Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie postępowania dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713 (7+800) 2014-12-24 08:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin. 2014-12-16 14:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2012.AS z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża ?Wolin?, położonego w miejscowości Wolin, gmina Wolin?. 2014-12-11 14:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Recław - Jagniątkowo w zakresie budowy linii kablowej 15 kV 2014-12-10 11:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV 2014-11-26 21:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z rozbudową sieci kablowej SN 2014-11-24 15:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z rozbudową sieci kablowej SN 2014-11-24 15:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV 2014-10-28 20:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z rozbudową sieci kablowej SN - na działkach nr: 13, 20, 32 położonych w obrębie ewidencyjnym Troszynek; nr 62, 61, 64/3, 64/4, 65/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Troszyn; nr 1, 13, 79/2, 70/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin, gmina Wolin 2014-10-20 13:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i NN wraz z zabudową 3 szt. stacji transformatorowych - na działkach nr 229/5, 523, 382, 383/8, 397/9, 237/1, 507/1, 331/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gm. Wolin . 2014-10-20 13:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Recław - Jagniątkowo w zakresie budowy linii kablowej 15kV - na działkach nr: 109/2, 174, 205/2, 213 położonych w obrębie ewidencyjnym Recław i nr 5 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiejkowo, gm. Wolin 2014-10-20 13:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu zmiany Studium zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2014-10-16 15:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice 2014-10-16 15:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dargobądz, gm. Wolin. 2014-09-10 15:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań. 2014-09-10 15:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chynowo, gmina Wolin. 2014-09-10 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lo-kalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Recław - Jagniątkowo w za-kresie budowy dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV 2014-09-10 08:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-09-03 15:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 27 sierpnia 2014 roku zawiadamiające strony postępowania dotyczącego wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego ?Węglobud? S.A. z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża ?Wolin?, o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia z dnia 18 lipca 2014 roku oraz o wystąpieniu Burmistrza Wolina z dnia 27 sierpnia 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie dla planowanego przedsięwzięcia. 2014-08-28 18:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn180PE klasy 100 SDR 17,6 o długości L = ok. 70m, gazociągu niskiego ciśnienia dn125PE klasy SDR 17,6 o długości L = ok. 70m oraz gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE klasy 100 SDR 17,6 o długości L = ok. 80m na terenie działek nr 119, 56/34, 58/4, 58/2, 56/62, 56/61, 56/32 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2014-08-27 11:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn180PE klasy 100 SDR 17,6 o długości L = ok. 70m, gazociągu niskiego ciśnienia dn125PE klasy 100 SDR 17,6 o długości L = ok. 70m oraz gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE klasy 100 SDR 17,6 o długości L = ok. 80m na te-renie działek nr 119, 56/34, 58/4, 58/2, 56/62, 56/61, 56/32 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2014-08-20 14:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej instalacji ochrony Katodowej dla potrzeb istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie działek nr: 195, 523, 524 położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gmina Wolin. 2014-08-19 10:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego Marina nad Dziwną w Łuskowie, gm. Wolin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-08-19 10:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji nr 10/2014, znak: BIO.6733.12.2014.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV na terenie działek nr: 5/14, 5/46, 5/47, 5/66 położonych w obrębie ewidencyjnym Piaski Wielkie, gm. Wolin 2014-07-28 08:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji nr 9/2014, znak: BIO.6733.13.2014.KS o ustaleniu lokalizacji in-westycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polega-jącej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn180PE klasy 100 SDR 17,6 o długości L = ok. 100m oraz gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE klasy 100 SDR 17,6 o długości L = ok. 200m 2014-07-24 10:26
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjno-mieszkaniowego koło Kołczewa, gm. Wolin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-07-16 11:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępo-wania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwe-stycji polegającej na przebudowie istniejącej instalacji ochrony katodowej dla potrzeb istniejącego gazociągu ci-śnienia na terenie działek nr: 195, 523, 524 położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, gm. Wolin. 2014-07-14 10:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn180PE klasy 100 SDR 17,6 o długości L = ok. 100m oraz gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE klasy 100 SDR 17,6 o długości L = ok. 200m. 2014-07-10 17:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV na terenie działek nr: 5/14, 5/46, 5/47, 5/66 położonych w obrębie ewidencyjnym Piaski Wielkie, Gm. Wolin. 2014-07-04 14:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV. 2014-07-04 09:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV. 2014-07-04 09:53
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Kołczewo - Wartowo 2014-06-26 09:42
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Recław i Laska 2014-06-26 09:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 23 czerwca 2014 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej instalacji ochrony katodowej dla potrzeb istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. 2014-06-24 23:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 17 czerwca 2014 roku znak BIO.6220.5.2014.AS zawiadamiające wszystkie strony o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713" oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. 2014-06-21 12:49
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sułomino 2014-06-10 10:39
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu zmiany Studium zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2014-06-10 10:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 19 maja 2014 roku znak BIO.6220.5.2014.AS zawiadamiające wszystkie strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713? oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z wnioskiem o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 2014-05-21 10:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wydania decyzji nr 7/2014, znak: BIO.6733.7.2014.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie złącza kablowego ZK SN - 15kV i wymianie stacji trans-formatorowej słupowej SN/nn - 15/0,4kV wraz z powiązaniami ka-blowymi SN 15kV i siecią kablową n.n. 0,4kV 2014-05-06 20:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzja nr 6/2014, znak: BIO.6733.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Wiejkówko - Koniewo w zakresie budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV 2014-04-29 11:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzja nr 4/2014, znak: BIO.6733.3.2014.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Wiejkowo - Wiejkówko w zakresie budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV 2014-04-29 11:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzja nr 5/2014, znak: BIO.6733.4.2014.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Jagniątkowo - Wiejkówko w zakresie budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV 2014-04-29 11:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzja nr 3/2014, znak: BIO.6733.2.2014.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Wiejkówko - Siniechowo w zakresie budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV 2014-04-29 11:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 2014-04-25 14:48
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Rekowo 2014-04-17 11:49
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o tym, iż do Urzędu Miejskiego w Wolinie wpłynął i zostaje wyłożony do wglądu Raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 110/3 w obrębie Rekowo, gmina Wolin?, o możliwości zapoznania się z ww. Raportem i jego uzupełnieniem oraz o możliwości składania uwag i wniosków. 2014-04-08 14:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2012.AS z dnia 1 kwietnia 2014 roku zawiadamiające wszystkie strony postępowania, iż sprawa dotycząca wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego "Węglobud" S.A. z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Wolin", położonego w miejscowości Wolin", gmina Wolin" z przyczyn niezależnych od organu nie może zostać załatwiona w terminie określonym art.35 Kpa. 2014-04-01 15:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Wiejkówko ? Koniewo w zakresie budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowej 15kV 2014-03-18 11:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Jagniątkowo - Wiejkowo w zakresie budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowej 15kV 2014-03-10 09:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Wiejkowo - Wiejkówko w zakresie budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowej 15kV 2014-03-10 09:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej Wiejkówko - Siniechowo w zakresie budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowej 15kV 2014-03-10 09:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2014 r. zawiadamiające o podaniu do publicznej wiadomości informacji o tym, iż do Urzędu Miejskiego w Wolinie wpłynął i zostaje wyłożony do wglądu Raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 110/4 w Rekowie, gmina Wolin? oraz o możliwości zapoznania się z ww. Raportem i jego uzupełnieniem oraz o możliwości składania uwag i wniosków. 2014-03-05 14:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 6 lutego 2014 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania wszczętego w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Wolin", położonego w miejscowości Wolin, gmina Wolin" o wystosowaniu przez Burmistrza Wolina do wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia złożonego raportu oddziaływania na środowisko. 2014-03-05 11:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn - 15/04kV wraz z powiązaniami kablowymi SN 15kV i siecią kablową n.n. 0,4KV, szafkami i złączami kablowo-pomiarowymi oraz liniami zalicznikowymi. 2014-01-31 13:52
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dargobądz, gmina Wolin. 2014-01-20 08:45
dokument Obwieszczenie przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin. 2014-01-20 08:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV. 2014-01-20 08:43
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Recław 2014-01-20 08:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. 2014-01-20 08:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu n/c de 90 PE - na terenie działki nr 176 ul. Słowackiego oraz działki nr 16/2 ul. Słowiańskiej w Wolinie 2014-01-20 08:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn - 15/04kV wraz z powiązaniami kablowymi SN 15kV i siecią kablową n.n. 0,4KV, szafkami i złączami kablowo-pomiarowymi oraz liniami zalicznikowymi: na terenie działek Nr 67dr, 45dr, 64/1, 65, 82, 63, 62/1, 83, 58dr, 84, 57/4, 53/2, 46dr, 52, 51, 50, 34/2, 34/4, 39, 41, 44/2, 25dr, 114/3, 26, 43/2 obręb Gogolice, Gm. Wolin 2014-01-20 08:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji nr 8/2013, znak: BIO.6733.21.2013.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c de 90 [mm] PE - na terenie działek nr 119, 58/22, 58/29, 58/28 w obr. 3, przy ul. Mostowej w Wolinie 2014-01-20 08:50