Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.


SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK

Zgodnie z § 10 załącznika do uchwały Nr XIX/173/11 Rady Miejskiej
w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą w 2012 r. ustalono priorytetowe zadania publiczne. Założono, iż współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 obejmować będzie w szczególności zadania w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:

 1. organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania,

 2. organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie różnych dyscyplin sportowych,

 3. organizacja lub uczestnictwo w różnych imprezach sportowo - rekreacyjnych, zawodach, rozgrywkach sportowych, regatach, turniejach, festynach, rajdach itp.,

 4. organizacja lub uczestnictwo w szkoleniowych obozach sportowo-rekreacyjnych,

 5. organizacja zajęć sportowych,

 6. promocja Gminy Wolin poprzez udział wolińskich zawodników i zespołów we współzawodnictwie sportowym,

 7. wspieranie utrzymywania i wyposażenia obiektów sportowo- rekreacyjnych,

 8. organizacja pozalekcyjnych działań sportowych,

 9. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 10. zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie,

 11. wspieranie ratownictwa wodnego,

2) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie, w szczególności:

a) wspieranie działań w sprawie powstania Skansenu na wyspie Ostrów,

b) organizacja imprez historyczno - edukacyjnych promujących wiedzę o

dorobku materialnym i kulturowym regionu,

c) organizacja imprez edukacyjnych (w tym imprez historyczno - edukacyjnych)

dla dzieci i młodzieży szkolnej,

d) promocja dorobku materialnego i kulturowego, w kraju i zagranicą.

3) W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, w tym:

 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
  w środowisku rodziny, dzieci i młodzieży,

 2. realizacja warsztatów profilaktyczno - edukacyjnych obejmujących
  zagadnienia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy
  rów
  ieśniczej oraz promocji zdrowia,

 3. realizacja profilaktycznych programów psychoedukacyjnych z zakresu
  narkomanii adresowanych do dzieci i młodzieży,

 4. realizacja szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii,

 5. organizowanie i koordynowanie sposobu wykorzystania czasu wolnego
  przez dzieci i młodzież, między innymi poprzez organizację konkursów,
  impre
  z artystycznych i sportowych,

 6. prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką
  problemów uzależnień, organizowanie festynów itp.
  ,

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji, w szczególności:

a) wspieranie utrzymania, odbudowy zabytków.

5) w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

a) pomoc rodzinom i osobom z terenu Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej (osobom ubogim, bezrobotnym, bezdomnym), poprzez zabezpieczenie ich w niezbędną odzież, żywność oraz przedmioty codziennego użytku,

6) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a)działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

b) wspieranie działalności na rzecz aktywizacji osób z trenu Gminy, długotrwale bezrobotnych zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym organizacja spotkań w ramach klubów integracji społecznych, reintegracja społeczna i zawodowa poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć grup samopomocowych oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego.

7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8) działania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo Gmina mogła wspierać zadania wymienione wyżej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków innych niż Gminy Wolin.

W budżecie Gminy na 2012 r. przeznaczono na współpracę z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogółem kwotę 551 950,00 zł. Organizacjom przekazano 551 950,00 zł na realizację zadań publicznych, z czego wykorzystano 551 950,00 zł.

Ogółem w 2012 r. zadania publiczne realizowało 7 organizacji pozarządowych. Zlecono do realizacji 11 zadań publicznych, z czego 1 zadanie realizowane było w formie powierzenia natomiast pozostałe zadania realizowane były w formie wsparcia wykonania zadań publicznych. W 2012 r. zawarto 11 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych.

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych zawartych w programie
i zleconych do realizacji w 2012 r.:

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zarządzeniem Nr 116/11 Burmistrza Wolina z dnia 22 grudnia 2011 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zadanie nr 1. „Organizowanie lub udział w szkoleniach oraz organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, w szczególności z terenu Miasta Wolin i okolicznych miejscowości w zakresie lekkiej atletyki”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” Wolin, ul. Spokojna 1, 72 - 510 Wolin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 06.02.2012r. do 31.12.2012 r. W ramach zadania przeszkolono 36 uczniów z Gminy Wolin. Młodzież podzielona była na trzy kategorie wiekowe. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu z podziałem zawodników na poszczególne konkurencje lekkoatletyczne. Ogółem przeprowadzono 216 godzin zajęć treningowych. Klub zorganizował 7 imprez sportowych. Zawodnicy klubu wystartowali 21 razy na zawodach różnego szczebla. Klub zorganizował dwa obozy sportowe w okresie zimowym i letnim.

Zadanie nr 2: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano: Taneczny Klub Sportowy „JANTAR” w  Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 20.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

W realizacji zadania łącznie uczestniczyło 62 osoby - zawodników TKS „JANTAR” w Wolinie. W ramach zadania tancerze pracowali nad poprawą swoich umiejętności. Organizowano zajęcia tańca sportowego w różnych kategoriach wiekowych i stopniach wyszkolenia. W ramach zadania odbył się turniej tańca sportowego pn.: „Wyspa Tańca”. W turnieju brało udział ok. 140 zawodników z całego województwa zachodniopomorskiego. W ramach zadania zawodnicy uczestniczyli w letnim szkoleniowym obozie sportowym(18 uczestników).

Zawodnicy Klubu brali udział na turnieju tańca poza obszarem naszej gminy. Prowadzone były także zajęcia w zakresie podstaw tańca dla dzieci z zerówki.

Zadanie nr 3: Organizowanie lub udział w szkoleniach oraz organizowanie lub udział we współzawodnictwie w zakresie żeglarstwa.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 36.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 06.02.2012r. do 31.12.2012 r.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia teoretyczne i szkoleniowe, żeglarskie i wodniackie oraz treningi na wodzie. W ramach zadania członkowie Klubu uczestniczyli w regatach m.in. takich jak: Wojewódzka Olimpiada Młodzieży, Puchar Ziemi Złocienieckiej, Szczeciński Puchar Optymista, Otwarte Regaty Jachtów Balastrowych o Puchar Wójta Stepnicy i LGR Zalew Szczeciński, Regaty Unity Line. Organizowano imprezy sportowo - rekreacyjne, takie jak: XIV Regaty Międzymieliźniane, XV-lecie Klubu „ALBATROS”. Klub był zaangażowany w organizację pobytu uczestników 48 Etapowych Regat Turystycznych. W ramach zadania zorganizowano obóz sportowo-szkoleniowy w formie rejsów bałtyckich na akwenach Zalewu Szczecińskiego strony polskiej i niemieckiej oraz na Morzu Bałtyckim, w którym uczestniczyła 8-osobowa grupa młodych adeptów żeglarstwa. Bezpieczeństwo na wodzie zapewniała drużyna WOPR w oparciu o 15 ratowników oraz członków drużyny WOPR, którzy zabezpieczali imprezy organizowane przez Klub. Drużyna WOPR brała udział w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych oraz prowadziła bieżące patrole.

Zadanie nr 4: Organizowanie lub udział w szkoleniach oraz organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 40.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 06.02.2012r. do 31.12.2012 r.

W ramach tego zadania prowadzono treningi w trzech grupach wiekowych. Przeprowadzono ponad 360 godzin zajęć treningowych. W zajęciach uczęszczało 43 stałych zawodników. Zorganizowano 33 wyjazdy na zawody, turnieje organizowane przez Polski Związek Zapaśniczy, Zachodniopomorski Związek Zapaśniczy, Ludowe Zespoły Sportowe oraz poszczególne kluby.

Zadanie nr 5:Organizowanie lub udział w szkoleniach oraz organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w zakresie karate”

Nie wpłynęła żadna oferta na realizację powyższego zadania. Z mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konkurs na to zadanie unieważniono.

Zadanie nr 6: Organizowanie lub udział w szkoleniach oraz organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży, społeczności lokalnej w szczególności z Kołczewa i okolicznych miejscowości w zakresie różnych dyscyplin sportowych”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” w Kołczewie, ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 16.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2012r. do 20.12.2012 r.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia treningowe w zakresie piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, tenisa stołowego oraz zajęcia LA, w których uczestniczyło 40 dzieci. Prowadzono także zajęcia aerobiku w których uczestniczyło 20 kobiet. Zawodnicy uczestniczyli w szkolnych rozgrywkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Klub organizował także imprezy sportowe.

Zadanie 7 Organizowanie lub udział w szkoleniach w oparciu o bazę sportową Gminy Wolin oraz organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „KORMORAN” Wolin ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 06.02.2012r. do 20.12.2012 r.

W ramach zadania przeszkolono 60 osób w trzech grupach wiekowych. Szkolenia odbywały się w różnych dyscyplinach sportowych, tj.: piłce nożnej, koszykowej, ręcznej, lekkiej atletyce, tenisie stołowym. Przeprowadzono 240 godzin treningowych Zawodnicy Klubu brali udział w zawodach sportowych na terenie Gminy Wolin oraz poza jej granicami (15 wyjazdów na zawody sportowe). Klub organizował imprezy sportowe w zakresie piłki nożnej i lekkiej atletyki.

Zadanie nr 8: Organizowanie lub udział w szkoleniach oraz organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „VINETA' Wolin, ul. Świerczewskiego 3, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 270.000 zł. Zadanie realizowane było
w terminie od 01.02.2012r. do 31.12.2012 r.

W ramach zadania Klub organizował lub brał udział w rozgrywkach piłki nożnej różnych grupach wiekowych pod patronatem PZPN Szczecin. Ponadto zawodnicy brali udział w treningach sparingach, turniejach. Treningi seniorów odbywały się 3 razy w tygodniu, natomiast treningi juniorów, trampkarzy i orlików 2 razy w tygodniu

Ogółem w ramach zadania przeprowadzono:

 • IV liga Seniorzy: 164 treningów, 17 sparingów i turniejów, 5 meczy o Puchar Polski, 30 meczy o Mistrzostwo IV Ligi,

 • Juniorzy: 103 treningów, 7 sparingów i turniejów, 21 meczy o Mistrzostwo I kl. Juniorów,

 • Trampkarze: 103 treningów, 7 sparingów i turniejów, 22 meczy,

 • Orliki: 103 treningów, 7 sparingów i turniejów

 • Żaki: 40 treningów, 4 turnieje,

Zarządzeniem Nr 50/12 Burmistrza Wolina z dnia 22 czerwca 2012 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Przedmiotem konkursu było wsparcie realizacji zadania pn.: „Organizowanie lub/i udział w zapaśniczych obozach przygotowawczo-kondycyjnych”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 10.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 23.07.2012r. do 04.09.2012 r.

W ramach zadania zorganizowano letni obóz przygotowawczo - kondycyjny, na który zakwalifikowali się zawodnicy systematycznie uczęszczający na treningi i uzyskujący odpowiednie wyniki podczas startów. W obozie brało udział 15 zawodników i 2 opiekunów. Na obozie zawodnicy trenowali w dwóch grupach 2 razy dziennie. Przeprowadzono zaplanowane zajęcia teoretyczne - 15 godzin, 20 godzin zajęć ogólnorozwojowych, 8 zajęć specjalistycznych na macie i 6 sprawdzianów.

W 2012 r. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Wolinie realizowało 1 zadania publiczne zlecone w trybie uproszczonym - pozakonkursowym w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm):

zadanie pt.: „Organizowanie lub udział w szkoleniowym obozie sportowo - rekreacyjnym w zakresie zapasów”

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 9 950,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 23.01.2012r. do 31.01.2012 r.

W obozie brało udział 18 zawodników i 2 opiekunów. Obóz odbył się w dniach od 23.01.12 r. do 31.01.12 r. podczas obozu prowadzono treningi w różnych formach np. biegi, ćwiczenia siłowe, marsze nad morzem. Przeprowadzono zaplanowane zajęcia w różnych obiektach sportowych. Podczas obozu zawodnicy doskonalili swoje umiejętności techniczne. Poza zajęciami sportowymi zorganizowano wycieczki, zajęcia świetlicowe, zabawy i konkursy.

Zadanie z zakresu: działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 111/11 Burmistrza Wolina z dnia 07 grudnia 2011 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie, ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin.

Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 70.000 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

W ramach zadania dowożono dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych odbywało się każdego dnia nauki określonego rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. W ramach zadania zorganizowano poranny dowóz uczniów do OREW na zajęcia, popołudniowy odwóz uczniów po zajęciach oraz przewóz uczniów na wycieczki i uroczystości organizowane w ramach obowiązkowych zajęć.

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadanie: Zarządzeniem Nr 8/12 Burmistrza Wolina z dnia 23 stycznia 2012 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1. Zadanie realizowane było w terminie od 23.02.2012 do 31.12.2012 r. W wyniku konkursu zlecono do realizacji następujące zadania:

 1. w ramach profilaktyki w środowisku  dzieci i młodzieży realizacja programu „Edukacji Morskiej” oraz realizacja warsztatów interpersonalnych z elementami arteterapii,

 2. zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, między innymi poprzez:

- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć o charakterze
  świetlicowym,

- organizację wypoczynku letniego,

 1. zorganizowanie na terenie Gminy Wolin środowiskowego dnia profilaktyki i organizacja konkursów i zawodów o charakterze edukacyjno-wychowawczym.

Na realizację w/w zadania przekazana została dotacja w wysokości 30 000 zł.

Ad.1 - program „Edukacji morskiej” realizowany był w okresie od 01.03. do 31.12.2012 r., zajęcia w formie prezentacji multimedialnych, konkursów skierowane były głównie do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich - sołectw Gminy Wolin,

- w czasie zajęć szkolnych zrealizowano 66 godzin zajęć warsztatowych interpersonalnych z elementami arteterapii, w trakcie których 35 uczestników pogłębiało znajomość siebie, swoich potrzeb i uczuć związanych z relacjami  z innymi i rozwinęło umiejętność ich wyrażania - świadomość siebie i swoich relacji z ludźmi, nauczyło się rozpoznawać i wyrażać emocje takie jak złość, strach, stres itp…, rozwinęło swoją ekspresję poprzez sztukę,

  Ad.2 - w ramach tego zadania dla ok. 15 osób przeprowadzono 220 godzin zajęć świetlicowych, zajęcia te obejmowały realizację programu profilaktyczno-wychowawczego o tematyce: profilaktyka zdrowotna, asertywność - komunikacja, radzenie sobie z przemocą,  radzenie sobie w sytuacjach trudnych, pozytywne myślenie, kształtowanie charakteru - podejmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie,

- w okresie od 16-27 lipca dla 18 uczestników zorganizowano wypoczynek letni,

Ad.3 - w dniu 29.09.2012 r. zorganizowano dzień profilaktyki w którym udział wzięło 60 osób.

Sprawozdanie sporządziła : Anna Michalska

(na podstawie sprawozdań merytorycznych

oraz dokumentacji konkursowej)

Wolin, dn. 26.03.2013 r.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 26-04-2013 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 26-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2013 13:06