Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 25 listopada 2005 r. do 3 lutego 2006 r.


OAS.R.P.0055-1/2006 Wolin, dnia 06.02.2006 r.

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 25 listopada 2005 r. do 3 lutego 2006 r.

Na posiedzeniu w dniu 25 listopada:

 1. Burmistrz przygotował autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych składników wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin i podjął decyzję o skierowaniu tego projektu do konsultacji ze związkami zawodowymi.

 1. Burmistrz wydał zarządzenie Nr 73/05 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Referacie Gospodarczym Urzędu Miasta Wolin.

 2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 73A/2005 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada:

 1. Burmistrz podpisał porozumienie z radcą prawnym Bronisławem Zimeckim - Likwidatorem Forest King Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Zalewowej 61a o rozwiązaniu z dniem 30.11.2005 r. umowy Nr 566 z dnia 16 sierpnia 2005 r. na dzierżawę nieruchomości zabudowanej o pow. 1400 m2 położonej w dz. Nr 70/2 w obrębie 5 Wolina. Zaległy czynsz za październik i listopad 2005 r. Wraz z ustawowymi odsetkami zostanie zapłacony do końca lutego 2006 r.

 2. Burmistrz podpisał aneks Nr 3 do umowy Nr 2/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. zawartej pomiędzy Gminą Wolin a Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 na wykonanie prac projektowych pn. „Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin”.

Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 75/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. do uchwały Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXXII/346/05 z dnia 30.11.2005 r.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 76/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. do uchwały Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXXII/347/05 z dnia 30.11.2005 r.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 77/05 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.- dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę 201.610,00 zł.

 1. Burmistrz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dokonał sprawdzenia i weryfikacji kosztów taryf za wodę i odprowadzanie ścieków przedłożonych wnioskiem z dnia 22 listopada 2005 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie i przygotował projekty Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w tej sprawie.

 2. Burmistrz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dokonał sprawdzenia i weryfikacji kosztów taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uinie przedłożonych wnioskiem z dnia 13 października 2005 r. i przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w tej sprawie.

 3. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu porozumienia z Powiatem Kamieńskim w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Wolin w wysokości 23.290,00 zł (I rata w kwocie 6.500,00 zł płatna w 2006 r., II rata w kwocie 16.790,00 zł płatna w 2007 r.) na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia:

 1. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym wraz z działką gruntu nr 40/9 położoną w obrębie Warnowo, zapisaną w KW Nr 18555.

 2. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku Nr 2 w Żółwinie wraz z udziałem wynoszącym 3740/11350 części we współwłasności budynku i działce gruntu Nr 28/8 o pow. 1398 m2 .

 3. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Miejskiej w Wolinie w sprawie nabycia nie zabudowanej działki Nr 171/3 o pow. 247 m2 położonej w obrębie 3 Wolina.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Edyty Baranieckiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki i podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy na okres do 30.09.2008 r. część dz. nr 286/1 i część dz. nr 286/12 o łącznej pow. 350 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw.

 5. Burmistrz podjął decyzję o wydzieleniu geodezyjnym z dz. nr 286/1 i 286/12 przy ul. Rybackiej w Wolinie drogi dojazdowej do ujęcia wody równoległej do ul. Moniuszki połączonej z ulicami Rybacką i Parkową.

 6. Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu do właściciela dz. nr 314 przy ul. Parkowej w Wolinie z propozycją nabycia części dz. nr 314 w ramach zamiany za część dz. nr 286/1 na poszerzenie siedliska, w związku z potrzębą wydzielenia nowej drogi do ujęcia wody i poszerzenia wjazdu od strony ul. Parkowej.

 7. Burmistrz rozpatrzył wniosek dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach Pani Jolanty Kaczor - Flis w sprawie przekazania na rzecz tej placówki wyposażenia po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Ostromicach za symboliczną złotówkę i polecił przygotować projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przekazania w formie darowizny tego wyposażenia.

 8. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na wynajem byłej hydroforni w Draminie na cele składowe nie związane z działalnością gospodarczą. Warunki przetargu:

- stawka wywoławcza czynszu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej;

- wadium - 50,00 zł;

- postąpienie - 10% wywoławczej stawki czynszu;

- okres zawarcia umowy - 3 lata;

 • ogłoszenie przetargu w sposób zwyczajowy poprzez wywieszenie informacji w Urzędzie Miasta i Sołectwie.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Marioly Michalskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części dz. nr 58/4 i podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy części dz. nr 58/4 o pow. 150 m2 w Kodrąbiu na cele uprawy warzyw na okres do 30.09.2008 r.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Romana Drążyk w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i podjął decyzję, że z chwilą nabycia lokalu przez najemcę zostanie umorzone 50% zadłużenia wynoszącego na dzień 21,11,2005 r. - 5,043,30 zł plus ustawowe odsetki, spłata pozostałych 50% kwoty zadłużenia zostanie rozłożona na raty przez okres 5 lat.

 3. Burmistrz rozpatrzył propozycję Referatu Budownictwa w sprawie podziału dz. nr 135/9 w Wisełce i podjął decyzję o wystąpieniu do właściciela dz. nr 135/15 w Wisełce Pana Mariana Rzewnickiego z propozycją kupna części dz. 135/9 przylegającej do jego nieruchomości na polepszenie warunków zagospodarowania. Burmistrz polecił zlecić podział dz. nr 135/9 po otrzymaniu stanowiska Pana Mariana Rzewnickiego.

 4. Burmistrz rozpatrzył wnioski komisji Urzędu Miasta z przeglądu stanu technicznego lokalu mieszkalnego w Jagniątkowie zajmowanego przez najemcę Andżelikę Szymczak z rodziną i polecił zlecić remont instalacji elektrycznej w tym lokalu. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie na 2005 r. zakres pozostałych prac remontowych w tym lokalu zostanie rozpatrzony na wiosnę 2006 r.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie firmy „Euro-Bud” Jacek Koralewski z Międzyzdrojów w sprawie zakupu dz. nr 397/4 w Dargobądzu i podjął decyzję o przeznaczeniu dz. nr 397/4 w Dargobądzu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Burmistrz polecił zamieścić w wykazie nieruchomości do sprzedaży informację o możliwych obciążeniach działki tj. kanalizacja, sieć telefoniczna.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Reginy Szymańskiej w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległości czynszu za lata 2004 - 2005 za dzierżawione grunty i podjął decyzję o odroczeniu terminu zapłaty czynszu dzierżawnego za lata 2004 - 2005 w kwocie 2.282,73 zł do dnia 30.06.2006 r. z powodu trudności finansowych dzierzawcy.

 7. Burmistrz po zapoznaniu się z aktem notarialnym - Repertorium A Nr 7861/2005 nie skorzystał z prawa pierwokupu udziału 7/14 w dz. od nr 223/17 do nr 223/24 o łącznej powierzchni 4712 m2 położonych w Wisełce za cenę 51.500,00 zł dla których brak jest aktualnie obowiązującego planu a w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy działki te leżą w strefie rozwoju rekreacji z możliwością zabudowy i terenów sportowych.

 8. Burmistrz rozpatrzył podanie NZOZ „VITA” w Wolinie w sprawie przeniesienia nadwyżki kosztów prac remontowych w wysokości 11.862,00 zł z roku 2004 na rok 2005 i podjął decyzję:

- zgodnie z rozliczeniem nakładów poniesionych przez NZOZ „VITA” na wykonanie prac remontowych w budynku Przychodni w Wolinie wykazanym przez inspektora nadzoru Pana Jarosława Kokolusa dnia 23,11,2005 r. uznaje się dla NZOZ „VITA” kwotę 17.184,30 zł za 2003 r. i kwotę 23.862,45 zł za 2004 r.;

- wyraża zgodę na przeniesienie nadwyżki kosztów przeznaczonych na remont w 2004 roku na rok 2005 po zwaloryzowaniu kwoty 12.000,00 zł określonej w umowie użyczenia nieruchomości tj. kwoty na którą NZOZ „VITA” zobowiązał się corocznie prace remontowe i trwałe ulepszenia;

- Burmistrz polecił przypomnieć NZOZ „VITA”, że w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie oraz umową użyczenia z dnia 10.01.2003 r. „VITA” powinna corocznie przedstawiać propozycję planowanych na dany rok trwałych ulepszeń oraz pracach remontowych.

 1. Burmistrz podjął decyzję o odstąpieniu od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży dz. nr 177/7 w Kołczewie zgodnie z protokółem z przetargu z dnia 04.03.2005 r. Pani Barbarze Gałuszka w związku z nie stawieniem się kupującej w Kancelarii Notarialnej w dniu 31.11.2005 r.celem zawarcia umowy. Wadium w kwocie 1886,00 zł wpłacone przez Panią Barbarę Gałuszka ulega przepadkowi. Burmistrz odrzucił argumenty kupującej uzasadniające odstąpienie od zawarcia umowy, stojąc na stanowisku, że kwestie związane z uzbrojeniem terenu nie były przedmiotem warunków przetargu i nie mogą mieć wpływu na zawarcie umowy.

 2. Burmistrz rozpatrzył ofertę Pani Barbary Gałuszka z dnia 20.11.2005 r. w sprawie zakupu kompleksu działek nr 177/2 - 177/6 w Kołczewie za kwotę 70.760,00 zł brutto i podjął decyzję o odrzuceniu tej oferty ponieważ jest niezgodna z prawem obowiązującym w Polsce. Zasady sprzedaży nieruchomości określa ustawa o gospodarce nieruchomościami, według której powszechną zasadą jest przetarg a nie cena oferowana przez nabywcę.

 3. Burmistrz podjął decyzję o nie nadawaniu biegu sprawie sprzedaży dz. nr 5/26 w Wolinie przy ul. Świerczewskiego z uwagi na brak zainteresowania ze strony współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Świerczewskiego 18 w Wolinie sposobem docelowego trwałego zagospodarowania tej działki pomimo wielokrotnego przedstawiania przez Gminę stosownej propozycji.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Krzysztofa Szulejewskiego w sprawie wykonania wylewki posadzki cementowej w pomieszczeniach kuchni i korytarza najmowanego lokalu komunalnego i podjął decyzję, że ze względu na brak środków finansowych w budżecie na 2005 r., prace te zostaną wykonane do dnia 30.04.2006 r.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Krzysztofa Kłosowskiego w sprawie wydzierżawienia dz. nr 70/1 i 71/1 i podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy dz. nr 70/1 i 71/1 o łącznej powierzchni 2,3240 ha położonych w obrębie 5 Wolina na cele rolne na okres do dnia 30.09.2008 r.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Juliusza Kurylonek w sprawie przedłużenia dzierżawy dz. nr 163 w Kołczewie i podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy dz. nr 163 o pow. 5,8699 ha położonej w Kołczewie na cele rolne na okres do 30.09.2008 r.

 7. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Waldemara Szternal w sprawie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej i podjął decyzję o rozłożeniu opłaty adiacenckiej w kwocie 657,00 zł z tytułu podziału dz. nr 223/5 położonej w Kołczewie na 5 równych rat rocznych.

 8. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Jadwigi Krycińskiej w sprawie pokrycia kosztów zawarcia umowy notarialnej nabycia komunalnego lokalu mieszkalnego i nie wyraził zgody na pokrycie kosztów zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Gminy.

 9. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Małgorzaty Czajkowskiej w sprawie sprzedaży zajmowanego przez nią służbowego lokalu mieszkalnego wraz z przylegającą działką o pow. ok. 3 arów i podjął decyzję o nie wyrażeniu zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z uwagi na negatywną opinię dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu z dnia 24.11.2005 r., który zarządza przedmiotową nieruchomością.

 10. Burmistrz rozpatrzył wniosek sołtysa Warnowa Pana Zenona Baszkiewicza w sprawie nadania nazw ulic w Warnowie i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na negatywną opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolinictwa Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24.10.2005 r. uzasadnioną dużymi kosztami jakie obciązyłyby zarówno Gminę jak i mieszkańców Warnowa w przypadku wprowadzenia nazw ulic w 2005 r..

 11. Burmistrz po zapoznaniu się z aktem notarialnym - Repertorium A Nr 8179/2005 nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 223/3 o pow. 1996 m2 i udziału 65/100 w części dz. 223/8 o pow. 6110 m2 położonej w Kołczewie za cenę 38.000,00 zł przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i rekreacyjną oraz komunikację wewnętrzną.

 12. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Franciszka Kobera w sprawie wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej na strychu i klatce schodowej i podjął decyzję o wyrażeniu zgody przez Gminę jako współwłaściciela nieruchomości przy ul. Niedamira 21 w Wolinie na wymianę stolarki okiennej przez wnioskodawcę.

 13. Burmistrz rozpatrzył wniosek Biura Projektów przy Zakładzie Instalatorstwa Elektro - Energetycznego Eugeniusz Brzostek z Wysokiej Kamieńskiej w sprawie zezwolenia na budowę kablowego przyłącza elektro-energetycznego niskiego napięcia na terenie dz. nr 512/4 położonej w Dargobądzu i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kabla elektro - energetycznego przez teren w/w działki, zastrzegając, że kabel należy przeprowadzić w odległości 0,5 m od granicy działki, na głębokości zgodnej z przepisami prawa budowlanego. Po wykonaniu prac teren powinien zostać przywrócony do stanu poprzedniego a fakt ten zgłoszony kierownikowi Referatu Budownictwa i kierownikowi Referatu Gospodarczego Urzędu Miasta w Wolinie.

 14. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Krzysztofa Krawczyka w sprawie dopisania żony do umowy dzierżawy sektora IV jeziora Wisełka i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na dopisanie Joanny Krawczyk do umowy dzierżawy.

 15. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Teresy i Pawła Osieleniec w sprawie rozłożenia na raty płatności za zamianę działek i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozłożenie należności w kwocie 20.995,00 zł stanowiącej różnicę wartości nieruchomości zamienionych pomiędzy Gminą Wolin - dz. nr 40/14 o pow. 1025 m2 a Państwem Osieleniec - dz. nr 217/11 o pow. 380 m2 położonych w Wolinie na 10 równych rat rocznych płatnych do 30 czerwca każdego roku.

 16. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Zofii Sokołowskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki z przeznaczeniem na garaż blaszany i podjął decyzję o przedłużeniu dzierżawy części dz. nr 24/24 o pow. 21 m2 położonej w obrębie 3 Wolina pod garaż blaszany. Burmistrz zastrzegł, że z uwagi na sukcesywną realizację Uchwały Nr XII/121/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20.09.2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wolin obejmującego teren w obrębie ulic: Ciasna, Mała, Zamkowa, Słowiańska i Kościelna dzierżawa przedmiotowego gruntu może być nie przedłużona na dalszy okres, a po jej wygaśnięciu dzierżawca zobowiązany będzie do usunięcia garażu - uwarunkowanie to należy zawrzeć w umowie dzierżawy.

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia:

 1. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej obiektem szkoły i budynkiem gospodarczym położonej na działce Nr 44 o pow. 0,53 ha i nieruchomości nie zabudowanej - boisko położonej w działce Nr 45 o pow. 1,05 ha w obrębie Ostromice.

 2. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/109/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej obiektem byłego przedszkola położonej w działce Nr 20/12 o pow. 0,30 ha w udziale 42681/45213 w obrębie Ostromice.

 3. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach wyposażenia po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Ostromicach.

 4. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolin na 2006 rok.

 5. Burmistrz podpisał umowę nr DOS2/1367/2005 z ENEA S.A. Oddział w Szczecinie, Rejon Międzyzdroje ul. Polna 65 o przyłączenie instalacji oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej w Wisełce na odcinku od ul. Warnowskiej do sieci ENEA S.A. z mocą przyłączeniową o wartości 6kW, na napięciu 0,4 kV.

 6. Burmistrz podpisał umowę Nr CUP/HHSz/SK/273/2005 z PPUP Poczta Polska - Oddział Regionalny Usług Pocztowych w Szczecinie na wykonywanie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta w Wolinie w 2006 r.

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia:

 1. Burmistrz podjął decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu umowy Nr 2/OC/05 zawartej dnia 25.08.2005 r. z Panem Krzysztofem Szcześniakiem w sprawie wypożyczenia sprzętu wodnego - łodzi hybrydowej i zawarciu umowy przekazania w użytkowanie tej łodzi z Ochotniczą Strażą pożarną w Wolinie. Burmistrz wskazał na konieczność:

- zmiany w budżecie sposobu zabezpieczenia środków finansowych na jej utrzymanie;

- używania łodzi ratunkowej na potrzeby bezpieczeństwa na plaży w Wolinie w okresie letnim oraz na nabrżeżu Dziwny przy Błoniach przez cały sezon żeglarski do zabezpieczenia odbywających się tam iprez masowych.

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia:

 1. Burmistrz po przeanalizowaniu sprawy związanej z użytkowaniem łodzi ratunkowej odstąpił od rozwiązania umowy na jej użytkowanie z WOPR w Wolinie reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Szcześniaka, uznając, że WOPR jest organizacją najlepiej przygotowaną do zapewnienia bezpieczeństwa na wodzie, o czym poinformował Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie. Jednocześnie zobowiązał pisemnie Pana Krzysztofa Szcześniaka do uzgodnienia form współdziałania w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa i udziału w akcjach ratowniczo - poszukiwawczych na wodzie z Policją, Strażą Graniczną, Ochotniczą i Zawodową Strażą Pożarną, Urzędem Morskim, Bosmanem Portu w Wolinie i Inspektoratem Rybołóstwa w regionie.

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia:

 1. Burmistrz zawarł porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie w okresie od 16.12.2005 do 15.04.2006 r. przejezdności ulic na terenie Wolina i dróg gminnych w czasie akcji zimowej.

Na posiedzeniu w dniu 21 grudnia:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miasta w Wolinie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie firmy „GEO-AKR” Usługi Geodezyjne z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Chopina 5/5 w sprawie nienaliczania karnych odsetek za wykonanie po umownym terminie prac związanych z podziałem działki nr 189/9 w obrębie Dargobądz i podjął decyzję o odstąpieniu od naliczania odsetek z tytułu nieterminowego wykonania prac, z uwagi na to, że niedotrzymanie terminu spowodowane zostało przedłużającymi się procedurami.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pan Lesława Podhajskiego w sprawie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej i podjął decyzję o rozłożeniu opłaty adiacenckiej w kwocie 1.023,20 zł z tytułu podziału dz. Nr 214 na 10 równych rat rocznych.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Janiny i Franciszka Szulińskich w sprawie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej i podjął decyzję o rozłożeniu opłaty adiacenckiej w kwocie 1.283,30 zł na 10 równych rat rocznych.

Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 78/05 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. I ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. - zwiększenie wydatków o kwotę 30.056,00 zł.

 2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 3. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 51.546,76 zł.

 4. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miasta w Wolinie w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. - zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł.

Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 80/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. I ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. - dotyczy kwoty 18.030 zł.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie firmy „MERITUM” Sp. z o.o. Z siedzibą w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 15/14 w sprawie przesunięcia terminu podpisania aktu notarialnego na nieruchomość położoną w Wisełce stanowiącą dz. Nr 47/56 i 47/54 i podjął decyzję o przesunięciu terminu podpisania aktu notarialnego do dnia 15.01.2006 r.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Anny Waldon z dnia 02.03.2005 r. w sprawie przesunięcia terminu zapłaty raty za wykup lokalu mieszkalnego w Zagórzu uzupełnionego podaniem z dnia 29.12.2005 r. w sprawie umorzenia odsetek wynikających z nieterminowej zapłaty należności za wykupiny lokal i podjął decyzję o przesunięciu terminu zapłaty raty za 2005 r. za wykupiony lokal do dnia 31.10.2005 r. oraz umorzeniu ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty, naliczonych za okres od 01.11.2005 do 29.12.2005 r.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Reginy i Zbigniewa Szkudlarek w sprawie przesunięcia terminu zawarcia umowy notarialnej i podjął decyzję o przesunięciu terminu zawarcia umowy notarialnej kupna działki nr 439 w Skoszewie do dnai 31.01.2006 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 81/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego bdżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. - dotyczy Uchwały Nr XXXIV/365/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2005 r. W sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

 2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 82/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego bdżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. - dotyczy Uchwały Nr XXXIV/366/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2005 r. W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

 3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 83/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

 4. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 84/05 zmieniające Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15.12.2003r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie.

 5. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 85/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. - dotyczy kwoty 169.247,00 zł.

 6. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 86/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. - dotyczy kwoty 303.875,00 zł.

 7. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy - zlecenia z Paniami Marzeną Przewoźną i Magdaleną Frankowską na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z młodzieżą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie. Wynagrodzenie - 16,00 zł brutto za godz.

 8. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Tadeusza Czop w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki i podjął decyzję o rozwiązaniu z dniem 31.12.2005 r. umowy dzierżawy dz. Nr 79 w Kodrąbiu.

Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. I ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2006 r.

 2. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy między Gminą Wolin a Związkiem Gmin Wyspy Wolin w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 126.690,00 zł na utrzymanie Związku.

 3. Burmistrz, realizując wniosek zgłoszony na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 30 grudnia 2005 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych na ochotnicze straże pożarne w Gminie Wolin w 2006 r., zobowiązał Kierownika Referatu SO do zebrania i przedłożenia w terminie do 13.01.2006 r. wniosków dotyczących wydatków finansowych poszczególnych jednostek OSP i zorganizowania spotkania Burmistrza z zainteresowanymi stronami.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jacka Klonowskiego w sprawie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej i podjął decyzję o rozłożęniu na 10 równych rat rocznych opłaty adiacenckiej w kwocie 524,35 zł spowodowanej wzrostem wartości dz. nr 52 w Karnocicach z tytułu jej podziału.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mirosława Kaweckiego w sprawie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej i podjął decyzję o rozłożeniu na 2 raty opłaty adiacenckiej w kwocie 2.297,40 zł spowodowanej wzrostem wartości dz. nr 102 w Troszynie z tytułu jej podziału. Termin płatności rat: I rata w kwocie 97,40 zł płatna po wydaniu decyzji, II rata w kwocie 2.200,00 zł płatna do dnia 31.08.2006 r.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jerzego Kurylonek w sprawie odroczenia płatności opłaty planistycznej i podjął decyzję o odroczeniu do dnia 30.05.2006 r. terminu płatności opłaty planistycznej w kwocie 846,00 zł nałożonej decyzją nr RG.HK.73230-26/05 z dnia 17.11.2005 r. i odroczeniu do dnia 31.12.2006 r. terminu płatności opłaty planistycznej w kwocie 1099,50 zł nałożonej decyzją RGHK.73230-27/05 z dnia 17.11.2005 r.

Na posiedzeniu w dniu 10 stycznia:

 1. Burmistrz podpisał umowę nr 4/06 z Biurem Projektowo - Badawczym Ochrony Środowiska i Obiektów Zabytkowych „BIOSERWIS” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Moniuszki 4B na kwotę 320.00 zł na pełnienie nadzoru inwestorsko - autorskiego przy pracach pielęgnacyjno - urządzeniowych w pomnikowym drzewostanie na terenie Cmentarza Komunalnego w Wolinie na dz. nr 267 Bz.

Na posiedzeniu w dniu 12 stycznia:

 1. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/204/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004 r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zagórze - Skoszewo, Gmina Wolin.

 2. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2006 r.

 3. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku.

 4. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie piłkarskiego klubu sportowego Vineta Wolin ( drużyna 5 liga seniorów, drużyna 5 liga juniorów, drużyna A klasa seniorzy, drużyna A klasa juniorzy oraz trzy drużyny trampkarzy ) obejmującego zajęciami sportowymi dzieci, młodzież, seniorów z terenu gminy Wolin i regionu wraz z utrzymaniem istniejącej bazy sportowej tj. boisk, obiektów zaplecza technicznego - szatni w mieście Wolin oraz w miejscowościach Kołczewo i Piaski Wielkie, w 2006 r.. Prowadzenie sekcji brydża sportowego w Wolinie oraz Koła Nr 24 Związku Wędkarskiego w Wolinie.”- przeznaczając na to zadanie z budżetu Gminy kwotę 117.000,00 zł.

 5. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na „Objęcie szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wolin ( głownie z Publicznej szkoły Podstawowej w Wolinie, Publicznego Gimnazjum w Wolinie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie) wykazującej zainteresowanie lekkoatletyką, w roku 2006”- przeznaczając na to zadanie z budżetu Gminy kwotę 10.000,00 zł.

 6. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na „ Realizację łącznie czterech zadań związanych tematycznie z rozwijaniem i propagowaniem masowego sportu żeglarskiego:

1. VIII Liga Międzygminna OPTY 2006,

2. Obóz Żeglarski,

3. Etapowe Regaty Turystyczne

4. VIII Regaty Międzymieliźniane„.

- przeznaczając na te zadania z budżetu Gminy kwotę 11.000,00 zł łącznie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie tańca sportowego i innych form tanecznych z udziałem dzieci i młodzieży Gminy Wolin, w 2006 r. ,”- przeznaczając na to zadanie z budżetu Gminy kwotę 6.000,00 zł.

 2. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na „Realizację programu prewencji mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na wodzie z wykorzystaniem łodzi typu PARKER RIB 510 przekazanej Gminie Wolin przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie w sierpniu 2005 r.” - przeznaczając na to zadanie z budżetu Gminy kwotę 9.000,00 zł.

 3. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na „Objęcie szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży, środowiska społecznego Kołczewa i Gminy Wolin, w tym prowadzenie sekcji tenisa stołowego, piłki nożnej oraz fitnessu, w sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie w 2006 r.” przeznaczajac na to zadanie z budżetu Gminy kwotę 10.000,00 zł.

 4. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy Nr 2/GF/06 ze Związkiem Gmin Wyspy Wolin w Międzyzdrojach w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 221.819,00 zł na spłatę rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w 2006 r.

 5. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy Nr 3/GF/06 ze Związkiem Gmin Wyspy Wolin w Międzyzdrojach w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 94.058,00 zł na spłatę odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w 2006 r.

 6. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu aneksu Nr 1 do ugody bankowej Nr 01/2005/WW/085 z dnia 28 października zawartej pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska SA Oddział w Szczecinie a Gminą Wolin o wykup wierzytelności przysługujących od jednostek samorządu terytorialnego.

 7. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy do 2008 r. z firmą Usługi Informatyczne - Halina Juszczuk z siedzibą w Szczecinie na usługi w zakresie nadzoru działania finansowych programów informatycznych. Wynagrodzenie - 50,00 zł za 1 godzinę oraz koszty przejazdu samochodu.

 8. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy na 2006 r. z firmą „e-projekt” Pana Przemysława Romanowskiego z siedzibą w Wolinie na prowadzenie witryny internetowej Gminy i Miasta Wolin za kwotę brutto 2.200,00 zł.

 9. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy - zlecenia z Panią Lucyną Choma na realizację programu edukacji morskiej dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowo - socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie.

 10. Burmistrz zaopiniował projekt szlaków konnych przebiegających przez Gminę Wolin planowanych w ramach Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2003 - 2006 przedstawionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

 11. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Bożeny Sech w sprawie sprostowania umowy notarialnej nabycia przez nią lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o dokonaniu sprostowania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 4 w Wolinie na koszt Gminy zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją w celu uregulowania sytuacji prawnej budynku gospodarczego należącego do Pani Sech przylegającego do jej mieszkania, położonego na dz. Nr 88/19 przy ul. Słowiańskiej 4 w Wolinie będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słowianin”.

 12. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy „PROWEL” Ryszard Jerzy Włodarczyk z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ogrodnicza 67 w sprawie przebudowy linii energetycznej w dz. Nr 47/9 w obrębie Troszyn kolidującej z planowaną budową węzła drogowego Parłówko wraz z obwodnicą Troszyna i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przebudowę linii energetycznej w zakresie określonym we wniosku.

 13. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Sylwestra Chwałko w sprawie dzierżawy dz. Nr 14/1 w Warnowie sąsiadującej z jego działką i podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy na cele rolne działki nr 14/1 w Warnowie na okres do 30.09.2008 r., zastrzegając, że umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku potrzeby przeznaczenia terenu na cele urządzenia ogólnodostępnego miejsca wypoczynku.

 14. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy „GEO-AKR” Usługi Geodezyjne z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Chopina 5/5 w sprawie nienaliczania karnych odsetek za nieterminowe wykonanie prac i podjął decyzję o odstąpieniu od naliczania karnych odsetek z tytułu nieterminowego wykonania podziału dz. Nr 41 w obrębie 3 Wolina w związku z opóźnieniem w wydaniu decyzji podziałowej.

 15. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Dariusza Masiukiewicza w sprawie przepisania umowy najmu lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przepisanie umowy najmu lokalu mieszkalnego w Jarzębowie na zainteresowanego, który wstąpił w stosunek najmu lokalu po zmarłej babci Kazimierze Nielipińskiej.

 16. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Krystyny i Zdzisława Łukaszewiczów w sprawie rozłożenia na raty ceny nabycia działki i podjął decyzję o rozłożeniu spłaty ceny nabycia działki nr 157/45 o pow. 701 m2 w obrębie 3 Wolina w kwocie 14.925,00 zł plus podatek VAT w kwocie 3.283,50 zł na 40 równych rat kwartalnych.

 17. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy na cele rolne dz. Nr 79 o pow. 1,42 ha w obrębie Kodrąb na okres 3 lat.

 18. Burmistrz rozpatrzył podanie firmy „JOMSBORG” Przewozy Pasażerskie z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Bohaterów Września 83/25 w sprawie przedłużenia dzierżawy miejsca pod reklamę firmy i podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy części dz. Nr 44/4 w obrębie 4 Wolina pod reklamę na okres 3 lat.

 19. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Stanisława Grycz w sprawie przedłużenia dzierżawy części dz. Nr 24/13 i podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy na okres do 30.09.2006 r. części dz. Nr 24/13 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż blaszany. Burmistrz polecił zawrzeć w umowie klauzulę, że w związku z realizacją postanowień planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ulic Mała, Zamkowa, Słowiańska, Kościelna i Ciasna uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/121/2003 z dnia 30 września 2003 r. umowa na dalszy okres nie będzie przedłużona a po jej wygaśnięciu dzierżawca będzie zobowiązany usunąć garaż bez dochodzenia odszkodowania od Gminy.

 20. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ewy Szofer w sprawie przedłużenia dzierżawy części działki i podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy na okres do 30.09.2006 r. części dz. Nr 24/24 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż blaszany. Burmistrz polecił zawrzeć w umowie klauzulę, że w związku z realizacją postanowień planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ulic Mała, Zamkowa, Słowiańska, Kościelna i Ciasna uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/121/2003 z dnia 30 września 2003 r. umowa na dalszy okres nie będzie przedłużona a po jej wygaśnięciu dzierżawca będzie zobowiązany usunąć garaż bez dochodzenia odszkodowania od Gminy.

 21. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Wioletty Radziejewskiej w sprawie sprzedaży zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 4b/1 w Wolinie na rzecz najemcy.

 22. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ewy Kucharskiej w sprawie sprzedaży zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Jaracza 1/1 w Wolinie na rzecz najemcy.

 23. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Haliny Nowak w sprawie sprzedaży zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego wraz z pokojem na poddaszu zajmowanym przez lokatora, który ma sądowy wyrok o eksmisji i podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Moniuszki 42/2 w Wolinie na rzecz najemcy bez dodatkowgo pokoju na poddaszu, gdyż brak jest możliwości zapewnienia zajmującemu go lokatorowi innego lokalu.

 24. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Doroty Szyłejko w sprawie sprzedaży zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Warnowie 41/2 na rzecz najemcy.

 25. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Beaty Szyłejko w sprawie sprzedaży zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Warnowie 41/3 na rzecz najemcy.

 26. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ireny Malinowskiej w sprawie sprzedaży działki, której jest wieczystym użytkownikiem i podjął decyzję o sprzedaży dz. Nr 98/1 o pow. 417 m2 w Sierosławiu na rzecz wieczystego użytkownika.

 27. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Genowefy i Ryszarda Lambrecht w sprawie sprzedaży dz. Nr 404/2 w Warnowie i podjął decyzję odmowną w sprawie przeznaczenia do sprzedaży tej działki ze względu na to, że działka ta w chwili obecnej jest przedmiotem dzierżawy. Decyzja w sprawie docelowego zagospodarowania przedmiotowej działki zostanie podjęta po wygaśnięciu umowy dzierżawy obowiązującej do dnia 18.03.2008 r.

 28. Burmistrz biorąc pod uwagę fakt, że w okresie 1 roku od dnia zorganizowania I przetargu na sprzedaż lokali użytkowych nr 30e i 30d położonych w Wolinie przy ul. Wojska Polskiego nie dokonano sprzedaży przedmiotowych nieruchomości a stosownie do przepisów art. 39 Ustawy o gospodarce nieruchomościami niezbędne jest ponowne sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podjął decyzję o ponownym przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego lokale użytkowe - pomieszczenia gospodarcze przy ul. Wojska Polskiego 30e i 30 d w Wolinie. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

 • ogłoszenie o przetargu - zwyczajowo na tablicy w Urzędzie, w interniecie, BIP i prasie.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Daniela Charewicza w sprawie zakupu działki budowlanej przy ul. Słowackiego w Wolinie i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. Nr 251/6 i od 251/11 do 251/21 położonych w obrębie 4 Wolina pod garaże. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

 • ogłoszenie o przetargu - zwyczajowo na tablicy w Urzędzie, w interniecie, BIP i prasie.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Teresy i Ireneusza Tomczak w sprawie sprzedaży działki na poszerzenie siedliska i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży części dz. Nr 236/16 o pow. ok. 500 m2 w obrębie 4 Wolina na polepszenie warunków zagospodarowania dz. Nr 236/14 po wydzieleniu geodezyjnym z dz. Nr 236/16 terenu niezbędnego pod budowę drogi i ciągu pieszego i zarezerwowaniu gruntu pod ewentualne uzbrojenie.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Haliny Rawskiej w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowych opłat za użytkowanie wieczyste dz. Nr 47/19 w Wisełce za rok 2003 i 2004 i odroczył podjęcie decyzji w tej sprawie do czasu przedstawienia przez zainteresowaną zeznania podatkowego za lata 2003 i 2004.

 3. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Tomasza Utych w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2005 r. w kwocie 737,00 zł i przesunięcia terminu spłaty rocznej raty za zakup działki i podjął decyzję o odmowie umorzenia kwoty 737,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości za 2005 r. I wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty raty rocznej za 2005 r. w kwocie 5.164,70 zł za wykup dz. Nr 32/20 przy ul. Prostej w Wolinie do dnia 30.04.2006 r.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Stanisława Kliszewskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części dz. pod garaż blaszany i podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy na okres do 30.09.2006 r. części dz. Nr 24/24 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż blaszany. Burmistrz polecił zawrzeć w umowie klauzulę, że w związku z realizacją postanowień planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ulic Mała, Zamkowa, Słowiańska, Kościelna i Ciasna uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/121/2003 z dnia 30 września 2003 r. umowa na dalszy okres nie będzie przedłużona a po jej wygaśnięciu dzierżawca będzie zobowiązany usunąć garaż bez dochodzenia odszkodowania od Gminy.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Janiny i Bogdana Nowak w sprawie zamiany działek i podjął decyzję o przeznaczeniu do zamiany z Państwem Nowak dz. nr 12/4 i 12/6 w Żółwinie będących własnością Gminy na część dz. nr 234/30 w Wisełce będącej własnością zainteresowanych przewidzianej pod wykonanie zjazdu na drogę nr 102 z osiedla mieszkalno - rekreacyjnego przy ul. Obrońców Westerplatte w Wisełce. Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz podjął decyzję o wyłączeniu dz. nr 12/4 i 12/6 w Żółwinie ze sprzedaży w obrocie publicznym w trybie przetargu.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Beaty Kujda w sprawie sprzedaży dz. nr 7/57 zabudowanej budynkiem użytkowym w Uninie i wyrażenia zgody na adaptację tego budynku na cele mieszkalne i podjął decyzję o wystąpieniu do Rady Sołeckiej w Uninie o zajęcie stanowiska w sprawie przeznaczenia do adaptacji na cele mieszkalne budynku po byłej hydroforni ołożonego na dz. nr 7/57 w Uninie. Burmistrz polecił powiadomić Radę Sołecką, że Gmina jest zainteresowana spotkaniem z udziałem zainteresowanych stron tj. Pani Beaty Kujda i Rady Sołeckiej. Wystąpienie do Rady Sołeckiej przekazać radnym tego okręgu i wnioskodawczyni.

 7. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Renaty i Edwarda Arys w sprawie ustanowienia sposobu użytkowania gruntu położonego przy budynku mieszkalnym i podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Leśnej 4 w Wisełce z udziałem najemcy - Państwa Sobieskich w celu ustanowienia sposobu użytkowania nieruchomości.

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. I ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy I Miasta Wolin w 2006 r. - dotyczy kwoty 5.444,00 zł.

Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia:

 1. Burmistrz podpisał umowę Nr 7/2006 pomiędzy Gminą Wolin a Zakładem Gazowniczym w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska o przyłączenie do sieci gazowej w m. Zagórze.

Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia:

 1. Burmistrz podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 5.000,00 zł zakupu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie worków do segregacji odpadów.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych w Wisełce tzw. Molkowo w sprawie poprawy infrastruktury osiedla a zwłaszcza budowy dróg dojazdowych do poszczególnych posesji i podjął decyzję o poinformowaniu zainteresowanych o podjętych działaniach przez Gminę w przedmiotowej sprawie:

- Gmina prowadzi postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego dróg na osiedlu przy ul. Obrońców Westerplatte w Wisełce;

- Gmina prowadzi postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego dróg na osiedlu przy ul. Obrońców Westerplatte w Wisełce;

- Gmina posiada zawarte porozumienie z dnia 31.01.2005 r. z Wolińskim Parkiem Narodowym w sprawie przejęcia terenów niezbędnych na infrastrukturę drogową oraz z Nadleśnictwem Międzyzdroje z 19.07.2004 r. W rozliczeniu za grunty niezbędne na drogi Gmina musi przeznaczyć do oddania na rzecz Parku i Nadleśnictwa grunty komunalne;

- przejęcie terenów od Wolińskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa umożliwi połączenie istniejącej na osiedlu sieci dróg z drogą wojewódzką nr 102 a także jest warunkiem rozpoczęcia procedury związanej z uzbrojeniem osiedla w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz nawierzchnię drogową;

- w Wisełce w ciągu kilku ostatnich lat Gmina wybudowała szereg inwestycji infrastrukturalnych (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie. Na rok bieżący zaplanowana została budowa nawierzchni ulicy Łąkowej - zgodnie z wolą zebrania wiejskiego.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Anny Wiśniewskiej w sprawie zmiany umowy notarialnej kupna lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę warunków umowy poprzez dosprzedanie zainteresowanej korytarza o pow. 5,29 m2 i włączenie go w strukturę nabytego lokalu mieszkalnego oraz zmianę udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

 2. Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu do Starosty Kamieńskiego z propozycją przejęcia w formie darowizny od Gminy lokalu użytkowego - pomieszczeń Urzędu Pracy w Wolinie na realizację celu publicznego - Powiatowego Urzędu Pracy.

 3. Burmistrz podjął decyzję o wydzieleniu geodezyjnym z dz. nr 149 i 131/9 w Wisełce drogi, która połączy drogę stanowiącą dz. nr 132 z drogą stanowiącą dz nr 150 w Wisełce.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Stanisława Zganiacza w sprawie anulowania umowy - zlecenia z dnia 28.09.2005 r. na wykonanie kosztorysu i nwestorskiego i ślepego na remont lokalu mieszkalnego w Jagniątkowie 1/4 i zawarcia nowej umowy i podjął decyzję o anulowaniu cytowanej umowy i zleceniu wykonania kosztorysu ślepego i inwestorskiego na przebudowę tego lokalu zgodnie z dokumentacją techniczną za cenę 350,00 zł brutto.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Zdzisława Żytniaka w sprawie wytyczenia dróg dojazdowych do działek w Kołczewie i podjął decyzję o wystąpieniu do Nadleśnictwa Międzyzdroje o zajęcie stanowiska w sprawie wydzielenia dróg dojazdowych do działek od nr 841 do nr 844 w Kołczewie z terenów leśnych zgodnie z propozycją przedstawioną przez zainteresowanego.

 6. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Henryka Krynickiego w sprawie zamiany działek i podjął decyzję odmowną w przedmiotowej sprawie, ze względu na:

- brak jest podstaw prawnych do dokonania zamiany dz. nr 840 w Kołczewie będącej własnością Gminy na dz. nr 34 w Kołczewie będącej własnością Pana Krynickiego;

- Gmina może nabywać do zasobu, nieruchomości na cele realizacji zadań własnych w tym inwestycji infrastrukturalnych określonych przepisami art 7 Ustawy o samorządzie gminnym;

- dz. nr 34 w Kołczewie nie ma aktualnego planu, natomiast w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin przeznaczona jest pod zalesienie;

- w związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do jej nabycia przez Gminę ponieważ zalesienia nie należą do zadań własnych Gminy;

- obecnie nie ma decyzji co do docelowego zagospodarowania dz. nr 840 w Kołczewie.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Tadeusza Konopackiego w sprawie zamiany działek i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zamianę dz. nr 119 w Wisełce stanowiącej własność Państwa Konopackich i Pani Miarczyńskiej a zajętej pod przepompownię ścieków wybudowaną przez Związek Gmin Wyspy Wolin na dz. nr 143 w Wisełce stanowiącej własność Gminy Wolin, po wydzieleniu pasa gruntu na poszerzenie drogi - dz. nr 132. Zamiana może nastąpić po podjęciu przez Radę Miejską w Wolinie stosownej uchwwały.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Elżbiety i Konrada Janson w sprawie zamiany części działek na poszerzenie drogi i podjął decyzję odmowną w przedmiotowej sprawie, ze względu na:

- dz. nr 143 w Wisełce przewidziana jest do zamiany na dz. nr 119 w Wisełce stanowiącą własność osób fizycznych a zajętą pod przepompownię ścieków przy ul. Łąkowej w Wisełce wybudowaną przez Związek Gmin Wyspy Wolin;

- uregulowanie spraw własnościowych gruntu pod przepompownią należy do zadań pierwszoplanowych, natomiast propozycja wydzielenia z dz. nr 143 drogi po przekątnej w celu połączenia istniejącej drogi dz. nr 132 z lasem jest niecelowa, jako że do tego lasu jest dojazd od ul. Łąkowej;

- z dz. nr 143 zostanie wydzielony jedynie pas gruntu na poszerzenie drogi dz. nr 132.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Zdzisława Zaklikowskiego w sprawie kupna działki i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. nr 194/1 o pow. 316 m2 przy ul. Niedamira w Wolinie. Warunki zabudowy dz. nr 194/1 zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr 82/2005 z dnia 03.11.2005 r. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w sposób zwyczajowy - w Urzędzie Miasta, w internecie, w BIP-ie, prasie.

Burmistrz polecił poinformować o przetargu osobę, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 1. Burmistrz wykonując Uchwałę Nr XXXIII/359/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2005 r. W sprawie nabycia przez Gminę Wolin dz. nr 171/3 o pow. 247 m2 w obrębie 3 Wolina od Pana Mieleszkiewicza na poszerzenie drogi podjął decyzję, że wszystkie koszty związane z nabyciem tej działki poniesie Gmina Wolin.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Beaty Baszkiewicz w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy dz. nr 405 o pow. 900 m2 i dz. nr 404/2 o pow. 23000 m2 w Warnowie i podjął decyzję o rozwiązaniu tej uymowy z dniem 24.01.2006 r.

 3. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości składającej się z dz. nr 404/2 i nr 405 w Warnowie. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w sposób zwyczajowy - w Urzędzie Miasta, w internecie, w BIP-ie, prasie.

Burmistrz polecił poinformować Państwa Lambrecht o miejscach publikacji ogłoszenia o przetargu jako zainteresowanych kupnem dz. nr 404/2 w Warnowie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego ustnego nieruchomości składającej się z dz. nr 69/4, nr 69/6, nr 69/7, nr 72/6, nr 72/8, nr 72/10, nr 73/4 o łącznej pow. 1,0788 ha położonej w obrębie 5 Wolina, z przeznaczeniem na zakład produkcyjny betonu. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w sposób zwyczajowy - w Urzędzie Miasta, w internecie, w BIP-ie, prasie;

- w przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie produkcji betonu;

- szczegółowe warunki dotyczące sposobu zagospodarowania nieruchomości określone zostaną w decyzji o warunkach zabudowy.

Burmistrz polecił poinformować o przetargu osobę, na rzecz której zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Agencji Ubezpieczeniowej - Tadeusz Kuryluk z siedzibą w Rekowo 6 w sprawie wynajęcia pomieszczenia w Przychodni Zdrowia w Wolinie i podjął decyzję odmowną ze względu na brak podstaw prawnych przeznaczenia pomieszczenia w budynku Przychodni Zdrowia na cele prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Nieruchomość przejęta została przez Gminę Wolin na cel publiczny w zakresie ochrony zdrowia a przeznaczenie jej na inny cel mogłoby skutkować odebraniem nieruchomości Gminie Wolin stosownie do obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Swoje stanowisko Burmistrz polecił skierować do kierownika Przychodni Zdrowia - Pana Halickiego i kierownika Referatu BIG - Pana Augustyniaka.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Gabrieli i Artura Rajtak w sprawie rozłożenia na raty ceny zakupu działki i podjął decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży dz. nr 268/11 o pow. 478 m2 w obrębie 3 Wolina w kwocie 10.786,00 zł na 10 równych rat rocznych płatnych do dnia 1 czerwca każdego roku.

 3. Burmistrz rozpatrzył wniosek Spółdzielni Eksploatacyjnej „NOWA” z siedzbą w Uninie w sprawie przejęcia przez Gminę części sieci Co i CW w Uninie i podjął decyzję odmowną ze względu na na brak podstaw prawnych do przejęcia od Spółdzielni Eksploatacyjnej „NOWA” środka trwałego - sieci CO i CW, ponieważ sieć ta nie obsługuje zasobów mieszkaniowych należących do Gminy Wolin.

 4. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Bogusława Brózda w sprawie zakupu dz. nr 21/5 w Warnowie i podjął decyzję odmowną ze względu na to, że działka ta nie została przeznaczona do sprzedaży.

 5. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Janusza Sawińskiego w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty adiacenckiej i podjął decyzję o przesunięciu terminu płatności opłaty adiacenckiej w kwocie 1.621,40 zł z tytułu wzrostu wartości dz. nr 206 w Kołczewie spowodowanego jej podziałem do dnia 31.03.2006 r.

 6. Burmistrz podjął decyzję o wyznaczeniu II terminu przejęcia przez Urząd Miasta nieruchomości w Sierosławiu 20 po Panu Feliksie Frąckiweicz z powodu niestawienia się stron w dniu 23.01.2005 r., ponadto w związku z pismem Kancelarii Adwokackiej z dnia 11.01.2006 r. zawiadamiającej Urząd Miasta o skierowaniu sprawy na drogę sądową o zasiedzenie, polecił wystąpić do Sądu o potwierdzenie tego faktu, a jeśli sprawa zawisła, włączyć Gminę Wolin jako stronę postępowania.

 7. Burmistrz rozpatrzył wniosek Oddzału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie w sprawie przekazania Gminie Wolin sieci wodociągowo - kanalizacyjnej budynków przy ul. Słonecznej w Kołczewie i podjął decyzję:

- o wystąpieniu odrębnie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie o opinię w sprawie możliwości przejęcia przez Gminę sieci kanalizacyjnej i do Wodociągów Goleniowskich w sprawie możliwości przejęcia przez Gminę sieci wodociągowej, których przejęcie wnioskuje OR WAM;

- o poinformowaniu odrębnym pismem OR WAM w Szczecinie, że Gmina wystąpiła o opinię do jednostek zarządzających sieciami w Kołczewie a ponadto zażądać od wnioskodawcy mapy z inwentaryzacją sieci oraz wykazu zawartych umów.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie nieodpłatnego przekazania dz. nr 71/1 i 108/17 w obrębie Dobropole z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej nr 107 i podtrzymał stanowisko, że stosownie do uzgodnień z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego dz. nr 71/1 i 108/17 w Dobropolu wydzielone na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 107 przewidziane są do zamiany na dz. nr 189/12 i dz. nr 189/14 w Dargobądzu stanowiące własność Województwa Zachodniopomorskiego.

Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia:

 1. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. nr 204/25 o pow. 1117 m2 w Kołczewie. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami:

- ogłoszenie o przetargu na tablicy w Urzędzie Miasta, Sołectwie, internecie, BIP-ie i prasie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż dz. nr 174/4, 174/7, 174/8, 174/9, 174/19 w obrębie 3 Wolina. Warunki przetargu:

- obniżyć cenę wywoławczą w/w działek z I przetargu o 40%;

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie o przetargu na tablicy w Urzędzie Miasta, internecie, BIP-ie i prasie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż dz. nr 371/13 w Dargobądzu i dz. nr 268/9 w obrębie 4 Wolina. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie o przetargu na tablicy w Urzędzie Miasta, Sołectwie, internecie, BIP-ie i prasie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości składającej się z dz. nr 83/22, 83/21, 83/20, i 82/1 położonej w obrębie 3 Wolina. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie o przetargu na tablicy w Urzędzie Miasta, internecie, BIP-ie i prasie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż dz. nr 512/4, 512/5, i 512/6 w Ładzinie, dz. nr 38/11 w Warnowie, dz. nr 206/3 i nieruchomości składającej się z dz. nr 206/4 i 205/18 w Dargobądzu. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie o przetargu na tablicy w Urzędzie Miasta, Sołectwie, internecie, BIP-ie i prasie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. nr 40/11, 40/25, 40/26 w obrębie 2 Wolina i dz. nr 384/1 w Dargobądzu. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie o przetargu na tablicy w Urzędzie Miasta, Sołectwie, internecie, BIP-ie i prasie.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Elżbiety i Tomasza Brzozowskich w sprawie zakupu działki i podjął decyzję o wystąpieniu do Stowarzyszenia EKO-LAS o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży nieruchomości dz. nr 13/18 w Żółwinie łącznie ze studnią, której wartość w/g wyceny rzeczoznawcy zostałaby zwrócona Stowarzyszeniu.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Dariusza Malina w sprawie wyrażenia zgody na postawienie zbiornika na gaz LPG na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i zainteresowanego i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na ustawienie zbiornika na gaz LPG na terenie nieruchomości dz. 19/1 i dz. nr 236/1 w Dargobądzu dla celów ogrzewania mieszkania.

Na posiedzeniu w dniu 1 lutego:

 1. Burmistrz podjąl decyzję o ogłoszeniu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Wolinie: 2 stanowiska - młodszego referenta i 1 stanowisko - informatyka. Burmistrz polecił ogłoszenie o naborze umieścić na tablicy w Urzędzie Miasta i w BIP-ie. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 28 lutego 2006 r.

 2. Burmistrz na wniosek dyrektorki Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie Pani Urszuli Wołowicz podjął decyzję o likwidacji w tej szkole etatu sprzątaczki i utworzenia w to miejsce stanowiska woźny - szatniarz.

 3. Burmistrz mając na uwadze liczne wystąpienia dyrektorki Przedszkola z oddziałem żłobkowym Pani Grażyny Słoniny i kierowniczki Gminnego Biura Administracji Szkół podjął decyzję o przeprowadzeniu przez pracowników Referatu Gospodarczego następującego zakresu prac w Przedszkolu w Wolinie:

- ocieplenie stropu składu opałowego;

- zamuraowanie otworów wsypowych do składu opałowego i otworu do odbioru szlaki.

Prace te są uzasadnione tym, że 3 lata temu został zmieniony system ogrzewania przedszkola z tradycyjnego (węglowego) na gazowy i nie ma potrzeby utrzymywania tych otworów - które w trakcie mrozów powodują znaczne wychłodzenie pomieszczeń przedszkola.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mieczysława Milewskiego w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie instalacji wodociągowej i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na ułożenie instalacji wodociągowej na dz. nr 31 w Sierosławiu stanowiącej własność Gminy zgodnie z załączoną do podania dokumentacją.

Na posiedzeniu w dniu 2 lutego:

 1. Burmistrz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dokonał sprawdzenia i weryfikacji kosztów taryf za wodę przedłożonych wnioskiem przez Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o. w Goleniowie i przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w tej sprawie.

 2. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wolin.

 3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej, zarządzonych na dzień 26 lutego 2006 r.

 4. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 4/06 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie.

 5. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin.

 6. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolin. Stawka czynszu została zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2005 r. ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynoszący 2,1% i będzie obowiązywała od 1 czerwca 2006 r. w wysokości 1,37 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

 7. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 7/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. I ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. - dotyczy kwoty 25.000,00 zł.

 8. Burmistrz zgodnie z listą osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy w 2006 r. zatwierdzonej Zarządzeniem Nr 79/05 Burmistrza Wolina z dnia 29 grudnia 2005 r. podjął decyzję o przydzieleniu lokalu mieszkalnego w Mokrzycy 16 osobie pierwszej na tej liście w grupie osobowej: rodziny 2-osobowe Pani Ewie Krzemienieckiej, zaznaczjąc jednocześnie, że w przypadku odmowy przyjęcia lokalu przez zainteresowaną zostanie on przydzielony osobie z 2 miejsca na liście.

 9. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jacka Jasińskiego w sprawie przydzielenia pomieszczenia w obiekcie byłej mleczarni i podjął decyzję o przydzieleniu pomieszczenia o pow. 105,44 m2 w obiekcie byłej mleczarni w Wolinie przy ul. Mickiewicza 4 z przeznaczeniem na adaptację na lokal mieszkalny.

 10. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Anny Drobot w sprawie odmowy przyjęcia w ramach zamiany lokalu socjalnego na lokal mieszkalny przy ul. Słowiańskiej 4/3 w Wolinie. Zainteresowana swoją odmowę argumentuje faktem, że razem z lokalem przydzielono jej piwnicę a nie komórkę. Burmistrz polecił wyjaśnić, czy w tej nieruchomości znajduje się wolna komórka, którą możnaby przydzielić zainteresowanej i o ustaleniach powiadomić Panią Drobot zobowiązując ją do zajęcia w terminie 7 dni ostatecznego stanowiska w sprawie przyjęcia tego lokalu.

 11. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu opracowania projektu na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Zdrowia w Wolinie w celu likwidacji barier architektonicznych dla tej grupy osób.

20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 08-02-2006 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2006 12:48