Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu zmiany Studium zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu zmiany Studium zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445 i z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 i z 2014 r. poz.379) a także art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt. 3, art. 40 pkt.1 i pkt. 2, art. 46 pkt.1, art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, poz. 1238 i z 2014 poz. 587).

 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sułomino, gmina Wolin, w zakresie zgodnym z uchwałą Nr XL/417/13 Rady Miejskiej
w Wolinie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 czerwca 2014 r. do 09 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23,w pokoju nr 103 w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Informuję również, że w dniach od 18 czerwca 2014 r. do 09 lipca 2014 r. projekt ww. zmiany Studium, będący przedmiotem niniejszego wyłożenia dostępny będzie również
na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Wolina, w dziale Informacje >Ogłoszenia.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 04 lipca 2014 r. (piątek) o godz. 12.00, w sali nr 115 Urzędu Miejskiego w Wolinie,
ul. Zamkowa 23.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 oraz w związku z art.18 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a także art. 39, ust. 1 pkt. 3 i art. 40 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, czy prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub też ustnie do protokołu podczas trwania dyskusji publicznej do Burmistrza Wolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2014 r.

 

 

Burmistrz Wolina

 

Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 10-06-2014 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Osieleniec 10-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Prachnio 10-06-2014 10:36