji, lokalnych grup działania i dotacji budżetowych na realizacje zadań inwestycyjnych w gminie oraz prowadzenie bieżącego monitoringu i ocen realizacji projektów, na które pozyskano środki zewnętrzne;

9) wnioskowanie o środki finansowe na realizację zadań gminy w ramach programów unijnych;

10) przygotowanie projektów umów, porozumień na realizację zadań w ramach przyznanych

środków finansowych;

11) współdziałanie z firmami przygotowującymi dokumenty niezbędne do pozyskania funduszy z

różnych programów;

12) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi,

sołtysami w zakresie popularyzowania programów unijnych;

13) przekazywanie do Referatu Gospodarki Nieruchomościami pełnej dokumentacji zakończonych inwestycji infrastrukturalnych celem naliczania opłaty adiacenckiej.

5. Do zadań Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie

profilaktyki antyalkoholowej należy:

1) przedkładanie Radzie Miejskiej rocznych projektów gminnych programów profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) realizowanie zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych;

3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów

alkoholowych oraz realizacja ustaleń wynikających z tych uchwał;

4) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad ustalania miejsc sprzedaży napojów

alkoholowych i realizowanie tych zasad;

5) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

6) naliczanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

7) przygotowywanie projektu zarządzeń Burmistrza w sprawie gminnej komisji rozwiązywania

problemów alkoholowych;

6. Do zadań Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie

ochrony zabytków należy:

1) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków;

2) zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków obiektów i przedmiotów zasługujących na wpisanie do rejestru zabytków;

3) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji;

4) podejmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku;

5) przyjmowanie zawiadomienia o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska;

6) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o otrzymanej wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego;

7) działanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej;

8) zapewnianie prawne, organizacyjne i finansowe warunków dla ochrony dóbr kultury, tworzenia gminnego funduszu odnowy zabytków;

9) określanie zespołu dawnej zabudowy wymagającej uporządkowania ze środków państwowych;

10) sporządzanie projektu obowiązkowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na których utworzono park kulturowy;

11) uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

12) uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

13) uwzględnianie ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia w

projekcie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

14) uwzględnianie ochrony zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji

zabytków w projekcie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

15) uwzględnianie ochrony parków kulturowych w projekcie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

16) uwzględnianie ustaleń gminnego programu opieki nad zabytkami w projekcie studiów

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego;

17) ustalenie, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na

których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków w projekcie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

18) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Do zadań Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie

realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie należy:  

1) przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rocznego programu

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie;

2) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

ustawie, na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, uczciwej konkurencji i jawności;

3) powierzanie wykonywania zadań publicznych w formie umów, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na

dofinansowanie ich realizacji;

4) ogłaszanie otwartych konkursów na realizację zadań pożytku publicznego, komisyjne

ocenianie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania.

 8. Do zadań Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie

ochrony środowiska należy:

1) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, ustalenie

opłat z tego tytułu;

2) wymierzenia kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;

3) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska;

4) uznawanie za park wiejski lub miejski, terenów na których znajduje się starodrzew;

5) inicjowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie ustanawiania pomników oraz

innych form ochrony przyrody;

6) udzielanie pomocy organizacjom społecznym działającym w dziedzinie ochrony środowiska;

7) udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw,

prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie;

8) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie form ochrony przyrody;

9) prowadzenie dokumentacji form ochrony przyrody ustanowionych przez Radę Miejską;

10) współdziałanie z organami ochrony przyrody w zakresie realizacji ustawy o ochronie przyrody;

11) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w ramach

prowadzonych postępowań ocen oddziaływania na środowisko;

12) prowadzenie rejestru informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;

13) zakładanie, utrzymywanie i zarządzanie zielenią miejską, w tym parkiem miejskim;

14) opracowywanie koncepcji i projektów nasadzeń terenów zielonych na terenach należących

do gminy;

15) realizowanie w/w koncepcji i projektów nasadzeń poprzez nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników grupy gospodarczej lub zleconej podmiotom zewnętrznym;

16) stałe monitorowanie stanu zieleni i drzew na terenach gminnych;

17) zlecanie i nadzorowanie przycinki sanitarnej i pielęgnacyjnej drzew na terenach gminnych;

18) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów

z terenów należących do gminy;

19) udział w tworzeniu Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz innych dokumentów

programowych w zakresie ochrony środowiska;

 

Referat Gospodarki Finansowej

 

§ 19.1. Referat Gospodarki Finansowej podlega bezpośrednio Skarbnikowi Gminy.

2. Do zadań Referatu Gospodarki Finansowej należy: 

1) opracowanie materiałów do projektu budżetu oraz sprawozdań z realizacji budżetu - współpraca w tym zakresie z referatami i komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;

2) opracowywanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy;

3) opracowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych;

4) prowadzenie postępowania oraz opracowanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych;

5) wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych;

6) prowadzenie rachunkowości: budżetowej, podatków i opłat gminnego funduszu ochrony

środowiska;

7) prowadzenie ewidencji majątku gminy oraz rozliczanie okresowych inwentaryzacji;

8) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i pochodnych oraz dokonywanie rozliczeń podatku

dochodowego od osób fizycznych;

9) prowadzenie ewidencji zakupów oraz rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT;

10) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności gminy;

11) przekazywanie środków na kasowe wykonanie budżetu dla jednostek budżetowych i korekta

wykorzystania tych środków;

12) kontrola sprawozdawczości budżetowej podporządkowanych gminie jednostek budżetowych

oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych zgodnie z odrębnymi przepisami;

13) nadzór nad działalnością finansową jednostek budżetowych podporządkowanych urzędowi;

14) archiwizowanie dokumentów Referatu Gospodarki Finansowej;

15) wykonywanie nadzoru nad realizacją ustawy o opłacie skarbowej w tym nadzoru nad sposobem pobierania, zapłatą i zwrotem opłaty skarbowej;

16) wykonywanie kontroli wykorzystania środków finansowych gminy na zadania sfery pożytku

publicznego.

3. Do zadań Referatu Gospodarki Finansowej w zakresie księgowości budżetowej należy:  

1) sprawdzenie dokumentów księgowych pod względem formalno-prawnym;

2) klasyfikacja wydatków i dochodów budżetowych;

3) kompletowanie dowodów księgowych;

4) dekretowanie dowodów księgowych;

5) sprawdzenie dowodów księgowych z zwartymi umowami, zleceniami;; 

6) sprawdzenie wydatków budżetowych z kosztami;

7) uzgadnianie sald kont rachunkowych i wystawianie potwierdzeń sald;

8) sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu gminy;

9) sporządzanie bilansu jednostkowego i bilansu gminy;

10) sprawdzenie zgodności wydatków budżetowych z harmonogramem i planem finansowym

wydatków budżetowych;

11) sprawdzenie zgodności dochodów budżetowych z harmonogramem i planem finansowym

dochodów budżetowych;

12) rozliczanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę oraz udzielonych z budżetu gminy;

13) prowadzenie rejestru planu dochodów i wydatków budżetowych;

14) opracowywanie analiz wykonania budżetu gminy;

15) kontrola dyscypliny budżetowej w zakresie realizacji wydatków;

16) rejestrowanie dowodów księgowych;

17) księgowanie dowodów księgowych;

18) sporządzanie zestawień obrotów i sald;

19) sporządzanie zestawień wydatków i kosztów budżetowych;

20) opracowanie układu wykonawczego budżetu;

21) sporządzanie informacji z wykonania budżetu;

22) sporządzanie zbiorczych sprawozdań w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki

pozabudżetowej.  

4. Do zadań Referatu Gospodarki Finansowej w zakresie ewidencji majątku gminy należy:

1) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i obrotowego gminy;

2) sporządzanie ewidencji majątku gminy;

3) przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów, budynków i budowli stanowiących własność

gminy;

4) rozliczanie inwentaryzacji;

5) ustalanie niedoborów i nadwyżek;;

6) sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.  

5. Do zadań Referatu Gospodarki Finansowej w zakresie płac należy:  

1) sporządzanie list płac pracowników;

2) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników;

3) naliczanie składek ubezpieczenia zdrowotnego pracowników;

4) naliczanie składek ubezpieczeń rentowych pracowników;

5) naliczanie składek ubezpieczeń emerytalnych pracowników;

6) naliczanie składek chorobowych pracowników;

7) sporządzanie imiennych deklaracji pracowników wg poszczególnych składek;

8) naliczanie podatku dochodowego od dochodów pracowników; 

9) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego;

10) sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

11) wydawanie zaświadczeń o zarobkach do celów emerytalno - rentowych - druk R- 7. 

6. Do zadań Referatu Gospodarki Finansowej w zakresie wymiaru i egzekucji podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego i leśnego oraz opłat należy:  

1)wydawanie decyzji w sprawach:  

a) ustalających lub określających wysokość podatku, dotyczących stwierdzenia nadpłaty,  

b) odraczających terminy i płatności podatku, 

c) umorzeń zaległości podatkowych,  

d) orzekania o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.  

2) wydawanie postanowień w sprawach podatkowych i administracyjnych, w szczególności: o

wszczęciu postępowania administracyjnego, o umorzeniu postępowania administracyjnego, o

wznowieniu postępowania administracyjnego, w sprawach sprostowania błędu rachunkowego

i innych oczywistych omyłek;

3) sporządzanie upomnień za zaległości podatkowe;

4) sporządzanie tytułów na zaległości podatkowe;

5) sporządzanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych hipotek przymusowych;

6) przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji podatkowych;

7) zebranie materiałów dowodowych w podatkowym postępowaniu wyjaśniającym;

8) sporządzanie zestawień do celów sprawozdawczości:

a) kwotowych rejestru wymiarowego, przepisów, odpisów, umorzeń poboru,

b) zestawień decyzji przypisów, odpisów, umorzeń,  

c) podstaw opodatkowania,  

d) prowadzenie kart pojazdów.  

9) uzgadnianie stanu faktycznego ewidencji pojazdów z ewidencją kupowaną corocznie w

Terenowym Banku Danych lub w Urzędzie Powiatowy;,

10) wydawanie zaświadczeń podatkowych;

11) przeprowadzanie kontroli rolników w sprawie realizacji obowiązku ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia

budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń

losowych.  

7. Do zadań Referatu Gospodarki Finansowej w zakresie księgowości podatkowej i egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku gminy:  

1) prowadzenie księgowości analitycznej podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku

gminy;

2) księgowanie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku gminy na

poszczególne konta podatników i kontrahentów;

3) sporządzanie miesięcznych i rocznych zestawień do uzgodnień pobranych dochodów z

księgowością syntetyczną;

4) sporządzanie zestawień przypisów i odpisów, wypłat, zwrotów podatków i dochodów z

podatku gminy;

5) sporządzanie zestawień obrotów kont i dzienników;

6) sporządzanie imiennych wykazów zaległości i nadpłat dla celów sprawozdawczości;

7) wystawianie upomnień;

8) wystawianie tytułów wykonawczych;

9) przygotowywanie pozwów do sądu o wykonanie klauzuli oraz nakazu zapłaty;

10) przygotowywanie pozwów sądowych dotyczących zaległości z tytułu rat spłaty sprzedanych

nieruchomości;  

11) sporządzanie wniosków o wpis do KW hipotek przymusowych;  

12) wystawianie zaświadczeń o zaległościach podatkowych;  

13) sporządzanie decyzji określających wysokość podatków;  

14) sporządzanie zestawień zaległości w opłatach;

15) prowadzenie egzekucji należności z tytułu sprzedaży i udostępniania nieruchomości;

16) prowadzenie okresowych analiz realizacji opłat z tytułu:

a) czynszu dzierżawnego,

b) wieczystego użytkowania,  

c) czynszu najmu przekształceń własnościowych.  

17) wprowadzenie zawiadomień o zmianie opłat czynszowych;

18) prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania;

19) prowadzenie rejestru opłaty skarbowej dla urzędowych blankietów wekslowych;

20) wydawanie postanowień i decyzji w sprawie podatku od posiadania psów i opłat lokalnych

oraz prowadzenie egzekucji w zakresie tych należności;

21) prowadzenie ewidencji właścicieli psów do celów podatkowych.  

8. Do zadań Referatu Gospodarki Finansowej w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji należy:

1) dokonywanie zwrotu podatku akcyzowego - wypłata w kasie lub na konto.

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

 

§ 20.1. Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie rolnictwa należy:  

1) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych lub przeliczeniowych lub nieruchomości na terenie miasta i gminy Wolin;

2) poświadczanie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz posiadania praktycznych kwalifikacji rolniczych;

3) poświadczanie łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego;

4) przyjmowanie i rozpowszechnianie zgłoszenia o podejrzeniu o zachorowanie

zwierząt na chorobę zakaźną a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę, podejmowanie starań mających na celu jego

schwytanie lub zabicie;

5) informowanie rolników o możliwościach ubiegania się o zwrot części wydatków ponoszonych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej, przyjmowanie i analiza wniosków i faktur;

6) orzekanie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego dla celów produkcji rolniczej;

7) podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub wiadomości publicznej

o zarządzonych przez lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu

umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania;

8) przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów

szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczenia i niezwłoczne przekazanie

tej informacji wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin;

9) w przypadku stwierdzenia upraw maku lub konopi bez zezwolenia wydanie nakazu

zniszczenia w drodze decyzji;

10) przygotowywanie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych;

11) wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego wg wskazań Prezesa GUS;

12) udział w szacowaniu szkód w uprawach polowych spowodowanych niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi;

13) sporządzanie umów dzierżawnych;

14) ewidencja gruntów w związku z wydzierżawieniem gruntów przez rolnika ubiegającego się o świadczenia emerytalno - rentowe;

15) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych.  

2. Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie łowiectwa i leśnictwa należy:

1) współdziałanie z zarządcą lub dzierżawcą obwodu w zagospodarowaniu łowieckim

gminy i w zakresie ochrony zwierzyny;

2) rozstrzyganie sporów pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą

lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokości wynagrodzenia za szkody;  

3) przedkładanie dla Burmistrza wniosków Polskiego Związku Łowieckiego o wydanie opinii w sprawie wydzierżawienia gruntów przez obwód łowiecki;  

4) przedkładanie dla Burmistrza do zaopiniowania planów kół łowieckich.  

3. Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie prawa wodnego należy:

1) ustalenie za odszkodowaniem przejścia, przejazdu oraz miejsc do stałego korzystania

z gruntów dla celów dostępu do wody oraz organizowanie miejsc wykorzystywanych do kąpieli;

2) udział w przeglądach urządzeń melioracyjnych i wałów przeciwpowodziowych;

3) ochrona ludzi i mienia przed powodzią albo suszą poprzez:  

a) zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę

zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych,

b) racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych a także sterowanie przepływami wód.

4) rozstrzyganie spraw o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu

pierwotnego oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.

4 Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarki gruntami i geodezji należy: 

  1) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste i wydzierżawianie nieruchomości komunalnych, sporządzanie wykazów tych nieruchomości, zamieszczanie ogłoszeń w BIP-ie, prasie i na terenie sołectw gminy Wolin oraz organizowanie i przeprowadzanie przetargów, zawieranie umów notarialnych i umów dzierżawy;

2) oddawanie nieruchomości komunalnych w trwały zarząd na rzecz komunalnych

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;

3) przekazywanie nieruchomości do korzystania dla sołectw z terenu gminy Wolin;

4) regulowanie stanów prawnych nieruchomości;

5) ustanawianie służebności gruntowych i służebności przesyłu;

6) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

7) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu;

8) nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa oraz samorządów terytorialnych

w drodze umowy oraz przekazywanie Skarbowi Państwa nieruchomości komunalnych a także wydzierżawianie przez Gminę od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów gruntów na cele statutowe Gminy;

9) inwentaryzacja mienia komunalnego, przejmowanie gruntów w trybie art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wypłata odszkodowania, nabywanie mienia w drodze komunalizacji, sporządzanie i przekazywanie do księgowości PT środków trwałych dla nieruchomości zbywanych i nabywanych przez Gminę;

10) rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego nieruchomości i zarządzenie

odebrania gruntów;

11) zamiany nieruchomości, nabywanie od Agencji Nieruchomości Rolnych, od osób

fizycznych i prawnych gruntów w drodze umowy niezbędnych dla realizacji zadań własnych gminy;

12) użyczanie nieruchomości, udostępnianie gruntów pod budowę urządzeń infrastruktury oraz pod organizację imprez w formie umów oraz prowadzenie rejestru tych umów;  

13) zakładanie ksiąg wieczystych dla mienia komunalnego, wnioskowanie o zmiany

w księgach;  

14) opracowywanie projektów podziału gruntów komunalnych dla celów zbywania

i wnioskowanie o wydanie postanowień opiniujących podziały nieruchomości; 

15) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału gruntów; 

16) ustalenie opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu w związku z jego podziałem;  

17) przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości oraz ustalanie opłaty

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości gruntów z tym związanej;

18) ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości gruntów w związku

z ich uzbrojeniem;

19) przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne w zakresie wyboru rzeczoznawców majątkowych do szacowania nieruchomości komunalnych i

firm geodezyjnych dla celów podziału nieruchomości, rozgraniczeń i innych prac

geodezyjnych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych wraz z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia;

20) tworzenie zasobu gruntów na cele zabudowy;

21) zlecanie wykonania wycen nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacji lokali i budynków;

22) wykonywanie całości spraw związanych z wywłaszczeniem na rzecz gminy;

23) składanie oświadczenia woli o wykonaniu prawa pierwokupu;

24) prowadzenie spraw z zakresu administracji budynków będących we władaniu gminy;

25) prowadzenie ewidencji mienia Gminy;

26) opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego i coroczne aktualizowanie stanu mienia komunalnego;

27) wystawienie faktur VAT dla dzierżawców i nabywców;

28) sporządzanie deklaracji podatkowych dla mienia Gminy, sporządzanie zestawień podatku VAT dla celów odprowadzenia do urzędu skarbowego, prowadzenie rejestru sprzedaży, dzierżaw i rejestru podatku VAT;

29) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości i wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane adresowe nieruchomości obejmujące nazwę miejscowości, nazwę ulicy i numer porządkowy;

30) wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia rozgraniczania nieruchomości;

31) inicjowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zasad zbywania, dzierżawy, użyczenia mienia komunalnego, nabywania mienia do zasobów komunalnych oraz nadawania nazw ulic i placów oraz Zarządzeń  Burmistrza;

32) wykonywanie sprawozdawczości dla potrzeb GUS i innych instytucji lub organów.

5. Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie planowania

przestrzennego oraz pozostałych zadań należy:  

1) ustalenie w drodze decyzji jednorazowej opłaty od zbywającego grunty, których wartość wzrosła w związku z dokonaną zmianą w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego lub ustalenia odszkodowania na rzecz zbywającego, jeżeli wartość gruntu uległa obniżeniu w związku ze zmianą w planie;  

2) dokonywanie wykupu nieruchomości bądź zamiany na inną, jeżeli w związku

z dokonaną zmianą w planie użytkowanie nieruchomości stało się niemożliwe bądź

ograniczone;

3) wnioskowanie do Wojewody lub Ministra o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne;  

4) opiniowanie projektów rekultywacji gruntów po zakończeniu działalności przemysłowej;

5) opiniowanie koncesji górniczych i planów ruchu zakładu górniczego;

6) opiniowanie granic pasa technicznego, pasa ochronnego i granic portu.

 

Referat Gospodarczy

 

§ 21.1. Do zadań Referatu Gospodarczego w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej należy:  

1) przygotowywanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych;

2) przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych;

3) przygotowywanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

4) zaliczanie drogi do kategorii dróg wewnętrznych;

5) zarządzanie siecią dróg gminnych;

6) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;

7) organizowanie ruchu drogowego na drogach gminnych i lokalnych miejskich;

8) współdziałanie z zarządcami dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg;

9) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych miejskich obiektów nie związanych z gospodarką drogową;

10) wykonywanie drobnych robót drogowych na drogach gminnych, ulicach i chodnikach;

11) utrzymanie czystości na drogach, ulicach, placach w mieście Wolin, Wisełce i Kołczewie;

12) zimowe utrzymanie dróg gminnych;

13) wykonywanie w zakresie publicznego transportu zbiorowego zadań dotyczących budowy,

przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych

budynków służącym pasażerom;

14) wykonywanie powierzonych zadań z zakresu prawa budowlanego i dróg powiatowych w mieście Wolin przyjętych w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Kamieńskim a Burmistrzem Wolina;

15) umieszczanie i utrzymanie tablic z nazwami ulic i placów.

2. Do zadań Referatu Gospodarczego w zakresie utrzymania porządku i mienia komunalnego:

1) wykonywanie prac konserwacyjno - remontowych i porządkowych mienia komunalnego i prac związanych z likwidacją klęsk żywiołowych;

2) utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenach komunalnych;

3) prowadzenie i utrzymanie czystości szaletu miejskiego;

5) prowadzenie targowiska miejskiego; 

6) planowanie, organizacja i nadzór nad robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi;  

7) wykonywanie obsługi gospodarczej Urzędu Miejskiego.

3. Do zadań Referatu Gospodarczego w zakresie współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy należy:

1) gospodarowanie i nadzorowanie świetlic wiejskich oraz wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych;

2) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem w Gminie funduszu sołeckiego:

a) prowadzenie zbioru wniosków, dotyczących przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze poszczególnych sołectw,

b) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją wydatków z funduszu sołeckiego tj. między innymi sporządzanie zamówień na dostawy materiałów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

c) potwierdzanie pod względem merytorycznym zasadności wydatków, zgodnie z zatwierdzonymi i prowadzonymi przez dane sołectwa przedsięwzięciami,

d) sporządzanie dokumentacji księgowej w zakresie powstania środka trwałego PT, OT i LT,

e) prowadzenie okresowych szkoleń sołtysów w zakresie właściwego funkcjonowania funduszu sołeckiego,

f) dokonywanie okresowych analiz i kontroli wydatkowania środków z funduszu sołeckiego,

g) kwalifikacja wydatków strukturalnych,

h) udzielanie informacji publicznych w zakresie gospodarowania środkami funduszu sołeckiego.

4. Do zadań Referatu Gospodarczego w zakresie wsparcia społecznego należy:

1) organizacja zbierania darów;

2) prowadzenie magazynu darów;

3) organizacja dystrybucji darów (odzieży, żywności, wyposażenia domowego) najbardziej potrzebującym, współpraca w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

4) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami prowadzącymi działania o charakterze pomocy w naturze najbardziej potrzebującym;

5) współdziałanie z sołtysami w zakresie zbiórki darów i ich dystrybucji;

6) prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności przestrzegania ustawy o rachunkowości budżetowej;

7) współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Referat Gospodarki Odpadami

 

§ 22.1. Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami w zakresie utrzymania i porządku należy:

1) wykonywanie zadań związanych z zagospodarowaniem przez gminę odpadami komunalnymi,

a mianowicie:

a) przyjmowanie deklaracji w sprawie odpadów komunalnych,

b) prowadzenie bieżącej weryfikacji deklaracji,

c) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

d) prowadzenie windykacji opłat (upomnienia, umorzenia, odraczanie, rozkładanie na raty),

e) prowadzenie ewidencji wpływów należności.

3) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania lub określania i pobierania oraz innych należności, a także wynikających wprost z przepisów prawa przy zastosowaniu wszystkich środków egzekucyjnych, a w szczególności:

a) rejestracja oraz prowadzenie ewidencji otrzymanych tytułów wykonawczych,

b) sprawdzanie tytułów wykonawczych pod względem wymogów formalnych oraz prowadzenie wszystkich spraw z zakresu badania dopuszczalności egzekucji administracyjnej,

c) przygotowywanie dokumentacji dla celów wydania decyzji w zakresie rozkładania na raty lub umarzania kosztów egzekucyjnych zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

d) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadku należnych kosztów egzekucyjnych,

e) wyłączanie spod egzekucji praw do rzeczy lub praw majątkowych w sytuacjach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

f) przygotowanie dokumentacji dla celów dokonania zmian środka egzekucyjnego, zwolnień z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego,

g) przygotowanie dokumentacji dla celów umarzania postępowań egzekucyjnych oraz gromadzenia akt sprawy zmierzających do umorzenia,

h) przygotowanie akt egzekucyjnych i wysyłanie ich według właściwości miejscowej w przypadku zmian adresów zamieszkania lub siedziby zobowiązanych,

i) stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących należności pieniężnych w zakresie:

- pobierania pieniędzy od zobowiązań za pokwitowaniem,

- dokonywanie zajęć nieruchomości, szacowanie ich wartości,

- odbieranie od zobowiązanych uprzednio zajętych nieruchomości,

- sprzedaży zajętych nieruchomości zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- spisywania protokołów o stanie majątkowym w razie braku ruchomości podlegających egzekucji,

- zbierania informacji o zobowiązanych dotyczących miejsca pracy, posiadanych kontach bankowych, wierzytelnościach i innych prawach majątkowych,

j) analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości oraz nieprzedawnienia zobowiązania,

k) odpowiadanie na wnioski i inne pisma w przewidzianej przez prawo formie i treści oraz terminach niezbędnych w przypadku zgłaszanych przez zobowiązanych, skarg i zarzutów do prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

l) niezwłoczne przekazywanie do Sądu Rejonowego uporządkowanych akt zobowiązanych w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej,

ł) w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnej niezwłoczne przekazywanie tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego,

m) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Wolinie w zakresie pozyskiwania, przekazywania i aktualizowania materiału informacyjnego dla usprawnienia i przyśpieszenia egzekucji.

3) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą

być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego

z gospodarstw domowych;

4) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych

oraz umów zawartych na odbieranie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;

5) przygotowywanie projektów uchwał związanych z gospodarowaniem przez gminę odpadami

komunalnymi;

6) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7) nadzór nad realizacją obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości;

8) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości;

9) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

10) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami

komunalnymi;

11) nadzór nad realizacją zadań powierzonych w drodze przetargu podmiotom odbierającym

odpady komunalne;

12) tworzenie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami;

13) prowadzenie spraw dotyczących wysypisk komunalnych i utylizacji odpadów.

2. Prowadzenie spraw z ustawy o ochronie zwierząt:

1) wydawanie zezwoleń za utrzymanie psa rasy agresywnej;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie i przekazywanie do

schroniska;

3) orzekanie o odebraniu właścicielowi zwierzęcia w razie stwierdzenia znęcania się nad

zwierzęciem;

4) przyjmowanie i rozpowszechnianie zgłoszeń o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia

chorób zakaźnych zwierząt oraz współdziałanie w tym zakresie z organami inspekcji

weterynaryjnej;

5) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie programu zapobiegającemu bezdomności

zwierząt;

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt.

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

§ 23.1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) sporządzanie aktów urodzeń, aktów małżeństw i aktów zgonu oraz sporządzanie odpisów z tych

aktów;

2) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o

zmianie imienia (imion) dziecka;

3) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka;

4) przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

5) wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie

małżeństwa w celu zawarcia małżeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej w formie przewidzianej w

art.1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

6) przyjmowanie w/w zaświadczeń od jednostki organizacyjnej kościoła lub innego związku

wyznaniowego, w której zawarto małżeństwo, stanowiącego podstawę sporządzenia aktu

małżeństwa oraz sporządzenie aktu małżeństwa;

7) wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia małżeństwa

za granicą;

8) przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed

zawarciem małżeństwa;

9) wpisanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą;

10) nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków w księgach stanu cywilnego;

11) prostowanie aktów stanu cywilnego oraz uzupełnianie aktów stanu cywilnego;

12) przyjmowanie wniosków o nadanie „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz

organizowanie uroczystej oprawy wręczania medali;

13) organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z setną (100) rocznicą urodzin;

14) wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku

małżeńskiego;

15) przesyłanie miesięcznych sprawozdań do GUS dotyczących urodzeń, zawartych małżeństw i

zgonów;

16) prowadzenie i przechowywanie ksiąg i akt zbiorczych aktów stanu cywilnego oraz

skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego;

17) wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk.

2. Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, w czasie jego nieobecności obowiązki Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zawarte w § 23 wykonuje Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Do zadań kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy sporządzanie protokołu oświadczeń woli spadkodawcy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

 

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

 

§ 24. Do Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych a w szczególności zadań:  

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;  

2) nadawanie klauzuli tajności;  

3) opracowywanie planu ochrony materiałów zawierających informacje niejawne;  

4) opracowywanie procedury obiegu korespondencji zawierających informacje niejawne;  

5) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;;  

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) zapewnienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej oraz ochrona informacji w niej

przetwarzanych.  

 

Komendant Miejsko-Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

 

§25. Do zadań Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej należy:

1) wykonywanie obowiązków zawartych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i Kodeksie Pracy

w zakresie zabezpieczenia ppoż. Urzędu Miejskiego;

2) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy,

3) nadzór nad funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na

obszarze Gminy;

4) nadzór merytoryczny nad rozliczaniem ekwiwalentu wypłacanego strażakom OSP za udział w

akcjach ratowniczych;

5) nadzór merytoryczny nad rozliczaniem wydatków rzeczowych i majątkowych Ochotniczych

Straży Pożarnych pokrywanych z budżetu Gminy;

6) opracowywanie wniosków do budżetu w zakresie środków niezbędnych na utrzymanie jednostek

OSP;

7) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną;

8) przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu

pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę;

9) zapewnianie strażom pożarnym środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia,

sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania, środków

transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń, ubezpieczenia członków OSP i młodzieżowych

drużyn pożarniczych oraz mienia OSP;

10) przedstawianie Burmistrzowi kandydatury do zatrudnienia na stanowisko konserwatora sprzętu

OSP i ustalanie jego zakresu obowiązków;

11) sprawowanie nadzoru ppoż. w stosunku do własnych jednostek organizacyjnych gminy.

 

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności

 

§ 26. Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy, do jego zadań należy:

1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania na pobyt stały, czasowy i wymeldowania z

pobytu stałego, czasowego oraz zgłoszeń dotyczących wyjazdu za granicę;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania, wymeldowania bądź anulowania czynności materialno - technicznej i przygotowywanie decyzji administracyjnych w tych sprawach;

3) usuwanie niezgodności w Systemie Rejestrów Państwowych;

4) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców;

5) wydawanie zaświadczeń zawierający pełny wykaz danych osoby;

6) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

7) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;

8) sporządzanie wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

9) przygotowywanie sprawozdań z wykonania czynności z zakresu ewidencji ludności na potrzeby rozliczania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;

11) wykonywanie zadań zleconych z zakresu statystyki państwowej, przeprowadzanie spisów

ludności.

Samodzielne stanowisko do spraw dowodów osobistych

 

§ 26. Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy, do jego zadań należy:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego;

2) wydawanie dowodów osobistych;

3) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;

4) przygotowywanie decyzji w sprawach dowodów osobistych;

5) unieważniane dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych;

6) zakładanie i archiwizacja kopert dowodowych;

7) przygotowywanie sprawozdań z wykonania czynności z zakresu ewidencji ludności na potrzeby rozliczania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;

9) wykonywanie zadań zleconych z zakresu statystyki państwowej, przeprowadzanie spisów

ludności.

 

Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych

 

§ 27. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza Wolina, do jego zadań należy:

1) przyjmowanie wniosków kierowników komórek merytorycznych o przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych;

2) sporządzanie projektów zarządzeń Burmistrza Wolina o powołaniu komisji przetargowych do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień, ze ścisłym określeniem zadań dla poszczególnych członków , w terminie 10 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku komórki merytorycznej, z wyjątkiem zamówień wyłączonych z ustawy;

3) sporządzanie SIWZ w oparciu o wniosek i załączoną dokumentację kierownika komórki merytorycznej oraz modyfikacji SIWZ i ogłoszeń w uzgodnieniu z kierownikiem komórki merytorycznej, przedkładanie do akceptacji Komisji Przetargowej a następnie Burmistrzowi z zastosowaniem zasady tworzenia dwóch SIWZ w jednym postępowaniu;

4) dokumentowanie posiedzeń komisji przetargowej, kompletowanie dokumentacji postępowania z każdego etapu procedury udzielania zamówienia, a po zakończeniu postępowania przechowywanie w/w dokumentacji oraz ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, a następnie przekazywanie do archiwum Urzędu;

5) sprawowanie nadzoru pod względem zgodności z ustawą nad komisjami przetargowymi, w tym przyjmowanie od członków komisji informacji o istotnych problemach związanych z pracami komisji;

6) opiniowanie projektów umów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami Prawo zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi w stosunku do zamówień publicznych wyłączonych z ustawy;

7) przygotowanie zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

8) opiniowanie aneksów do zawartych umów;

9) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wyłączonych z ustawy, według decyzji Burmistrza;

10) zamieszczanie oraz przekazywanie do publikacji ogłoszeń na zasadach określonych w ustawie;

11) informowanie w formie pisemnej Referatu Gospodarki Finansowej o obowiązku przyjęcia i zwrotu wadium o cenie specyfikacji oraz konieczności zatrzymania wadium w sytuacjach określonych ustawą o zwrocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

12) analiza stosowanych procedur i przygotowywanie odpowiednich zmian;

13) przygotowywanie materiałów do UZP w postępowaniu odwoławczych;

14) prowadzenie rejestru umów dla zamówień publicznych o wartości powyżej określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

15) sporządzanie planów zamówień publicznych w oparciu o plany zamówień komórek merytorycznych;

16) sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w oparciu o prowadzony rejestr określony w pkt 14 oraz rejestry zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000 euro prowadzonych przez komórki merytoryczne;

17) prowadzenie korespondencji związanej z zakresem działania;

18) szkolenie pracowników Urzędu z przepisów dotyczących zamówień publicznych.

 

Samodzielne stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej i zarządczej

 

§ 28. Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej podlega bezpośrednio Burmistrzowi Wolina i do jego zadań należy:

1) kontrolowanie organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych przez

gminę:

2) kontrolowanie pod względem organizacyjnym i finansowym jednostek organizacyjnych gminy;

3) wykonywanie zadań w zakresie kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

Samodzielne stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

 

§ 29.1. Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej podlega bezpośrednio Burmistrzowi Wolina.

2. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w zakresie spraw obronnych należy:

1) planowanie obronne;

2) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu kierowania obronnością w Gminie, w szczególności organizacja funkcjonowania stałego dyżuru i stanowiska kierowania;

3) przygotowanie Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowanie Akcji Kurierskiej;

4) prowadzenie spraw reklamacji wojskowej pracowników i radnych Rady Miejskiej;

5) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miejskiego;

6) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

7) naliczanie należności żołnierzom rezerwy z tytułu utraty wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy;

8) przygotowania rezerw osobowych na potrzeby obronności, w szczególności prowadzenia

rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej i przygotowania kwalifikacji wojskowej;

9) kontrola wykonywania zadań obronnych przez podległe jednostki organizacyjne.

3. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w zakresie zarządzania kryzysowego należy:

1) utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji w sprawie zarządzania kryzysowego na terenie Gminy;

2) wykonywanie czynności wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej;

3) współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zapobiegania klęskom żywiołowym lub usuwaniem ich skutków;

4) organizowanie systemu ostrzegania ludności przed niebezpiecznymi zjawiskami.

4. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w zakresie obrony cywilnej należy:

1) wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju;

2) koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć obrony cywilnej;

3) administrowanie rezerwami osobowymi w zakresie OC;

4) tworzenie formacji obrony cywilnej;

5) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności;

6) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego i sprzętu obrony cywilnej.

5. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego należy:

1) przygotowywanie zezwoleń na zbiórki publiczne przeprowadzane na obszarze gminy;

2) przygotowywanie decyzji w sprawach zgromadzeń i imprez masowych oraz nadzór nad ich

przeprowadzaniem;

3) przygotowywanie opinii w sprawie powołania komendanta Komisariatu Policji,

4) koordynowanie współpracy z Policją.

 

Samodzielne stanowisko do spraw promocji

 

§ 30. Samodzielne stanowisko ds. promocji podlega bezpośrednio Burmistrzowi Wolina i do jego należy:

1) przygotowanie wystąpień publicznych Burmistrza;

2) reprezentowanie Burmistrza w środkach masowego przekazu;

3) przekazywanie mediom bieżących informacji o działalności Burmistrza i Urzędu;

4) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową;

5) koordynowanie zagadnień dotyczących udzielania informacji i odpowiedzi na artykuły

prasowe;

6) uczestniczenie w organizacji i obsłudze uroczystości i wizyt z udziałem Burmistrza;

7) przygotowanie propozycji tematycznych do składu informatora Burmistrza i Rady Miejskiej;

8) przygotowanie informacji o wydarzeniach społeczno-kulturalnych oraz gospodarczych w

gminie Wolin;

9) prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy;

10) kreowanie nowych sposobów promocji Gminy;

11) współdziałanie z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami

organizacyjnymi i pomocniczymi w zakresie promocji Gminy;

12) współpraca z organizacjami emerytów i kombatantów;

13) wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

 

Administrator bezpieczeństwa informacji

 

§ 31. 1.Administratora Bezpieczeństwa Informacji powołuje Burmistrz - administrator danych.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialny jest za ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych (także pojedynczych informacji nie

gromadzonych w formie zbioru) jak i tzw. zbiorach ręcznych.

4. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy nadzór nad realizacją zadań

nałożonych na administratora danych, w szczególności:

 1. przygotowanie Burmistrzowi zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o powołaniu Administratora Bezpieczeństwa zgodnie z wymogami art. 46 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

 2. zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;

 3. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych;

 4. prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych;

 5. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;

 6. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe;

 7. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie

zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia;

 1. nadzór na fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane

osobowe oraz nadzór nad kontrolą przebywających w nich osób;

 1. nadzór nad naprawami, konserwacja oraz likwidacją urządzeń komputerowych na których

zapisane są dane osobowe;

 1. zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi i ich procedurami;

 2. nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym

sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności;

 1. nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe;

 2. nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych;

 3. monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych;

 4. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz prowadzenie rejestru tych osób.

 

Koordynator czynności kancelaryjnych

 

§ 32. 1. Koordynator czynności kancelaryjnych, jako samodzielne stanowisko, podlega bezpośrednio Burmistrzowi Wolina. Koordynator czynności kancelaryjnych w wykonywaniu obowiązków współpracuje bezpośrednio z Sekretarzem Gminy, kierownikami referatów, Skarbnikiem Gminy oraz osobami na samodzielnych stanowiskach.

2. Koordynator czynności kancelaryjnych prowadzi bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie:

1) doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw;

2) właściwego zakładania spraw;

3) prowadzenia akt spraw.

3. Koordynator czynności kancelaryjnych prowadzi archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego (symbol AZ) i wykonuje czynności archiwisty. Do jego zadań w szczególności należy:

1) przyjmowanie dokumentacji:

a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek,

b) niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których

działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub

sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu

terytorialnego,

c) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,

d) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie

informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD,

2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;

3) prowadzenie skontrum dokumentacji;

4) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie

nieuporządkowanym;

5) udostępnianie przechowywanej dokumentacji;

6) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy

w komórce organizacyjnej;

7) przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na

temat osób, zdarzeń czy problemów;

8) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym

brakowaniu;

9) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do

właściwego archiwum państwowego;

10 sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji

w archiwum zakładowym.

 

ROZDZIAŁ X
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

 

§ 33.1. Burmistrz podpisuje osobiście:

1) zarządzenia;

2) pisma kierowane do jednostek organizacyjnych gminy i pracowników urzędu;

3) umowy o pracę;

4) decyzje i dokumenty w sprawach osobowych pracowników;

5) pisma kierowane do organów administracji rządowej, organów władzy państwowej, organów

jednostek samorządu terytorialnego;

6) pisma kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej

Inspekcji Pracy;

7) pisma kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych obcych państw, posłów i senatorów

Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. W razie nieobecności Burmistrza, rozstrzygnięcia, decyzje i materiały należące do jego aprobaty podpisuje Zastępca Burmistrza, stosując stempel nagłówkowy BURMISTRZ WOLINA i stempel podpisowy Z up.BURMISTRZA Wolina, Zastępca Burmistrza, imię i nazwisko.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu odpowiadają za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem projektów pism.

4. W projektach pism i rozstrzygnięć przedkładanych burmistrzowi do podpisu, należy umieścić na kopii pisma: imię i nazwisko pracownika przygotowującego pismo, akceptację kierownika komórki organizacyjnej, z której pismo wychodzi lub akceptację Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy.

§ 34.1. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz pieczęcie podpisowe należące do dokumentacji Zastępcy Burmistrza, stosuje się pieczęć nagłówkową ZASTĘPCA BURMISTRZA WOLINA, a pieczątkę podpisową ZASTĘPCA BURMISTRZA imię i nazwisko.

2. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz pieczęcie podpisowe w sprawach załatwianych z upoważnienia Burmistrza, stosuje się pieczęć nagłówkową BURMISTRZ WOLINA, a podpisową z up. BURMISTRZA Wolina, Zastępca Burmistrza, imię i nazwisko.

§ 35.1. Sekretarz Gminy podpisuje korespondencję nie wchodząca w zakres postępowania administracyjnego, podatkowego nie mającą znamion decyzji i rozstrzygnięć, stosując stempel nagłówkowy URZĄD MIEJSKI w Wolinie stempel podpisowy z up. Burmistrza Wolina, Sekretarz Gminy, imię i nazwisko.

2. W ramach udzielonych uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, pism zaświadczeń, w postępowaniach administracyjnych stosuje się stempel nagłówkowy BURMISTRZ WOLINA i stempel podpisowy z up. BURMISTRZA Wolina, Sekretarz Gminy, imię i nazwisko.

§ 36.1. Skarbnik Gminy podpisuje korespondencję nie mającą znamion decyzji i rozstrzygnięć, stosując stempel nagłówkowy URZĄD MIEJSKI w Wolinie stempel podpisowy Skarbnik Gminy, imię i nazwisko.

2. W ramach udzielonych uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, zaświadczeń, stosuje się stempel nagłówkowy BURMISTRZ WOLINA i stempel podpisowy z up. BURMISTRZA Wolina, Skarbnik Gminy, imię i nazwisko.

§ 37.1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podpisują pisma pozostające w zakresie ich działań stosując pieczątkę nagłówkową KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W WOLINIE.

2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podpisują decyzje pozostające w zakresie ich działań stosując pieczątkę nagłówkową KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W WOLINIE.

§ 38.1. Wszelką korespondencję, jeżeli nie stanowi ona rozstrzygnięcia sprawy, podpisują we własnym imieniu kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, a także wyznaczeni pracownicy, zgodnie z podziałem czynności dokonanym przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu.

2. Pracownicy wymienieni w ust. 1, podpisują korespondencję stosując stempel nagłówkowy URZĄD MIEJSKI w WOLINIE REFERAT…, oraz stempel podpisowy Kierownik Referatu lub stanowisko, imię i nazwisko.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu i inni pracownicy urzędu, podpisują decyzje administracyjne i inne rozstrzygnięcia w sprawach załatwianych z upoważnienia Burmistrza, stosują stempel nagłówkowy BURMISTRZ WOLINA oraz z up. BURMISTRZA Wolina, Kierownik Referatu, nazwa referatu, imię i nazwisko lub z up. BURMISTRZA Wolina, nazwa stanowiska, imię i nazwisko).

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI
UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW

 

§ 39.1. Burmistrz może z własnej inicjatywy upoważnić Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, Kierownika i Zastępców Kierowników komórek organizacyjnych urzędu, a także innych pracowników urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu: decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, podejmowania innych rozstrzygnięć oraz załatwiania poszczególnych spraw.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej, precyzyjny zakres spraw objętych upoważnieniem oraz, gdy jest to niezbędne - podstawę prawną udzielanych upoważnień.

3. Upoważnienie o którym mowa w niniejszym paragrafie udzielane jest wyłącznie w formie pisemnej.

4. Upoważnienie jest rejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych.

§ 40. Upoważnienie wygasa w wyniku:

1) rozwiązania stosunku pracy z upoważnionym pracownikiem;

2) przeniesienia upoważnionego pracownika na inne stanowisko służbowe;

3) pisemnego odwołania upoważnienia przez Burmistrza;

4) śmierci osoby upoważnionej;

5) z chwilą realizacji czynności wskazanych w upoważnieniu.

§ 41.1. Mogą być udzielane n/w rodzaje pełnomocnictw:

1) pełnomocnictwo szczególne;

2) pełnomocnictwo ogólne;

3) pełnomocnictwo rodzajowe.

2. Rejestr udzielanych pełnomocnictw jest prowadzony i przechowywany przez Referat

Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych.

 

ROZDZIAŁ XII
ZASADY ORGANIZACJI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

 

§ 42.1. Kontrolę wewnętrzną sprawują:  

1) Burmistrz - w stosunku do wszystkich pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;

2) Zastępca burmistrza - w stosunku do wszystkich pracowników urzędu; 

3) Skarbnik Gminy - w stosunku do wszystkich pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw finansowych, w stosunku do pracowników referatu gospodarki finansowej we wszystkich sprawach; 

4) Sekretarz Gminy - w stosunku do wszystkich pracowników urzędu w zakresie prawidłowości funkcjonowania urzędu;

5) Zespoły pracowników powołane doraźnie - w zakresie ustalonym przez Burmistrza;

6) Pracownicy urzędu - w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

7) Kierownicy referatów - w stosunku do podległych pracowników w zakresie prawidłowości

wykonywanych powierzonych zadań;

8) Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej. 

 

2. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest w urzędzie jako:

1) kontrola wstępna, która ma na celu zapobieganie niepożądanym i nielegalnym działaniom;

2) kontrola bieżąca, polegająca na badaniu czynności w toku ich wykonania;

3) kontrola następna obejmująca badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających

czynności już wykonane.  

3. Do obowiązku kontrolującego należy:  

1) rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego;  

2) w razie stwierdzenia nieprawidłowości i uchyleń, ustalenia ich przyczyn i skutków;  

3) ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.  

4. Fakt przeprowadzenia kontroli, jej wyniki i zalecenia dla poszczególnych stanowisk pracy odnotowuje się w rejestrze prowadzonym przez sprawującego kontrolę wewnętrzną i zarządczą.  

5. Szczegółowe zadania i zakres kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim określa Regulamin Kontroli Wewnętrznej i Zarządczej.  

§ 43. Kontrola zewnętrzna prowadzona w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych jako:  

1) kompleksowa - obejmująca ocenę realizacji całokształtu zadań kontrolowanych jednostek;  

2) problemowa - obejmująca realizację wybranego zagadnienia;  

3) doraźna - obejmująca ocenę całokształtu lub wycinka działalności kontrolowanych jednostek;  

4) sprawdzająca - obejmująca ocenę stopnia realizacji zaleceń i wniosków wydanych w toku

poprzedniej kontroli.  

§ 44.1. Nadzór nad działalnością kontrolną sprawuje Burmistrz.  

2. Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie planu kontroli jednostek zatwierdzonego przez Burmistrza.  

3. Działalność kontrolną koordynuje Sekretarz Gminy.  

 

ROZDZIAŁ XIII
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA

INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI

 

§ 45.1. Zasady postępowania w indywidualnych sprawach obywateli oraz terminy załatwiania tych

spraw regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacja Podatkowa.  

2. Pracownicy urzędu są zobowiązani do rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw

obywateli, kierując się wyłącznie przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.  

3. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:  

1) udzielania informacji, wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów prawnych i udostępniania

akt sprawy stronom postępowania;  

2) załatwienia spraw obywateli bez żadnej zwłoki, a w sprawach wymagających postępowania

wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast w sprawach szczególnie

skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy;  

3) informowania zainteresowanych o stanie załatwiania sprawy w każdym stadium postępowania;  

4) powiadamiania zainteresowanych o przedłużeniu terminu załatwiania sprawy, jeżeli zajdzie taka

konieczność;  

5) informowania stron o przysługujących im środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.  

§ 46.1. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie spraw obywateli ponoszą kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy.  

2. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy prowadzą nadzór nad terminowym załatwianiem spraw obywateli przez podległych kierowników referatów oraz pracowników urzędu.  

§ 47.1. Organizację, zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie regulują przepisy instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.  

2. Sprawy wniesione do urzędu przez obywateli są klasyfikowane, ewidencjonowane i

archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków

międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.  

3. Znak sprawy zawiera następujące elementy:  

1) oznaczenie komórki organizacyjnej;  

2) symbol klasyfikacyjny z wykazu akt;  

3) kolejny numer sprawy wynikający ze spisu spraw;  

4) cztery cyfry oznaczające rok kalendarzowy, w którym sprawa się rozpoczęła;  

5) symbol prowadzącego sprawę.  

 

ROZDZIAŁ XIV
ORGANIZACJA ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI

 

§ 48.1. Przyjmowanie interesantów przez Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, kierowników referatów i pracowników w sprawach skarg i wniosków odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskim.  

2. Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Referat

Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych.  

3. Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych prowadzi centralny rejestr skarg, wniosków i petycji, który zawiera:

1) pozycję ewidencyjną sprawy;

2) datę wpływu;

3) imię i nazwisko oraz adres wnoszącego sprawę;

4) zwięzły opis przedmiotu sprawy;

5) datę przekazania sprawy oraz nazwę odpowiedzialnej komórki organizacyjnej wyznaczonej do

załatwienia sprawy;

6) termin wyznaczony oraz faktyczny termin załatwienia sprawy;

7) sposób załatwienia sprawy;

8) sygnaturę pisma wyjaśniającego;

9) uwagi.

4. Skarga, wniosek, petycja po zarejestrowaniu w rejestrze jest niezwłocznie przekazywana

właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej w celu załatwienia, chyba ze Burmistrz

postanowi inaczej.

5. W przypadku gdy sprawa należy do kompetencji różnych komórek organizacyjnych, Burmistrz wyznacza do załatwienia sprawy komórkę organizacyjną lub stanowisko pracy, które

zobowiązuje do sporządzenia odpowiedzi po uzyskaniu wyjaśnień lub dowodów.

6. Ostateczna aprobata odpowiedzi na skargę, wniosek lub petycję należy do Burmistrza, chyba że Burmistrz postanowi inaczej.  

7. Sekretarz Gminy zobowiązany jest do wykonania okresowych kontroli sposobu i terminu

załatwiania skarg i wniosków obywateli.

8. Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych w terminie do 31 marca każdego roku przedstawia Burmistrzowi roczną analizę załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim. 

9. Burmistrz Wolina przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek

tygodnia w godzinach od 14.00 do 17.00., w przypadku nieobecności Burmistrza interesantów

przyjmuje Zastępca Burmistrza lub inny upoważniony pracownik.

10. W urzędzie prowadzi się informację załatwiania skarg i wniosków w formie tablic

informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych ( na gmachu budynku Urzędu i korytarzu

Urzędu na I piętrze ).  

 

ROZDZIAŁ XV
CZAS OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

§ 49.1. Urząd Miejski w Wolinie jest czynny:

1) od poniedziałku do piątku od godziny 730 do godziny 1530 z wyłączeniem pracowników

Referatu Gospodarczego;

2) Referat Gospodarczy w Urzędzie Miejskim, z uwagi na wykonywanie zadań gospodarczych na

terenie gminy, jest czynny w każdym pracującym dniu tygodnia od godziny 700 do godziny1500.

2. Kierownicy Referatów przy udziale Sekretarza Gminy ustalają zasady obsługi interesantów.

3. Burmistrz na wniosek Kierowników Referatów lub Sekretarza Gminy może ustalić czas pracy w dni wolne od pracy z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.

4. Burmistrz przy udziale Kierowników Referatów i Sekretarza Gminy może dokonać wydłużenia czasu pracy pracowników dla zapewnienia załatwienia spraw interesantów z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.

5. Burmistrz przyjmuje senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, posłów Rzeczypospolitej Polskiej i radnych Rady Miejskiej w każdym czasie godzin pracy i poza kolejnością.

 

ROZDZIAŁ XVI
ZASADY REALIZACJI WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNYCH

 

§ 50.1. Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej po odbyciu sesji lub komisji niezwłocznie przekazuje wnioski i zapytania radnych do Burmistrza.

2. Radni Rady Miejskiej w okresie między sesjami składają wnioski i zapytania bezpośrednio do Burmistrza, który określa sposób ich realizacji.  

3. Sekretarz Gminy ustala wykonawców i projekt sposobu realizacji wniosków i zapytań radnych i przedkłada do konsultacji Burmistrzowi, a w czasie nieobecności Burmistrza Zastępcy

Burmistrza.  

4. Burmistrz ustala sposób realizacji wniosków i zapytań radnych.  

5. Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych przekazuje do realizacji wnioski i zapytania do Kierowników Referatów Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi

Gminy.  

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych podpisuje Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.  

7. Ewidencję wniosków prowadzi stanowisko ds. obsługi Rady.  

8. Wykonawcy wniosków ponoszą odpowiedzialność za terminowość załatwienia wniosków.  

 

ROZDZIAŁ XVII
ZASADY I TRYB PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW I AKTÓW PRAWNYCH ORGANÓW GMINY I ICH REALIZACJA

 

§ 51.1. Projekty aktów prawnych opracowuje Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów, pracownicy, kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy zobowiązani są do uzgodnienia ich z:  

1) radcą prawnym - pod względem formalno - prawnym i przestrzegania techniki prawodawczej;  

2) Skarbnikiem Gminy - jeżeli uchwała bądź inny akt prawny może spowodować skutki

finansowe;  

3) innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy - jeżeli zawiera w stosunku do nich

nowe zadania lub nakłada określone obowiązki;  

4) odpowiednimi władzami statutowymi związków zawodowych - zgodnie z ustawą o związkach

zawodowych;  

5) organami pomocniczymi Gminy - w zakresie organizacji gminnej jednostki pomocniczej.  

2. Pracownicy wymienieni w ust. 1 przygotowujący projekty aktów prawnych zobowiązaniu są do:  

1) skonsultowania potrzeby przygotowania aktu prawnego z Burmistrzem a w czasie dłuższej

nieobecności z Zastępcą Burmistrza;  

2) przedłożenia projektu aktu prawnego na posiedzenie robocze Burmistrza z pracownikami Urzędu

w celu omówienia celowości opracowanego projektu aktu prawnego, proponowanych rozwiązań

prawnych wraz z uzasadnieniem;  

3) niezwłocznego przekazania projektu uchwały Rady Miejskiej pracownika odpowiedzialnego za

gromadzenie i przekazanie uchwał Rady Miejskiej stanowisku do spraw obsługi Rady Miejskiej;

4) przygotowania kompleksowych materiałów niezbędnych dla potrzeb Rady Miejskiej w celu

podjęcia uchwały;

5) przygotowania projektów aktów prawnych organów Gminy z zachowaniem zasad techniki

prawodawczej;  

6) złożenia na kopii projektu uchwały pieczątki i podpisu przygotowującego projekt aktu prawnego;

7) przygotowania projektów uchwał ogłoszonych w jednolitych tekstach oraz ich nowelizacja.

3. Ewidencję aktów prawnych prowadzą:  

1) uchwał Rady Miejskiej - stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej;  

2) zarządzeń Burmistrza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw

Społecznych.

4. Stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej prowadzi w postaci pisemnej i elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę.  

5. Podjęte akty prawne przekazują do wykonania:  

1) stanowisko ds. obsługi Rady przekazuje uchwały Rady Miejskiej Burmistrzowi, Zastępcy

Burmistrza, Kierownikom Referatów, Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy i

Sołtysom;  

2) kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych przekazuje

zarządzenia Burmistrza do realizacji wykonawcom wskazanych w akcie prawnym.

6. Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów, Kierownicy Jednostek

Organizacyjnych realizują zadania wynikające z aktów prawnych i w tym zakresie zobowiązani

są do:  

1) prowadzenia ewidencji aktów prawnych, przekazanych im do realizacji;

2) przygotowywania obwieszczeń wykonawczych w odniesieniu do uchwał Rady Miejskiej

zarządzeń Burmistrza, w celu zapewnienia wykonania zadań w nich określonych.  

7. W przypadku gdy wykonanie zadań wynikających z aktów prawnych należy do kilku referatów lub jednostek organizacyjnych gminy - Burmistrz na wniosek Skarbnika Gminy, Sekretarza wyznacza jeden z referatów jako odpowiedzialny za koordynację ich wykonania.  

8. Kontrolę realizacji zadań wynikających z aktów prawnych wykonuje Sekretarz Gminy a w sprawach finansowych Skarbnik Gminy.  

9. Za publikację aktów prawnych odpowiadają:  

1) stanowisko ds. obsługi Rady w zakresie uchwał Rady Miejskiej;  

2) kierownik referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych w zakresie

Zarządzeń Burmistrza.  

10. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy odpowiedzialni są za publikacje uchwał w Biuletynie Informacyjnym Rady Miejskiej i Burmistrza oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wolin.  

11. Stanowisko pracy ds. obsługi Rady kieruje bezpośrednio do Burmistrza:

1) wszelkie dyspozycje przewodniczącego Rady w zakresie przygotowania materiałów pod obrady

sesji bądź komisji Rady;

2) plany pracy rady i komisji;

3) interpelacje i zapytania radnych i mieszkańców oraz gminie i wnioski z sesji i komisji;

4) uchwały Rady. 

 

ROZDZIAŁ XVIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 52. Interpretacja postanowień regulaminu oraz udzielanie związanych z nim wyjaśnień należy do Burmistrza.  

§ 53. Burmistrz w oparciu o niniejszy regulamin organizacyjny dokonuje podziału czynności pomiędzy pracowników Urzędu, przesunięć pracowników pomiędzy referatami dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.  

§ 54. Integralną częścią regulaminu organizacyjnego Urzędu stanowią:  

1) schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1,  

2) struktura stanowisk - załącznik Nr 2,

3) wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli - załącznik nr 3.  

§ 54. Zmiany w regulaminie organizacyjnym dokonywane mogą być w drodze zarządzeń

Burmistrza. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Nr 2 - Struktura stanowisk Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Nr 3 - Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 09-04-2008 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 19-03-2019 13:49