herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Referat Gospodarki Finansowej

Grądz Halina
Główna Księgowa

Pokój nr 11
tel 91 322 08 19
fax 91 326 14 29
tel. kom. 512 186 972
e-mail gradz@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie księgowości budżetu Gminy,

 • gospodarka budżetowa Gminy,

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym budżetu Gminy,

 • współdziałanie z Głównymi Księgowymi jednostek organizacyjnych Gminy,

 • prowadzenie sprawozdawczości wykorzystania środków finansowych na podstawie przedkładanych sprawozdań z realizacji sfery pożytku publicznego.

 


 

Zużewicz Małgorzata
Podinspektor

Pokój nr 3
tel 91 322 08 02
fax 91 326 14 29
e-mail ksiegowosc@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie listy płac pracowników Urzędu Miasta,

 • rozliczanie składek ZUS ogólnie dla zakładu pracy i poszczególnych pracowników,

 • roczne rozliczanie pracowników z uzyskanych dochodów z tytułu wynagrodzeń oraz pobieranych zaliczek na podatek dochodowy,

 • sporządzanie zbiorczej deklaracji podatku od towarów i usług oraz terminowych przelewów,

 • sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wpłat dokonanych.

 


 

Radwańska Jadwiga
Podinspektor

Pokój nr 3
tel 91 322 08 02
fax 91 326 14 29
e-mail ksiegowosc@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji majątku Gminy,

 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej,

 • rozliczanie inwentaryzacji,

 • prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników,

 • prowadzenie ewidencji księgowej i rozrachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika referatu nie ujętych w zakresie obowiązków.

 


 

Mościcka Renata
Inspektor

Pokój nr 14
tel. 91 322 08 05
fax 91 326 14 29
e-mail podatki@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • wymiar podatku od nieruchomości:
  - kompletowanie danych do ustalenia podatku (wykazy nieruchomości),
  - przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy,
  - wystawianie decyzji,
  - analiza deklaracji od osób prawnych oraz ustalanie podatku w przypadku nieprawidłowo wystawionych decyzji,

 • kompletowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej ustalenia ulg, odroczeń, umorzeń oraz stosowanie poniechanie ustaleń i poborów podatków,

 • obsługa ewidencji podatków oraz jej uaktualnianie,

 • prowadzenie sprawozdawczości,

 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dotyczących nieruchomości i prowadzenie w tym zakresie rejestru zaświadczeń,

 • prowadzenie rejestru podań,

 • prowadzenie kontroli u podatników podatku od nieruchomości,

 • współpraca ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w zakresie weryfikacji danych zawartych w ewidencji gruntów.

 


 

Zych Halina
Podinspektor

Pokój nr 3
tel 91 322 08 02
fax 91 326 14 29
e-mail podatki@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • wymiar podatku od nieruchomości,
  - kompletowanie danych do ustalenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych niebędących rolnikami  (w tym wszczynanie postępowań podatkowych, wzywanie do złożenia informacji),
  - wystawianie decyzji podatkowych dotyczących osób fizycznych niebędących rolnikami,
  - przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy,

 • obsługa komputerowa i archiwizacja danych dotyczących podatku od nieruchomości,

 • prowadzenie sprawozdawczości,

 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym dotyczących nieruchomości i prowadzenie w tym zakresie rejestru zaświadczeń,

 • prowadzenie rejestru podań,

 • prowadzenie kontroli u podatników podatku od nieruchomości,

 • współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie weryfikacji danych zawartych w ewidencji gruntów,

 • przestrzeganie tajemnicy skarbowej oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.

 


 

 

 


 

Agnieszka Dajlid
Inspektor

Pokój nr 14
tel. 91 322 08 13
fax 91 326 14 29
e-mail podatki@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • księgowanie podatku od nieruchomości,

 • wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,

 • współpraca z Sądem Rejonowym z Wydziałem Ksiąg Wieczystych,

 • współdziałanie z urzędem Skarbowym w zakresie egzekucji,

 • kwartalne rozliczenie Sołtysów z inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

 


 

Grabowska Janina
Podinspektor

Pokój nr 5
tel. 91 322 08 18
fax 91 326 14 29
e-mail grabowska@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • wymiar podatku od środków transportowych,

 • księgowanie podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania gruntów, czynszu dzierżawnego, lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za posiadanie psa, rat za wykup lokali, gruntów i przekształcenie wieczystego użytkowania na własność oraz opłat adiacenckich i planistycznych,

 • wystawianie: wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych, odnośnie w/w należności na rzecz Gminy,

 • wystawianie postanowień i decyzji dotyczących podatku od środków  transportowych,

 • sporządzanie sprawozdań,

 • rozliczanie opłaty miejscowej,

 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opłaty miejscowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych,

 • regulowanie zobowiązań Gminy przez sporządzanie poleceń przelewów

 


 

Głogowska - Dadas Lucyna
Inspektor

Pokój nr 5
tel. 91 322 08 13
fax 91 326 14 29

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie Kasy Urzędu Miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji w sprawie gospodarki kasowej,

 • podejmowanie gotówki z rachunku bankowego na zlecenie osób upoważnionych,

 • przyjmowanie wpłat: podatki lokalne, opłata targowa, opłata skarbowa, opłata miejscowa, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata planistyczna, sprzedaż gruntów na raty, opłata od posiadania psów,

 • dokonywanie wypłat z tytułu: należności za roboty i usługi, wynagrodzeń pracowników, ryczałtów i delegacji, dodatków mieszkaniowych, zakupienia materiałów i przedmiotów nietrwałych, wynagrodzeń z tytułu prowizji (opłata miejscowa i targowa), wypłacanie zaliczek,

 • odprowadzanie na bieżąco wpływów kasowych,

 • prowadzenie dziennych raportów kasowych dla jednostek oraz zakładów budżetowych,

 • prowadzenie ewidencji i rozliczania pobranych druków ścisłego zarachowania,

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT za usługi ksero,

 • szczególna dbałość o zabezpieczenie pomieszczeń kasowych przed kradzieżą,

 • przestrzeganie tajemnicy skarbowej oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 11-04-2013 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 07-11-2018 13:40