Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 20 września 2004 r. do 19 listopada 2004 r.


OAS.IJ-B.0055-6/2004 Wolin, dnia 19.11.2004

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 20 września do 19 listopada 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 20 września 2004 r.

1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Wolinie w sprawie dofinansowania imprezy pod nazwą „Dzień Seniora”, który odbędzie się 23.09.2004 r. i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł na w/w cel.

2. Burmistrz podjął decyzję o zakupie transformatora napowietrznego typu TNO SIOT 40/15 PNS i zleceniu jego montażu przy przepompowni P3 w Sułominie.

3. Burmistrz podjął decyzję zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXI/243/04 o sprzedaży sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Zagórze za kwotę 10 000 zł obecnemu użytkownikowi, tj. Wielkopolskiej Spółce Gazowniczej Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy Szczecin. Zakład Gazowniczy Szczecin w terminie do 30.10.2005 r. wykona własnym staraniem i na własny koszt wtórnik, projekt techniczny i sieć gazową niskiego ciśnienia
w ul. Parkowej i Słowiańskiej (łączących wjazdy do ul. Owocowej).

4. Burmistrz podjął decyzję o przekazaniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pięciu studni publicznych w zarząd i eksploatację. Koszty eksploatacji w/w urządzeń należy przenieść w założeniach do ustalenia taryf za dostawę wody na 2005 r.

5. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 57/2004 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. dokonuje się w związku ze:

zwiększeniem dochodów budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

122.463 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

122.463 zł

zwiększeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

122.463 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 3110 - Świadczenia społeczne

122.463 zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłatę świadczenia z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Klubu Seniora w Wolinie w sprawie dofinansowania imprezy z okazji Dnia Seniora oraz obchodów pięciolecia powstania Klubu w miesiącu październiku 2004 r. i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty
200 zł na w/w cel.

7. Burmistrz zapoznał się z Uchwałą Składu Orzekającego RIO w Szczecinie
Nr CLXXVI/404/2004 z 13.09.2004 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Wolina informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2004 r.
i podjął decyzję o przekazaniu w/w uchwały do Biura Rady Miejskiej.

8. Burmistrz podjął decyzję o rozbudowie Remizy Strażackiej w Kołczewie siłami grupy remontowej przy Urzędzie Miasta i Gminy Wolin. Środki finansowe na realizację w/w zadania zgodnie z § 6060 pochodzą ze:

- środków przyznanych jednostce w ramach dotacji budżetowej KSRG

5.500 zł

- środków przyznanych jednostce w ramach dotacji z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP ze Szczecina

4.440 zł

- środków zaplanowanych w budżecie na realizację zadania

20.000 zł

Razem:

29.940 zł

Na posiedzeniu w dniu 21 września 2004 r.:

1. Burmistrz podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z Prywatnym Gabinetem Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień w Szczecinie z dniem 30 września 2004 r. zawartą na obsługę punktu konsultacyjnego i prowadzenie grup wsparcia osób uzależnionych od alkoholu.

2. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu przygotowania olimpiady „Wiedza o alkoholu” dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Wolin, za kwotę 300 zł.

3. Burmistrz podjął decyzję o dofinansowaniu szkolenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie na temat: „Zjawisko dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemu profilaktyki wobec młodzieży niedostosowanej społecznie” kwotą 480 zł.

4. Burmistrz podjął decyzję o skierowaniu na szkolenia:

- dwóch osób - członka komisji i przedstawiciela TZN w Wolinie - w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej ;

- dwóch członków komisji - w zakresie budowania lokalnego programu zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży;

- czterech osób - przedstawicieli świetlicy socjoterapeutycznej miejscowości: Koniewo, Wolin, Kołczewo - w zakresie socjoterapii.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie w sprawie dofinansowania organizatorów
III Gminnego Pleneru Malarsko-Poetyckiego kwotą 500 zł.

6. Burmistrz podjął decyzję o zorganizowaniu warsztatów przygotowujących młodzież do realizacji programu „Razem” Młodzieżowego Ośrodka Pogotowia Rówieśniczego.

7. Burmistrz podjął decyzję o skierowaniu na szkolenie w zakresie umiejętności wychowawczych do Fundacji Wychowawców i Młodzieży „Pro-M”.

8. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 58/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy
i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy
i Miasta Wolin w 2004 r.

Zmian dokonuje się w związku ze:

zmniejszeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

45.000 zł

z tego:

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność

45.000 zł

w tym:

w § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

25.000 zł

w § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20.000 zł

zwiększeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

45.000 zł

z tego:

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność

45.000 zł

w tym:

w § 6150 - Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

25.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Międzyzdroje - Wolin

w § 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

9. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu porozumienia ze Starostwem Kamieńskim w sprawie przekazania dotacji w wysokości 20 000 zł z budżetu Gminy i Miasta Wolin na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

Na posiedzeniu w dniu 22 września 2004 r.:

1. Burmistrz rozpatrzył pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 17.09.2004 r.
w sprawie zamiany części dz. nr 189/9 położonej w Dargobądzu na działki gminne nr 71/1 i nr 108/17 położone w obrębie Dobropole oraz na dz. nr 185/2 położoną w obrębie Recław i wyraził zgodę na poniesienie kosztów związanych z podziałem dz. nr 189/9 w Dargobądzu przewidzianej do przejęcia z przeznaczeniem pod drogą i plac manewrowy do obsługi szkolnych autobusów oraz kosztów związanych z zamianą działek.

2. Burmistrz, po rozpatrzeniu wniosku Pani Danuty Kostek, podjął decyzję o wydzieleniu cz. dz. nr 158/2 o powierzchni 1 250 m2, położonej w obrębie Łuskowo pod drogę, która będzie stanowić drogę ogólnodostępną do rzeki. Koszty podziału poniesie Gmina Wolin.

3. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wisełce na dz. nr 14 o powierzchni 1,1832 ha

- cena wywoławcza - 1 498 486 zł

- wadium - 5%

- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Burmistrz rozpatrzył wniosek Spółdzielni Eksploatacyjnej „NOWA” w Uninie
i wyraził zgodę na odłączenie od systemu CO należącego do Spółdzielni „NOWA” lokalu mieszkalnego nr 8/2 z uwagi na duże zadłużenie w opłatach na kwotę 6 893,68 zł. Odłączenia dokona pracownik (hydraulik) zatrudniony w Referacie Gospodarczym Urzędu Miasta w Wolinie z zachowaniem możliwości, w przypadku zmiany lokatora, ponownego włączenia w/w lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej spółdzielni.

5. Burmistrz rozpatrując wniosek Pani Anny Różalskiej, podjął decyzję
o przygotowaniu lokalu mieszkalnego w miejscowości Mokrzyca Wielka poprzez adaptację części lokalu mieszkalnego zajmowanego obecnie przez Pana Olszówkę z przeznaczeniem dla Pani Elżbiety Różalskiej. Z uwagi na skromne środki w budżecie Gminy Wolin na rok bieżący przeznaczone na remonty i modernizację budynków komunalnych, powyższe Gmina wykona w roku 2005 po uprzednim zabezpieczeniu środków w budżecie.

Rozpatrując wniosek w sprawie remontu - wymiany podłogi i drzwi, podanie zostanie ponownie rozpatrzone po zabezpieczeniu lokalu dla Pani Elżbiety Różalskiej. Umowa o najem lokalu w Uninie z Panią Anną Różalską zostanie podpisana po przekazaniu lokalu dla Pani Elżbiety Różalskiej w Mokrzycy Wielkiej, do tego czasu za lokal w Uninie mają płacić solidarnie.

6. Burmistrz rozpatrując wniosek Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego Nowogard, wyraził zgodę na przejście przez działkę gminną Nr 40/30 i Nr 40/31 w pasie drogowym ul. Świętosławy i Świętego Wojciecha dla potrzeb zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr 40/7 oraz w miejscowości Kołczewo w pasie drogowym ul. Młyńska dz. nr 752. Po ułożeniu kabla energetycznego nn. teren działek zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. O rozpoczęciu i zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić Urząd.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski w sprawie wydzierżawienia niżej wymienionych nieruchomości:

- Pani Krystyny Makarskiej - cz. dz. nr 251/24 o pow. 420 m2, położonej w obrębie 4 Wolina na okres do dnia 30.09.2006 r.;

- Pana Leszka Makarskiego - cz. dz. nr 251/24 o pow. 144 m2, położonej w obrębie 4 Wolina na okres do dnia 30.09.2006 r. z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

8. Burmistrz rozpatrzył wniosek Państwa Teresy i Pawła Osieleńców w sprawie zamiany dz. nr 217/11, położonej przy ul. Krzywoustego 21 w Wolinie na działkę położoną w obrębie 2 Wolina (Osiedle Światowid 2). Powyższe możliwe będzie do zrealizowania po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Wolinie i uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na utratę ważności planu.

9. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Cezarego Sawastiana w sprawie sprzedaży nieruchomości dz. nr 101/3, położonej w Wolinie przy
ul. Konopnickiej z uwagi na to, iż jest ona zabudowana infrastrukturą techniczną i niezbędne będzie umożliwienie dostępu do tych urządzeń.

10. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad z dnia 25.08.2004 r. w sprawie nabycia dz. nr 349/2 o powierzchni 768 m2 położonej w obrębie Dargobądz 2 za kwotę 19 567,00 zł, na której wybudowane zostało obejście Dargobądza w ciągu drogi krajowej nr 3.

11. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Franciszki Kozłowskiej w sprawie przedłużenia umowy do dnia 30.09.2006 r. zawartej na cz. dz. nr 64
o pow. 295,50 m2, położonej w obrębie 4 Wolina.

12. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski Pani Grażyny Kadłubowicz i Pana Andrzeja Pacholskiego w sprawie kupna pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałami w działce nr 108/10 przy ul. Sienkiewicza 2 w Wolinie na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.

13. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Jerzego Osowskiego w sprawie sprzedaży dz. nr 58/16 o powierzchni 22 m2 położonej w obrębie 3 Wolina na rzecz użytkownika wieczystego.

14. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Mariusza Pacholskiego z dnia 25.08.2004 r. w sprawie kupna dz. nr. 83/21 z uwagi na to, iż na w/w działkę trwają umowy dzierżawne do dnia 30.09.2004 r.

15. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu:

- dz. nr 195/29 o pow. 0,1415 ha, przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną
z możliwością lokalizacji domków letniskowych, za kwotę 19 000 zł, stanowiącej udział w 1/30 dz. nr 195/38 o pow. 1,1272 ha, przeznaczonej pod zabudowę;

- dz. nr 195/25 o pow. 0,1499 ha, przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną
z możliwością lokalizacji domków letniskowych, za kwotę 20 000 zł, stanowiącej udział w 1/30 dz. nr 195/38 o pow. 1,1272 ha, przeznaczonej pod zabudowę;

- dz. nr 198/21 o pow. 854 m2, przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną
z dopuszczeniem linii komunikacyjnej, za kwotę 35 000 zł, stanowiącej udział
w 1/53 dz. nr 198/12 o pow. 12 305 m2.

16. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Zdzisława Michałowskiego w sprawie rozłożenia ceny sprzedaży gruntu dz. nr 268/3 w Dargobądzu na 40 rat kwartalnych.

17. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Adama Demkowicza w sprawie kupna dz. nr 54, położnej w Skoszewie z uwagi na to, iż przeznaczona jest do przetargu ograniczonego na rzecz mieszkańców Skoszewa.

18. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu ograniczonego ustnego
na sprzedaż działki zabudowanej nr 439, o pow. 0,06 ha, położonej w Skoszewie:

- wadium 5 %

- postąpienie ustalają uczestnicy przetargu

- ogłoszenie w Urzędzie Miasta, sołectwie i BIP-ie.

19. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Joanny Kaznowskiej w sprawie wydzierżawienia na okres jednego roku, tj. do dnia 30.09.2005 r.
cz. dz. nr 202/2, położonej w Skoszewie, z której zrezygnowała Pani D. Cendrowicz, przeznaczonej na cele składowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sprawa kupna w/w działki zostanie rozpatrzona po nabyciu przez panią Kaznowską sklepu od GS Wolin.

20. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Ryszarda Dziadka w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na cz. dz. nr 47, o łącznej pow. 1,30 ha, położonej w obrębie 2 Wolina, na dalszy okres, tj. do dnia 30.09.2006 r. z przeznaczeniem na cele rolne.

21. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Mariana Jarosza w sprawie wydzierżawienia cz. dz. nr 27, położonej w obrębie 6 Wolina, do dnia 30.09.2006 r. z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

22. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Romualda Sadowskiego z dnia 15.09.2004 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy z dniem 30.09.2004 r., zawartej na dz. nr 51 o pow. 2,2131 ha, położoną w obrębie 2 Wolina.

23. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę dz. nr 51 o pow. 2,2131 ha, położoną w obrębie 2 Wolina, z przeznaczeniem na cele rolne, na okres pięciu lat, tj. do dnia 30.09.2009 r. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:

- wadium 10 %

- postąpienie ustalają uczestnicy przetargu,

- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i w Internecie.

24. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pana Romualda Sadowskiego, podjął decyzję o przeznaczeniu do dalszej dzierżawy niżej wymienionych nieruchomości:

- części działek: Nr 63 o pow. 4,74 ha, Nr 88 o pow. 2,15 ha, Nr 38 o pow. 2,18 ha, Nr 87 o pow. 1,00 ha, położonych w obrębie 2 Wolina, Nr 238/1 o pow. 1,51 ha i 244 o pow. 0,93 ha położonych w obrębie 4 Wolina

- działek: Nr 68 o pow. 1,0850 ha, Nr 85 o pow. 0,7958 ha, Nr 60 o pow. 1,7847 ha, Nr 91 o pow. 1,4712 ha, Nr 62 o pow. 2,1436 ha, Nr 61 o pow.1,0389 ha, położonych w obrębie 2 Wolina,

z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 30 września 2006 r.

25. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu, bez zastosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, inwentaryzacji dla budynków, w których prowadzona jest sprzedaż lokali.

26. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24/3 przy
ul. Zwycięstwa w Kołczewie na rzecz najemcy, tj. Pana Józefa Kowalskiego.

27. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 20/3 przy
ul. Zamkowej w Wolinie na rzecz najemcy, tj. Pani Franciszki Łupickiej.

28. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 48/2 przy
ul. Rybackiej w Wolinie na rzecz najemcy, tj. Pani Janiny Dastych.

29. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 41/1 przy
ul. Słowiańskiej na rzecz najemcy, tj. Pani Marianny Woszczyńskiej, po uprzedniej inwentaryzacji lokalu.

30. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1/7 przy
ul. Jaracza w Wolinie na rzecz najemcy, tj. Pana Marcina Hoffa.

31. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8/8 przy
ul. Wojska Polskiego na rzecz najemcy, tj. Pani Izabeli Szczęsnej.

32. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4i/8 przy
ul. Mickiewicza w Wolinie na rzecz najemcy, tj. Pani Elżbiety Kamińskiej.

33. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24/1 i 24/2 przy
ul. Zwycięstwa w Kołczewie na rzecz najemców, tj. Państwa Piwko i Urbańczyk.

34. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży budynku mieszkalnego położonego
w Kodrąbku 37 na rzecz najemcy, tj. Pana Władysława Pawlukowskiego.

35. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8/7 przy
ul. Sienkiewicza na rzecz najemcy, tj. Pana Jana Stolza.

36. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8/8 przy
ul. Sienkiewicza na rzecz najemcy, tj. Pana Kazimierza Kucharskiego.

37. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Teresy Grodtke w sprawie przeniesienia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 22a/7 przy ul. Wojska Polskiego z zabezpieczeniem dożywocia, na rzecz syna - Pana Jerzego Niewiadomskiego. Po zawarciu umowy najmu, zgoda na sprzedaż lokalu na rzecz Pana Jerzego Niewiadomskiego.

38. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Harasimowicza w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jagniątkowie 1/6 na rzecz najemcy.

39. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Bogusławy Muller w sprawie przepisania umowy najmu na lokal mieszkalny w Jagniątkowie na Bogusławę Muller z zabezpieczeniem tego pomieszczenia do dożywotniego użytkowania przez Jana Bardodziejskiego z prawem przejścia przez korytarz do tego pomieszczenia. Po przepisaniu, przeznaczyć lokal mieszkalny do sprzedaży na rzecz najemcy.

40. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu drugiego przetargu na nieruchomość położoną w dz. nr 343/7 o pow. 0,0563 ha - cena wywoławcza 5 190 zł

oraz na dz. nr 204/11 o pow. 2,371 m2 - cena wywoławcza 39 432 zł

- wadium 5 %

- postąpienie ustalają uczestnicy przetargu,

- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i w Internecie

oraz na nieruchomość rolną położoną w dz. nr 140 o pow. 2,93 ha - cena wywoławcza 11 576 zł i dz. nr 139 o pow. 2,24 ha - cena wywoławcza
17 153 zł:

- wadium 5 %

- postąpienie ustalają uczestnicy przetargu,

- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i w Internecie.

41. Burmistrz podjął decyzję o zakupie samochodu osobowego od Państwa Krzysztofa i Haliny Garda za kwotę 7.500 zł dla potrzeb Referatu Gospodarczego.

Na posiedzeniu w dniu 29 września 2004 r.:

1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Elżbiety Wittmann w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 18a/6 w Wolinie, na rzecz najemcy.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Krzysztofa Chałubca w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 22/7 w Wolinie, na rzecz najemcy.

3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Wandy Judkiewicz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 14a/7 w Wolinie, na rzecz najemcy.

4. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Stefana Śroślaka w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Zwycięstwa 20/2
w Kołczewie, na rzecz najemcy.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Jolanty Malikowskiej w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Parkowej 1/1
w Wolinie, na rzecz najemcy.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Marzenny Jurek w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Mickiewicza 4h
w Wolinie, na rzecz najemcy.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Sylwii Chałubiec w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się w Wolinie przy ul. Mickiewicza 4b/3 po oddaniu lokalu do użytku.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Elżbiety Szkalaj w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Moniuszki 5/1
w Wolinie, na rzecz najemcy.

9. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Heleny Wólczyńskiej w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Słowiańskiej 41/4
w Wolinie, na rzecz najemcy.

10. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Andrzeja Borkowskiego
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się w Wiejkowie 10/2, na rzecz najemcy.

11. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Franciszka Kobera w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Niedamira 21/5
w Wolinie, na rzecz najemcy.

12. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Dagmary Domaradzkiej
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Niedamira 21/4 w Wolinie, na rzecz najemcy.

13. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Małgorzaty Wolskiej w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Niedamira 21/3
w Wolinie, na rzecz najemcy.

14. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Elżbiety Pruszczyńskiej w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Młyńskiej 6
w Kołczewie, na rzecz najemcy.

15. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Grażyny Łaby w sprawie wykonania co etażowego w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Uninie 8/2, którego jest najemcą.

16. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Państwa Gabrieli i Artura Rajtak
w sprawie wydzierżawienia dz. nr 268/6, położonej w obrębie 3 Wolina, na okres do dnia 30.09.2006 r. z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

17. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Teresy Krystek w sprawie kupna lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 8/7 w Wolinie i rozłożenia opłat związanych z czynnościami formalno-prawnymi na pięć równych rat rocznych, obciążając nabywany lokal hipoteką kaucyjną

18. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umów zleceń z pracownikami świetlic socjoterpeutycznych w Koniewie, Wolinie, Dargobądzu, Ładzinie, Kołczewie, Sierosławiu.

19. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na poszerzenie drogi powiatowej nr 41-106 Międzywodzie - Wolin.

20. W związku z wejściem w życie z dniem 22 września 2004 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz podjął decyzję o zamieszczeniu informacji dotyczącej zmiany treści ogłoszeń opublikowanych w Gazecie Wyborczej z dnia 25-26 września 2004 roku oraz z dnia 28 września 2004 roku o nieograniczonych przetargach ustnych, na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Kołczewo, Zagórze, Mierzęcin, Ostromice ustalonych na dzień 22 października 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2004 r. o godz. 1000,

- wpłaty wadium należy dokonać tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 25.10.2004 r.,

- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pozostała treść ogłoszeń nie ulega zmianie.

W warunkach przetargu na dzierżawę dz. nr 51 położonej w obrębie 2 Wolina zmienia się wysokość postąpienia, o wysokości którego decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie.

21. W związku z wejściem w życie z dniem 22 września 2004 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz zmienił decyzję z dnia z dnia 28 czerwca 2004 r., 21 lipca 2004 r. oraz 9 września 2004 r. w zakresie ustalenia wysokości postąpienia w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Wolin, Darzowice, a mianowicie zgodnie z Rozporządzeniem o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

22. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Państwa Adeli i Tadeusza Piwko oraz Państwa Stanisławy i Stanisława Urbańczyk w sprawie włączenia do struktury lokalu mieszkalnego aktualnie użytkowanego korytarza i sprzedaży wraz z najmowanym lokalem mieszkalnym w budynku nr 24 przy ulicy Zwycięstwa w Kołczewie, podjął decyzję o sprzedaży korytarza w udziale po 1/2 części lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze budynku na rzecz aktualnych najemców, tj. Państwa Piwko oraz Państwa Urbańczyk. Sprzedaż korytarza o całkowitej powierzchni użytkowej 7,94 m2 nastąpi z przeznaczeniem do adaptacji na łazienkę. Opracowanie dokumentacji budowlanej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie adaptacji nastąpi na koszt nabywców lokali.

23. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości:

- dz. nr 32/3 o pow. 369 m2, położonej w obrębie 2 Wolina,

- dz. nr 33/9 o pow. 586 m2, położonej w obrębie 2 Wolina,

- dz. nr 33/7 o pow. 704 m2, położonej w obrębie 2 Wolina,

- dz. nr 40/3 o pow. 41 m2, położonej w obrębie 2 Wolina,

- dz. nr 40/11 o pow. 583 m2, położonej w obrębie 2 Wolina,

- dz. nr 40/25 o pow. 553 m2, położonej w obrębie 2 Wolina,

- dz. nr 40/26 o pow. 553 m2, położonej w obrębie 2 Wolina,

- dz. nr 174/3 o pow. 1160 m2, położonej w obrębie 3 Wolina,

- dz. nr 174/4 o pow. 1221 m2, położonej w obrębie 3 Wolina,

- dz. nr 174/5 o pow. 1092 m2, położonej w obrębie 3 Wolina,

- dz. nr 174/6 o pow. 1081 m2, położonej w obrębie 3 Wolina,

- dz. nr 174/7 o pow. 1160 m2, położonej w obrębie 3 Wolina,

- dz. nr 19/3 o pow. 1809 m2, położonej w obrębie Sułomino,

- dz. nr 19/5 o pow. 1648 m2, położonej w obrębie Sułomino,

- dz. nr 19/7 o pow. 1591 m2, położonej w obrębie Sułomino,

- dz. nr 19/8 o pow. 1576 m2, położonej w obrębie Sułomino,

- dz. nr 177/3 o pow. 1110 m2, położonej w obrębie Kołczewo,

- dz. nr 177/4 o pow. 1111 m2, położonej w obrębie Kołczewo,

- dz. nr 177/7 o pow. 1115 m2, położonej w obrębie Kołczewo,

- dz. nr 434/7 o pow. 2191 m2, położonej w obrębie Kołczewo,

- dz. nr 220/1 o pow. 1260 m2, położonej w obrębie Wisełka,

- dz. nr 220/2 o pow. 1142 m2, położonej w obrębie Wisełka,

- dz. nr 220/5 o pow. 1027 m2, położonej w obrębie Wisełka,

24. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych przy budowie sali gimnastycznej w Kołczewie dla Pana Jana Wrony z Kamienia Pomorskiego (kontynuacja zadania).

25. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu opracowania projektu na oświetlenie ul. Warnowskiej - odcinek od ul. Łąkowej do ostatniej posesji przy ulicy Warnowskiej w Wisełce.

26. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 59/04 w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Mercedes - Benz MB 100 D nr rej. ZKA A 832.

27. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (dotyczy kwoty 92 700 zł).

Na posiedzeniu w dniu 30 września 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 58/a/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. dokonuje się w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

163.320 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.460 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

31.398 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

15.154 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.200 zł

z tego:

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

700 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

3.500 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

10.954 zł

z tego:

w § 4260 - Zakup energii

1.500 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

9.454 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

20.220 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

9.720 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.000 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

7.500 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000 zł

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.000 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

2.000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

51.300 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

25.580 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

19.800 zł

z tego:

w § 4260 - Zakup energii

4.800 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

15.000 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.620 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.300 zł

z tego:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.500 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

800 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

31.902 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 3110 - Świadczenia społeczne

26.802 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

5.100 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.100 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

2.000 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.186 zł

w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

198 zł

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

4.988 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

2.939 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

2.049 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.400 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.000 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4270 - Zakup usług remontowych

400 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.300 zł

- zwiększeniem wydatków budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

163.320 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

1.460 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.200 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

260 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

31.398 zł

z tego:

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

15 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

24.054 zł

w § 4260 - Zakup energii

870 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

314 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

6.145 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

15.154 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.200 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

3.200 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.000 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

10.954 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

104 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.500 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.000 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

4.100 zł

w § 4580 - Pozostałe odsetki

250 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

20.220 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

9.720 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

2.500 zł

w § 4260 - Zakup energii

1.820 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

3.000 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.900 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

500 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3.000 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

7.500 zł

z tego:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

700 zł

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.800 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.300 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

500 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

200 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.000 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

3.000 zł

z tego:

w § 4260 - Zakup energii

2.000 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

51.300 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

25.580 zł

z tego:

w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.500 zł

w § 4260 - Zakup energii

1.780 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

300 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

20.000 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

1.000 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

19.800 zł

z tego:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19.000 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

700 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

100 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4270 - Zakup usług remontowych

3.620 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.300 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

800 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.500 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

31.902 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

26.802 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

5.100 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.186 zł

w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

198 zł

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

2.639 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

2.173 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

166 zł

w § 4260 - Zakup energii

300 zł

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2.349 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.314 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.035 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.400 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 4260 - Zakup energii

1.000 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

400 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

2.300 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

300 zł

w § 4260 - Zakup energii

500 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.500 zł

Na posiedzeniu w dniu 7 października 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 60/04 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla samochodu Mercedes - Benz MB 100 D o nr rej. ZKA A 832.

2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołczewie na działce nr 182”.

Na posiedzeniu w dniu 8 października 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 61/04 w sprawie specjalnego funduszu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2004 dla pracowników placówek oświatowych gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 11 października 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 62/04 w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania sprzętu Obrony Cywilnej.

2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 63/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Niniejszym Zarządzeniem ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. do uchwały Nr XXI/235/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
9 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.,

3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 64/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Niniejszym Zarządzeniem ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. do uchwały Nr XXI/236/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
9 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 14 października 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 65/04 w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilnej.

2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 66/04 w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych /formacji/ Obrony Cywilnej.

3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 67/04 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Pani Hanny Klonowskiej - do podpisywania zaświadczeń.

Na posiedzeniu w dniu 19 października 2004 r.:

1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży.

2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin.

3. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zamiany nie zabudowanej dz. nr 213/10 o pow. 672 m2 położonej w Kołczewie, na dz. nr 842 o pow. 9677 m2 położonej w Kołczewie.

4. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 26 w Dargobądzu wraz z udziałem wynoszącym 8571/25162 części w budynku i działce gruntu nr 127/11 o pow. 1293 m2.

5. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie nabycia niezabudowanych działek nr 223/10 o pow. 280 m2 i nr 223/11 o pow. 100 m2 położonych w Kołczewie.

6. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zamiany niezabudowanych dz. nr 223/9 i 223/10 położonych na dz. nr 177/2 położonej w Kołczewie.

7. Burmistrz pozytywnie zaopiniował pismo Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Wolinie z dnia 28.09.2004 r. w sprawie użyczenia gruntu Skarbu Państwa
nr 57/8 położonego przy ul. Mostowej 1 w Wolinie (obręb 3 Wolina) na cele statutowe.

Na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 68/04 w sprawie sposobu ustalenia wysokości dotacji dla oddziału przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej
w Ostromicach i oddziału przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej w Ładzinie.

Na posiedzeniu w dniu 22 października 2004 r.:

1. Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu zamiennego opracowania projektowo - kosztorysowego drogi w ul. Kwiatowej w Wolinie wraz z kosztorysem różnicowym dla pracownik projektowej Pana Józefa Kraśnieńskiego. Opracowanie powyższej dokumentacji budowlanej należy zlecić Pracowni Projektowej DAMART ze Szczecina - autora projektu podstawowego.

2. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy na nadzór autorski z Pracownią Projektową „Astragal” ze Szczecina, związanej z budową sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie.

3. Burmistrz ustalił sposób realizacji wniosków zgłoszonych na XXI sesji Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 09.10.2004 r. oraz wniosków zgłoszonych
w I dekadzie października br. na posiedzeniach Komisjii.

4. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości rolnej, stanowiącej dz. nr 185/24 o pow. 1800 m2, położoną w Darzowicach:

- wadium 10 %

- postąpienie ustalają uczestnicy przetargu

- ogłoszenie w Urzędzie, Sołectwie i Internecie.

5. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Demkowicza z uwagi na to, iż grunty w Skoszewie w większości użytkowane są rolniczo przez rolników - mieszkańców Skoszewa, a dz. nr 54 stanowi nieruchomość rolną, podjął decyzję
o ogłoszeniu przetargu ograniczonego ustnego dla mieszkańców Skoszewa na sprzedaż działki rolnej nr 54 o pow. 3100 m2 położonej w obrębie Skoszewo

- wadium 5%

- postąpienie ustalają uczestnicy przetagru

- ogłoszenie w Sołectwie, na tablicy ogłoszeń i w Internecie w BIP-ie.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Alicji Grudzińskiej w sprawie sprzedaży dz. nr 266 o pow. 397 m2 położonej w obrębie 4 Wolina. Należność zostanie uregulowana w 10 równych ratach rocznych, płatnych do 31 marca każdego roku.

7. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż działek w Kołczewie o numerach 204/12 - 204/17, 204/21, 204/22, objętych wykazem nr 205/04:

- wadium 5%

- postąpienie ustalają uczestnicy przetagru

- ogłoszenie w Urzędzie, Gazecie Wyborczej w Internecie w BIP-ie i u Sołtysa.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Barbary Temkowicz w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 32/3 położonej w obrębie
3 Wolina na własność.

9. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Waldemara Przyborowskiego
w sprawie nabycia cz. dz. nr 218/6 położonej w obrębie 3 Wolina na rzecz powiększenia dz. nr 218/5, której Pan Waldemar Przyborowski jest właścicielem.

10. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Zbigniewa Popowskiego
w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 58/22 położonej
w obrębie 3 Wolina na własność.

11. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Wioletty Ulańczyk w sprawie rozłożenia ceny sprzedaży gruntu na raty:

- kwotę 511 zł uiści przed zawarciem umowy,

- pozostała część zostanie rozłożona na raty kwartalne na okres trzech lat.

12. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 64/2 o pow. 0,0771 ha położonej w Warnowie, z przeznaczeniem na cele rolne za kwotę 45 000 zł.

13. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 550/40 o pow. 1 000 m2, położonej w Domysłowie, stanowiącej udział do 1/20 części dz. nr 4 305 m2, za kwotę 15 000 zł.

14. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 67/12 o pow. 903 m2, położonej w Domysłowie, stanowiącej udział do 1/4 części dz. nr 67/14 o pow. 1213 m2, za kwotę 16 000 zł.

15. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 122/6 o pow. 474 m2, położonej w Dobropolu za kwotę 5 000 zł.

16. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Anieli Byczkiewicz w sprawie wydzierżawienia cz. dz. nr 151/40 o pow. 300 m2 do dnia 30.09.2007 r.

17. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Leona Zuń w sprawie ułożenia kabla energetycznego 0,4 kV w miejscowości Wolin na dz. nr 90 dla potrzeb zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Jaracza 10 przez Firmę „Projektowanie Nadzór i Pomiary Elektryczne”.

18. Burmistrz, po rozpatrzeniu wniosków Pana Artura Polaka i Pani Kazimiery Cieślak, podjął decyzję o zawarciu umów dzierżawy pomieszczeń gospodarczych o pow. 18,0 m2 dla Pana Polaka i o pow. 7,1 m2 dla Pani Cieślak, znajdujących się na działce 10/12 w obrębie 6 Wolina wraz z udziałem

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 14-12-2004 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2004 09:23