Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt programu współpracy na rok 2009 Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


- PROJEKT-

 

Załącznik

do uchwały Nr ………../08

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia…………… 2008 r.

 

Program współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. , Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 2. Programie - należy przez to rozumieć program współpracy na 2009 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

 3. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wolin,

 4. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Wolina,

 5. Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 Ustawy,

 6. Innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego - należy przez to rozumieć:

  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cele programu

 

 

§ 2. 1. Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r. jest:

 1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

 2. wykorzystywanie aktywności tkwiącej w mieszkańcach naszej Gminy angażujących się w życie społeczne i realizujących ważne cele społeczne,

 3. kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między jednostką samorządową a organizacjami,

 4. stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Gminy,

 5. zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

 6. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych,

 7. otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji zadań publicznych , prowadzonych obecnie przez Gminę,

 8. zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych i uzyskanych środków finansowych na realizację zlecanych przez Gminę zadań publicznych .

 

 

Rozdział III

Zasady współpracy

 

§ 3. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowana na zasadach:

 1. pomocniczości i suwerenności stron - w myśl tej zasady Gmina respektuje odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do zadań publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie,

 2. partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formach określonych w ustawie oraz w trybie określonym w przepisach odrębnych, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowywaniu sposobów wykonywania zadań publicznych, a także w wykonywaniu tych zadań,

 3. efektywności - Gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych,

 4. jawności - Gmina udostępnia organizacjom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu zamierza współpracować z organizacjami.

 

 

 

Rozdział IV

Formy współpracy

 

 

§ 4. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi realizowana będzie w następujących formach:

 

1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie, tj. poprzez:

 1. powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację,

 2. wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

 1. publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznych,

 2. przekazywanie do Urzędu Miasta w Wolinie przez organizacje pozarządowym oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2009 r. zadaniach ze sfery zadań publicznych, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu,

 3. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach samorządu,

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, odpowiednio do zakresu ich

działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej

działalności statutowej tych organizacji,

4) inne formy współpracy, wspierania organizacji oraz wzmacniania ich potencjału:

 1. pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

 2. organizowanie szkoleń, udostępnianie sal urzędu, użyczanie sprzętu, udzielanie pomocy w zakresie obsługi prawnej itp.,

 3. pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej,

 4. możliwość udostępnienia lub użyczenia organizacjom oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego lokali na preferencyjnych warunkach w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego,

 5. przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, mogą być zapraszani do udziału w pracach Komisji Rady Miejskiej w Wolinie.

 

Rozdział V

Zlecanie realizacji zadań publicznych

 

§ 5. 1. W 2009 r. Gmina Wolin, w miarę potrzeb i możliwości finansowych będzie wspierać lub powierzać organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację następujących zadań publicznych:

1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. organizacja szkolenia dzieci , młodzieży i seniorów zainteresowanych uprawianiem, poszczególnych dyscyplin sportowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania,

 2. szkolenie, doszkalanie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,

 3. organizacja przygotowań i uczestnictwo w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, cyklicznych imprezach sportowych,

 4. organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych, festynach, regatach, rajdach i różnych imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 5. promocja Gminy Wolin poprzez udział wolińskich zawodników i zespołów we współzawodnictwie sportowym,

 6. utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowo- rekreacyjnych,

 7. organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych,

 8. organizacja pozalekcyjnych działań sportowych,

 9. utrzymanie bazy ratownictwa wodnego WOPR - szkolenie ratowników, doposażenie w sprzęt ratowniczy ,

2) w zakresie nauki, edukacji, oświaty, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie:

 1. wspieranie działań w sprawie powstania Skansenu na wyspie Ostrów,

 2. organizacja imprez historyczno - edukacyjnych promujących wiedzę o

dorobku materialnym i kulturowym regionu - Festiwal Wikingów.

3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) wspieranie utrzymania, odbudowy zabytków.

4) w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

a) pomoc rodzinom i osobom z terenu Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej ( osobom ubogim, bezrobotnym, bezdomnym), poprzez zabezpieczenie ich w niezbędną odzież, żywność oraz przedmioty codziennego użytku.

5) działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

a) wspieranie działalności na rzec aktywizacji osób z trenu Gminy, długotrwale bezrobotnych zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym organizacja spotkań w ramach klubów integracji społecznych, reintegracja społeczna i zawodowa poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć grup samopomocowych oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego .

6) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ,

7) działania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

2. Gmina może wspierać zadania wymienione wyżej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków innych niż Gminy Wolin.

 

3. Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego podlega bieżącej kontroli.

 

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 6.

1) Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku

publicznego mogą składać wnioski, uwagi i propozycje dotyczące

funkcjonowania programu,

2) Burmistrz przygotuje i przedłoży Radzie Miejskiej w Wolinie sprawozdanie z

realizacji Programu na 2009r. w terminie do 30 czerwca 2010 r.,

3) Uzyskiwane w czasie realizacji programu, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące

realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej

współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 21-11-2008 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 21-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Joanna Prachnio 24-01-2012 13:53