Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA WOLINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV.

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

- zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, opracowywanej w oparciu o uchwałę nr LI/666/14 Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 25 czerwca 2014 r.,

- prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej w toku prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie Zmiany Studium,

w dniach od 05 listopada 2014 r. do dnia 04 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie
się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w dniu 27 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w pok. nr 117.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
do projektu zmiany studium.

Zgodnie z art. 42 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), organem właściwym do rozpatrzenia uwag do opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Wolina.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wolina, ustnie do protokołu z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia 29 grudnia 2014 r. Dopuszcza się również składanie uwag za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
[Dz. U. Nr 130 poz.1450].

W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składana uwaga, należy podać tytuł prawny.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 28-10-2014 20:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2014 20:08