Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze


OAS/PK.1110-3/n/09 Wolin, 14.07.2009r.

Burmistrz Wolina

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Nazwa i adres organizatora naboru:

Urząd Miejski w Wolinie ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin.

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:

  1. obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania;

  2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne;

  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

  4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

  5. ukończył:

  1. studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub:

  2. podyplomowe studia administracyjne;

6) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:

a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub

b) w służbie cywilnej, lub

c)w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Realizacja zadań Urzędu Stanu Cywilnego wynika z przepisów ustaw: Prawo aktach stanu cywilnego, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Ustawa o zmianie imion i nazwisk, Prawo międzynarodowe, Ustawy - Kodeksu Postępowania administra-cyjnego.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

a) list motywacyjny,

b) pełny życiorys zawodowy,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

e) kserokopię dowodu osobistego,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

h) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane.

3. Zakres zadań na stanowisku Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:

a) sporządzanie aktów urodzeń, aktów małżeństw i aktów zgonu oraz sporządzanie odpisów z tych aktów,

b) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska męża matki, o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,

c) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka,

d) przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

e) wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w celu zawarcia małżeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej w formie przewidzianej w art.1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

f) przyjmowanie w/w zaświadczeń od jednostki organizacyjnej kościoła lub innego związku wyznaniowego, w której zawarto małżeństwo, stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa oraz sporządzenie aktu małżeństwa,

g) wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia małżeństwa za granicą,

h) przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

i) wydawanie decyzji o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą oraz wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego, na podstawie wydanej decyzji, do polskich ksiąg stanu cywilnego,

j) nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków w księgach stanu cywilnego oraz zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o sporządzeniu aktów stanu cywilnego,

k) wydawanie decyzji o sprostowaniu błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,

l) przyjmowanie wniosków w sprawach nadania medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz organizowanie uroczystej oprawy wręczenia medali,

ł) organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z setną (100) rocznicą urodzin,

m) wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

n) przesyłanie miesięcznych sprawozdań do GUS dotyczących urodzeń, zawartych małżeństw i zgonów,

o) prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,

p) wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk.

3. Wymiar czasu pracy: 1/10 etatu

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” do dnia 27.07.2009 r. do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wolinie przy ul. Zamkowej 23.

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 14-07-2009 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2009 11:42