Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sułomino

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA WOLINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sułomino

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445 i z 2013 r.
poz. 21, poz. 405 i poz. 1238) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, pkt.2 i pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i poz. 1238).

zawiadamiam
o wyłożeniu
do publicznego wglądu

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sułomino, gmina Wolin, opracowywanego w oparciu o uchwałę nr XL/417/13 Rady Miejskiej
w Wolinie z dnia 22 marca 2013 r.,

- prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej w toku prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie miejscowego planu,

 

w dniach od 18.06.2014r. do dnia 09.07.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie,
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w godz. od 900 do 1500.

 

Informuję również, że w dniach od 18.06.2014 r. do 09.07.2014 r. projekt ww. planu, będący przedmiotem niniejszego wyłożenia dostępny będzie również na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Wolina, w dziale Informacje >Ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w dniu 04.07.2014 r.
o godz. 11.00 w sali nr 103.

 

Zgodnie z art. 17 pkt. 11, a także art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, ust. 1 pkt. 3 i art. 40 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. planu miejscowego, czy prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub też ustnie do protokołu podczas trwania dyskusji publicznej do Burmistrza Wolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07. 2014 r.

 

Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 10-06-2014 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Osieleniec 10-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Prachnio 10-06-2014 10:39