Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

    Zakres zadań referatu:

 1. Gospodarka lokalowa.

 2. Współdziałanie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie zakładania, rozszerzania i utrzymania cmentarzy komunalnych.

 3. Planowanie przestrzenne.

 4. Realizowanie zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 6. Prowadzenie targowiska.

 7. Planowanie, koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych.

 8. Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją (wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oczyszczalnia ścieków, drogi, kotłownie komunalne, gaz) oraz dbałość o jej rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem ludności.

 9. Pozyskiwanie środków finansowych z fundacji, funduszy agencji i dotacji budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych.

 10. Wnioskowanie o środki finansowe na realizacje zadań gminy w ramach programów unijnych.

 11. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

 12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 13. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

 14. Gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie Gminy Wolin.

 15. Ochrony środowiska.

 


 

 


 

Ilona Szkudlarek
Inspektor

Pokój nr 103
tel. 91 322 08 12
fax 91 326 14 29
tel. kom. 512 186 941
e-mail szkudlarek@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie środków finansowych z fundacji, funduszy agencji i dotacji budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie,

 • wnioskowanie o środki finansowe na realizację zadań gminy w ramach programów unijnych,

 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi, radami sołeckimi w zakresie popularyzowania programów unijnych,

 • inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i szkoleniowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy.

 


 

Sobczak Bolesław
Inspektor ds. budownictwa

Pokój nr 103
tel. 91 322 08 12
fax 91 326 14 29
tel. kom. 500 024 750
e-mail sobczak@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • koordynacja nad pracami planistycznymi związanymi z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego bądź studium,

 • wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego,

 • opiniowanie projektów podziału nieruchomości.

  

Słocki Artur
Inspektor

Pokój nr 111
tel. 91 322 08 76
fax 91 326 14 29
tel. kom. 500 024 765
e-mail slocki@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad gospodarką komunalną,

 • gospodarka lokalowa,

 • dodatki mieszkaniowe,

 • profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,

 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów alkoholowych,

 • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami komunalnymi.

 


Osieleniec Anna
Inspektor ds. planowania przestrzennego

Pokój nr 103
tel. 91 322 08 12
fax 91 326 14 29
e-mail osieleniec@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bądź jego zmiany,

 • przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, określenie obszaru objętego planem,  przedmiotu i zasięgu jego ustaleń,

 • przyjmowanie wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • wnioskowanie o zapewnienie niezbędnych środków finansowych do sporządzenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź studium,

 • wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • koordynowanie przeprowadzenia prawidłowego przebiegu wszystkich etapów prac planistycznych,

 • opiniowanie projektów podziału nieruchomości na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • tworzenie dokumentacji formalno – prawnej dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw, prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie,

 • opracowywanie koncepcji i projektów zagospodarowania na terenach należących do gminy.

 


 

Struska Agnieszka
Inspektor ds. ochrony środowiska

Pokój nr 105
tel. 91 322 08 09
fax 91 326 14 29
tel. kom. 510 283 540
e-mail struska@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • udział w tworzeniu planów i programów lokalnych w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki odpadami,

 • współdziałanie z administracją rządową i specjalną, organami ochrony środowiska, przyrody oraz samorządami wszystkich szczebli w sprawach objętych zakresem czynności,

 • współdziałanie z przedsiębiorcami, radami sołeckimi, szkołami oraz jednostkami zajmującymi się usuwaniem odpadów w zakresie ochrony środowiska, w tym organizowanie selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki odpadów niebezpiecznych, organizowanie akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” itp,

 • sporządzanie opinii w formie postanowienia w zakresie zatwierdzania programów gospodarki odpadami oraz w zakresie prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

 • prowadzenie rejestru dotyczącego informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie informacji o środowisku- art.19 prawa ochrony środowiska,

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie ustanawiania pomników i innych form ochrony przyrody oraz w zakresie planów i programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

 • prowadzenie dokumentacji form ochrony przyrody ustanowionych przez Radę Miejską w świetle ustawy o ochronie przyrody,

 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,

 • prowadzenie sprawozdawczości w sprawach objętych zakresem czynności,

 • wykonywanie innych poleceń Burmistrza wynikających z bieżących potrzeb.

 


 

Anna Michalska
Inspektor

Pokój nr 116
tel. 91 326 13 22 wew. 115
fax 91 326 14 29
e-mail michalska@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie miękkich środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania i dofinansowania samorządu,

 • udział w programach międzynarodowych realizowanych przez gminę,

 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, organizacjami pozarządowymi, sołtysami i radami sołeckimi w zakresie wskazywania możliwości dofinansowania projektów,

 • realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 • realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 


 

Jan Pesta
Referent ds. zaopatrzenia Gminy w energie elektryczną i cieplną

Pokój nr 202
tel. 91 322 08 00
fax 91 326 14 29
e-mail gospodarczy@gminawolin.pl

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 25-04-2013 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 23-12-2019 15:30