Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXXIV/08 sesji Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 14 października 2008 r.


Protokół nr XXXIV/08

sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 14 października 2008 r.

I. OBECNOŚĆ:

W trzydziestej czwartej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, z ustawowego składu Rady 15 osób, uczestniczyło 13 radnych. Listy obecności są załącznikami nr 1 do protokołu.

II. PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2008r.(dot. kwoty 347 651,97 zł);

    1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

    2. dyskusja,

    3. podjęcie uchwały.

  4. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG OBRAD:

Ad. 1 i 2.

O godzinie 1530 Przewodnicząca Rady Miejskiej - radna Ewa Halicka - otworzyła obrady XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Przywitała radnych i inne osoby obecne na sesji oraz poinformowała, że sesja zwołana została na wniosek Burmistrza Wolina.

Na podstawie listy obecności i złożonych w niej podpisów stwierdziła, że obrady są prawomocne. Rada jest władna do stanowienia i podejmowania uchwał.

Radni bez zmian przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2008r.(dot. kwoty 347 651,97 zł).

Radny Robert Lemza zwracając się do Zastępcy Burmistrza powiedział, że na jego liczne prośby nic nie jest realizowane. Zapytał co ma powiedzieć mieszkańcom w sprawie remontu świetlic, wykaszania boisk, urządzenia placów zabaw i innych spraw dla nich ważnych.

Radny Konrad Janson stwierdził, iż przedstawiony projekt uchwały nadal nie jest właściwie opracowany. W niektórych rozdziałach jest szczegółowy opis, natomiast w innych zupełnie nie ma nic.

Radny Mieczysław Rybakowski wskazał na podpisane umowy, wydane pieniądze i zapytał czy zapisane imprezy już były, czy dopiero się odbędą? Dodał, że budżet powinien być wykonany, a tymczasem nic nie jest robione, zwłaszcza na wsi.

Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że szczegółowe rozpisanie budżetu to duży nakład pracy. Potrzebne jest pomoc na określonych stanowiskach pracy a zatrudnia się na niewiadome sztuczne stanowiska.

Radny Konrad Janson powiedział o zaplanowanych i niewykonanych toaletach w Wisełce.

Radny Marian Roszak pytając o Festiwal Wikingów prosił o przygotowanie zestawienie kosztów jakie zostały poniesione na przygotowanie tej imprezy.

Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Mróz powiedział, że takie zestawienie zostanie przygotowane. Dodał, iż na spotkaniu z radnymi dwa tygodnie wcześniej Burmistrz ze Skarbnikiem wyczerpująco udzielili wyjaśnień i informacji o realizacji uchwały i wszelkich przesunięciach. Zwiększenie dochodów wynikają z dotacji jakie wpływają do Gminy. Na niektórych paragrafach występują przekroczenia będące wynikiem organizacji imprez i utrzymaniem dróg. Zaznaczył, że jest to uchwała czyszcząca i jeśli jakieś zadanie nie może być zrealizowane, to zostanie ponowione w przyszłym roku.

Przewodnicząca Rady Ewa Halicka powiedziała, że po to jest uchwalony budżet, żeby go wykonywać. Są to konkretne znaczone pieniądze przeznaczone na określone zadanie. Nie można przesuwać tych środków w działach i wziąć więcej dopóki Rada nie wyrazi na to zgody.

Radny Konrad Janson jeszcze raz powtórzył, że powinny być szczegółowe opisy w każdym punkcie uchwały.

Radny Robert Lemza wyraził opinię, iż byłby zadowolony gdyby jego prośby kierowane do Burmistrza przyniosły jakiś skutek.

Radny Marian Roszak zapytał, czy pieniądze wypracowane przez szkoły są dzielone dla nich według wpływu.

Pan Ryszard Mróz odpowiedział, że wypracowane pieniądze szkoły mają do swojej dyspozycji.

Radny Jan Klonowski przypomniał, że Rada podjęła uchwałę, z której wynika, iż zarobione przez szkoły pieniądze trafiają z powrotem do nich.

Radny Mieczysław Rybakowski w imieniu Klubu Radnych na rzecz promocji i rozwoju Miasta i Gminy Wolin odczytał wniosek o wprowadzenie zmian w omawianym projekcie uchwały

Za wnioskiem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Na sesję doszedł radny Mieczysław Rybakowski, powiększając stan radnych uczestniczących w obradach do 14.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych - radny Jan Frankowski przedstawił opinię Komisji do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za I półrocze 2008 r. w części dotyczącej zakresu działania Komisji (zał. nr 2, pkt 1 opinii).

Radna Maria Bednarczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa zapoznała radnych z opinią Komisji do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za I półrocze 2008 r. (zał. nr 3, pkt 1 opinii).

Radni nie wnieśli żadnych pytań.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Miejska przyjęła przedłożoną Informację (zał. nr 4 do protokołu).

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych - radny Jan Frankowski przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wolin na lata 2008-2013 (zał. nr 2, pkt 2 opinii).

Projekt uchwały poddano pod głosowanie i podjęto jednogłośnie 14 głosami za.

Uchwała Nr XXXIII/303/08 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu zapoznała radnych z opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2008r. (dot. kwoty 217 000,00 zł) - zał. nr 3, pkt 2 opinii. Komisja wstrzymała się od wydania opinii.

Radny Marian Roszak zapytał, dlaczego Burmistrz zdjął zakup równiarki, a przeznaczył te środki na kupno samochodu ciężarowego.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz wyjaśnił, że analizowano celowość zakupu tej maszyny w oparciu o inne doświadczenia i czasookres pracy maszyny w przeciągu całego roku. Ponieważ Ref. Gospodarczy zostanie wcielony do ZGKiM, a Zakład posiada maszynę do robót ziemnych, stwierdzono, że celowym będzie zakupienie samochodu - wywrotki, która będzie obsługiwała zarówno ZGKiM jak i nasz referat przy remontach dróg. Zakup równiarki nie stanowi problemu ale stopień wykorzystania będzie niewielki przy obecnych nakładach na utrzymanie dróg. Burmistrz poinformował o koncepcji utrzymania dróg opracowanej przez uprawnioną osobę. Starosta uważa, że drogi Skarbu Państwa i powiatowe, które pełnią funkcje dróg lokalnych, powinny być przejęte i utrzymywane przez Gminy. Burmistrz dodał, że zakup samochodu był konsultowany z sołtysami.

Radny Marian Roszak stwierdził, że zakup samochodu jest zasadny, ale równiarka jest niezbędna. Spychacz z ZGKiM nie poradzi sobie z takimi pracami, a koszty utrzymania równiarki są niewielkie.

Radny Mieczysław Rybakowski powiedział, że również radni analizowali zakup równiarki. Drogi należy remontować kiedy są suche, a równiarka równałaby drogi dojazdowe oraz gruntowe wówczas kiedy byłaby potrzeba. Dodał, że zasadny jest zakup tej maszyny.

Radny Leszek Kopański poparł zasadność zakupu równiarki.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się do sołtysów o opinię, czy zakupić równiarkę, czy samochód.

Pan Jerzy Smoleń - sołtys Domysłowa powiedział, że sołtysom zależy żeby były remontowane drogi i nieważne co zostanie zakupione.

Sołtys Jarzębowa Pani Władysława Świątek opowiedziała się za zakupem samochodu, ponieważ wcześniej równano drogę takim sprzętem i nie było wyraźnego efektu.

Radny Marian Roszak powiedział o możliwościach i efektach pracy równiarki.

Radny Konrad Janson stwierdził, że drogi są w złym stanie, jeśli sołtysi chcą samochód, to Rada przychyli się do ich woli.

Pani Maria Ratyńska - sołtys Zastania powiedziała, że nie było żadnych ustaleń co do zakupu samochodu. Zapytała co będzie wozić wywrotka jeśli nie ma środków na zakup tłucznia. Może lepiej kupić równiarkę i niech wykona to co będzie możliwe.

Radny Jan Klonowski wyraził opinię o przydatności obydwu urządzeń i zaproponował zakup jednego obecnie i zaplanowanie drugiego w przyszłorocznym budżecie.

Przewodnicząca powiedziała, że taki wniosek padł na posiedzeniu Komisji Budżetu.

Radny Czesław Zieliński stwierdził, że pogoda jest teraz niesprzyjająca do pracy równiarki więc można zakupić samochód, który będzie bardziej przydatny.

Radny Marian Roszak zgłosił wniosek o zakup równiarki.

Przewodnicząca zapytała radcę prawnego, czy po zgłoszonym wniosku może nadal prowadzić dyskusję, czy przegłosować wniosek.

Radca prawny Pani Małgorzata Skibniewska powiedziała, żeby przegłosować wniosek.

Przewodnicząca poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało 11 radnych.

Radny Jan Frankowski ustosunkował się do niewydanej opinii przez Komisję Budżetu. Stwierdził, że skoro na posiedzeniu komisji omawia się projekt uchwały, to powinna być opinia na tak lub nie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że czasami komisja uważa, iż powinno być wypracowane stanowisko całej Rady w danej sprawie a nie tylko członków komisji.

Pan Jerzy Smoleń - sołtys Domysłowa powiedział, że czy zakupi się równiarkę, czy samochód to i tak niewiele będzie zrobione, skoro przeznacza się na utrzymanie dróg 10 tys. zł. Należy zwiększyć budżet w tym zakresie.

Projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/304/08 jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - radna Maria Bednarczyk zapoznała radnych z opinią Komisji do projekty uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2008r. (dot. kwoty 600 000,00 zł)- zał. nr 3, pkt 3 opinii.

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/305/08 jest załącznikiem nr 7 do protokołu.

Ad. 8.

Skarbnik wyjaśnił przeznaczenie kwot w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2008r. (dot. kwoty 330 000,00 zł). Pieniądze pochodzą z planowanego wykonania pokryć dachowych ul. Jaracza 1, Świerczewskiego 4 oraz Zamkowej 5.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie obrady wznowiono.

Radny Mieczysław Rybakowski w imieniu Klubu Radnych na rzecz promocji i rozwoju Miasta i Gminy Wolin wnioskował o pozostawienie w przedłożonym projekcie uchwały w § 2 w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo całego zapisu i kwoty 270 000,00 zł.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz powiedział, że ogłoszony przetarg na wykonanie drogi Gogolice - Zagórze, który przekroczył o 43 000,00 zł zaplanowaną kwotę i zobowiązanie to nie będzie mogło być zrealizowane.

Radny Mieczysław Rybakowski powiedział, że jeśli Burmistrz nie wie gdzie znaleźć pieniądze na dokończenie zadania, to Rada mu wskaże.

Burmistrz stwierdził, iż to nie jest tak, że się przesuwa jakieś środki. Jeśli są znikome szanse na wykonanie zaplanowanego zadania, to racjonalne jest wykorzystanie tych kwot do zakończenia rozpoczętej inwestycji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, ze sołtys Zagórza powinien cieszyć się z tej drogi, bo to Rada walczyła ze Starostwem o jej budowę. Przypomniała, że jej budowa rozłożona jest na dwa etapy i w przyszłym roku Starosta przekaże jeszcze 200 000,00 zł, a na dokończenie brakuje tylko 43 000,00 zł. Należy renegocjować płatność na przyszły rok.

Burmistrz powiedział, że podpisana umowa obowiązuje. 200 000,00 zł Starosta przekazuje na drugi etap.

Przewodnicząca stwierdziła, że zabrakło pieniędzy na sieć wodociągową Korzęcin - Jarzębowo i na to Rada znalazła środki. Wobec powyższego poddała pod głosowanie wniosek Klubu Radnych o przyznanie 270 000,00 zł na powyższe zadanie.

Projekt uchwały wraz z wnioskiem Klubu Radnych poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca zobowiązała Skarbnika do odpowiedniego dostosowania uchwały zgodnej z przegłosowanymi zmianami.

Uchwała Nr XXXIII/306/08 stanowi załącznik nr 8.

Ad. 9.(8).

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2008r. (dot. kwoty 347 651,97 zł)- zał. nr 3, pkt 4.

Radna Beata Majewska zapytała o zdjęte pieniądze z budowy drogi oraz placu zabaw w Kołczewie.

Radny Marian Roszak prosił o bardziej szczegółowe omówienie przedłożonego projektu uchwały.

Radny Konrad Janson zapytał, dlaczego pomimo zabezpieczonej kwoty na zakup kontenera sanitarnego na plażę w Wisełce nie zrealizowano tego zadania.

Burmistrz odpowiedział, że wszyscy są zainteresowani trwałym i docelowym rozwiązaniem toalet w Wisełce. Po podjęciu uchwały przez Radę nie było już innych możliwości jak Toy Toy. Będą przeprowadzone rozmowy z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w tym zakresie.

Przewodnicząca zaznaczyła, że były zaplanowane pieniądze na toalety, ale ich nie wykorzystano i na przyszły rok ponownie będą zapisane w budżecie. Podobna jest sytuacja z zaplanowanymi remontami dachów.

Radna Beata Majewska powiedziała, że należy dokończyć rozpoczęty chodnik i dać na środki niewygasające, a nie zdejmować je z budżetu.

Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Mróz wyjaśnił, że szczegółowo dyskutowano o wszystkich sprawach na spotkaniu z koalicją i nie wie dlaczego to się powtarza na sesji. Kwestia przekazania środków na niewygasające będzie możliwa dopiero po spotkaniu, na którym będzie się dyskutować o sprzedaż.

Burmistrz stwierdził, że na dachach jest niewykorzystana kwota 350 000,00 zł plus 65 000 zł. To jest pół miliona i jaki jest sens żeby leżały na niewygasających. Dodał, że pieniądze budżetowe są wydawane zgodnie z prawem i w tej chwili byłyby wydane niezgodnie z prawem, dlatego są przenoszone do innych działów.

Radna Beata Majewska zgłaszała obawy, że w przyszłym roku tych pieniędzy nie będzie miała zabezpieczonych w budżecie.

Radny Mieczysław Rybakowski powiedział, że uchwała ta z jednej strony generuje pieniądze, a z drugiej strony są lub będą wydane. Ponieważ występują ogólnikowe zapisy, zawnioskował żeby Skarbnik opisał co dany paragraf zawiera i na jaki cel środki są przeznaczone.

Przewodnicząca powiedziała, że widziała takie rozpisane uchwały i są one bardzo zrozumiałe dla wszystkich. Zapytała Skarbnika na kiedy może przygotować poprawioną uchwałę, wówczas ona zwoła sesje nadzwyczajną.

Skarbnik odpowiedział, że teraz nie ma to znaczenia, ponieważ na 30 września przygotowuje się sprawozdanie kwartalne i wystąpią w nim przekroczenia na wydatkach.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Rybakowskiego o szczegółowe rozpisanie każdego działu, rozdziału i paragrafu i o odłożenie rozpatrzenia tej uchwały do przygotowania szczegółowej.

Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Projekt uchwały w powyższej sprawie jest załącznikiem nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 10.

Omawiając projekt uchwały w sprawie wspierania remontów przez wyrażenie zgody przez Gminę Wolin na udzielanie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych Przewodnicząca wyjaśniła, że ustawa nie daje możliwości rozkładania na raty kosztów związanych z wykonanymi remontami. Żeby pomóc mieszkańcom naszej Gminy, radni przygotowali projekt uchwały umożliwiającej wykonania remontu i spłatę zadłużenia na raty. Jednocześnie pieniądze na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy.

Radny Jan Frankowski zapytał, czy jeśli uchwała wchodzi z dniem podjęcia, to już zabezpieczone są środki w budżecie? Dodał, że wspólnota obejmująca jego mieszkanie wykonuje remonty i zaciąga kredyty, które później spłacają mieszkańcy.

Radna Ewa Halicka odpowiedziała, że inny jest stan techniczny bloku, a inny starego budynku komunalnego. Nie jest właściwe obarczanie ludzi zaciągniętymi kredytami bankowymi, którzy nie mają możliwości kredytowych. Należy raczej ich wspomóc. W tym roku nie będą jeszcze wykorzystane środki, natomiast w przyszłorocznym budżecie Klub Radnych zawnioskował o zabezpieczenie odpowiedniej kwoty.

Radny Jan Klonowski zapytał co z osobami, które nabyły mieszkania od Agencji Nieruchomości Rolnej. Jakie będzie podejście do tych wspólnot?

Przewodnicząca powiedziała, że takie wspólnoty powinny same zadbać o swoje mieszkania. Jeśli ktoś nie płaci za mieszkania i je dewastuje, to wspólnota powinna wystąpić o eksmisję. Ona mówi o mieszkaniach komunalnych, które zostały zaniedbane i zapuszczone przez nasze władze. Często w tych budynkach jest nakaz remontu nadzoru budowlanego.

Radny Jan Klonowski dodał, że powstały wspólnoty, których mieszkańcy wykupili mieszkania zarówno od Gminy, jak i od Agencji.

Radny Marian Roszak powiedział, że Rada powinna iść w kierunku tych lokali, gdzie gmina ma swoje udziały.

Radny Mieczysław Rybakowski wnioskował o przedyskutowanie tego projektu uchwały i o ponowne przedłożenie pod obrady.

Radny Konrad Janson stwierdził, że projekt uchwały jest zasadny i należy pomóc mieszkańcom, żeby następnie gmina mogła pozbyć się tych lokali.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz powiedział, że wspólnoty posiadają osobowość prawną i mają zdolność do zaciągania kredytów, a w szczególności na odtworzenie części wspólnych, tj. ociepleń, dachów, klatki schodowej. Wspólnota zaciąga kredyt i go spłaca. Trzebaby było w budżecie przeznaczyć 500 000,00 zł na ten cel. Na dzień dzisiejszy na przygotowanie dokumentacji do Związku Gmin Wyspy Wolin na Fundusz Spójności potrzebne jest kolejne 500 000,00 zł. Gmina Wolin ma 5% przygotowanej dokumentacji. Czy gmina ma zaciągać kredyty dla mieszkańców, czy przygotować dokumentację do ZGWW?

Przewodnicząca wyjaśniła, że oprocentowanie kredytu wynosi 3%, jest więc bardzo korzystne dla mieszkańców.

W związku z dyskusją i pytaniami do tego projektu uchwały Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przełożenie na następną sesję. Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Projekt uchwały w powyższej sprawie jest załącznikiem nr 10 do protokołu.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie obrady wznowiono.

Ad. 11.(9).

Radni wysłuchali opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolin w latach 2008 - 2012 (zał. nr 3, pkt 5 opinii).

Radny Konrad Janson wnioskował o poprawienie w tabeli planu sprzedaży mieszkań w 2008r. - 20 mieszkań, w 2009r. - 20 mieszkań, w 2010r. - 20 mieszkań.

Radny Jan Frankowski stwierdził, że jeśli nie ma mieszkań do sprzedaży, to jak można przeznaczyć do sprzedaży?

Radna Ewa Halicka powiedziała, iż z tabeli wynika, że są mieszkania do sprzedaży.

Z sali obrad wyszli radni: M. Rybakowski, D. Szubert i J. Klonowski. Stan radnych na sesji - 11.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Jansona. Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Za podjęciem uchwały wraz z poprawka głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/307/08 jest załącznikiem nr 11.

Ad. 12.(10).

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie (zał. nr 3, pkt 6) radni głosowali nad uchwałą w/w sprawie.

Pan Marek Matys - Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że podobnie jak wcześniej GBAS wystąpił z podobną uchwałą, tak ZGKiM posiadają taką samą strukturę i uwarunkowania. Nie mieszczą się w punktach i dlatego wystąpili o zmianę.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/308/08 jest załącznikiem nr 12 do protokołu.

Ad. 13.(11).

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przedstawiła opinię do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 50/32 o powierzchni 238 m2 oraz nr 50/26 o powierzchni 38 m2, położonych w Wisełce, na działkę nr 50/28 o powierzchni 31 m2, położoną w Wisełce (zał. nr 3, pkt 7).

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/309/08 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 14.(12).

Z opinią Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Wolności 18 w Kołczewie zapoznała radnych Wiceprzewodnicząca Komisji - zał. nr 3, pkt 8 opinii.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie i podjęto jednogłośnie 11 głosami za.

Uchwała Nr XXXIII/310/08 jest załącznikiem nr 14.

Ad. 15.(13).

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy pomieszczenia magazynowego o powierzchni 15,50 m2 wraz z udziałem 1550/20239 w działce nr 197/2 w obrębie 3 Wolina oraz w częściach wspólnych budynku (zał. nr 3, pkt 9).

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/311/08 jest załącznikiem nr załącznik nr 15.

Ad. 16.(14).

Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenia nieruchomości zabudowanej obiektem szkoły i budynkiem gospodarczym, położonej w działce nr 44 o pow. 0,53 ha i nieruchomości niezabudowanej - boisko, położonej w działce nr 45 o pow. 1,05 ha w obrębie Ostromice (zał. nr 3, pkt 10) radni jednogłośnie podjęli uchwałę - 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/312/08 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 17.(15).

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanej działki nr 371/11 o pow. 0,0617 ha, położonej w Dargobądzu na rzecz sołectwa Dargobądz (zał. Nr 3, pkt 11) przestawiła Wiceprzewodnicząca Komisji.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosował 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXIII/313/08 jest załącznikiem nr 17 do protokołu.

Ad. 18.(16).

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 172/6 położonej w obrębie Kodrąbek (zał. nr 3, pkt 12) odczytaną przez Wiceprzewodniczącą Komisji - radną Marie Bednarczyk.

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXIII/314/08 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 19.(17).

Z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki Nr 874/8, 874/6 i 874/4 położonej w obrębie Kołczewo zapoznała radnych Wiceprzewodnicząca Komisji załącznik nr 3, pkt 13 opinii.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwał Nr XXXIII/315/08 jest załącznikiem nr 19 do protokołu.

Ad. 20.(18).

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki Nr 874/7 i 874/5 położonej w obrębie Kołczewo (zał. nr 3 pkt 14).

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXIII/316/08 jest załącznikiem nr 20 do protokołu.

Ad.21.(19).

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie dla Stowarzyszenia „POMOC” lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku szkoły na działce nr 44 w Ostromicach wraz z przypadającym na ten lokal udziałem 7115/44754 części w nieruchomości wspólnej i pomieszczeniem gospodarczym (zał. nr 3, pkt 15) i głosowali - za 11 głosów, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/317/08 stanowi załącznik nr 21.

Na salę obrad wrócił radny Mieczysław Robakowski. Stan radnych na sesji - 12.

Ad.22.(20).

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu odczytała opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanej działki nr 45 o pow. 1,05 ha, położonej w Ostromicach na rzecz sołectwa Ostromice - zał. nr 3 pkt 16.

Projekt uchwały poddano pod głosowane i podjęto jednogłośnie 12 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/318/08 jest załącznikiem nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.23.(21).

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie zabudowanej działki nr 44 o pow. 0,53 ha, położonej w Ostromicach - zał. nr 3, pkt 17 opinii.

W wyniku głosowania uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/319/08 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 24.(22).

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin - zał. nr 3, pkt 18 opinii.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/320/08 jest załącznikiem nr 24 do protokołu.

Ad. 25.(23).

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu odczytała opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dargobądz, gm. Wolin (zał. nr 3, pkt 19 opinii).

Na pytanie radnego Jana Frankowskiego odnośnie prawidłowości formułowania zapisu w uzasadnieniu uchwały wyjaśnień udzielił Burmistrz.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie i podjęto jednogłośnie - 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/321/08 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. 26.(24).

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych - radny Jan Frankowski przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Piaski Wielkie (zał. nr 2, pkt 3 opinii).

Radni podjęli jednogłośnie powyższą uchwałę - 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/322/08 jest załącznikiem nr 26 do protokołu.

Ad. 27.

Przewodnicząca Rady, omawiając projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Wolin Arcybiskupowi Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiemu Zygmuntowi Kamińskiemu, wyjaśniła, że mając na uwadze bogatą przeszłość historyczną miasta Wolina, Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Zygmunt Kamiński podniósł kościół parafialny pw. św Mikołaja do godności Kościoła Kolegiackiego i ustanowił przy tym kościele Kapitułę Kolegiacką. Doceniając miarę tego wydarzenia dla społeczności Wolina, Klub Radnych wystąpił z inicjatywą nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Wolin Arcybiskupowi Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiemu Zygmuntowi Kamińskiemu.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/323/08 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Na sale obrad wrócił radny Jan Klonowski. Stan radnych uczestniczących w sesji -13.

Ad. 28.

Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Mróz omówił i przedstawił projekt uchwały zmieniającej Załącznik do uchwały Nr XXI/183/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie programu współpracy na 2008r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Radni nie wnieśli żadnych uwag i podjęli jednogłośnie powyższą uchwałę - 13 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/324/08 jest załącznikiem nr 28 do protokołu.

Ad. 29.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/410/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXIII/325/08 stanowi załącznik nr 29.

Ad. 30.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych - radny Jan Frankowski przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Troszyn (zał. nr 2, pkt 4 opinii).

Radni podjęli jednogłośnie powyższą uchwałę - 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIII/326/08 jest załącznikiem nr 30 do protokołu.

Ad. 31.(25).

Przewodnicząca Rady Miejskiej nie przedstawiła pism wpływających do Rady.

Ad. 32.(26).

W punkcie wolne wnioski i zapytania radny Konrad Janson wnioskował o przygotowanie projektu uchwały zdejmującej kwotę 10 000 zł z oświetlenia ul. Westerplatte w Wisełce i przeznaczenie jej na oświetlenie ul. Kasztanowej od ul. Warnowskiej w Wisełce. Wniosek uzasadnił tym, iż wg. jego wiedzy, z przyczyn niezależnych, zadanie na osiedlu tzw. „Molkowo” nie może być obecnie zrealizowane.

Radna Ewa Halicka powiedziała, że naprzeciw Lewiatana jest skończony kolektor, można więc wykonać dalszą część chodnika.

Wnioskowała też o sprzątanie siana po organizacji targów koni w parku.

Sołtys Domysłowa Pan Jerzy Smoleń zapytał, czy można uruchomić Centrum Kształcenia na odległość w Kołczewie.

Ad. 33.(27).

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła o godzinie 1815 obrady trzydziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

EWA HALICKA

Protokołowała

Bogusława Szmigiel

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-11-2008 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Szmigiel 26-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2008 09:25