Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 21 lipca do 16 września 2004 r.


OAS.IJ-B.0055-5/2004 Wolin, dnia 16.09.2004

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 21 lipca do 16 września 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2004 r.

1. Burmistrz pojął decyzję o podpisaniu porozumienia z Zarządem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie w sprawie współpracy w ramach imprezy pod nazwą „X Festiwal Wikingów”, organizowanej w dniach od 6 do 8 sierpnia 2004 r.

2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin dla miejscowości Wiejkowo, działki Nr 1/1.

3. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym.

4. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wolin.

6. Burmistrz w ramach akcji „Lato 2004 w mieście Wolin” oraz w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł. na zakup nagród i zorganizowania poczęstunku dla zawodników biorących udział w meczu piłki nożnej w dniu 23 lipca br., pomiędzy: Wolin (drużyna podwórkowa) - Wrocław (uczestnicy obozu MONAR).

7. Burmistrz w ramach akcji „Lato 2004 w mieście Wolin” oraz w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł na zakup nagród i zorganizowania poczęstunku dla zawodników biorących udział w międzyulicznym turnieju piłki nożnej. Mecze rozegrane zostaną w miesiącu sierpniu.

8. Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej w Wolinie, podjął decyzję o organizacji przyjęcia gości z zaprzyjaźnionej gminy francuskiej Venansault w dniach 03.08 - 07.08 2004 r. w ramach obchodów 10 - lecia współpracy Gmin Wolin i Venansault, zgodnie z programem zaproponowanym przez Wolińskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej.

9. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej dz. Nr 24 o pow. 0,45 ha, położonej w Mierzęcinie.

10. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości rolnych, stanowiących dz. Nr 139 o pow. 2,24 ha i dz. Nr 140 o pow. 2,93 ha, położone w Ostromicach.

11. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej dz. Nr 185/20 o pow. 0,0573 ha, położonej w Darzowicach.

W ogłoszeniu podać informację:

- działka znajduje się w dzierżawie osoby fizycznej na podstawie umowy zawartej na okres od 01.09.1999 r. do 31.12.2004 r.

- nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej i nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie ustanowić na rzecz tej nieruchomości dojazd bez dochodzenia z tego tytułu roszczeń od Gminy.

12. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek OSP w Kołczewie w sprawie wydania zezwolenia na uporządkowanie i przekształcenie na park i plac zabaw dla dzieci działki położonej w Kołczewie oznaczonej numerem geodezyjnym 464 z uwagi na fakt, iż na terenie tym znajduje się cmentarz.

13. Burmistrz rozpatrując wniosek pełnomocnika p. Krzysztofa Krawczyka, tj. p. Danuty Jabłońskiej w sprawie przejazdu przez kwaterę V dla dzierżawcy kwatery IV, poinformował, że w § 1 umowy dzierżawy na sektor V Zespołu Przyrodniczo - Turystycznego - Jezioro Wisełka zawartej z p. Elżbietą Janson widnieje zapis następującej treści: „Dzierżawca kwatery V zobowiązany jest udostępnić przejście, ewentualnie przejazd dla dzierżawcy kwatery IV w celu umożliwienia jej zagospodarowania oraz dalszego prawidłowego funkcjonowania. Udostępnienie będzie nieodpłatne.”

14. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Henryka Hamala, Józefa Palusińskiego, Przemysława Kopańskiego, Henryka Jankowskiego, podjął decyzję o geodezyjnym wydzieleniu terenu pod drogę z dz. Nr 151/40 w obrębie 3 Wolina, według załączonej propozycji. Gmina nie zapewnia wykonania drogi na wydzielonym terenie.

15. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Mieczysława Rybakowskiego, podjął decyzję o wydzieleniu drogi dojazdowej do działki Nr 5 z dz. Nr 2/6 w Żółwinie. Koszty wydzielenia obciążać będą właściciela dz. Nr 5.

16. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Krzysztofa Paszka i podjął decyzję o wydzierżawieniu części działki Nr 44 o pow. 1,4423 ha położonej w obrębie 5 Wolina z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 30 września 2006 r.

17. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Teresy Woszczyńskiej w sprawie dzierżawy części działki Nr 22 o pow. 1,7103 ha, położonej w obrębie 5 Wolina z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 30 września 2006 r.

18. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu działek Nr 221/29 i 221/30 o łącznej pow. 3.115 m2 oraz udziału wynoszącego 2/20 części w działce Nr 221/27 o pow. 3.529 m2, położonych w obrębie Wisełka za kwotę 156.750 zł.

19. Burmistrz podjął decyzję o zakupie 15 kompletów „Radiotelefonu Motorola T5522” na potrzeby związane z zabezpieczeniem łączności między wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo podczas X edycji Festiwalu Wikingów za kwotę 6.099,39 zł. Środki finansowe na ten cel wpłynęły od sponsora festiwalu.

20. Burmistrz mając na uwadze złe warunki atmosferyczne, a tym samym trudności z realizacją zadania wymiany pokrycia połaci dachowej budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej Nr 1 w Wolinie, rozpatrzył pozytywnie wniosek wykonawcy w sprawie przesunięcia terminu realizacji ww. zadania do dnia 18.08.2004 r. i podjął decyzję o zawarciu stosownego aneksu.

21. Burmistrz rozpatrzył wniosek p. Marianny Arszalewskiej w sprawie odliczenia kosztów wymiany drzwi i podjął decyzję o zwróceniu części kosztów tj. kwoty 450 zł. i zaliczenie tego na poczet czynszu od 1 sierpnia br. do czasu wyczerpania tej kwoty.

22. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Dariusza Cebulskiego w sprawie docieplenia mieszkania w Uninie 6/3 z uwagi na zawilgocenie mieszkania.

23. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Stanisława Serokosa w sprawie przeznaczenia działki Nr 5/15 do dzierżawy w obrębie 4 Wolina, ponieważ koncepcja zagospodarowania terenu nie została jeszcze uzgodniona z zainteresowanymi stronami i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o tą koncepcję.

24. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Janiny Ziegler w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 18/4 w Wolinie na rzecz najemcy.

25. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie pismo Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego „RELAKS” w sprawie partycypowania w kosztach obsługi urządzeń odprowadzających wodę z terenów określonych w porozumieniu z dnia 15.01.1997 r. w kwocie 140 zł miesięcznie.

26. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosków Państwa Teresy i Wacława Wolińskich oraz Pani Ireny Wolińskiej w sprawie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Świerczewskiego w Wolinie dotyczącego działek Nr 5/9, 5/15, 5/26, 5/7 położonych w obrębie 4 Wolina, podjął decyzję o ponownym wystąpieniu do w/w osób z propozycją wykreślenia z koncepcji lokalizacji zespołu garaży, pozostawiając zaprojektowaną drogę oznaczoną symbolem KD.

27. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia terenu plaży miejskiej w Wolinie.

28. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Rejonowego Urzędu Pocztowego w Szczecinie i podjął decyzję o ponownym jego rozpatrzeniu przy najbliższej nowelizacji uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie.

29. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umów związanych z organizacją i zabezpieczeniem X edycji Festiwalu Wikingów planowanej na 6-8 sierpnia
2004 r. z:

- Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „VITA” s. c. - obsługa medyczna;

- Strażą Graniczną Oddział Międzyzdroje - bezpieczeństwo i porządek;

- Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna „UNIQA” - ubezpieczenie organizatora i uczestników;

- Panem Krzysztofem Szcześniakiem - energetykiem festiwalu;

- Panią Agnieszką Stachurą i Joanną Orłowską - tłumaczami;

- Panem Danielem Dawidowiczem - wykonawcą dyplomów okolicznościowych dla sponsorów;

- Komendą Wojewódzką Policji - w sprawie łodzi patrolowej przy zabezpieczeniu mostu pontonowego;

- grupami muzycznymi z Białorusi i Polski, które wystąpią w koncercie muzyki celtyckiej, na ogólną kwotę ok. 22 000zł.

30. Burmistrz podjął decyzję o pokryciu części wydatków związanych z organizacją przyjęcia grupy szwedzkich polityków i mieszkańców z zaprzyjaźnionej grupy Staffanstorp do kwoty 2 500 zł.

31. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umów z częścią grup polskich i zagranicznych - uczestnikami X Festiwalu Wikingów, odpowiedzialnych za realizację założeń programowych imprezy za kwotę około 70 000 zł.

32. Burmistrz podjął decyzję o dofinansowaniu kosztów remontu lokalu socjalnego przy ul. Jaracza 4/7 w Wolinie, którego najemcą jest Pan Stanisław Łaszewski, do kwoty 800 zł.

33. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu regałów metalowych znajdujących się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolin do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie.

Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2004 r.

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 46/04 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie Panu Jarosławowi Mikołajczykowi bez konkursu na okres pięciu lat.

2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 47/04 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu Pani Jolancie Ziemiańskiej bez konkursu na okres pięciu lat.

3. Burmistrz rozpatrzył wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wolinie w sprawie poprawy warunków sanitarno - higienicznych w stołówce szkolnej, do której zobligowana została Pani Dyrektor zarządzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pojął decyzję o zleceniu opracowania kosztorysu inwestorskiego na zakres, o którym mowa w decyzji PPIS z dnia 30.12.2002 r. oraz z dnia 06.10.2003 r.

Na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r.

1. Burmistrz upoważnił Zastępcę Burmistrza Pana Krzysztofa Pietruszewskiego do reprezentowania Burmistrza na zebraniu wiejskim w Warnowie w dniu 24 lipca 2004 r., zwołanego zgodnie z wnioskiem mieszkańców Sołectwa Warnowo, dotyczącego odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy - zlecenia z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Elektroenergetycznych z siedzibą w Kodrąbku 43, reprezentowaną przez p. Piotra Szpaka, na remont syren alarmowych na budynku Urzędu Miasta i budynku przy ul. Słowiańskiej 42a oraz demontaż syreny wraz z instalacją zasilania i sterowania na budynku przy ul. Świerczewskiego w Wolinie, a także naprawę dachu po zdemontowanej syrenie za kwotę 3 tys. zł. brutto.

3. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy zlecenia z Panem Tadeuszem Wolskim - Usługi Morskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Góralska 25 o wynajęciu jednostki pływającej „Dziewanna” w celu organizacji rejsu dla sponsorów X Festiwalu Wikingów po Zalewie Szczecińskim.

4. Burmistrz podjął decyzję o zmianie zakresu robót remontowych w Publicznym Gimnazjum w Wolinie wyłączając z kosztorysów sanitariaty z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2004.

Na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2004 r.

1. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu „BIOSERWIS” Biuro Projektowo - Badawcze Ochrony Środowiska i Obiektów Zabytkowych ul. Moniuszki 4/b w Stargardzie Szczecińskim, opracowania aktualizacji Koncepcji zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w Wolinie w zakresie rewaloryzacji terenów zieleni za kwotę 600 zł. brutto.

2. Burmistrz podjął decyzję o zakupie kwiatów do wysadzenia na terenie miasta Wolina za kwotę 400 zł.

Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2004 r.

1. Burmistrz w ramach umowy Nr 19/2004 z Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim z dnia 03.03.2004 r. o odbywanie stażu przez bezrobotnych i absolwentów, podjął decyzję o odbyciu stażu pracy w Urzędzie Miasta w Wolinie następujących absolwentów:

- Pana Wojciecha Sumińskiego,

- Pani Iwony Szkudlarek,

- Pani Agnieszki Słomczewskiej.

2. Burmistrz z uwagi na to, że Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim nie przedłużył umowy na partycypowanie w kosztach zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych, rozpatrzył negatywnie podanie Pani Marii Ślęzak z dnia 09.07.2004 r. w sprawie przedłużenia umowy o pracę przy pracach interwencyjnych o 4 miesiące i 18 dni.

Panią Marię Ślęzak poinformowano, aby w sprawie pracy zgłosiła się do PUP w Kamieniu Pomorskim.

Na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2004 r.

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 48/04 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zmian budżetu Gminy Miasta i Miasta Wolin w 2004 r. dokonuje się w związku ze:

- zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę

40.997 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

150 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

32.700 zł

w dziale 900 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8.147 zł

- zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę

40.997 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

150 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 3110 - Świadczenia społeczne

32.700 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

w dziale 900 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4260 - Zakup energii

8.147 zł

z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu

2. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Doroty i Piotra Deręgiewicz w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej do dz. Nr 223/122 w m. Kołczewo, poinformował, że w budżecie na 2004 r. brak środków finansowych na realizację ww. zadania.

3. Burmistrz podjął decyzję o dokonaniu podziału działki Nr 185/19 o powierzchni 0,2369 ha w Darzowicach.

4. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu, bez zastosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, wyceny części działki Nr 158/2 o powierzchni ok. 1250 m2 w Łuskowie przewidzianej do wykupu przez Gminę Wolin z przeznaczeniem na dojście ogólnodostępne do cieśniny Dziwna.

5. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Warnowo.

6. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym ul. Spokojna 1 w Wolinie reprezentowanym przez Kierownika Schroniska Renatę Romanowską na najem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wolinie przy ul. Spokojnej nr 1 z przeznaczeniem na noclegi z pościelą dla 25 uczestników X Festiwalu Wikingów.

7. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy - zlecenie z Firmą: Mała Gastronomia, Wanda Peplińska, ul. Wojska Polskiego 14 w Wolinie, na obsługę gastronomiczną uczestników X Festiwalu Wikingów w Wolinie oraz zaproszonych gości.

8. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy o dzieło z p. Zbigniewem Jankowskim - rzeźba w drewnie ul. Hubala 2A/3, Polkowice na wykonanie dzieła polegającego na wyrzeźbieniu wczesnośredniowiecznego „bóstwa domostwa”.

9. Burmistrz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wolin.

10. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu porozumienia z Firmą „EPA” Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 154 w sprawie partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej z m. Jagniątkowo do m. Wiejkowo w Gminie Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2004 r.

1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Grażyny Kadłubowicz w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego położonego na działce Nr 108/10 przy ul. Sienkiewicza 2 w Wolinie na okres trzech lat, tj. do dnia 31.08.2007 r.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Andrzeja Pacholskiego w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego położonego na działce Nr 108/10 przy ulicy Sienkiewicza 2 w Wolinie na okres trzech lat.

3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Małgorzaty Nawrot w sprawie rozłożenia na 40 rat kwartalnych ceny nabycia udziału w gruncie tj. 5399/28190 części w działce Nr 261/19 o powierzchni 2408 m2 w Rzeczynie.

4. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Lecha Popławskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 236/16 o powierzchni 255 m2 w obrębie 4 Wolina, wykorzystywanej pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Grażyny Gradzińskiej w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego działki Nr 193/28 w obrębie 3 Wolina o powierzchni 342 m2.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Antoniego Jakubowskiego w sprawie wydzierżawienia działki Nr 132 o powierzchni 0,5270 ha w obrębie Kołczewo z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 30.09.2007 r.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Marka Matysa w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 277 o powierzchni 120 m2 w obrębie 3 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.
2007 r.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Grzegorza Sikory w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki 438/18 o powierzchni 250 m2 w obrębie Kołczewo, wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

9. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Andrzeja Bortnowskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 99 o powierzchni 4,00 ha obręb 2 Wolin oraz działkę Nr 101 o powierzchni 4,9464 ha obręb 2 Wolin.

10. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Arkadiusza Straszaka w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 438/13 o powierzchni 18 m2 w obrębie Kołczewo, wykorzystywanej na ustawienie garażu blaszanego z dniem 17.08.2004 r.

11. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Cezarego Błońskiego w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki Nr 438/13 o powierzchni 18 m2 w obrębie Kołczewo, z przeznaczeniem na ustawienie garażu blaszanego na okres trzech lat.

12. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Elżbiety Kaczmarek w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki Nr 236/16 o powierzchni 90 m2 w obrębie 4 Wolina, wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

13. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Czesława Wiechnika w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 61/20 o powierzchni 300 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.
2007 r.

14. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Aleksandra Garlińskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 61/20 o powierzchni 200 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej na uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

15. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Ireny Kalety w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 61/20 o powierzchni 170 m2 w obrębie 4 Wolina, wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

16. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Bolesława Ekierta w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 151/40 o powierzchni 500 m2 w obrębie 3 Wolina wykorzystywanej na uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

17. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Stefana Szcześniaka w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 151/40 o powierzchni 451 m2 w obrębie 3 Wolina wykorzystywanej na uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

18. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Zdzisławy Olejarz w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 61/20 w obrębie 4 Wolina, wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

19. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Zdzisławy Chwieśko w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 151/40 o powierzchni 150 m2 w obrębie 3 Wolina, wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

20. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Wiesławy Kaliciuk w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 61/20 o powierzchni 200 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.
2007 r.

21. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Stanisława Ejsmonta w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 61/20 o powierzchni 300 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.
2007 r.

22. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Zofii Siwierskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 61/20 o powierzchni 200 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.
2007 r.

23. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Henryka Janończyka w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 213/21 o powierzchni 210 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej na uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

24. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Elżbiety Wawryk w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki 213/21 o powierzchni 180 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

25. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Zbigniewa Dadasa w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 213/21 o powierzchni 180 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

26. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Mariana Zająca w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 61/20 o powierzchni 980 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

27. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Danuty Woszczyńskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 251/24 o powierzchni 360 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

28. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Janiny Wilk w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 251/24 o powierzchni 460 m2 i część działki Nr 251/5 o powierzchni 40 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

29. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Edwarda Golonki w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 1/15 w obrębie 6 Wolina o powierzchni 500 m2 wykorzystywanej pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

30. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Grażyny Pietryniak w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki Nr 43/1 o powierzchni 0,38 ha położoną w Strzegowie wykorzystywanej na cele rolne na okres do 30.09.
2007 r.

31. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Jana Misztala w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 239/24 o powierzchni 500 m2 w obrębie 4 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

32. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Zofii Ciszewskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 120/2 o powierzchni 0,2211 ha w obrębie Domysłów wykorzystywanej na cele rolne na okres do 30.09.2007 r.

33. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Mirosława Grudzińskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na działkę Nr 59 o powierzchni 591 m2 w obrębie 4 Wolin wykorzystywanej pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

34. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Juliusza Kurylonek w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 163 o powierzchni 5,8699 ha w obrębie Kołczewo wykorzystywanej na cele rolne na okres do 30.09.2005 r.

35. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Grażyny Mender w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 185/3 o powierzchni 360 m2 w obrębie Recław wykorzystywanej pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

36. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Eugeniusza Banasia w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 1/58 o powierzchni 177 m2 i część działki Nr 1/15 o powierzchni 176 m2 w obrębie 6 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.2007 r.

37. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Jana Okolskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 2/9 o powierzchni 100 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem na uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

38. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Marzeny Zając-Żurawskiej w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki Nr 27 o powierzchni 500 m2 położoną w obrębie 6 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

39. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Jacka Andrzejewskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki Nr 39/10 o powierzchni 500 m2 w obrębie 5 Wolina z przeznaczeniem na uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

40. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Ryszarda Dziadka w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na działkę Nr 45 o powierzchni 1,8159 ha położoną w obrębie 2 Wolina z przeznaczeniem na cele rolne do 30.09.2007 r.

41. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Kazimierza Nowaka w sprawie rozłożenia na 40 rat kwartalnych ceny sprzedaży gruntu, tj. udziału 4298/55377 części w działce Nr 112/6 o powierzchni 1255 m2 przy ulicy Sienkiewicza w Wolinie.

42. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek „K&B&A” Ltd. Sp. z o. o. w sprawie przedłużenia dzierżawy zawartej na działkę Nr 261/94 o powierzchni 24,7761 ha w obrębie Recław wykorzystywaną na cele rolne do 30.09.2007 r.

43. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Adama Michalskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zawartej na część działki Nr 58/22 o powierzchni 208 m2 w obrębie 3 Wolina wykorzystywanej pod uprawę warzyw do 30.09.
2007 r.

44. Burmistrz rozpatrzył wniosek Państwa Halickich w sprawie wydzierżawienia działki Nr 20/7 położonej w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem na uprawę warzyw i podjął decyzję o wydzierżawieniu jej na okres do 30.09.2005 r.

45. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Janiny Maksymowicz w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki Nr 476/2 o powierzchni 0,1835 ha w Jarzębowie wykorzystywanej na cele rolne do 30.09.2007 r.

46. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. ze:

- zwiększeniem dochodu budżetu o kwotę

92.700 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

92.700 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 0830 - wpływy z usług

54.000 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 0830 - wpływy z usług

29.000 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 0830 - wpływy z usług

9.700 zł

- zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę

92.700 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

92.700 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

54.000 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

29.000 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

w § 4220 - Zakup środków żywności

25.000 zł

z przeznaczeniem na zakup środków żywności

w rozdziale 80104 - Przedszkola

29.000 zł

z tego:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

18.000 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000 zł

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne

w § 4220 - Zakup środków żywności

7.000 zł

z przeznaczeniem na zakup środków żywności

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

9.700 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2004 r.

1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu aneksów do umów zmieniających termin realizacji, zawartych ze Związkiem Gmin na realizację projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnych do miejscowości Wisełka, Warnowo, Domysłów, Kodrąbek, Kodrąb, Mokrzyca Mała, Mokrzyca Wielka, Ładzin, Rabiąż.

3. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy przyłączeniowej z ENEA Szczecin na:

- podział systemu zasilania budynku przedszkola w Ostromicach;

- oświetlenia projektowanego parkingu ul. Mickiewicza (róg Świerczewskiego i Prostej).

4. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej przy PSP w Kołczewie na działce Nr 182.

Na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2004 r.

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 50/04 w sprawie przekazania stanowiska pracy w Gminnym Biurze Administracyjnym Szkół w Wolinie.

3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 51/04 w sprawie powierzenia Pani Krystynie Brzezickiej funkcji kierownika Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie.

Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2004 r.

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 52/04 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za I półrocze 2004 r.

2. Burmistrz podjął decyzję o przedłużeniu umów na dozorowanie obiektu byłego gimnazjum w Wisełce na kolejne dwa miesiące, tj. do dnia 31.10.2004 r.

3. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu aneksu zmieniającego termin opracowania projektu adaptacji przedszkola w Ostromicach na lokale mieszkalne z dnia 31 września 2004 r. na dzień 30 września 2004 r. z wykonawcą prac projektowych - Biurem Inżynierskim - Panią Anną Gontarz-Bagińską.

4. Burmistrz rozpatrzył wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie i podjął decyzję o przydzieleniu dodatkowych ośmiu godzin na specjalne nauczanie indywidualne w roku szkolnym 2004/2005 dla ucznia kl. I zgodnie z orzeczeniami: nr 18/2004 z dnia 17.06.2004 r. oraz nr 22/2004 z dnia 17.06.2004 r.

5. Burmistrz rozpatrzył wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie i podjął decyzję o przydzieleniu dodatkowych ośmiu godzin tygodniowo do końca roku szkolnego 2004/2005 na nauczanie indywidualne w związku z wydaniem przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną orzeczenia nr 14/2004 z dnia 27.05.2004 r. o potrzebie kształcenia indywidualnego dla ucznia kl. II

6. Burmistrz rozpatrzył wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie i podjął decyzję o przyznaniu dodatkowo dziesięciu godzin do projektu organizacyjnego na rok szkolny 2004/2005 w związku z potrzebą nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie nr 17/2004 z dnia 17.06.2004 r. W związku z w/w decyzją zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie na rok szkolny 2004/2005. Ponadto zapoznał się z załącznikiem nr 6 do arkusza w sprawie godzin ponadwymiarowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie na rok szkolny 2004/2005.

7. Burmistrz rozpatrzył wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie i wyraził zgodę na pracę w wymiarze trzech godzin nadliczbowych w roku szkolnym 2004/2005.

8. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu porozumienia z Fundacją „Razem Bezpieczniej”, pl. Armii Krajowej Nr 1, 71-456 Szczecin w sprawie przekazania środków w wysokości 25 000 zł z budżetu Gminy i Miasta Wolin na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji Wolin-Międzyzdroje.

Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2004 r.

1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach remontu pokrycia połaci dachowej II segmentu 10 a - 10 b przy

ul. Słowiańskiej w Wolinie do wysokości udziałów w częściach wspólnych na dzień 31.08.2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 9 września 2004 r.:

1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowych ulic w miejscowości Wisełka na następujące:

a) nazwę „Osikowa” na nazwę „Brzozowa”;

b) nazwę „Srocza” na nazwę „Żurawia”.

2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawienie świadectw miejsca pochodzenia.

3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 53/2004 w sprawie wprowadzenia planu wykorzystywania zasobu nieruchomości komunalnych Gminy Wolin.

4. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości rolnej, oznaczonej jako dz. nr 172/2 o powierzchni 13 968 m2, położonej w Łuskowie na prawo własności lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Leśnej 4/1 w Wisełce o wartości 76 692 zł. Różnicę między wartością nieruchomości Powiatu Kamieńskiego w wysokości
183 400 zł a wartością działki rolnej Gminy Wolin w wysokości 76 692 zł dopłaci Gmina Wolin.

5. Burmistrz przygotował projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/2 o powierzchni 0,0028 ha, położonej w Wisełce.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Marianny Woszczyńskiej w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 41/1 przy ul. Słowiańskiej w Wolinie na rzecz najemcy.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski Państwa Hanny Stecz-Babczyńskiej, Zbigniewa Kochanowskiego, Teresy Jamy, zamieszkałych w Koniewie, w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz w/w najemców po uprzednim wygaszeniu prawa Zarządu w stosunku do sprzedawanych nieruchomości.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Państwa Stanisława i Janiny Jarzębowskich, zam. Ostromice 27 w sprawie zrzeczenia się dz. nr 121/2
w Ostromicach na rzecz Gminy Wolin.

9. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż boksu garażowego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Wolinie (po Czesławie Zielińskim), zorganizowanego dla mieszkańców budynku Nr 30 i 30 a przy ul. Wojska Polskiego w Wolinie tj. właścicieli lokalu:

- wadium 10 %

- postąpienie 1 %

- ogłoszenie w sposób zwyczajowy.

10. Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu sposobem gospodarczym dwóch tablic informacyjnych do miejscowości Mierzęcin sołectwo Troszyn oraz
do miejscowości Zastań.

11. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Łukasza Gryckiewicza w sprawie udzielenia 50% bonifikaty do opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dz. nr 236/13 położonej w obrębie 4 Wolina.

12. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

13. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży dz. nr 47/49 na rzecz nowych właścicieli nieruchomości zabudowanej, tj. Pana Nowickiego Zbigniewa oraz Pana Zygmunta Kramkowskiego, oznaczonej jako dz. nr 47/1 na dotychczasowych warunkach określonych w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Kowalskiego Dariusza.

14. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Elżbiety Grabowskiej w sprawie pozwolenia na rozbiórkę starych słupów w celu pozyskania złomu z dz. nr 164/1 położonej w obrębie 3 Wolina.

15. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Waldemara Szternala w sprawie zamiany dz. Nr 223/9 i 223/10 w Kołczewie, stanowiącej własność wnioskodawcy na dz. Nr 177/2 o powierzchni 993 m2 w Kołczewie, stanowiącej własność Gminy Wolin. Po zamianie ewentualne dopłaty ustalone zostaną w formie protokołu uzgodnień, wszelkie koszty zamiany poniesie Gmina.

16. Burmistrz podjął decyzję o wypowiedzeniu w trybie natychmiastowym umowy dzierżawy Pani Ilonie Prokesz, zawartej na cz. dz. nr 131/9 o powierzchni
1100 m2, położonej w Wisełce, przeznaczonej na cele rekreacyjne, z uwagi na nieprzestrzeganie postanowień § 5 i 6 umowy oraz umowy użyczenia, zawartej na cz. dz. nr 130/5 o powierzchni 1,6 m2, położonej w Wisełce, na której znajdowało się ujęcie wody i zażądał przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania terenu Gminie w terminie 14 dni od otrzymania wypowiedzenia.

17. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołczewie w sprawie wydania zezwolenia na uporządkowanie
i przekształcenie na park i plac zabaw dla dzieci działki położonej w Kołczewie oznaczonej numerem geodezyjnym 464.

18. Burmistrz rozpatrzył wniosek Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 16.06.2004 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wolin lokali mieszkalnuych wraz z udziałem w gruncie i wyraził zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wolin lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 26 w Dargobądzu wraz
z udziałem w działce gruntowej Nr 127/10 o pow. 913 m2. Przejęcie może nastąpić bez zadłużeń jakie najemca ma wobec Nadleśnictwa. Wszczęcie procedury przejęcia lokalu nastąpi po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Wolinie.

Decyzja w sprawie ewentualnego przejęcia lokalu mieszkalnego w budynku
nr 2 w Żółwinie wraz z udziałem w działce gruntowej nr 28/8 zostanie podjęta po skontaktowaniu się z najemcą, który aktualnie nie przebywa w lokalu i brak możliwości obejrzenia lokalu.

19. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu z dnia 31.08.2004 r. w sprawie realizacji przez Panią Dyrektor dziesięciu godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2004/2005.

20. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wolinie z dnia 25.08.2004 r. w sprawie wydzielenia pomieszczeń na gabinet pedagoga szkolnego oraz na archiwum szkolne i podjął decyzję o opracowaniu projektu technicznego na powyższe.

21. Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Koniewie z dnia 16.08.2004 r. w sprawie stałego zamocowania do podłoża bramek, znajdujących się na boisku szkolnym i podjął decyzję o zleceniu wykonania powyższego Kierownikowi Referatu Gospodarczego Gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 10 września 2004 r.:

1. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Mizerskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dz. Nr 844 na cele rolne obręb Kołczewo do dnia 30.09.2006 r.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Tadeusza Grzywacza w sprawie zastosowania bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi w wysokości 99% ceny.

3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Franciszka Kobera w sprawie pozwolenia na ustawienie garażu na dz. nr 272 w obrębie 3 Wolina przy ul. Niedamira 21.

4. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pani Bożeny Jasińskiej wyraził zgodę na przepisanie dzierżawy cz. dz. nr 286/1 i cz. dz. nr 286/2 położonych w obrębie 3 Wolina na rzecz Pani Edyty Baranieckiej.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Barbary Gałuszki w sprawie przesunięcia terminu zawarcia aktu notarialnego do dnia 15.10.2004 r.

6. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Krawczyka, podjął decyzję o wszczęciu postępowania w celu przywołania go do realizacji § 8 pkt 3 umowy dzierżawy z dnia 09.07.2001 r. w terminie 14 dni.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wnioski w sprawie przedłużenia niżej wymienionych umów dzierżawy:

- Pani Teresy Widomskiej - cz. dz. nr 700/2 o pow. 70 m2 , położonej w obrębie Kołczewo z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pani Haliny Brodowskiej - cz. dz. nr 213/21 o pow. 180 m2, położonej w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Mariana Babiarczyka - cz. dz. nr 151/40 o pow. 190 m2, położonej
w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Jerzego Jankowskiego - cz. dz. nr 99/1 o pow. 220 m2, położonej
w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Tadeusza Lewandowskiego - cz. dz. nr 58/22 o pow. 370 m2, położonej
w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Konstantego Zużewicza - cz. dz. nr 151/40 o pow. 570 m2, położonej
w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Andrzeja Sierka - cz. dz. nr 236/16 o pow. 255 m2, położonej w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Zenona Kozłowskiego - cz. dz. nr 58/22 o pow. 125 m2, położonej
w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Eugeniusza Jasiewicza - cz. dz. nr 17/2 o pow. 152 m2, położonej
w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Tadeusza Siemiątkowskiego - cz. dz. nr 47/13 o pow. 360 m2, położonej
w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Leonarda Sowińskiego - cz. dz. nr 1/58 o pow. 400 m2, położonej
w obrębie 6 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pani Marzanny Zabielskiej - cz. dz. nr 75/2 o pow. 500 m2, położonej w obrębie Wisełka z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pani Alicji Janaszak - cz. dz. nr 75/2 o pow. 500 m2, położonej w obrębie Wisełka z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Rajmunda Bortkuna - cz. dz. nr 75/2 o pow. 500 m2, położonej w obrębie Wisełka z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pani Teresy Cinkuszewskiej - cz. dz. nr 251/24 o pow. 300 m2, położonej
w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pani Janiny Zaremby - cz. dz. nr 75/2 o pow. 500 m2, położonej w obrębie Wisełka z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Kazimierza Żabskiego - cz. dz. nr 251/24 o pow. 400 m2 oraz
cz. dz. nr 251/5 o pow. 100 m2, położonych w obrębie 4 Wolina
z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Edwarda Lebiedzińskiego - cz. dz. nr 213/21 o pow. 156 m2, położonej
w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Henryka Lewandowskiego - cz. dz. nr 151/40 o pow. 460 m2, położonej
w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Józefa Michalaka - cz. dz. nr 1/3 o pow. 1,6772 ha, położonej w obrębie 6 Wolina z przeznaczeniem na cele rolne na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Jana Krzosa - cz. dz. nr 121/1 o pow. 0,70 ha, położonej w obrębie Łuskowo z przeznaczeniem na cele rolne na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Lecha Czerec - dz. nr 186 o pow. 0,3076 ha, położonej w obrębie Kołczewo z przeznaczeniem na cele rolne do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Kazimierza Soroczyńskiego - dz. nr 1/4 o pow. 0,1176 ha, położonej
w obrębie Warnowo z przeznaczeniem na cele rolne na okres do dnia 30.09.
2005 r. przewidzianej do trwałego zagospodarowania po zakończeniu dzierżawy;

- Pana Jana Wojtkiewicza - cz. dz. nr 414/2 o pow. 0,76 ha, położonej w obrębie Kołczewo z przeznaczeniem na cele rolne na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Lecha Ziółkowskiego - dz. nr 204/26 o pow. 5,9066 ha, położonej w obrębie Kołczewo z przeznaczeniem na cele rolne na okres do dnia 30.09.2005 r. (działka zostanie obciążona prawem służebności w zakresie dostępu do jeziora Koprowo dla osób trzecich);

- Pana Lecha Ziółkowskiego - dz. nr 73 o pow. 0,3584 ha, położonej w obrębie Wisełka z przeznaczeniem na cele rolne na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Leonarda Janowskiego - cz. dz. nr 261/90 o pow. 0,48 ha, położonej
w obrębie Rzeczyn z przeznaczeniem na cele rolne na okres do dnia 30.09.
2006 r.

- Pana Mariusza Skrzyńskiego - dz. nr 8 o pow. 2,1221 ha, położonej w obrębie 5 Wolina z przeznaczeniem na cele rolne do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Wincentego Puchały - cz. dz. nr 24/1 o pow. 2,00 ha, położonej w obrębie 5 Wolina z przeznaczeniem na cele rolne na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pana Krzysztofa Marciniaka - dz. nr 64/2 o pow. 0,0907 ha, położonej w obrębie Skoszewo z przeznaczeniem na cele rolne na okres do dnia 30.09.2006 r.

- Pani Barbary Kołodzińskiej - cz. dz. nr 24/13 o pow. 187 m2, położonej w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do dnia 30.09.2005 r.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Zdzisława Żytniaka w sprawie zamiany dz. nr 213/10 o pow. 672 m2 położonej w Kołczewie, przeznaczonej na poszerzenie istniejących dróg oznaczonych numerem geodezyjnym 644 i 637, na działkę gminną Nr 842 o pow. 9677 m2 położoną w Kołczewie. Uzgodnienie warunków zamiany i rozliczenie wartości zamienionych gruntów nastąpi po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych wyceny wartości działek.

9. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu podziału dz. nr 24/13 położonej w obrębie
3 Wolina, tj. wydzieleniu terenu objętego symbolem 24-MI i symbolem 9-MW
w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wolina, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/121/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20.09.2003 r.

10. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pana Krzysztofa Starachowskiego
w sprawie wydzierżawienia cz. dz. nr 204/26, położonej w Kołczewie z uwagi na to, iż działka przeznaczona została do dalszej dzierżawy na cele rolne na okres do 30.09.2005 r. na wniosek dotychczasowego dzierżawcy.

11. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Pani Izabelli Eeg w sprawie kupna działek nr 840 lub 842 w Kołczewie z uwagi na to, iż dz. nr. 840 nie została przeznaczona do sprzedaży ze względu na zalesienie, natomiast dz. nr 842 przeznaczona jest do zamiany na teren przeznaczony w planie na poszerzenie drogi w Kołczewie.

12. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Konopackiego w sprawie zamiany dz. nr. 119 w Wisełce, na której znajduje się przepompownia ścieków na dz. nr 47/34 i 47/35, położone w Wisełce , stanowiące własność Gminy po dokonaniu podziału zgodnie z wnioskiem z dnia 18.06.2004 r. Koszty zamiany poniesie Gmina.

Na posiedzeniu w dniu 16 września 2004 r.:

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 55/04 w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2004/2005.

2. Burmistrz podjął decyzję w sprawie pomocy niepublicznym szkołom w Ładzinie i Ostromicach w związku z akcją pod nazwą „Sprzątanie Świata” w formie przekazania im materiałów przydatnych do akcji.

3. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznym gimnazjom.

4. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Wolinie.

5. Burmistrz wydał zezwolenie dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzinie, na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, podczas trwania Festynu, odbywającego się w dniach 18 - 19 września 2004 r., na terenie działek 183, 184/3 w Ładzinie;

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dargobądzu, na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, podczas zabawy tanecznej, odbywającej się w dniach 25 -26 września 2004 r., w Wiejskim Ośrodku Kultury w Dargobądzu;

- Przedsiębiorcy - Pana Roberta Dąbrowskiego, zam. Ładzin 59, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4.5% zawartości alkoholu oraz piwa, na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Termin ważności określony został od dnia 17.09.2004 r. do dnia 30.09.2011 r.

6. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zbycia sieci gazowej niskiego ciśnienia w Zagórzu.

7. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Wolin.

8. Burmistrz przygotował projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa
w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży.

9. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy zlecenia z Radcą Prawnym - Jerzym Adamcem, prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Szczecinie na powierzenie zastępstwa prawnego, reprezentowania Burmistrza w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie w sprawie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację stacji wodociągowej w Wolinie przy ul. Rybackiej, na kwotę netto 1 200 zł. Cena obejmuje również koszt podróży do Warszawy.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:27