Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok


- Projekt -

UCHWAŁA NR ....../...../.......

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia ................. 2016 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Rybakowski

- Projekt -

Załącznik

do uchwały Nr .................

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia .....................2016r.

Program współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2017 rok.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395),

 2. programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,

 3. organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395),

 4. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wolin,

 5. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Wolina,

 6. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Wolinie,

 7. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Wolinie,

 8. komórkach organizacyjnych Urzędu - należy przez to rozumieć Referaty Urzędu Miejskiego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

Rozdział II

Cele programu

§ 2. 1. Cel główny programu:

Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe programu:

 1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

 2. efektywne wykorzystywanie aktywności społecznej w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców Gminy,

 3. kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą
  a organizacjami pozarządowymi,

 4. stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej
  i integracji mieszkańców Gminy,

 5. udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,

 6. promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców Gminy w działaniach na rzecz lokalnej społeczności,

 7. zwiększenie efektywności wykorzystania środków finansowych na realizację zlecanych przez Gminę zadań publicznych.

Rozdział III

Zasady współpracy

§ 3. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

 1. pomocniczości i suwerenności stron - Gmina respektuje odrębność
  i suwerenność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z organizacjami pozarządowymi, a także wspierają ich działalność, oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i formie określonej w Ustawie,

 2. partnerstwa - Gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy,

 3. efektywności - polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych, ze strony Gminy w zakresie wyboru sposobu realizacji zadań, a ze strony organizacji pozarządowych w zakresie wykonania zadań,

 4. uczciwej konkurencji i jawności - zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach, wyboru realizatora zadania publicznego oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.

Rozdział IV

Zakres przedmiotowy współpracy

§ 4. Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych
w art. 4 ust. 1 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
w zakresie swoich zadań, określonych w ustawach. Współpraca dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i na rzecz jej mieszkańców.

Rozdział V

Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

§ 5. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się
w szczególności w formach:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie, które może mieć formy:

 1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

 2. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

 1. publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych lub
  w Biuletynie Informacji Publicznych albo na tablicy ogłoszeń Urzędu,

 2. przekazywanie informacji o planowanych przez Gminę do realizacji zadaniach publicznych lub realizowanych przez organizacje pozarządowe zadaniach sfery publicznej, o których mowa w ustawie,

 1. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z odrębną uchwałą Rady,

 2. tworzenia, w miarę zaistniałej potrzeby, wspólnych zespołów
  o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów Gminy,

 3. inne formy współpracy, wspierania organizacji pozarządowych:

 1. podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

 2. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie
  z innych źródeł,

 3. organizowanie spotkań, szkoleń, udostępnianie sal, użyczanie sprzętu, udzielanie pomocy w zakresie obsługi prawnej itp.,

 4. pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej,

 5. umożliwienia prezentacji działalności i dorobku organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy,

 6. możliwość udostępnienia lub użyczenia organizacjom lokali na preferencyjnych warunkach w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

§ 6. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 obejmować będzie w szczególności zadania w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:

 1. organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania,

 2. organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym
  w zakresie różnych dyscyplin sportowych,

 3. organizacja lub uczestnictwo w różnych imprezach sportowo - rekreacyjnych, zawodach, rozgrywkach sportowych, regatach, turniejach, festynach, rajdach itp.,

 4. organizacja lub uczestnictwo w szkoleniowych obozach sportowo-rekreacyjnych,

 5. organizacja zajęć sportowych,

 6. promocja Gminy Wolin poprzez udział wolińskich zawodników
  i zespołów we współzawodnictwie sportowym,

 7. wspieranie utrzymywania i wyposażenia obiektów sportowo- rekreacyjnych,

 8. organizacja pozalekcyjnych działań sportowych,

 9. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 10. zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie,

 11. wspieranie ratownictwa wodnego,

 1. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie, w szczególności:

 1. wspieranie działań Skansenu na wyspie Ostrów,

 2. organizacja imprez historyczno - edukacyjnych promujących wiedzę o dorobku materialnym i kulturowym regionu,

 3. organizacja imprez edukacyjnych ( w tym imprez historyczno - edukacyjnych) dla dzieci i młodzieży szkolnej,

 4. promocja dorobku materialnego i kulturowego, w kraju i zagranicą,

 1. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym alkoholizmowi i narkomanii, w tym:

 1.  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej i ochrony zdrowia,

 2. organizowanie i koordynowanie sposobu wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, między innymi poprzez organizację kolonii i obozów z elementami profilaktyki uzależnień lub socjoterapii, konkursów, imprez artystycznych i sportowych,

 3. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich spotkań trzeźwościowych i imprez okolicznościowych,

 4. prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych
  z profilaktyką problemów uzależnień, organizowanie festynów, itp.,

 1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji,

 1. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zabezpieczenie ich w odzież, żywność oraz przedmioty codziennego użytku,

 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  1. działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

  2. wspieranie działalności na rzecz aktywizacji osób z trenu Gminy, długotrwale bezrobotnych zagrożonych marginalizacją społeczną,
   w tym organizacja spotkań w ramach klubów integracji społecznych, reintegracja społeczna i zawodowa poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć grup samopomocowych oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,

 3. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami,

 4. działania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot
  i społeczności lokalnej,

 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Gmina może wspierać zadania wymienione wyżej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków innych niż Gminy Wolin.

Rozdział VII

Okres realizacji programu

§ 7. Program obowiązuje w roku kalendarzowym 2017.

Rozdział VIII

Sposób realizacji programu

§ 8. 1W realizacji programu uczestniczą

 1. Rada - w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej Gminy,

 2. Burmistrz - w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy wytyczonej przez Radę,

 3. Komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy -
  w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi
  w ramach kompetencji określonych regulaminowo, statutowo lub według zakresu obowiązków,

 4. Organizacje pozarządowe w zakresie realizacji przyjętych zadań publicznych.

2. Współpraca komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy w szczególności polega na:

 1. przygotowaniu i przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych dofinansowanych lub finansowanych ze środków Gminy,

 2. sporządzeniu sprawozdania z realizacji programu,

 3. podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 1. Podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert, chyba, że inne przepisy umożliwiają inny tryb zlecania.

 2. Otwarte konkursy ofert ogłaszane są przez Burmistrza i przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zostanie ustalona zarządzeniem Burmistrza.

 4. Po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji konkursowej, ostateczną decyzję o wyborze organizacji pozarządowych, które uzyskają dotacje, oraz
  o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

Rozdział IX

Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 9. Wysokość środków budżetowych planowanych na realizację programu
w 2017 roku, a w szczególności na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym wynosi 815 000,00 zł. Ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację programu określi uchwała budżetowa na

2017 r.

Rozdział X

Sposób oceny realizacji programu

§10. 1

 1. Monitoring programu polega na zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących sposobu jego realizacji.

 2. Bieżącym monitorowaniem realizacji programu zajmują się odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy.

 3. Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu w terminie określonym ustawą.

 4. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami mogą być zgłaszane Burmistrzowi Wolina.

 5. Gromadzone uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa w pkt 4, będą podstawą do wprowadzenia zmian dot. współpracy
  z organizacjami pozarządowymi.

  1. Miernikami efektywności programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

 1. liczby organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań publicznych,

 2. liczby zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,

 3. liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych przez Gminę,

 4. wysokość środków Gminy przekazanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział XI

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§11.1. Prace nad przygotowaniem programu są zainicjowane i przeprowadzone przez Urząd.

 1. Opracowany projekt programu kierowany jest do konsultacji
  z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 2. Opinie złożone przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji przekazywane są do rozpatrzenia Burmistrzowi Wolina.

 3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

 4. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Wolin
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok kierowany jest pod obrady Rady Miejskiej w Wolinie.

Rozdział XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§12. 1 Powoływanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie zarządzenia Burmistrza.

 1. Komisji konkursowa, o której mowa w ust. 1, składa się z co najmniej 5 osób, tj.:

 1. przedstawicieli Burmistrza, w tym przewodniczący komisji,

 2. osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział
  w konkursie.

3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe w przypadkach określonych w ustawie.

4. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5.Przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej wybiera Burmistrz spośród osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, które zostaną zgłoszone w odpowiedzi wystosowane wcześniej ogłoszenie Burmistrza w przedmiotowej sprawie.

6. Wszystkie oferty składane na konkurs, złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie, przekazuje się pod obrady komisji.

7. W pierwszym etapie konkursu komisja sprawdza, czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie,

8. W drugim etapie konkursu oferty podlegają ocenie merytorycznej.

9. Przewodniczący Komisji niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przedkłada Burmistrzowi ocenę ofert złożonych podczas otwartego konkursu.

10. Decyzje o wyborze Podmiotów które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie

11. Regulamin pracy komisji konkursowej określi Burmistrz w trybie zarządzenia.

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Banaszkiewicz 04-10-2016 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2016 13:42