Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

    Zakres zadań referatu:

 1. Gospodarka lokalowa.

 2. Współdziałanie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie zakładania, rozszerzania i utrzymania cmentarzy komunalnych.

 3. Planowanie przestrzenne.

 4. Realizowanie zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 6. Prowadzenie targowiska.

 7. Planowanie, koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych.

 8. Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją (wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oczyszczalnia ścieków, drogi, kotłownie komunalne, gaz) oraz dbałość o jej rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem ludności.

 9. Pozyskiwanie środków finansowych z fundacji, funduszy agencji i dotacji budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych.

 10. Wnioskowanie o środki finansowe na realizacje zadań gminy w ramach programów unijnych.

 11. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

 12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 13. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

 14. Gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie Gminy Wolin.

 15. Ochrony środowiska.

 


 

 


 

Ilona Szkudlarek
Inspektor

Pokój nr 103

fax 91 326 14 29
tel. kom. 512 186 941
e-mail szkudlarek@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie środków finansowych z fundacji, funduszy agencji i dotacji budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie,

 • wnioskowanie o środki finansowe na realizację zadań gminy w ramach programów unijnych,

 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi w zakresie popularyzowania programów unijnych,

 • inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i szkoleniowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy.

 


 

Sobczak Bolesław
Inspektor ds. budownictwa

Pokój nr 103

fax 91 326 14 29
tel. kom. 500 024 750
e-mail sobczak@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • koordynacja nad pracami planistycznymi związanymi z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego bądź studium,

 • wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego,

 • opiniowanie projektów podziału nieruchomości.

 Osieleniec Anna
Inspektor ds. planowania przestrzennego

Pokój nr 103

fax 91 326 14 29
e-mail osieleniec@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bądź jego zmiany,

 • przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, określenie obszaru objętego planem,  przedmiotu i zasięgu jego ustaleń,

 • przyjmowanie wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • wnioskowanie o zapewnienie niezbędnych środków finansowych do sporządzenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź studium,

 • wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • koordynowanie przeprowadzenia prawidłowego przebiegu wszystkich etapów prac planistycznych,

 • opiniowanie projektów podziału nieruchomości na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • tworzenie dokumentacji formalno – prawnej dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw, prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie,

 • opracowywanie koncepcji i projektów zagospodarowania na terenach należących do gminy.

 


 

Struska Agnieszka
Inspektor ds. ochrony środowiska

Pokój nr 105

fax 91 326 14 29
tel. kom. 510 283 540
e-mail struska@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • udział w tworzeniu planów i programów lokalnych w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki odpadami,

 • współdziałanie z administracją rządową i specjalną, organami ochrony środowiska, przyrody oraz samorządami wszystkich szczebli w sprawach objętych zakresem czynności,

 • współdziałanie z przedsiębiorcami, radami sołeckimi, szkołami oraz jednostkami zajmującymi się usuwaniem odpadów w zakresie ochrony środowiska, w tym organizowanie selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki odpadów niebezpiecznych, organizowanie akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” itp,

 • sporządzanie opinii w formie postanowienia w zakresie zatwierdzania programów gospodarki odpadami oraz w zakresie prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

 • prowadzenie rejestru dotyczącego informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie informacji o środowisku- art.19 prawa ochrony środowiska,

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie ustanawiania pomników i innych form ochrony przyrody oraz w zakresie planów i programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

 • prowadzenie dokumentacji form ochrony przyrody ustanowionych przez Radę Miejską w świetle ustawy o ochronie przyrody,

 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,

 • prowadzenie sprawozdawczości w sprawach objętych zakresem czynności,

 • wykonywanie innych poleceń Burmistrza wynikających z bieżących potrzeb.

 


 

Jan Pesta
Referent ds. zaopatrzenia Gminy w energie elektryczną i cieplną

 

Pokój nr 202

fax 91 326 14 29
e-mail gospodarczy@gminawolin.pl

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 25-04-2013 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wiatrak 24-08-2020 10:33