Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Recław i Laska


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Recław i Laska

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Recław, Laska, opracowywanej w oparciu o uchwałę nr XLIV/640/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 maja 2014 r.

- o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany planu.

Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z możliwością odnawialnych źródeł energii w tym lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, baterii fotowoltaicznych, biogazowi oraz funkcji produkcyjno - usługowej.

Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z niezbędną dokumentacją w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w godz.
od 800 do 1500 w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin oraz wnieść wnioski lub uwagi w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

Wnioski, uwagi należy wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu. Dopuszcza się również składanie uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym [Dz. U. Nr 130 poz.1450].

Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego
do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami), organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wolina.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 26-06-2014 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Osieleniec 26-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2014 09:41