herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Samodzielne stanowiska

 

Maciej Klim
Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej

Pokój nr 116
tel. 91 326 13 22 wew. 115
fax 91 326 14 29
tel. kom. 530 101 874

e-mail: kontrola@gminawolin.pl

 


 

Agnieszka Pawełczyk
Podinspektor ds. promocji

Pokój nr 114
tel. kom. 530 101 727
tel. 91 322 08 06
e-mail: promocja@gminawolin.pl

 

 


 

Roman Pawłowski
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Pokój nr 203
tel. kom. 512 189 890
e-mail pawlowski@gminawolin.pl

 


 

Halina Prachnio
Inspektor ds. zamówień publicznych

Pokój nr 105
tel. 91 322 08 09
fax 91 326 14 29
tel. kom. 507 100 047
e-mail prachnio@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze zdań pożytku publicznego; ogłaszanie otwartych konkursów ofert, prowadzenie spraw wyboru ofert, sporządzanie umów,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 


 

Marek Piotrowski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Pokój nr 203
tel. 91 322 08 00
tel. kom. 512 189 986
fax 91 326 14 29
e-mail: piotrowski@gminawolin.pl

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie obowiązków zawartych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i Kodeksie Pracy w zakresie zabezpieczenia ppoż. Urzędu Miejskiego,

 • koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy,

 • nadzór nad funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na obszarze Gminy,

 • nadzór merytoryczny nad rozliczaniem w uzgodnieniu z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ekwiwalentu wypłacanego strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczych,

 • nadzór merytoryczny nad rozliczaniem wydatków rzeczowych i majątkowych Ochotniczych Straży Pożarnych pokrywanych z budżetu Gminy,

 • opracowywanie wniosków do budżetu w zakresie środków niezbędnych na utrzymanie jednostek OSP,

 • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną,

 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

 • zapewnianie strażom pożarnym środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń, ubezpieczenia członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz mienia OSP,

 • przedstawianie Burmistrzowi kandydatury do zatrudnienia na stanowisko komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej i ustalanie jego zakresu obowiązków,

 • sprawowanie nadzoru ppoż. w stosunku do własnych jednostek organizacyjnych gminy,

 • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną.

 


 

Potocka-Banak Anna
Inspektor ds. ewidencji ludności

Pokój nr 119
tel. 91 322 08 70
fax 91 326 14 29
e-mail ewidencja@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania na pobyt stały, czasowy i wymeldowania z pobytu stałego, czasowego oraz zgłoszeń dotyczących wyjazdu za granicę;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania, wymeldowania bądź anulowania czynności materialno-technicznej i przygotowywanie decyzji administracyjnych w tych sprawach;
 • usuwanie niezgodności w Systemie Rejestrów Państwowych;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców;
 • wydawanie zaświadczeń zawierający pełny wykaz danych osoby;
 • udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
 • sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
 • sporządzanie wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
 • przygotowywanie sprawozdań z wykonania czynności z zakresu ewidencji ludności na potrzeby rozliczania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
 • wykonywanie zadań zleconych z zakresu statystyki państwowej, przeprowadzanie spisów ludności
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego;
 • wydawanie dowodów osobistych;
 • przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
 • przygotowywanie decyzji w sprawach dowodów osobistych;
 • unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych;
 • zakładanie i archiwizacja kopert dowodowych.

 

Bogusława Szmigiel

Stanowisko ds. dowodów osobistych, zastępca kierownika USC

Pokój nr 119
tel. 91 322 08 70

e-mail ewidencja@gminawolin.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 25-04-2013 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Niewinczany 19-03-2019 13:50