Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 29 maja 2004 r. do 20 lipca 2004 r.


OAS.AC.0055-4/2004 Wolin, dnia 20.07.2004

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 29 maja 2004 r. do 20 lipca 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2004 r.

1. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy kupna - sprzedaży z wydawnictwem „FOKA” z siedzibą w Szczecinie ul. Krasińskiego 20, reprezentowaną przez Jerzego Kwintę na zakup 900 egzemplarzy książki pt. „Saga o Jomsborgu”, za kwotę 11.500,00 zł. brutto.

Na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2004 r.

1. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Wysoczyńskiej, wyraził zgodę na przybliżenie budynku usługowego do granicy działki, Nr 47/35 w Wisełce w odległości nie mniejszej niż 3 m.

Natomiast wniosek w sprawie kupna części działki Nr 47/35 w Wisełce z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działki Nr 47/24, zostanie rozpatrzony na etapie przygotowania przez urbanistę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki 47/34 i 47/35, stanowiących własność Gminy.

2. Burmistrz w odpowiedzi na pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Słowianin” w oparciu o obowiązującą w tym zakresie Uchwałę Nr VII/62/2003 z dnia 31.03.2003 r., podjął decyzję iż brak podstaw prawnych do odstąpienia od naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej podziałem.

Istnieje natomiast możliwość rozłożenia tej opłaty, na wniosek właściciela nieruchomości, na raty roczne płatne w okresie do 10 lat.

3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Małgorzaty Markowskiej w sprawie przedłużenia terminu wykonania przyłącza kanalizacyjnego do ośrodka wczasowego „Eden” w Wisełce w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2004 r.

4. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Zdzisława Mittelstädta z dnia 23.03.2004 r., stwierdził, że w/w złożył fałszywe oświadczenie o wykonaniu poleceń nałożonych pismem z dn. 06.02.2004 r. znak: RG.GK 72241-7/04 w zakresie usunięcia nielegalnie wykonanych ulepszeń na działkach stanowiących własność Gminy, na dowód, czego przesyła się ksero notatki sporządzonej w dniu 12.05.2004 r.

Burmistrz wezwał w/w do usunięcia ulepszeń.

Burmistrz rozpatrując wniosek z dnia 11.05.2004 r. nie wyraził zgody na zbliżenie się do granicy działki 13/2 i 13/7 w Płocinie, stanowiących własność Gminy Wolin, w celu posadowienia zbiorników na gaz propan - butan.

Burmistrz nie wyraził również zgody na użyczenie 30 m2 działki Nr 13/7.

5. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Marioli i Roberta Michalskich w sprawie kupna dz. 58/4 w Kodrąbiu, podjął decyzję, że zostanie on rozpatrzony po zapoznaniu się z projektem budowy kolektora kanalizacji sanitarnej.

6. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, wykonania inwentaryzacji budynku mieszkalnego wraz z przynależnymi pomieszczeniami w Mokrzycy Wielkiej Nr 25 za cenę 2000 zł.

7. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek p. Beaty i Andrzeja Michalin w sprawie dzierżawy działki Nr 127/3 położonej w Kołczewie, z uwagi, że jest to teren ogólnodostępny.

8. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Tadeusza Radys w sprawie dzierżawy części działki Nr 47/13 o powierzchni 150 m2 w obrębie 4 Wolina pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2006 r.(w tym 18 m2 stanowi teren po garażu).

9. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek p. Henryka Ociesy w sprawie dzierżawy działek 237 i 238/4 w obrębie 4 Wolina, ponieważ dz. 237 stanowi drogę, a dz. 238/4 przewidziana jest na poszerzenie drogi.

Proponuje się inną lokalizację np. przy stadionie.

10. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek ZGKiM w Wolinie w sprawie użyczenia na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawę wierzby energetycznej z możliwością wystąpienia o dopłaty z tyt. dopłat obszarowych, część dz. 11/1 o pow. 2040 m2, część dz. 12/1 o pow. 3300 m2, część dz. 13/1 o pow. 4920 m2 położonych w obrębie 5 Wolina.

11. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Jadwigi Korczak w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy części dz. 58/22 o pow. 125 m2 w obrębie 3 Wolina.

12. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Katarzyny Miller i podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2006 r. część dz. 58/22 o pow. 125 m2 w obrębie 3 Wolina, z dzierżawy której zrezygnowała p. Jadwiga Korczak.

13. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Ewy Michelis w sprawie kupna lokalu socjalnego w oparciu o §3 Uchwały Nr XXXIX/379/2002 z 27.04.2002 r., nie wyraził zgody. Brak podstawy prawnej.

14. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania dz. Nr 151/10 w obrębie 3 Wolina stanowiącej własność p. Genowefy Weinert, część działki Nr 151/38.

15. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży działki o Nr 176/2 i 176/6 w Kołczewie łącznie z udziałem w dz. 176/8, stanowiącej drogę wewnętrzną,

- działki Nr 204/12 i 204/17 w Kołczewie łącznie z udziałem w części dz. 204/10 stanowiącej drogę wewnętrzną, po geodezyjnym podziale działki 204/10 tj. oddzieleniem części tej drogi przylegającej do działki 852/2.

16. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Urszuli Borończyk i podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 54/3 w Wolinie na rzecz najemcy p. Borończyk.

17. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Małgorzaty Nawrot i podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 11/1 w Rzeczynie na rzecz najemcy tj.

p. Małgorzaty Nawrot.

18. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Adaminy Woszczyńskiej i podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 41/3 na rzecz najemcy tj. p. Woszczyńskiej.

19. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Walentyny Smugi i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu użytkowego - garaż, położonego przy ul. Woj. Polskiego 30a w Wolinie na rzecz najemcy p. Walentyny Smugi.

20. Burmistrz rozpatrując wniosek Sołtysa Sołectwa Domysłów w sprawie zajęcia przez Państwo Tabor i p. K. Materka dwóch pomieszczeń należących do świetlicy wiejskiej, podjął decyzję o wezwaniu w/w osób do opuszczenia nielegalnie zajętych pomieszczeń w budynku w Domysłowie.

21. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Teresy Sałek z dn. 18.03.2004 r., uzupełniony pismem z dn. 27.04.2004 r. w sprawie przesunięcia terminu zapłaty raty za grunt związany z nabytym mieszkaniem w Domysłowie 50, w kwocie 215 zł. - wartość podstawowa, do dnia 31.12.2004 r. - dotyczy raty za 2003 r. oraz umorzeniu ustawowych odsetek z tyt. nieterminowej zapłaty w/w raty.

22. Burmistrz podjął decyzję, że nie skorzysta z prawa pierwokupu dz. Nr 106/14 w Łuskowie o pow. 3446 m2 oraz dz. Nr 37/22 o pow. 2435 m2 i dz. Nr 37/18 o pow. 1000 m2 położonych w Zastaniu.

23. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i podjął decyzję o oddaniu w użyczenie na okres 3 lat, na działalność dydaktyczno - oświatową działek Nr 1/1, 3/1, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17 o łącznej powierzchni 11,3369 ha.

24. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wolinie i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży dz. 21/9 o pow. 98 m2 w obrębie 2 Wolina na polepszenie warunków zagospodarowania dz. 21/4.

25. Burmistrz rozpatrując wniosek Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wolinie, podjął decyzję o oddaniu w użytkowanie wieczyste zabudowanej dz. 58/3 w obrębie 3 Wolina na rzecz „GSSCH” w Wolinie i przenieść nieodpłatnie na ich rzecz obiekty w trybie art. 204 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Anuluje się protokół z dn. 24.11.1994 r.

26. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy - zlecenia z p. Lucyną Choma na prowadzenie zajęć sporotowo - żeglarskich na okres 3 miesięcy od dnia 1 lipca 2004 do 30.09.2004 r. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 540 zł. brutto miesięcznie.

27. Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu do Zakładu Gazowniczego z wnioskiem o wydanie warunków technicznego przyłącza budynku Nr 48 przy ul. Rybackiej w Wolinie.

28. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy - zlecenia z p. Kazimierzem Bednarz na sprzątanie plaż i dojść do plaż w miejscowościach Wisełka i Świętoujść w okresie od 20 czerwca 2004 r. do 26 września 2004 r. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto za miesiąc:

- czerwiec - 1.260,00 zł.,

- lipiec - 1.600,00 zł.,

- sierpień - 1.600,00 zł.,

- wrzesień - 1.400,00 zł.

29. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy - zlecenia z p. Wojciechem Badalewskim na sprzątanie miejscowości Wisełka w okresie od 16 czerwca

2004 r. do 31 sierpnia 2004 r. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto za miesiąc:

- czerwiec - 500,0 zł.,

- lipiec - 1.000,00 zł.,

- sierpień - 1.000,00 zł.

30. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/216/04 zmieniającej Uchwałę Nr X/107/03 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie.

31. Burmistrz rozpatrując wniosek Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Relaks” z dn. 08.03.2004 r. w sprawie podwyższenia partycypacji gminy w kosztach związanych z obsługą urządzeń odwadniających wodę z terenów ogrodów działkowych i ulic miasta Wolina, zażądał przedłożenia rachunków za energię elektryczną oraz pozostałych kosztów wynikających z porozumienia za okres ostatnich 5 miesięcy.

Z uwagi na błędną waloryzację ww. rachunki są niezbędne do zmiany warunków porozumienia z 15.01.1997 r.

32. Burmistrz odpowiadając na pismo p. Ireny Jakubowskiej z dn. 21.05.2004 r. w sprawie wykonania dojazdu do działki budowlanej Nr 98/2 w Wisełce, poinformował, że:

- grunty przyległe do Pani działki budowlanej oznaczone jako działka Nr 98/5, przez które może prowadzić dojazd do dróg publicznych, stanowią własność osoby fizycznej,

- droga publiczna, o której mowa wyżej nie jest własnością gminy. Droga oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 49, granicząca z dz. Nr 98/5 jest własnością Województwa Zachodniopomorskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich. W tej sytuacji gmina nie jest stroną do wykonania dojazdu do działki Nr 98/2 w Wisełce.

33. Burmistrz odpowiadając na pismo p. Dębowskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wykonania dojazdu do działki budowlanej Nr 98/1 w Wisełce, uprzejmie wyjaśnia, że:

- grunty przyległe do Pani działki budowlanej oznaczonej jako działka Nr 98/5 i 98/6 przez które może prowadzić dojazd z dróg publicznych stanowią własność osoby fizycznej,

- drogi publiczne, o których mowa wyżej nie są własnością Gminy Wolin. Droga granicząca z działką 98/6 oznaczona w ewidencji jako działka Nr 97, stanowi własność Skarbu Państwa, natomiast droga oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 49, granicząca z działką Nr 98/5 jest własnością Województwa Zachodniopomorskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich. W tej sytuacji gmina nie jest stroną do wykonania dojazdu do działki Nr 98/1 w Wisełce.

34. Burmistrz podjął decyzję, że nie skorzysta z prawa pierwokupu działki 37/18 o pow. 1000 m2 oraz udział w działce 37/22 o pow. 2435 m2 w obrębie Zastań za cenę 3800 zł.

35. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Starachowskiego z dnia 27.05.2004 r., wyraził zgodę na przeprowadzenie sieci wodociągowej na działce 204/6 w odległości nie większej niż 1,5 m od granicy działek 204/18, 204/19, 204/20, 204/23.

Powyższa zgoda nie zwalnia strony od stosowania ustawy prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy.

36. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/215/04 zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom.

37. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

28.211 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

9.000 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

19.211 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

70.000 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4300 - zakup usług pozostałych

5.000 zł

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

98.211 zł

z tego:

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność

45.000 zł

w tym:

w § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

25.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Międzyzdroje - Wolin

w § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

9.000 zł

w tym:

w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

6.000 zł

w § 4270 - zakup usług remontowych

3.000 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność

w § 4270 - zakup usług remontowych

20.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu obiektu Państwowej Terenowej Inspekcji Sanitarnej w Kamieniu Pom.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24.211 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 4270 - zakup usług remontowych

19.211 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń pałacu w miejscowości Mokrzyca Mała z przeznaczeniem na świetlicę i lokal mieszkalny”.

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4270 - zakup usług remontowych

5.000 zł

z przeznaczeniem na remont połaci dachowej obiektu zabytkowego w miejscowości Ładzin

Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 28.211 zł.

38. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

102.662 zł

z tego:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

w rozdziale 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

w § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

102.662 zł

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

102.662 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4300 - zakup usług pozostałych

102.662 zł

z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Wolin.

39. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r.

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 36/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. do uchwały Nr XIX/217/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 37/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. do uchwały Nr XIX/218/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 38/04 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

124.402 zł

z tego:

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

15.680 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe

w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3.400 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

105.322 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

985 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

89.800 zł

w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

14.537 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

14.996 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

14.996 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.070 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.290 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.716 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

920 zł

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

139.398 zł

z tego:

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15.680 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

18.396 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

8.470 zł

w tym:

w § 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

3.400 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.670 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.400 zł

z przeznaczeniem na różne opłaty i składki

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.290 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

5.716 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

920 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w dziale 852 - Pomoc społeczna

105.322 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

985 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w gminie systemu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 3110 - Świadczenia społeczne

89.800 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych

w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w § 3110 - Świadczenia społeczne

14.537 zł

z przeznaczeniem na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.

Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 124.402 zł.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2004 r.

1. Burmistrz ustalił sposób realizacji wniosków zgłoszonych na Komisji Rewizyjnej i na XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 15.06. br. i zobowiązał kierowników referatów do przygotowania odpowiedzi w terminie zgodnym z KPA.

2. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargów:

a) na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie o salę gimnastyczną,

b) na modernizację sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu,

c) na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie z przeznaczeniem na kuchnię.

3. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu mowy dzierżawy kserokopiarki Kyocera - Mita model: KM - 1530 z firmą:

ZHU ANMIT

71 - 604 Szczecin

ul. Szarotki 3

na okres 60 miesięcy.

4. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy z Telekomunikacją Polską S.A. na instalację linii internetowej - typ DSL w budynku Urzędu Miasta Wolin.

5. Burmistrz realizując zadania zapisane w Uchwale Rady Miejskiej Nr XIX/219/04 z dnia 15 czerwca 2004 r., podjął decyzję o zakupie na łączną kwotę

23137,00 zł.:

- 12 kosiarek,

- 3 wykaszarek,

z przeznaczeniem do :

- 1 wykaszarka na potrzeby Gminy,

- 2 wykaszarki na potrzeby ZGKiM - oczyszczalni ścieków i cmentarzy.

Pozostałe kosiarki na potrzeby:

- 7 kosiarek dla szkół, których organem założycielskim jest Rada Miejska,

- 1 kosiarka dla Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym,

- 2 kosiarki na potrzeby ZGKiM (zasoby lokalowe, oczyszczalnie ścieków),

- 2 kosiarki na potrzeby Gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2004 r.

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 39 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyrywkowej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Arkadiusza Jarmutowskiego w sprawie dofinansowania kosztów wykonania podjazdu do mieszkania osoby niepełnosprawnej i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2000 zł. na ww. cel.

Na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2004 r.

1. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek p. Karapulka w sprawie lokalizacji na terenie miasta Wolin kolejnego przystanku linii regularnej na trasie Świnoujście - Szczecin, ponieważ teren przewidziany na ten cel, a użyczony przez GDDKiA zostały całkowicie zagospodarowany poprzez zawarcie umów z trzema prywatnymi przewoźnikami, a w trakcie negocjacji jest umowa z PKS.

Zgodnie z § 6 zawartych umów Gmina zastrzegła sobie prawo udzielenia zgody do zatrzymywania się na tym terenie dla innych przewoźników, realizujących kursy dalekobieżne tj. powyżej 150 km, czego nie spełnia wskazana we wniosku linia.

2. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu protokołu uzgodnień z Nadleśnictwem Międzyzdroje w sprawie określenia warunków zamiany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem Międzyzdroje i Gminą Wolin.

Przedmiotem wymiany są grunty położone na działkach:

a) ze strony Nadleśnictwa Międzyzdroje:

- nr 268/5 obręb ew. Dargobądz 1 o pow. 0,0051 ha,

- nr 268/6 obręb ew. Dargobądz 1 o pow. 0,2836 ha,

- nr 141/1 obręb ew. Płocin o pow. 0,0006 ha,

- nr 70/5 obręb ew. Ładzin o pow. 1,0100 ha.

b) ze strony Gminy Wolin:

- nr 349/6 obręb ew. Dargobądz 1 o pow. 0,5527 ha,

- nr 349/10 obręb ew. Dargobądz 1 o pow. 0,0979 ha,

- nr 349/1 obręb ew. Dargobądz 1 o pow. 0,0072 ha,

- nr 41 obręb ew. Ładzin o pow. 2,6100 ha (część).

Celem zamiany gruntów jest uzyskanie przez Gminę Wolin terenu dla realizacji ważnych funkcji społecznych, a w szczególności:

- uzyskanie własności terenu na powiększenie cmentarza komunalnego w Ładzinie,

- uzyskanie własności terenu pod przepompownie sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Burmistrz rozpatrując wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin, wyraził zgodę na udostępnienie w okresie lipiec - sierpień 2004 r. pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Ładzinie osobie trzeciej.

4. Burmistrz rozpatrując wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin w sprawie udostępnia pomieszczeń w budynku szkoły w Ładzinie na zebrania lub wybory, poinformował, że Gmina jest zainteresowana docelowym rozwiązaniem problemu udostępniania pomieszczeń na zebrania lub wybory w budynku Szkoły w Ładzinie poprzez sporządzenie aneksu do umowy użyczenia.

5. Burmistrz rozpatrując wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin, podjął decyzję o wystąpieniu do Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Wolinie o zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej obiektem Szkoły w Ładzinie umożliwiającej wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z pismem Stowarzyszenia z dnia 03.06.2004 r.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Przemysława Kilanowskiego w sprawie kupna garażu przy ul. Woj. Polskiego 30 na rzecz najemcy.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Wioletty Ulańczyk w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. A. Mickiewicza na rzecz najemcy.

8. Burmistrz odpowiedział na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 02.06.2004 r. w sprawie skargi złożonej przez państwa Kochanowskich w sprawie przeznaczenia budynku po byłej szkole podstawowej do sprzedaży i poinformował, że uzgodnienia dotyczące przeniesienia Państwa Kochanowskich do lokalu zamiennego realizowane są od listopada 2003 roku.

Po dokonaniu w dniu 20.11.2003 r. oględzin lokalu mieszkalnego w Koniewie Państwo Kochanowscy zaakceptowali propozycję przeniesienia się do przedmiotowego lokalu. Po przeprowadzeniu remontu, w dniu 19 maja 2004 r. odbyło się spotkanie z Państwem Danutą i Zbigniewem Kochanowskimi, podczas którego omówionoi ustalono warunki przeprowadzenia się z Wisełki do lokalu w Koniewie.

Realizując uzgodnienia zawarte w protokole z tego spotkania decyzją Nr RG.GK. 72240-53/2004 z dnia 11.06.2004 r. wygaszony został trwały zarząd w stosunku do lokalu mieszkalnego w Koniewie nr 9a/2 o pow. 42,64 m2 wraz z pomieszczeniem przynależny - piwnicą o pow. 2,07 m2. W związku z powyższym przyszły najemca może ubiegać się o sprzedaż lokalu w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty do 99%.

Wyjaśniam, że przygotowanie lokalu do zasiedlenia nastąpiło zgodnie z życzeniami Państwa Kochanowskich. Koszty związane z remontem i modernizacją lokalu wyniosły około 18.000,0 zł. Zapewniony też został bezpłatny transport wraz z obsługą do przeprowadzki.

Przesłana do podpisania umowa na najem lokalu mieszkalnego w Koniewie została odesłana bez podpisu.

Sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej była wstrzymana do czasu otrzymania propozycji mieszkaniowej dla Państwa Kochanowskich. Aktualnie z uwagi na odmowę przyjęcia lokalu sprawa sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ulicy Leśnej 17 w Wisełce jest otwarta.

9. Burmistrz podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na dzierżawę sektora III Zespołu Przyrodniczo - Turystycznego „Jezioro Wisełka” z dnia 22.03.2004 r. z powodu konfliktów pomiędzy obecnymi dzierżawcami pozostałych sektorów oraz docierających sygnałów o braku terenu ogólnodostępnego do jeziora.

Z ww. względów w najbliższym czasie nie przewiduje się przeznaczenia sektora III do dzierżawy.

10. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Krzysztofa Krawczyka w sprawie Zespołu Przyrodniczo - Turystycznego „Jezioro Wisełka”, poinformował p. Krawczyka, że dzierżawcy poszczególnych sektorów mają zakaz grodzenia w odległości mniejszej niż 5 m od granicy linii brzegu i pozostawieniu pasa ogólnodostępnego wokół Jeziora, zgodnie z regulaminem korzystania z Jeziora Wisełka oraz zawartymi umowami.

11. Burmistrz rozpatrując wniosek M/P/E SERVICES z dn. 24.05.2004 r. w sprawie budowy studni na dz. 131/11 w Wisełce, podjął decyzję o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia w/g kompetencji do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

W nawiązaniu do pisma z dnia 20.10.2003 r. znak RG. 72243 - 301/03, Burmistrz poinformował p. Ilony Prokesch, że udzielona zgoda na budowę pomostu ważna jest do 31.12.2004 r., a nie uzyskanie pozwolenia na budowę do tego czasu spowoduje nieważność udzielonej przez Gminę zgody, udzielona zgoda nie może ograniczać dostępu do pomostu osobom trzecim.

Burmistrz nie wyraził zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy użyczenia z dnia 25.07.2003 r. oraz umowy dzierżawy z dnia 25.07.2003 r. na M/P/E SERVICES, a także nie wyraził zgody na budowę schodków prowadzących do jeziora, ponieważ Gmina wstrzymuje się z podjęciem decyzji o docelowym zagospodarowaniu dz. 131/9 i 130/5 z uwagi na potrzebę opracowania planu zagospodarowania dla tych terenów.

Natomiast w dalszym ciągu Burmistrz podtrzymuje propozycje zawartą w piśmie z dnia 26.05.2004 r. znak: BIG. AZ - 2224/36/2004.

12. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek mieszkańców Sołectwa Zastań i podjął decyzję o wykonaniu przyłączenia energii elektrycznej do świetlicy w Zastaniu w oparciu o warunki przyłącza do sieci energetycznej wydanych przez Grupę Energetyczną „ENEA” S.A. znak: DOS 2/0760/2004 z dnia 21.06.2004 r. Wykonanie robót elektrycznych w ww. obiekcie postanowiono zlecić, z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, a w oparciu o kosztorys budowlany.

13. Burmistrz podjął decyzję o przygotowaniu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wolin Panu Emmanuelowi Viaud.

14. Burmistrz zlecił Kierownikom Referatów udzielenie odpowiedzi na wnioski Radnych, zgłaszane na XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 15 czerwca 2004 r.

1) Burmistrz rozpatrując wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej, podjął decyzję o poinformowaniu mieszkańców o obowiązkowy umieszczeniu numerów porządkowych na budynkach, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń za pośrednictwem sołtysów.

2) Burmistrz rozpatrując wniosek p. Konrada Jansona w sprawie placu zabaw w Wisełce, podjął decyzję o skierowaniu pisma do p. Huberta Siedleckiego o następującej treści: Wyrażona przez Zarząd Miejski pismem z dnia 12.07.2001 r. znak RG.HB 72243 - 314/01 zgoda na utwardzenie pasażu pieszego usytuowanego przy działce Nr 47/15 i utworzeniu 3 miejsce do parkowania samochodów w Wisełce nie została zrealizowana.

Z uwagi na złożony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 15.06.2004 r. wniosek oraz prośbę mieszkańców wyrażoną pismem z dnia 28.06.04 r. o przyznanie przedmiotowego terenu na plac zabaw, cofnięta zostaje zgoda dla Huberta Siedleckiego.

Teren o pow. 270 m2 położony na dz. 47/40 przydzielić dla mieszkańców na plac zabaw.

3) Burmistrz rozpatrując wniosek p. Konrada Jansona w sprawie szkoły w Ładzinie, udzielił odpowiedzi, że sprawa omawiana była na sesji, na której byli przedstawiciele Stowarzyszenia, którzy poinformowani zostali, że jeżeli Stowarzyszenie zainteresowane jest kupnem szkoły, winno złożyć wniosek. Na sesji Stowarzyszenie takiej aprobaty nie wyraziło, sprawa pozostaje bez biegu do czasu wpływu wniosku do tutejszego urzędu.

4) Burmistrz rozpatrując wniosek Wiceprzewodniczącej Rady w sprawie nowego lokalu dla PSRO z UU w Wolinie, odpowiedział, że w tej sprawie w dniu 01.06.2004 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek, który następnie został przesłany do rozpatrzenia do Burmistrza pismem z dnia 03.06.2004 r.

W tej sprawie odbędzie się ze Stowarzyszeniem spotkanie, które zaplanowane jest na 15.07.2004 r.

5) Burmistrz rozpatrując wniosek Wiceprzewodniczącej w sprawie nielegalnego wycinania drzew wzdłuż drogi w kierunku plaży, podjął decyzję o skierowaniu wniosku na policję.

6) Burmistrz rozpatrując wniosek p. Sochackiej - Lüder w sprawie usunięcia drzewa przy drodze do Pani Dąbek w Darzowicach, podjął decyzję o rozpatrzeniu sprawy w trybie przepisów o ochronie przyrody.

7) Burmistrz rozpatrując wnioski zgłaszane przez Sołtysa Zastania i Domysłowa w sprawie postawienia koszy na selektywną zbiórkę odpadów, poinformował, że w budżecie Gminy brak jest środków finansowych na ten cel. Osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność mogą zawierać samodzielnie umowy w tym zakresie z podmiotami zajmującymi się zbiórką selektywną odpadów.

8) Burmistrz rozpatrując wniosek Sołtysa Zastania w sprawie wygaszenia świeczki gazowniczej w Zastaniu, poinformował, że wniosek należy skierować do Wielkopolskich Zakładów Gazowniczych.

9) Burmistrz rozpatrując wniosek Sołtysa Warnowa w sprawie usunięcia dzikiego wysypiska między Warnowem, a Rabiążem, poinformował, że wydane zostało zarządzenie w sprawie przeprowadzania kompleksowej kontroli posesji i w najbliższym czasie posesja p. Mietluk będzie także kontrolowana.

15. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek p. Jerzego Sitnickiego w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 32 w Żółwinie z uwagi na fakt, że w/w działka jest drogą publiczną.

16. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Piotra Szpaka w sprawie wydzierżawienia działki Nr 148/2 o pow. 0,7719 ha położonej w Ładzinie do 30.09.2006 r.

17. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Zdzisława Żytniaka w sprawie rozwiązania umowy na dzierżawę dz. Nr 32 i 131 położonych w obrębie Kołczewa.

18. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Romana Lemantowicza w sprawie wydzierżawienia działek Nr 32 i 131 położonych w obrębie Kołczewa z przeznaczeniem na cele rolne do 30.09.2006 r.

19. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Bolesława Słockiego w sprawie wydzierżawienia na cele rolne działki Nr 150 o pow. 4,22 ha, położonej w obrębie Kodrąb na okres do 30.09.2006 r.

20. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Ireneusza Gąsowskiego w sprawie rezygnacji z dzierżawy działki Nr 270 o pow. 560 m2, położonej w obrębie 6 Wolina.

21. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Dariusza Jeleń w sprawie wydzierżawienia działki Nr 270 o pow. 560 m2, położonej w obrębie 6 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2006 r.

22. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie w sprawie poddzierżawienia części działki Nr 3/1 w Kołczewie (postawienie reklamy) dla p. Krynickiego na czas trwania umowy Nr 241.

W umowie z p. Krynickim muszą być zawarte warunki wypowiedzenia jak w umowie Nr 241.

23. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Czesława Zielińskiego w sprawie rezygnacji z użytkowania działki Nr 27 o pow. 180 m2 w obrębie 6 Wolina, którą użytkował zmarły syn Jacek Zieliński z p. Gabrielą Jankowską i wydzierżawieniu ww. działki p. Gabrieli Jankowskiej na okres do 30.09.2006 r.

24. W związku z rezygnacją p. Leszka Krycińskiego z dzierżawy boksu garażowego przy ul. Woj. Polskiego 30 w Wolinie i po przejęciu garażu przez ZGKiM, Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego ustnego dla mieszkańców budynku Nr 30 i 30a przy ul. Woj. Polskiego w Wolinie.

Warunki przetargu:

- wadium 10%,

- postąpienie 1%,

- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i prasie.

25. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Anny Braor w sprawie wykupu najmowanego budynku mieszkalnego Nr 4 w Ostromicach i w oparciu o zapisy w Studium uwarunkowań Gminy Wolin oraz opinię GDDKiA Oddział w Szczecinie, co do usytuowania istniejącego budynku w stosunku do planowanej inwestycji tj. obwodnicy m. Ostromice, nie wyraził zgody na sprzedaż ww. budynku.

26. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Marka Dołęgowskiego w sprawie wydzierżawienia części dz. 700/2 w obrębie Kołczewa o pow. 15,50 m2 na okres do 01.08.2007 r.

27. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej w Uninie

Nr 16 i 17 (w organizacji) w sprawie dofinansowania przez Gminę Wolin budowy sieci gazowej i instalacji C.O. do mieszkań wspólnoty z uwagi na fakt, iż Rada Miejska w Wolinie w budżecie na 2004 rok nie zabezpieczyła środków finansowych na realizację tego typu inwestycji.

28. Burmistrz rozpatrzył negatywnie wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę Wolin pomocy finansowej w zakresie zakupu sprzętu diagnostyczno - leczniczego dla szpitala z uwagi na fakt, że Rada Miejska w Wolinie w budżecie na 2004 rok nie zabezpieczyła środków finansowych na realizację tego typu zadania.

29. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Ryszarda Judkiewicza w sprawie aneksu (dot. zajmowanego, dodatkowego pomieszczenia użytkowego na strychu o pow. 14,26 m2) do protokołu uzgodnień z dnia 22.04.2004 r. dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego Nr 8 przy ulicy Mickiewicza 4 - 4j w Wolinie.

Koszty zmian umowy strony poniosą po połowie.

30. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dofinansowania obozu szkoleniowo - wypoczynkowego dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w wieku od 12 do 16 lat i przekazaniu na ww. cel kwoty 1995 zł.

31. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek „Lafarge Beton” w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy Nr 447 do 30.09.2004 r.

Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2004 r.

1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 39/04 w sprawie przeprowadzenia wyrywkowej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2004 r.

1. Burmistrz podjął decyzję o współfinansowaniu wraz ze Stowarzyszeniem Słowian i Wikingów Wolin - Jomsborg - Vineta kabla zasilającego wyspę Ostrów Recławski.

Stowarzyszenie dokona zakupu kabla oraz dwóch skrzynek energetycznych za kwotę około 7,5 tys. złotych, Gmina pokryje koszty robocizny oraz zakupi pozostałe elementy sieci energetycznej podlegające wymianie w udziale do

3 tys. złotych.

2. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy z Biurem Ochrony Osób i Mienia „ALKON” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ks. P. Ścigiennego 66/4, w zakresie zabezpieczenia ładu i porządku publicznego i dozoru mienia w czasie X Festiwalu Wikingów w Wolinie w dniach 6 - 8 sierpnia 2004 r.

3. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy sponsoringu z Kasynem Wojskowym Nr 217 przy J.W. 4057 z siedzibą w Szczecinie ul. Narutowicza 17e, na obsługę gastronomiczną dla 100 osób oraz udostępnienie terenu na prowadzenie działalności gastronomicznej podczas X Festiwalu Wikingów za kwotę 8,5 tys. zł.

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r.

1. Burmistrz przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania terenu plaży miejskiej w Wolinie.

2. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Zbigniewa Antonowicza w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy Nr 238 z dn. 07.12.2001 r. na cz. dz. Nr 438/18 o pow. 250 m2, położonej w obrębie Kołczewa z przeznaczeniem pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2007 r.

3. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Heleny Pakulak w sprawie wydzierżawienia części dz. Nr 151/38 położonej w obrębie 3 Wolina o pow.

350 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw do 30.09.2006 r.

4. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Katarzyny Sitnickiej w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na cele rekreacyjne części działki Nr 151/21 w obrębie 3 Wolina na okres lipca i sierpnia 2004 r.

5. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Danieli Łysy w sprawie wydzierżawienia działki Nr 331 oraz cz. dz. 151/38 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw do 30.09.2006 r.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Pieroszkiewicz w sprawie wyremontowania kominów w Kodrąbiu 34. Remont zostanie wykonany przez Referat Gospodarczy.

7. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie ofertę p. Sławomira Grzegorka i podjął decyzję o zorganizowaniu obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w dniach od 05.08.04 r. do 15.08.04 r.

8. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy barterowej z Polskim Radiem Szczecin S.A. ul. Niedziałkowskiego na wymianę usług reklamowych radia w zamian za promocję rozgłośni w materiałach promocyjnych Festiwalu Wikingów o wartości 3,5 tys. zł. - 40% rabatu.

9. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Alicji Stolarek nie wyraził zgody na przydział dodatkowego pomieszczenia gospodarczego z uwagi na fakt, iż p. Stolarek wcześniej już otrzymała pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu mieszkalnego, a inne osoby - najemcy w ogóle takiego pomieszczenia nie mają.

11. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Adama Tukaja z dnia 07.01.2004 r. w sprawie przydziału pomieszczenia gospodarczego oraz ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.02.2004 r., przydzielił to pomieszczenie jako przynależne do lokalu adaptowanego.

12. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 40/04 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

35.374 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

35.374 zł

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

35.374 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 3110 - Świadczenia społeczne

35.374 zł

przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu dożywiania uczniów w 2004 r.

13. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 41/04 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

113.423 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

113.423 zł

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

196.035 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1.385 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

194.650 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

81.227 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

113.423 zł

Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 82.612 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

82.612 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

1.385 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

81.227 zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych

14. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 41/a/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

1.255.052 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w § 4270 - Zakup usług remontowych

17.600 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

800 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

10.400 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 4270 - Zakup usług remontowych

3.400 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w § 4270 - Zakup usług remontowych

7.000 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.000 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

11.520 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.025 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.650 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

5.845 zł

w tym:

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.500 zł

w § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

2.345 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.845 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

6.138 zł

w tym:

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

138 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

6.000 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

1.202.249 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1.191.959 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

9.363 zł

w tym:

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

853 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

8.510 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

927 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4260 - Zakup energii

600 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4270 - Zakup usług remontowych

200 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.700 zł

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

1.255.052 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

17.600 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

800 zł

w tym:

w § 4260 - Zakup energii

500 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

300 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

10.400 zł

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.400 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

600 zł

w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2.700 zł

w § 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

7.000 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

2.800 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

4.200 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

w § 4260 - Zakup energii

1.000 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

11.520 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

1.025 zł

z tego:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

25 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

1.000 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

4.650 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

2.363 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.277 zł

w § 4580 - Pozostałe odsetki

10 zł

w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.000 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

5.845 zł

z tego:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.300 zł

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.190 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.355 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

1.845 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.248 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

597 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

w § 4260 - Zakup energii

6.138 zł

w rozdziale 852 - Pomoc społeczna

1.202.249 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 3110 - Świadczenia społeczne

1.191.959 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

9.363 zł

w tym:

w § 4270 - Zakup usług remontowych

2.600 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

6.763 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

927 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

600 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

200 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

2.700 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.800 zł

w § 4260 - Zakup energii

800 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

100 zł

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2004 r.

1. Burmistrz rozpatrując wnioski niżej wymienionych osób oraz mając wstępną zgodę Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydzielenia dodatkowego terenu z dz. 58/22 w obrębie 3 Wolina, przewidzianego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanych garażem, podjął decyzję o poinformowaniu zainteresowanych osób tj:

- Maria, Stanisław Łaszcz

- Danuta, Jan Zielińscy,

- Teresa, Henryk Paczkowscy,

- Maria, Jan Szadkowcy,

- Jerzy Osowski,

- Antoni Zawada,

- Józefa Wojtasiak,

- Barbara, Ryszard Mosiukiewicz,

- Bolesław Gębala,

- Zbigniew Popowski,

- Alicja, Edward Pobłoccy,

- Kazimierz Rydzewski,

że dostęp do wydzielonych działek może odbywać się poprzez istniejące nieruchomości garażowe tj. bez wydzielania dodatkowej drogi.

Na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2004 r.

1. Burmistrz rozpatrując wniosek p. Rajmonda Wittmanna z dnia 26.05.04 r. w sprawie pomocy finansowej na wykonanie pochylni przyjezdnej umożliwiającej wjazd i wyjazd z lokalu mieszkalnego, podjął decyzję o przekazaniu kwoty

2200 zł. na ww. cel.

2. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy zlecenia Nr 9 z Grupą Energetyczną ENEA S.A., Rejon Energetyczny Międzyzdroje na montaż oświetlenia ulicznego w Wolinie na ul. Jaracza tj. 5 sztuk opraw oświetleniowych, obwodu zasilającego oraz szafki pomiarowo - sterującej. Wynagrodzenie ryczałtowe 2794,43 zł. brutto.

3. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy zlecenia Nr 2 z Zakładem Usługowo - Handlowym. Roboty ziemne, drogowe, ogólnobudowlane ul. Nowoprojektowa 1 72 - 400 Kamień Pomorski, reprezentowaną przez p. Zdzisława Książka na zamontowanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem przy ul. Moniuszki w Wolinie. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3750,28 zł.

4. Burmistrz z uwagi na brak podstawy prawnej tj. Uchwały Rady Miejskiej, rozpatrzył negatywnie wniosek Dyrektora ZGKiM w Wolinie z dnia 23.06.2004 r. w sprawie dopłaty do eksploatacji kanalizacji Wolin - Dargobądz, Wisełka - Międzywodzie.

W związku z powyższym ewentualne straty wynikające z eksploatacji systemów kanalizacji sanitarnej, polecił pokryć z czynszu za wynajem lokali użytkowych.

5. Burmistrz w odpowiedzi na wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowiańskiej 8a - 12 w Wolinie w sprawie remontu pokrycia dachowego na II segmencie, poinformował, że Rada Miejska w Wolinie nie uwzględniła środków finansowych w tegorocznym budżecie na wykonanie ww. zadania.

Mając na względzie trudności z realizacją tegorocznego budżetu na dzień dzisiejszy nie widzę możliwości wskazania źródła finansowania Państwa wniosku, stąd decyzja odmowna.

6. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Janiny Flak w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego w Mokrzycy Małej 16, zgodnie z umową Nr SO/SZ/3011/G/03/2004 r., zawartą z Agencją Nieruchomości Rolnej Oddział w Szczecinie.

7. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku p. Bożeny Kubiak w sprawie prowadzenia dział. świetlicowej i gospodarczej w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrzycy Małej, podjął decyzję, że z uwagi na nie zakończony remont świetlicy Pani wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie.

8. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku p. Fryderyka Wieśko w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej m. Kołczewo, podjął decyzję, że z uwagi na brak środków finansowych związanych z rozwojem infrastruktury wodno - kanalizacyjnej dla terenów Gminy Wolin, Pana wniosek został rozpatrzony negatywnie.

9. Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek cyrku „Polonia” w sprawie wydzierżawienia placu przy ul. Słowiańskiej (park) z przeznaczeniem na usytuowanie namiotu cyrkowego wraz z zapleczem w dniu 12.07.2004 r. za kwotę 152,50 zł.

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2004 r.

1. Burmistrz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071), za zgodą stron wydał Decyzję Nr 1/2004 o uchyleniu decyzji Burmistza Gminy i Miasta w Wolinie z dnia 06 kwietnia 2000 roku, Nr ZSP. W/1121 - 1/2000 - Akt nadania stopnia awansu zawodowego Pani Danucie Ewie Kochanowskiej stwierdzający kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie chemii oraz decyzję Burmistrza Gminy i Miasta w Wolinie z dnia 06 kwietnia 2000 roku Nr ZSP.W/1121 - 1/2000 - Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Pani Danucie Ewie Kochanowskiej stwierdzający kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie chemii i matematyki.

Jednocześnie podtrzymał decyzję Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 05 października 2000 r. Nr ZSP.W/1121 - 12/2000 - Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Pani Danucie Ewie Kochanowskiej stwierdzający kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 42/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sabiny Szczurek nauczyciela kontrak­towego Publicznego Gimnazjum w Wolinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 43/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Iwony Wojda nauczyciela kontrak­towego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

4. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 44/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Zuzanny Kowalskiej nauczyciela kontrak­towego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

5. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 45/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Wioletty Ekiert nauczyciela kontrak­towego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r.

1. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy zlecenia z Grupą Energetyczną ENEA S.A. Oddział w Szczecinie ul. j. Malczewskiego 5/7 w Szczecinie, na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych do punktów gastronomicznych uruchomionych podczas X Festiwalu Wikingów w dniach 6 - 8 sierpnia 2004 r.

2. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy zlecenia z p. Krzysztofem Kowalskim - Transport Wodny - Usługi, Połów Ryb z siedzibą w Przytorze ul. Gradowa 4, Świnoujście, na holowanie zestawu 65 pontonów z Dziwnowa do Wolina za kwotę 2,5 tys. zł. brutto.

3. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy zlecenia z firmą Toi Toi Przenośne Systemy sanitarne Spółka z o.o. Przedstawicielstwo Zachodniopomorskie w Szczecinie, na dzierżawę 25 kabin sanitarnych podczas X Festiwalu Wikingów, za kwotę 6,5 tys. brutto.

4. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy barterowej ze „ Szczecin Press”

Sp. z o.o. wydawca „Głosu Szczecińskiego” z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 3 w Szczecinie.

Głos Szczeciński wzorem lat ubiegłych przyjął na siebie rolę Patrona Prasowego imprezy pod nazwą X Festiwal Wikingów.

5. Burmistrz podjął decyzje o zawarciu umowy sponsoringu z firmą „Drobimex” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Firma „Drobimex” zasponsoruje kwotą 4 tys. zł. netto X Festiwal Wikingów w zamian za reklamowanie firmy podczas festiwalu.

6. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy - zlecenia z p. Aleksandrą Jaroszewską na pełnienie dyżurów w miejscu zakwaterowania uczestników X Festiwalu Wikingów tj. w Publicznym Gimnazjum w Wolinie w dniach od 5 - 9 sierpnia 2004 r. za kwotę 384 zł. brutto.

Na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2004 r.

1. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy z p. dr Januszem Kozłowskim, właścicielem firmy Interart Studio, z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 6p.110 na zamieszczenie na stronach Szczecińskiego Serwisu Informacyjnego Infoludek.pl informacji o X Festiwalu Wikingów oraz banera w formacie flash, na stronie głównej Infoludek.pl w zamian za umieszczenie logo Infoludek.pl wśród patronów medialnych X Festiwalu Wikingów na plakatach oraz umieszczenie w dobrze wyeksponowanych miejscach 2 banerów Infoludek.pl.

2. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy z Agencją Artystyczno - reklamową „World of Folk” z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój ul. Wielkopolska 15/21 na organizację koncertu zespołu „STONEHENGE” oraz prowadzenie konferansjerki podczas trwania „Festiwalu Wikingów” w dniach 06 - 07 sierpnia za kwotę 4500,00 zł. brutto.

3. Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy z Publicznym Gimnazjum w Wolinie, reprezentowanym przez Dyrektor Gimnazjum Panią mgr Joannę Wojtczak na udostępnienie pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum w Wolinie z przeznaczeniem na noclegi z pościelą dla 55 uczestników X Festiwalu Wikingów w dniach 5 - 9 sierpnia 2004 r. za kwotę 3080 zł.

4. Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy z Ogólnopolskim Festiwalem Muzycznych Talentów ul. Królowej Jadwigi 37/2 w Szczecinie, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Danutę Purzycką na wykonanie w czasie trwania X Festiwalu Wikingów, programu artystycznego wraz z zabezpieczeniem sceny i aparatury nagłośnieniowej za kwotę 13 tys. brutto.

25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 10-08-2004 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2004 15:02