Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXXVI/08 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2008r.


Protokół nr XXXVI/08

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 11 grudnia 2008r.

I. OBECNOŚĆ:

W trzydziestej szóstej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 13 radnych. Listy obecności jest załącznikiem nr 1 do protokołu.

II. PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Wolinie.

  4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin.

  5. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG OBRAD:

Ad. 1 i 2.

O godzinie 1200 Przewodnicząca Rady Miejskiej - radna Ewa Halicka - otworzyła obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, witając radnych i inne osoby obecne na sesji.

Na podstawie listy obecności i złożonych w niej podpisów stwierdziła, że obrady są prawomocne. Rada jest władna do stanowienia i podejmowania uchwał.

Radny Czesław Zieliński zapytał czy w świetle Statutu Gminy Wolin zostały dopełnione wszystkie formalności, aby ta sesja została zwołana.

Pani Małgorzata Skibniewska - radca prawny zadała pytanie czy Burmistrz otrzymał wnioski i zalecenia pokontrolne i ustosunkował się do nich.

Radny Mieczysław Rybakowski odpowiedział, że Burmistrz otrzymał protokół Komisji Rewizyjnej i ustosunkował się do niego.

M. Skibniewska zacytowała par. 52, ust 2 Statutu Gminy i stwierdziła, iż brak jest jednego elementu z procedury kontroli.

Radny Mieczysław Rybakowski wyjaśnił, że przeprowadzenie kontroli zleciła Komisji Rewizyjnej Rada i Komisja po jej zakończeniu przedstawia Radze wnioski.

Przewodnicząca Rady dodała, że Komisja Rewizyjna dokonała kontroli i sporządziła protokół, który przedstawiła Burmistrzowi. Burmistrz ustosunkował się do protokołu. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z odpowiedzią Burmistrza podtrzymała swoje stanowisko i zwróciła się do Rady z wnioskiem. Dodała, że Komisja Rewizyjna postąpiła właściwie i odczytała wniosek zawarty w protokole Komisji Rewizyjnej z dnia 25listopada 2008r.

Radca Prawny uważała, iż Burmistrz powinien zapoznać się z końcowym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Radny Mieczysław Rybakowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podkreślił jeszcze raz, że Komisja Rewizyjna przekazała protokół kontroli Burmistrzowi, który ustosunkował się do niego. Komisja uznała, że odpowiedz Burmistrza jest niewystarczająca.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz nawiązując do par. 52, ust 2 Statutu Gminy Wolin stwierdził, że nie otrzymał zaleceń pokontrolnych.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie obrady wznowiono.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Rada może przyjąć wniosek Komisji Rewizyjnej. Wyjaśniła, iż protokół z kontroli był przekazany Burmistrzowi, który ustosunkował się do niego. Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza i sformułowała wniosek o skierowanie protokołu z kontroli do innego organu. Zapytała w jaki sposób Komisja Rewizyjna mogła opracować zalecenia pokontrolne, skoro jest koniec 2008r. a pieniądze zostały niezgodnie wydane w 2007r. Jedyne zalecenie mogłoby dotyczyć tego aby Burmistrz wziął swoje pieniądze i wpłacił do kasy Urzędu.

Radny Mieczysław Rybakowski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Rady dodała, że Komisja Rewizyjna chce żeby protokół z kontroli skierować do innej instytucji, by ta stwierdziła czy prawidłowo gospodarowano finansami gminy.

Radny Mieczysław Rybakowski wyjaśnił, że Komisja chciałaby żeby instytucje znające się na finansach, określiły, czy wskazane pozycje są błędami w wydatkach, czy nie.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz powiedział, że zależy mu na wyjaśnieniu sprawy. Stwierdził, iż nie było żadnych zaleceń pokontrolnych. Dodał, że w gminie jest wielu ludzi biednych i bezrobotnych, dlatego uważa, że wydatki na zakup żywności są zasadne.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż każdy radny wie, że są ludzie biedni, potrzebujący pomocy, ale od tego jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Przypomniała, że Burmistrz nie uzyskał absolutorium, ponieważ nie wyjaśniono na co poszło 800 tys. zł z budżetu gminy.

Radny M. Rybakowski dodał, że w gminie Wolin jest OPS podległy Burmistrzowi. Pracownicy są wykształceni i właściwie przygotowani do swojej pracy. Przeprowadzają wywiady środowiskowe i wiedzą komu jest potrzebna pomoc. Zaznaczył, iż od organizacji imprez w gminie jest Ośrodek Kultury.

Przewodnicząca Rady - radna Ewa Halicka stwierdziła, iż pomagać należy i zaproponowała żeby pieniądze jakie bierze osoba zatrudniona do wydawania darów przeznaczyć dla biednych.

Wracając do ustalenia porządku obrad Przewodnicząca Rady wniosła o zdjęcie z porządku obrad punktu 4 o treści : „Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin” ponieważ minął termin i podjęcie uchwały w tym zakresie jest bezprzedmiotowe.

Za wnioskiem głosowało 11 radnych, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

W wyniku głosowania radni większością głosów przyjęli zaproponowany porządek obrad wraz z poprawką. Za przyjęciem porządku głosowało 10 radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Ad. 3.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz przypomniał przysięgę jaką składał obejmując urząd Burmistrza i powiedział, że nie wziął 800 tys. zł, o których była wcześniej mowa. Dodał, iż nie ma takiego przepisu, który zabraniałby mu dokonać oceny życia mieszkańców i w okresie świątecznym im pomóc, przekazując paczki żywnościowe.

Przewodnicząca powiedziała, że radni też składali przysięgę i również chcą pomagać biednym.

Radny Mieczysław Rybakowski zaznaczył, że może RIO stwierdzi, iż Komisja Rewizyjna nie ma racji. Nie ma czego się obawiać, odpowiedni ludzie zbadają finanse i wydadzą opinie. Rada nie jest przeciwna udzielaniu pomocy społeczeństwu, ale to Ośrodek Pomocy Społecznej wie gdzie i komu taką pomoc należy skierować.

Radny Jan Klonowski powiedział, iż z wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wynika, że nie było sformułowanych wniosków pokontrolnych.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że Komisja nie jest w stanie wypracować wniosków pokontrolnych, skoro uważa, iż finanse za cały rok nie były właściwie prowadzone.

W wyniku głosowania uchwała w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Wolinie została podjęta większością głosów. Za uchwałą głosowało 9 radnych, 3 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr XXXVI/350/08 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca poinformowała, że wniosek Komisji Rewizyjnej zostanie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Ad. 4.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 1240 zamknęła obrady trzydziestej szóstej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Protokołowała

EWA HALICKA

Bogusława Szmigiel

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 02-04-2009 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Szmigiel 02-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2009 15:25