Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 23 listopada do 21 stycznia 2005 r.


OAS.IJ-B.0055-1/2005 Wolin, dnia 7.02.2005 r.

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 23 listopada do 21 stycznia 2005 r.

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2004 r.:

1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na działki nr 383/7 i 384/1 położonych w Dargobądzu. Warunki przetargu:

- wadium 10%,

- postąpienie ustalają uczestnicy przetargu,

- ogłoszenie w prasie lokalnej, Internecie.

2. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Aleksandry Siekierskiej w sprawie nabycia
cz. dz. nr 24/24 zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym przy
ul. Ciasnej w Wolinie i stwierdził, iż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/121/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20.09.2003 r. teren działki nr 24/4 przy ul. Ciasnej
w Wolinie, na której znajduje się budynek mieszkalno - usługowy, należący do Gminy Wolin i Pani Aleksandry Siekierskiej oznaczony jest w planie symbolem 9-MW, 4. Plan stanowi, iż teren wokół budynku wymaga rozwiązania uwzględniającego ochronę konserwatorską w strefie „A”, wg szczegółowych wytycznych konserwatorskich, które zostaną sformułowane po przedstawieniu przez inwestora programu zagospodarowania działki.

Z uwagi na fakt, iż budynek stanowi współwłasność Gminy i Pani Aleksandry Siekierskiej, Burmistrz zaproponował, aby koszty opracowania koncepcji, pozwalającej na wydzielenie geodezyjne budynku z przynależnym terenem, strony poniosły proporcjonalnie do posiadanych udziałów w całym budynku. Aktualnie do czasu wydzielenia geodezyjnego terenu pod budynkiem na warunkach określonych wyżej, sprzedaż części działki nie jest możliwa.

3. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Juliana Bagrowskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 24/12 o pow. 195 m2
z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, z uwagi na to, że działka została przeznaczona do sprzedaży.

4. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Zofii Sokołowskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na dz. nr 24/12 o pow. 21 m2 położonej w obrębie 3 Wolina, z przeznaczeniem na garaż, do dnia
30.09.2005 r.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Kazimiery Pietruszewskiej
w sprawie rozłożenia przypadającej dla niej kwoty udziału na 3 raty
w wielkościach i terminach spłaty:

I rata przed zawarciem aktu notarialnego w wysokości 2.410,11 zł,

II rata do 30.06.2005 r. w wysokości 1.952,00 zł,

III rata do 31.12.2005 r. w wysokości 1.952,00 zł.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Krystyny Bendek w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 236/16 o pow. 300 m2 położonej w obrębie 4 Wolina po uprawę warzyw, do dnia 30.09.2007 r.

7. Burmistrz rozpatrzył wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Dziwnowie w sprawie zmiany §1 umowy dzierżawy Nr 241 z dnia 9 maja
2000 r. i podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy na cele usług - produkcja i dostawa wody cz. dz. nr 848 o pow. 318 m2, cz. dz. nr 849
o pow. 100 m2 i dz. nr 3/2 o pow. 800 m2 położonych w Kołczewie, na okres do dnia 30.09.2007 r.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Krzysztofa Krzyżanowskiego
w sprawie postawienia ogrodzenia na jego posesji położonej na dz. nr 461/4
w Kołczewie na granicy z dz. nr 462/2 - przystanek PKS.

9. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Jacka Doniaka w sprawie wydzierżawienia dz. nr 70/11 o pow. 78 m2 położonej w obrębie 4 Wolina do dnia 31.12.2006 r.

10. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Danuty Ocalewskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 151/40 o pow. 75 m2 położonej w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, do dnia 30.09.2007 r.

11. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Haliny Tomaszewskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 151/40 o pow. 410 m2 położonej w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, do dnia 30.09.2007 r.

12. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Jolanty Grobelnej w sprawie rezygnacji z dzierżawy dz. nr 47/10 o pow. 192 m2 położonej w obrębie
4 Wolina.

13. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej
w Koniewie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie użyczenia i oddania do bezpłatnego używania dz. nr 64/3 położonej w Koniewie, przeznaczonej po uprawę warzyw, do dnia 30.09.2009 r., którą dzierżawią:

- Teresa Jama pow. 0,11 ha

- Tadeusz Kliszewski 0,25 ha

- Janina Baluk 0,03 ha

14. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Gertrudy Kamczyckiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 151/40 o pow. 448 m2 położonej w obrębie 3 Wolina, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, do dnia 30.09.2007 r.

15. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Cecylii Rolińskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 32/6 o pow. 21 m2 położonej w obrębie 3 Wolina, z przeznaczeniem na cele handlowe, do dnia 30.09.2007 r.

16. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Anny Brancewicz w sprawie przedłużenia umowy zawartej na cz. dz. nr 76 o pow. 60 m2 położonej
w obrębie 4 Wolina, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, do dnia 30.09.
2007 r.

17. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Roberta Borzęckiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 39/5 o pow. 340 m2 położonej w obrębie 4 Wolina, z przeznaczeniem na cele składowe związane
z prowadzoną działalnością, do dnia 30.09.2007 r.

18. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Biura Projektów przy Zakładzie Instalatorstwa Elektro - Energetycznego Eugeniusza Brzostek w sprawie budowy przyłącza elektro-energetycznego n.n 0,4 kV do projektowanego obiektu kultu religijnego przebiegającego przez dz. nr 259 stanowiącą własność Gminy Wolin.

19. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

20. Burmistrz zapoznał się z projektem umowy użyczenia zatok przystankowych
w mieście Wolin dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kamieniu Pomorskim i wniósł następujące uwagi:

- w §2 dopisać dalszą część zdania o treści: „... jeżeli wyrażą na to zgodę obie strony. Przedłużenie winno mieć formę pisemną. Umowa nie może być przedłużana milcząco”,

- w §5 dodać ust. 3 w brzmieniu: „Użyczający nie będzie ponosił odpowiedzialności za sprzątanie, utrzymywanie w porządku i czystości oraz odśnieżanie przystanku PPKS i za ryzyko z tytułu ubezpieczenia. Odpowiedzialność z tego tytułu przechodzi na Biorącego do używania.”,

- w §8 dopisać dalszą część zdania: „... a mianowicie w miejscu zatrzymywania się autobusów oznaczonym na załączniku mapowym nr 1 i nr 2. Na pozostałym terenie, o którym mowa w §1 mogą się poruszać w sposób swobodny, bez ograniczeń, inni użytkownicy.”.

Co do pozostałej treści projektu umowy, Burmistrz nie wniósł dalszych uwag.

21. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.

22. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Barbary Babiarczyk w sprawie kupna lokalu mieszkalnego nr 22/3 przy ul. Wojska Polskiego w Wolinie i podjął decyzję o przeznaczeniu w/w lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy.

23. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Józefa Kolesińskiego w sprawie wydzierżawienia cz. dz. nr 393/3 o pow. 1.015 m2 w Dargobądzu
z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, na okres do dnia 30.09.2005 r. Jednocześnie Burmistrz podjął decyzję o dokonaniu podziału w/w działki,
tj. oddzieleniu terenu, zaznaczonego na załączniku mapowym od pozostałej części. Część zaznaczona na mapie, przeznaczona zostanie do sprzedaży, zaś pozostały teren, przeznaczony zostanie na poszerzenie drogi.

24. Burmistrz zapoznał się z pismem Pani Leokadii Dubrawskiej - rzeczoznawcy majątkowego, informującym o konieczności wyjazdu na leczenie sanatoryjne
w dniach od 15.11.2004 r. do 5.12.2004 r. i podjął decyzję o zlecaniu wycen nieruchomości bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres nieobecności Pani Leokadii Dubrawskiej, związany
z pobytem w sanatorium.

25. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu opracowania ekspertyzy dla celów ustanowienia pomników przyrody w Warnowie w miejscach wskazanych przez Sołtysa Warnowa we wniosku.

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2004 r.:

1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie podatku od posiadania psów.

2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino i Piaski Wielkie.

3. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2005.

4. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

5. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

6. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie określenia formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2004 r.:

1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej ustalenia, zmiany i zniesienia nazw urzędowych i zmian określeń rodzajów miejscowości i ich części składowych, dla niektórych miejscowości położonych na terenie gminy Wolin z mieszkańcami tych miejscowości.

2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy na 2005 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

3. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 (dotyczy działu 851 - ochrona zdrowia - Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

4. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 72/04 w sprawie powierzenia Pani Krystynie Brzezickiej funkcji Kierownika Gminnego Biura Administracyjnego Szkół
w Wolinie.

5. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu porozumienia z Ministrem Kultury Waldemarem Dąbrowskim w sprawie realizacji programu „Upowszechnianie
i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez Bibliotekę Publiczną.

6. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy - zlecenia z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych z Kamienia Pomorskiego na wykonanie konserwacji urządzenia melioracji szczegółowej rowu odpływowego w miejscowości Wisełka. Wynagrodzenie ustala się w wysokości 1.331,95 zł + obowiązujący VAT 22%, tj. 1.624,98 zł.

Na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2004 r.:

1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.
(kwota 123.949,50 zł).

2. Burmistrz zaopiniował projekt powiatowego planu rozwoju lokalnego - uwagi skierował do Starostwa.

3. Burmistrz podjął decyzję o naprawieniu nawierzchni sposobem gospodarczym
ul. Kwiatowej w Wolinie, poprzez zakup 5 ton tłucznia i uzupełnienie nierówności.

4. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ARKADA” z Torunia działającego na zlecenie Polkomtel S. A. w Warszawie
w spawie wyrażenia zgody na ułożenie rurociągu kablowego dla kabla śwatłowodowego i wybudowanie studni kablowej typu SKR-2 na terenie
dz. nr 189/11, 349/6, 349/10 położonych w obrębie Dargobądza, podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o udzielenie zgody na ułożenie kabla do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, zarządzającego terenem oraz do Nadleśnictwa Międzyzdroje z prośbą o zajęcie stanowiska co do udzielenia przez Gminę zgody w tym zakresie.

5. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu protokołu uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w sprawie przekazania na rzecz Gminy Wolin darowizny, tj. dz. nr 22/2 o pow. 0,0038 ha położonej w Wisełce przy ul. Leśnej, z przeznaczeniem na cele publiczne w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przekazanie odbędzie się na koszt Gminy Wolin.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pan Stanisława Hofmana w sprawie wydzierżawienia dz. nr 2/11 o pow. 106 m2 położonej w obrębie 3 Wolina przy ul. Zamkowej 22, z przeznaczeniem na ogród działkowy oraz budynek gospodarczy o pow. 14 m2 - na cele składowe, na okres do dnia 30.09.2006 r.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Elżbiety Szkalaj w sprawie rozłożenia na raty pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w następujący sposób:

- kwota w wysokości 937,06 zł płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej,

- reszta należnej pierwszej opłaty rocznej w kwocie 1.000 zł zapłacona zostanie
w terminie do 30.06.2005 r.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Anety Kumorczyk w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na dz. nr 236/16 o pow. 400 m2 położonej w obrębie 4 Wolina przeznaczonej pod uprawę warzyw.

9. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Mieczysława Mizerskiego
w sprawie przeznaczenia do dalszej dzierżawy dz. nr. 191 położonej w obrębie Domysłów z przeznaczeniem na cele rolne, do dnia 30.09.2005 r.

10. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Sołtysa sołectwa Dobropole w sprawie dofinansowania paczek dla dzieci z sołectwa podczas jasełek wystawianych przez młodzież wsi Dobropole, które odbędą się w dniu 28.12.2004 r. i podjął decyzję o przyznaniu kwoty 250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paczek. Jednocześnie Burmistrz zaznaczył, iż w/w wniosek został rozpatrzony pozytywnie w drodze wyjątku, gdyż w budżecie Gminy Wolin na 2004 r. brak jest środków finansowych na wspomaganie tego typu działań,
a instytucją udzielającą wsparcia finansowego w tym zakresie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie.

11. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną gminy Wolin w 2005 r. i wykonanie wycen nieruchomości
w 2005 r. oraz o wystąpieniu z zapytaniem ofertowym w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na inwentaryzację lokali i budynków komunalnych
w 2005 r. i zamieszczenia ogłoszeń prasowych w 2005 r.

12. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pana Tadeusza Konopackiego w sprawie zamiany dz. nr 119 położonej w Wisełce zajętej pod przepompownię ścieków na teren położony w Wisełce - dz. nr 149 o pow. 5.519 m2, podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 18.10.2004 r. Oferta gruntów gminnych
z dnia 17.06.2004 r. proponowanych do zamiany na dz. nr 119 w Wisełce
w chwili obecnej jest nieaktualna, ponieważ:

 • dz. nr 220/1, 220/2, 220/5 w Wisełce są przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu wyznaczonego na dzień 17.12.2004 r. i ewentualna zamiana będzie możliwa jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku,

 • dz. nr 73, 143 i 149 stanowią grunty rolne i nie jest możliwe począwszy od dnia 22.09.2004 r., tj. od wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wydzielenie z nich obszaru o powierzchni zbliżonej do
  dz. nr 119. Zgodnie z przepisami ustawy, działki po podziale nie mogą być mniejsze niż 3.000 m2, co w przypadku przedmiotowych działek jest niewykonalne.

13. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektów Eugeniusza Brzostka
w sprawie wyrażenia zgody na budowę sieci elektroenergetycznych, wyraził zgodę na przeprowadzenie sieci kablowych 0,4 kV przez teren dz. nr 204/24, 204/25, 204/27, 204/28 i 209/41, natomiast nie wyraził zgody na przeprowadzenie sieci napowietrznej 15 kV przez teren dz. nr 204/9 wnosząc
o zaprojektowanie tej sieci w dz. nr 642, stanowiącej drogę, tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej prowadzącej z Kołczewa do Międzywodzia do wysokości
dz. nr 209/24 w odległości 0,5 od granicy dz. nr 642 z następującymi działkami: 170, 174, 634, 188/1, 188/2, 189/11, 644, 209/42, 209/33, 209/39, 209/40, 209/32 i 209/24 oraz przez teren dz. nr 209/41. Po ułożeniu sieci teren winien być przywrócony do stan pierwotnego i przekazany przedstawicielowi Referatu Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Wolinie.

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2004 r.:

1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Państwa Zenobii i Waldemara Szternal dotyczący aktu notarialnego i podjął decyzję o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
dz. nr 223/17 o pow. 1000 m2 oraz udziału wynoszącego 3/100 części
w dz. nr 223/8 o pow. 6 160 m2 położonej w obrębie Kołczewo.

2. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy z Biurem Usług Projektowych reprezentowanym przez Panią Ewą Jeleńską na wykonanie prac projektowych związanych z:

a) badaniem technologicznym wody w skali półtechnicznej,

b) opracowaniem projektu technicznego technologii uzdatniania wody przy wykorzystaniu istniejących zbiorników filtracyjnych,

c) opracowaniem automatyki pracy filtrów w części technologicznej (płukanie),

d) danymi branżowymi dla wykonania automatyki układu pracy stacji wodociągowej,

e) nadzorem autorskim,

za łączną kwotę 10.980 zł brutto, z uwagi na pilną potrzebę zmiany istniejącej technologii uzdatniania wody na stacji ujęć w Wolinie przy ul. Rybackiej 47 w celu radykalnej poprawy jakości wody podawanej do sieci miejskiej.

Na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 74/04 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zmian budżetu dokonuje się w związku ze:

-- zmniejszeniem dochodów budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

67.699 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

67.699 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6.428 zł

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.889 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

57.600 zł

w tym:

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

27.600 zł

w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

30.000 zł

w rozdziale 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

782 zł

-- zwiększeniem dochodów budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

409.008 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

409.008 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

388.687 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

12.321 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8.000 zł

-- zmniejszeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

71.773 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

71.773 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 3110 - Świadczenia społeczne

10.502 zł

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2.889 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

57.600 zł

w tym:

w § 3110 - Świadczenia społeczne

30.000 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

27.600 zł

w rozdziale 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

w § 3110 - Świadczenia społeczne

782 zł

-- zwiększeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

413.082 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

413.082 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

392.761 zł

w tym:

w § 3110 - Świadczenia społeczne

381.205 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

6.950 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1.266 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

219 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.771 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

350 zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

12.321 zł

w tym:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.000 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.000 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.321 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

1.000 zł

z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8.000 zł

w tym:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.000 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

800 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

200 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2004 r.:

1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (dotyczy kwoty 130.743 zł).

2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 75/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Niniejszym zarządzeniem ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. do uchwały nr XXII/256/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10.12.2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin
w 2004 r.

3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski Pani Małgorzaty Miller oraz Pani Bogumiły Zagdańskiej w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za ścieki
w wysokości odpowiednio 439,10 zł oraz 890,00 zł. Podstawę decyzji stanowi uprzednie dokonanie wywiadu środowiskowego i ocena zebranego materiału dowodowego w w/w sprawie oraz paragraf 2 uchwały Nr XXXIII/296/2001 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25.08.2001 r.

4. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.

5. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczalni w m. Wolin, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

6. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - z kierunku z Wisełki do oczyszczalni w Międzywodziu eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

7. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczalni w m. Piaski Wlk., eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2004 r.:

1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej
z wnioskiem o ustalenie, zmianę i zniesienie nazw urzędowych i zmian określeń rodzajów miejscowości i ich części składowych, dla niektórych miejscowości położonych na terenie Gminy Wolin.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Hanny Stecz-Babczyńskiej
w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału wynoszącego 4486/13677 części w dz. nr 64/2 o pow. 879 m2 położonej w Koniewie, tj. kwoty 3.448,00 zł w sposób następujący:

- kwota 688,00 zł zostanie zapłacona przed zawarciem umowy notarialnej,

- pozostała niespłacona część ceny w wysokości 2.760,00 zł zapłacona zostanie
w czterech ratach rocznych w wysokości 690,00 zł każda, płatnych w terminie do 31 marca każdego roku, począwszy od 2005 roku.

3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Teresy Jamy w sprawie rozłożenia ceny sprzedaży udziału wynoszącego 4720/13677 części w dz. nr 64/2
o pow. 879 m2 położonej w Koniewie, tj. kwoty 3.628,00 zł w sposób następujący:

- kwota 370,00 zł zostanie zapłacona przed zawarciem umowy notarialnej,

- pozostała niespłacona część ceny w wysokości 3.258,00 zł zapłacona zostanie
w dziewięciu równych ratach rocznych w wysokości 362,00 zł każda, płatnych
w terminie do 31 marca każdego roku, począwszy od 2005 roku.

4. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Zdzisława Żytniaka w sprawie kosztów związanych z zamianą działek w Kołczewie pomiędzy Gminą Wolin a Panem Żytniakiem, a mianowicie dz. nr 842 na dz. nr 213/10 i podjął decyzję
o poniesieniu kosztów, które obejmują koszty wyceny działek, dokumentacji geodezyjnej i umowy notarialnej, po połowie przez obie strony.

5. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu inwentaryzacji lokali mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego nr 6-8 w Wolinie Pani Leokadii Dubrawskiej.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Zbigniewa Kuleszy w sprawie rozłożenia na raty wartości zakupu dz. nr 24/16:

- przed zawarciem aktu notarialnego 515,55 zł + 113,48 zł (VAT) = 628,97 zł,

- pozostała kwota w pięciu równych ratach rocznych (płatnych do 30 września każdego roku) po 932 zł wraz z oprocentowaniem i podatkiem VAT liczonym od raty brutto, na dzień zapłaty raty.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski: Pani Sabiny Kotuch w sprawie kupna lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 17/1 w Wolinie oraz Pani Ireny Litwin w sprawie kupna lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 17/3
w Wolinie.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Państwa Grażyny i Aleksandra Kadłubowicz w sprawie rozłożenia ceny sprzedaży budynku gospodarczego, położonego w dz. nr 108/10 o pow. 0,0102 ha przy ul. Sienkiewicza w Wolinie, na raty półroczne, każda płatna w wysokości 200 zł, pierwsza rata płatna
w wysokości 428 zł przed zawarciem umowy notarialnej.

9. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Państwa Stefanii i Andrzeja Pacholskich w sprawie rozłożenia ceny sprzedaży budynku gospodarczego, położonego
w dz. nr 108/10 o pow. 102 m2 przy ul. Sienkiewicza w Wolinie, na raty półroczne, każda płatna w wysokości 200 zł, pierwsza rata płatna
w wysokości 428 zł przed zawarciem umowy notarialnej.

10. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Barbary Gałuszki w sprawie przesunięcia terminu zawarcia aktu notarialnego na dz. nr 177/8
o pow. 1092 m2 położoną w Kołczewie - termin ostateczny wyznaczył na dzień 17.01.2005 r.

11. Burmistrz przyjął rezygnację MIZ BUS Romana Rusek z użyczenia miejsca przystankowego w Wolinie pod estakadą drogi krajowej Nr 3.

12. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu ograniczonego ustnego dla mieszkańców Skoszewa na sprzedaż zabudowanej dz. nr 439 położonej
w Skoszewie:

- wadium 5%,

- postąpienie ustalają uczestnicy przetargu,

- ogłoszenie w Urzędzie, Sołectwie i Internecie.

Z uwagi na to, iż Skoszewo jest typową wsią rolniczą, a budynek po byłej remizie strażackiej może być wykorzystany jako budynek gospodarczy przez miejscowych rolników, przetarg ogranicza się dla mieszkańców Skoszewa.

13. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku firmy „Arkada” z Torunia wyraził zgodę na ułożenie rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego i wybudowanie studzienki kablowej typu SKR-2 na terenie dz. nr 349/6 i 349/10 położonych
w obrębie 2 Dargobądza zgodnie z załączoną kopią map z przebiegiem projektowanego rurociągu, pod warunkiem dostarczenia do Urzędu Miasta
w Wolinie w terminie 30 dni od przyjęcia niniejszego pisma, podpisanej wstępnej umowy z Nadleśnictwem Międzyzdroje w sprawie korzystania
z gruntów. W przypadku nie dojścia do skutku zamiany gruntów pomiędzy Gminą i Nadleśnictwem stroną do uzgodnienia zasad korzystania z gruntów będzie Gmina.

14. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Państwa Darii i Cezarego Kraska
w sprawie dzierżawy dz. nr 124 o pow. 223 m2 położonej w obrębie 4 Wolina na cele rekreacyjne do dnia 30.09.2007 r.

15. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Zbigniewa Rączkiewicza
w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 24/12, na której stoi garaż blaszany, do dnia 30.09.2005 r.

16. Burmistrz podjął decyzję o podziale geodezyjnym dz. nr 189/9 położonej
w Dargobądzu z przeznaczeniem na plac manewrowy przy szkole.

17. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Renaty Makowskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 2/11 w Wolinie, na której znajduje się garaż blaszany, do dnia 30.09.2006 r.

18. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Stanisława Kliszewskiego
w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 24/12
o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem na garaż blaszany, do dnia 30.09.2005 r.

19. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Grupy Energetycznej ENEA Oddział
w Szczecinie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na
cz. dz. nr 24/12 o pow. 15,70 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem na garaż blaszany, do dnia 30.09.2005 r.

20. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Andrzeja Borkowskiego
w sprawie umorzenia całej kwoty zaległego czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w dz. nr 3//8 o pow. 1673 m2 w Wiejkowie 10. Warunkiem jest zawarcie aktu notarialnego kupna - sprzedaży.

21. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Bogusławy Müller w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału wynoszącego 151/1000 części
w dz. nr 7/2 o pow. 2.130 m2 położonej w Jagniątkowie, tj. kwoty 3.628,00 zł
w sposób następujący:

- kwota 331,00 zł zostanie zapłacona przed zawarciem umowy notarialnej,

- pozostała niespłacona część ceny w wysokości 2.979,00 zł zapłacona zostanie
w dziewięciu równych ratach rocznych w wysokości 331,00 zł każda, płatnych
w terminie do 30 września każdego roku, począwszy od 2005 roku.

22. Burmistrz podjął decyzję o dokonaniu podziału dz. nr 305/19 w Mokrzycy Małej zabudowanej pałacem w celu sprzedaży mieszkań. Podział należy uprzednio uzgodnić z konserwatorem zabytków.

23. Burmistrz podjął decyzję o dokonaniu podziału dz. nr 177 w obrębie 3 Wolina, tj. wydzielić budynek gospodarczy należący do budynku mieszkalnego przy
ul. Słowiańskiej 41 w Wolinie.

24. Burmistrz podjął decyzję o dokonaniu podziału dz. nr 58/22 w obrębie
3 Wolina, tj. wydzielić teren na powiększenie działek garażowych.

25. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Pani Leokadii Dubrawskiej, inwentaryzacji budynków przy ul. Młyńskiej 6 w Kołczewie.

26. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu aneksu do umowy nr 04-096
z Przedsiębiorstwem Geologicznym PROXIMA S.A. z Wrocławia o przedłużenie terminu wykonania monitoringu wód podziemnych rejonu składowiska odpadów komunalnych w Recławiu (piezometrów) do dnia 30 grudnia 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2004 r.:

1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne dla mieszkańców budynku nr 5
w Wiejkówku.

2. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zakupu wraz z montażem słupków do gry w siatkówkę
i tenisa dla PSP w Kołczewie. Na etapie budowy nawierzchni sali, konieczne jest wykonanie otworów mocujących słupki, których nie będzie można wykonać po wykonaniu nawierzchni i ułożeniu wykładziny.

3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Zdzisława Żytniaka w związku
z zamianą gruntów dz. nr 842 na dz. nr 213/10 pomiędzy Gminą Wolin a Panem Żytniakiem. Burmistrz odstąpił od żądania zwrotu kosztów wznowienia granic dz. nr 842, biorąc pod uwagę koszty poniesione przez Pana Żytniaka na wydzielenie dz. nr 213/10 i poniesioną opłatę adiacencką.

Na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2004 r.:

1. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 23 o pow. 2 400 m2 położonej w obrębie Sułomino za kwotę 43.200 Euro, przeznaczonej na cel inwestycyjny polegający na budowie domu mieszkalno - rekreacyjnego, z bali drewnianych o dachu stromym, krytym trzciną.

2. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy z Firmą Informatyczną
„Finus Sp. z o. o.” ze Szczecina na przygotowanie projektu i opracowanie studium wykonalności dla zadania pt. „Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informatycznego w gminie Wolin” oraz dokumentacji w celu przedłożenia do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31.12.2004 r., za kwotę brutto
7.320 zł.

3. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu aneksu do umowy Nr BIG/HP-341-8/25/04 z dnia 12.10.2004 r. na budowę sali gimnastycznej w PSP w Kołczewie, zmieniającego termin zakończenia prac z dnia 31.12.2004 r. na dzień 30.01.2005 r. oraz wynagrodzenie z kwoty brutto 1.571.523,98 zł na kwotę 1.462.108,27 zł.

4. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 76/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Niniejszym zarządzeniem ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. do uchwały nr XXIII/276/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17.12.2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin
w 2004 r.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 77/04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta
  w Wolinie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o zakupie następującego sprzętu:

- Phonic Powerpod 1062 Powermikser - 1 szt. o wartości 1.765 zł brutto,

- Hercules SS400B Kolumn - 2 szt. o wartości 390 zł brutto,

- Hercules MS631B mikrofon łamany - 1 szt. o wartości 155 zł,

- Mipro MT801 - 1 szt. o wartości 690 zł brutto (mikrofon bezprzewodowy)

oraz o podpisaniu umowy użyczenia w/w sprzętu z Tanecznym Klubem Sportowym „Jantar”, 72-510 Wolin, ul. Zamkowa 23, z przeznaczeniem na zabezpieczeniem bieżącej pracy Klubu, organizowanych imprez i zawodów sportowych.

 1. Burmistrz podjął decyzję o zakupie następującego sprzętu:

- zestaw do minikoszykówki, składający się z dwóch tablic zawieszanych na drabinkach o wartości brutto 1.263,92 zł,

- jeden komplet bramek do piłki ręcznej, wolnostojących o wymiarach 3,0 m x 2,0 m o wartości brutto 2.726,07 zł,

oraz o podpisaniu umowy użyczenia w/w sprzętu z Uczniowskim Klubem Sportowym „Tornado” w Kołczewie z przeznaczeniem do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć sportowych z członkami klubu sportowego „Tornado” oraz młodzieżą Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie.

Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2004 r.:

1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu aneksu do umowy na wykonanie aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin” z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej w związku z obowiązkiem wprowadzenia do Studium Projektowego Obszarów Ochronnych „Natura 2000”, zmieniającego termin z dnia z 15.04.2005 r. na dzień 30.06.2005 r.

2. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy o świadczenie usług przewozowych Nr GBAS/BK/4321-9/2004 z Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy
ul. Szczecińskiej 76 w zakresie dowożenia dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Wolin.

3. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy kredytu
Nr U/0092562040/0002/2004/4800 na realizację przedsięwzięcia w zakresie oświaty wiejskiej ze środków pieniężnych Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 w kwocie 600.000 zł przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołczewie na dz. nr 182”.

4. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Waldemara Szternala w sprawie dopłaty różnicy zamienionych działek: dz. nr 177/2 o pow. 993 m2 położonej
w Kołczewie oraz dz. nr 213/9 i 213/10 o łącznej pow. 736 m2 położonych
w Kołczewie, w następujący sposób:

- kwota 2.986,06 zł, stanowiąca 22% podatek VAT wyliczony od kwoty 13.573,00 zł odpowiadającej wartości działek 223/9 i 223/10 a stanowiącej część ceny zbycia dz. nr 177/2 zapłacona zostanie przed zawarciem umowy notarialnej,

- pozostała część ceny netto stanowiąca różnicę wartości zamienianych nieruchomości, tj. kwota w wysokości 4.212,00 zł wraz z oprocentowaniem
i ustalonym na dzień zapłaty raty 22% podatkiem VAT, zapłacona zostanie
w terminie do 30.12.2005 r.

5. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (dotyczy kwoty 600.000 zł).

6. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (dotyczy kwoty 3.040 zł).

Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2004 r.:

1. Burmistrz podjął decyzję o wydaniu jednorazowego zezwolenia dla Przedsiębiorcy Pani Marzanny Fiedorowicz, na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, podczas dyskoteki Sylwestrowej, odbywającej się w dniach 31.12.2004 r. - 1.01.2005 r.,
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Dargobądzu.

Na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2004 r.:

1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Firmy Geodezyjnej AZ z Wolina, której właścicielem jest Pan Zdzisław Zaklikowski, z dnia 30.12.2004 r. i podjął decyzję o wypłaceniu wnioskodawcy kwoty 1.800 zł z tytułu obsługi geodezyjnej zadania pod nazwą „Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż ul. Słowiańskiej w Wolinie”. Właściciel firmy wykonującej w/w zadanie, Pan Andrzej Płotek, nie stawiał się
w trakcie cyklu realizowanego zadania, jak również na odbiór końcowy,
tj. w dniu 19.08.2004 r.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Ewy Szofer w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 24/24 o pow. 21 m2, położonej
w obrębie 3 Wolina, przeznaczonej na ustawienie garażu blaszanego, do dnia 30.09.2005 r.

3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Heleny Papis w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na dz. nr 51 o pow. 2, 2131 ha położonej w obrębie 2 Wolina, z przeznaczeniem na cele rolne, na okres do dnia 30.09.2009 r.

4. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 268/6 o pow. 261 m2 wraz
z udziałem do 1/5 części w dz. nr 268/7 o pow. 841 m2 położonej w obrębie 4 Wolina.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Leokadii Dubrawskiej w sprawie sporządzenia inwentaryzacji budynku przy ul. Parkowej 1 w Wolinie za kwotę 700 zł.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Jacka Radomskiego w sprawie przesunięcia terminu podpisania aktu notarialnego na dz. nr 185/24
  o pow. 0,18 ha położoną w Darzowicach. Z uwagi na fakt, iż środki pieniężne za nabytą działkę w wysokości 123.000 zł wpłynęły na konto urzędu, termin zawarcia umowy notarialnej wyznaczył na dzień 17.01.2005 r.

7. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 78/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Niniejszym zarządzeniem ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. do uchwały nr XXIV/278/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.12.2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin
w 2004 r.

8. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 79/04 w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy osób uprawnionych do przydziału docelowego lokalu mieszkalnego i socjalnego z zasobów Gminy w 2005 r.

9. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 80/04 w sprawie usprawiedliwienia nieobecności w pracy przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wolin.

10. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 81/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy
i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy
i Miasta Wolin w 2004 r.

Zmian w budżecie dokonuje się w ze:

- zmniejszeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

402.575 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

24.320 zł

w tym:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

21.400 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

6.300 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

15.100 zł

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w § 4270 - Zakup usług remontowych

2.920 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

35.700 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14.000 zł

w tym:

w § 4270 - Zakup usług remontowych

6.000 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

2.000 zł

w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.000 zł

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w § 4270 - Zakup usług remontowych

21.700 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

13.568 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

468 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

7.000 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.100 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

81.620 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

4.639 zł

w tym:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

3.794 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

814 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

30 zł

w § 4260 - Zakup energii

1 zł

w rozdziale 75022 - Rady gmin

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

1.500 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

66.522 zł

w tym:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

38.600 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

6.600 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

1.000 zł

w § 4260 - Zakup energii

13.000 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

7.000 zł

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

322 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

8.959 zł

w tym:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

8.900 zł

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

59 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

9 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

23.280 zł

w tym:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7.990 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.580 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1.610 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

80 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

70 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

10.770 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

180 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

1.100 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

w § 4810 - Rezerwy

12.450 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

140.568 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

78.699 zł

w tym:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60.831 zł

w § 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

187 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

16.824 zł

w § 4220 - Zakup środków żywności

678 zł

w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

60 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

119 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

38.284 zł

w tym:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.308 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

15 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.020 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

6.869 zł

w § 4220 - Zakup środków żywności

4.333 zł

w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

452 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

23.006 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

90 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

191 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

400 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

15.989 zł

w tym:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

9.215 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

2.046 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

447 zł

w § 4260 - Zakup energii

1.073 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

2.524 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

435 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

36 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

213 zł

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

7.196 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.450 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.400 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

1.050 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

46.160 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8.824 zł

w tym:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.847 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

436 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

383 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

236 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.535 zł

w § 4260 - Zakup energii

314 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

500 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

413 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

160 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

35.820 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.395 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

121 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.250 zł

w tym:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.450 zł

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

8.800 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.100 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 4270 - Zakup usług remontowych

4.300 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4270 - Zakup usług remontowych

800 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5.600 zł

-- zwiększeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

402.575 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

24.320 zł

w tym:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 4270 - Zakup usług remontowych

21.400 zł

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

2.920 zł

w tym:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.720 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.200 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

11.900 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.600 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

7.400 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

2.900 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

35.700 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

18.500 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.100 zł

w § 4260 - Zakup energii

800 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

16.600 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w tym:

17.200 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

14.300 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.600 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

300 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

13.568 zł

w tym:

w § 4260 - Zakup energii

600 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

12.968 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

81.620 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

4.639 zł

w tym:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.087 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

438 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

596 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

518 zł

w rozdziale 75022 - Rady gmin

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.500 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

66.522 zł

w tym:

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

400 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

21.000 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

30.322 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

7.400 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.700 zł

w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5.700 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

8.959 zł

w tym:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200 zł

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.859 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

1.200 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

100 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

500 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.100 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

9 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

23.830 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

15.840 zł

w § 4260 - Zakup energii

2.850 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.210 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

3.930 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

w § 8020 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

1.100 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

140.568 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

98.513 zł

w tym:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

44.371 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

22.566 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

3.382 zł

w § 4260 - Zakup energii

13.923 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

3.015 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

10.516 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

740 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

38.284 zł

w tym:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

23.099 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

1.566 zł

w § 4260 - Zakup energii

6.956 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

6.663 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4430 - Różne opłaty i składki

400 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.371 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.450 zł

w tym:

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

350 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

200 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.900 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

46.160 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 3110 - Świadczenia społeczne

8.824 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 3110 - Świadczenia społeczne

35.820 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1.395 zł

w tym:

w § 4270 - Zakup usług remontowych

83 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.312 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

121 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.250 zł

w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

8.800 zł

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

1.450 zł

w tym:

w § 4260 - Zakup energii

50 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.400 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.100 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4.300 zł

w tym:

w § 4260 - Zakup energii

1.700 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.600 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

800 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

5.600 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

4.200 zł

w § 4260 - Zakup energii

1.000 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

400 zł

11. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 82/04 w sprawie dokonania waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2005 r.:

1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości po byłej ciepłowni.

2. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu badania geologicznego gruntów - dz. nr 70/5 oraz 70/6 w Ładzinie przeznaczonych na powiększenie cmentarza.

3. Burmistrz przygotował Informację o wyniku nieograniczonych przetargów ustnych, które odbyły się w dniach 10.12.2004 r., 17.12.2004 r. oraz 20.12.2004 r. i podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnych przetargów na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 • dz. nr 32/3 i nr 33/9 o pow. 955 m2

 • dz. nr 40/11 o pow. 583 m2

 • dz. nr 40/25 o pow. 553 m2

 • dz. nr 40/26 o pow. 553 m2

położonych w obrębie 2 Wolina, na dotychczasowych warunkach;

 • dz. nr 434/7 o pow. 2191 m2

 • dz. nr 177/7 o pow. 1115 m2

 • dz. nr 177/3 o pow. 1110 m2

 • dz. nr 177/4 o pow. 1111 m2

 • dz. nr 176/2 o pow. 1789 m2

 • dz. nr 176/3 o pow. 1300 m2

 • dz. nr 176/4 o pow. 1560 m2

 • dz. nr 176/5 o pow. 1560 m2

 • dz. nr 176/6 o pow. 972 m2

 • dz. nr 176/7 o pow. 1770 m2

położonych w obrębie Kołczewo, na dotychczasowych warunkach;

 • dz. nr 174/3 o pow. 1160 m2

 • dz. nr 174/5 o pow. 1092 m2

 • dz. nr 174/4 o pow. 1221 m2

 • dz. nr 174/6 o pow. 1081 m2

 • dz. nr 174/7 o pow. 1160 m2

położonych w obrębie 3 Wolina, ceny obniżone o 40%;

 • dz. nr 19/3 o pow. 1809 m2

 • dz. nr 19/8 o pow. 1576 m2

 • dz. nr 19/5 o pow. 1648 m2

 • dz. nr 19/7 o pow. 1591 m2

położonych w obrębie Sułomino, na dotychczasowych warunkach.

4. Burmistrz przygotował Informację o wyniku ograniczonego przetargu ustnego
i podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie 3 Wolina, na dotychczasowych warunkach:

 • lokal użytkowy nr 30 e - pomieszczenie gospodarcze usytuowane w podziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 30-30a w Wolinie o pow. 5 m2;

 • lokal użytkowy nr 30 d - pomieszczenie gospodarcze usytuowane w podziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 30-30a w Wolinie o pow. 5 m2.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Krystyny Krzewińskiej w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie przez gminę Wolin kosztów wyceny lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 4/6 w Wolinie oraz księgi wieczystej. Kwota zostanie spłacona w ratach ustalonych dla gruntu związanego z lokalem.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Gabrieli Rajtak w sprawie ogrodzenia terenu objętego umową dzierżawy Nr 542.

7. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Jacka Radomskiego w sprawie wydzierżawienia lub sprzedaży dz. nr 185/23 w miejscowości Darzowice.

8. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Kamienia Pomorskiego w sprawie sprzedaży cz. dz. nr 70/2
w obrębie 4 Wolina podjął decyzję o podziale dz. nr 70/2 w obrębie 4 Wolina.

9. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Jana Stepaniuka w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w kwocie 5.500,00 zł do miesiąca kwietnia 2005 r.

10. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Aleksandra Mikołajew w sprawie kupna dz. nr 12/2 w obrębie Żółwino, na której położony jest domek letniskowy z uwagi na fakt, iż działka ta nie jest przeznaczona do sprzedaży ani dzierżawy.

11. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 1/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 r. oraz wielkości dochodów związanych
z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
w 2005 r.

12. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Jana Dziadka w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 83/21 o pow. 225 m2 położonej w obrębie 3 Wolina z uwagi na fakt, iż w/w nieruchomość została docelowo przewidziana do sprzedaży.

13. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Józefa Kazimierskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 83/21 o pow. 225 m2 położonej w obrębie 3 Wolina z uwagi na fakt, iż w/w nieruchomość została przewidziana do sprzedaży.

14. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Mariusza Pacholskiego
w sprawie przedłużenia umowy najmu na budynek gospodarczy położony na
dz. nr 83/21 w obrębie 3 Wolina z uwagi na fakt, iż w/w nieruchomość została przewidziana do sprzedaży.

15. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pana Zdzisława Zaklikowskiego w sprawie kupna dz. nr 194/1 położonej w obrębie 3 Wolina i podjął decyzję o wystąpieniu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie wytycznych konserwatorskich co do możliwości zabudowy w/w nieruchomości.

16. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu zmiany klasyfikacji części terenu jeziora
w Mierzęcinie przewidzianego na strefę ochronną cmentarza.

Na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2005 r.:

1. Burmistrz podjął decyzję o przygotowaniu kosztorysu inwestorskiego na wykonanie drugiego etapu oświetlenia ul. Łąkowej w Wisełce zgodnie z projektem technicznym.

2. Burmistrz podjął decyzję o zakupie 1200 ton tłucznia od Zakładu Naprawy Infrastruktury Taboru Kolejowego ze Stargardu Szczecińskiego, ze środków finansowych pochodzących w 50% ze środków rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne i w 50% ze środków rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe.

3. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy ulic o pow. ok. 800 m2.

4. Burmistrz podjął decyzję o udrożnieniu kanalizacji deszczowej ul. Jaracza
w Wolinie na odcinku od skrzyżowania ul. Konopnickiej i ul. Wojska Polskiego w kierunku do ogrodu szkoły rolniczej, wraz z montażem dodatkowej kratki ściekowej.

5. Burmistrz podjął decyzję o wymianie 2 szt. okien w mieszkaniu przy
ul. Słowiańskiej 54a/1 w Wolinie, którego najemcą są Państwo Kmietczyk.

6. Burmistrz podjął decyzję o przekazaniu środka trwałego, tj. przepompowni zlokalizowanej na dz. nr 22/2 przy ul. Leśnej w Wisełce, w użytkowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

7. Burmistrz rozpatrzył ofertę firmy Nadzory Robót Budowlanych, Projektowanie
i Kosztorysowanie „NADBUD” Zbigniewa Salomona z siedzibą w Wolinie na wykonanie inwentaryzacji lokali i budynków komunalnych Gminy Wolin
w 2005 r. i z uwagi na wysokie ceny jednostkowe na poszczególne rodzaje inwentaryzacji w stosunku do stosowanych przez wykonawców takich samych usług w 2004 r. Burmistrz w/w oferty nie przyjął.

8. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu nieograniczonego na wykonanie inwentaryzacji lokali i budynków komunalnych Gminy Wolin
w 2005 r.

9. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Zdzisława Żytniaka w sprawie rozłożenia płatności I raty opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za 2004 r. w kwocie 465,55 zł na cztery raty miesięczne.

10. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży dz. nr 24
o pow. 0,35 ha, położonej w Mierzęcinie, w drodze rokowań. Cena wywoławcza do rokowań wynosi 3.763 zł + należny podatek VAT (cena z pierwszego przetargu została obniżona o 40%), zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej.

11. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Danuty Garstki, zam. w Wiejkówku Nr 5/6, w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie zaległości za czynsz na poczet kosztów wymiany okien w lokalu mieszkalnym.

12. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pom. w sprawie zrefundowania kosztów wynajmu gabinetu lekarskiego od NZOZ „VITA” s.c.
w Wolinie wykorzystywanego na prowadzenie poradni „K” w kwocie 3.156,36 zł brutto, z uwagi na brak środków finansowych w uchwalonym budżecie Gminy
i Miasta Wolin w 2005 r. na w/w cel.

13. Burmistrz ustalił sposób realizacji wniosków radnych zgłoszonych na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2004 r., oraz na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i przekazał odpowiedzi zainteresowanym.

14. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach gminy Wolin.

15. Burmistrz zapoznał się z wnioskiem TRANS-SAM-MOR Prywatny Zakład Komunikacji Miejskiej Jan Karapulka w Międzyzdrojach w sprawie przydzielenia miejsc postojowych na przystanki na terenie gminy Wolin i poinformował wnioskodawcę, iż w/w wniosek zostanie rozpatrzony po przedłożeniu planowanego rozkładu jazdy na trasie Wolin - Świnoujście - Wolin, co pozwoli na rozpoznanie zapotrzebowania mieszkańców wymienionych we wniosku miejscowości na uruchomienie linii przewozowej. Uzgodnienie miejsc postojowych na przystankach w Mokrzycy Wielkiej, Mokrzycy Małej, Ładzinie
i Warnowie powinno się odbyć z Zarządem Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, ponieważ istniejące tam przystanki znajdują się w pasie drogi powiatowej.

16. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Aleksandry Gerlak w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 61/6 położonej w obrębie 4 Wolina i podjął decyzję o wystąpieniu do wnioskodawcy z propozycją kupna w drodze bezprzetargowej w/w terenu z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako
dz. nr 55 i 61/5. Rozpatrzenie podania w sprawie ewentualnej dalszej dzierżawy nastąpi po wypowiedzeniu się wszystkich dotychczasowych dzierżawców przedmiotowej działki w sprawie przedstawionej propozycji nabycia dz. nr 61/6.

Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2005 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 2/05 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw ustalenia wartości mienia komunalnego Gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2005 r.:

1. Burmistrz ustalił sposób wykonania wniosków zgłoszonych na XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej w Wolinie, które odbyły się w dniach: 10 i 17 grudnia 2004 r. oraz na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i przekazał odpowiedzi zainteresowanym.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski „GEOTOP” s. c. Usługi Geodezyjne
w Świnoujściu w sprawie odstąpienia od naliczania karnych odsetek z tytułu nieterminowego wykonania zlecenia, tj. podziału dz. nr 213/21 przy ul. Wiejskiej w Wolinie oraz podziału dz. nr 133/3 i 133/6 w Darzowicach.

3. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

a) pn. „Modernizacja i przebudowa drogi publicznej - działka nr 193/14 i 176 obręb 3 w Wolinie o długości 0,520 km”,

b) pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiejkowo - Wiejkówko od km 4 + 636 do km 6 + 989 odcinek 2.353 m”.

Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2005 r.:

1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 22/2 o pow. 0,0028 ha, położonej w Wisełce.

2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin.

3. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Hufca Jaworzno z dnia 6.01.2005 r.
w sprawie wydzierżawienia dz. nr 130/1 o pow. 1,4160 ha w Wisełce z uwagi na fakt, iż w/w nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży i wezwał Hufiec Jaworzno do usunięcia obiektów i urządzeń do nich należących, a położonych na w/w terenie.

4. Burmistrz podjął decyzję o dokonaniu podziału nieruchomości 130/1
o pow. 1,4160 ha położonej w Wisełce, z przeznaczeniem do sprzedaży.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrekcji Cyrku „Krasnal” z Wyrzyska
  w sprawie wydzierżawienia terenu o pow. 1200 m2 przy ul. Słowiańskiej
  w Wolinie w celu usytuowania namiotu wraz z zapleczem.

6. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wnioski Pana Arkadiusza Różnickiego w sprawie wydzierżawienia cz. dz. nr 15 oraz Pani Aliny Bednarczyk w sprawie kupna dz. nr 15 w Wisełce, z uwagi na fakt, iż w/w działka nie jest przeznaczona do sprzedaży ani też ustanowienia na niej kolejnej dzierżawy, przedmiotowa działka jest obciążona dzierżawą, a ponadto znajduje się na niej automat telefoniczny
i w części wykorzystywana jest na parking. Konieczne jest opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego do obsługi sąsiednich nieruchomości, dlatego też przedmiotową nieruchomość należy zabezpieczyć na ten cel.

 1. Burmistrz zapoznał się z wnioskiem M/P/E SERVICES GMBH&CO.KG Sp. k. oddz. w Polsce w sprawie wydzierżawienia dz. nr 131/9 oraz pow. 1100 m2 w obrębie Wisełki z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i podjął decyzję o ponownym rozpatrzeniu wniosku po przejęciu w/w nieruchomości od dotychczasowego dzierżawcy, z uwagi na fakt, iż aktualnie toczy się postępowanie w tej sprawie.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Anny Szmit w sprawie kupna lokalu mieszkalnego przy ul. Rybackiej 48/1 o pow. 49,60 m2 w Wolinie.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Wiesława Poronisa w sprawie zmiany umowy dzierżawy zawartej na cz. dz. nr 18/2 o pow. 12 m2 w obrębie
  3 Wolina na Wiesława Poronisa w związku ze śmiercią jego żony.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Jerzego Sawastiana w sprawie przepisania umowy dzierżawy Nr 506 z Jerzego Sawastiana na Dariusza Kotlewskiego w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego umową darowizny.

 1. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek firmy „RAFPOL” z Lubinia w sprawie możliwości zlokalizowania farmy wiatrowej na terenie Gminy Wolin, z uwagi na brak terenów pod tego typu zabudowy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w Gminie Wolin.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Anny Barwińskiej w sprawie wydzierżawienia cz. dz. nr 268/6 o pow. 761 m2 położonej w obrębie 3 Wolina,
  z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, na okres do jednego roku.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Andrzeja Bortnowskiego
  w sprawie przepisania zawartych umów dzierżawnych Nr 11, 50, 51, 151, 158, 395, 493, przeznaczonych na cele rolne, na syna - Pana Jacka Andrzeja Bortnowskiego w związku z przekazaniem mu gospodarstwa umową darowizny.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Biura Projektów Eugeniusza Brzostka z dnia 21.01.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę sieci elektroenergetycznych - napowietrznej 15 kV i kablowej 0,4 kV w Wartowie obręb Kołczewo przez dz. nr 204/9 stanowiącą własność Gminy Wolin, uwzględniając wyjaśnienia zawarte we wniosku.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Andżeliki Szymczak, zamieszkałej w Jagniątkowie 1/2 w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu opłat za czynsz wraz z odsetkami w kwocie 609,05 zł z uwagi na trudną sytuację materialną najemcy.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 1/3 o pow. 0,0279 ha położonej w obrębie 4 Wolina, zmieniając swoją wcześniejszą decyzję. Warunki przetargu:

- wadium 5%,

- postąpienie ustalają uczestnicy przetargu,

- informacja o przetargu w Urzędzie, Internecie i prasie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży dz. nr 47/16
  o pow. 247 m2 i 47/5 o pow. 376 m2 położonych w Wisełce na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości 47/4 w Wisełce - stanowiącej własność Miasta Płock.

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ARKADA” z Torunia w sprawie wyrażenia zgody na budowę linii światłowodowej telefonicznej przechodzącej przez dz. nr 108/15, 108/17, 108/18 w Dobropolu i zaproponował kwotę 50 zł za metr bieżący terenu, zajętego pod kabel (długość linii światłowodowej wynosi 155 m).

 1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Barbary Szymanowskiej
  w sprawie remontu połaci dachowej nad lokalem mieszkalnym nr 11/3
  w Draminie siłami Referatu Gospodarczego Urzędu Miasta w Wolinie.

20. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek PKO BP S.A. ze Świnoujścia w sprawie wskazania lokalizacji bankomatu w ramach zasobów lokalowych Miasta i Gminy Wolin z uwzględnieniem określonych uwarunkowań, z uwagi na fakt, iż Gmina nie posiada w swoich zasobach nieruchomości budowlanych, które spełniałyby wymienione we wniosku kryteria zainstalowania bankomatu.

21. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 3/05 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

Zmian w budżecie dokonuje się w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

200.000 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

200.000 zł

w tym:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

115.800 zł

przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Warnowo - Domysłów od km 7 + 530 do km 9 + 030 - odcinek 1.500 mb”

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w § 4270 - Zakup usług remontowych

34.200 zł

przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000 zł

przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ciągu pawilonów handlowych w ul. Świerczewskiego w Wolinie”.

- zwiększeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

200.000 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja i przebudowa drogi publicznej - działka nr 193/14
i 176 obręb nr 3 w Wolinie o długości 0,520 km”.

22. Burmistrz podjął decyzję o rozszerzeniu umowy Nr BIG/HP.341-18/27/2004 z dnia 20.12.2004 r. o wykonaniu kosztorysów na kwotę 915 zł.

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 22-02-2005 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2005 14:42