Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXXII/08 sesji Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 30 lipca 2008 r.


Protokół nr XXXII/07

sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 30 lipca 2008 r.

 

I. OBECNOŚĆ:

W trzydziestej drugiej sesji Rady Miejskiej, z ustawowego składu Rady 15 osób, uczestniczyło 11 radnych. Listy obecności są załącznikami nr 1 do protokołu.

II. PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji.

 4. Rozpatrzenie skargi Pana Andrzeja Kowalczuka na postępowanie Burmistrza Wolina;

  1. opinia Komisji Rewizyjnej,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 5. Rozpatrzenie skargi Pani Katarzyny Marzec dotyczącej umorzeń podatku rolnego w 2007r.;

  1. opinia Komisji Rewizyjnej,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 6. Rozpatrzenie skargi Pana Eugeniusza Ogrodnika dotyczącą działań Burmistrza Wolina;

  1. opinia Komisji Rewizyjnej,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008r. (dot. kwoty 676 000,00 zł);

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4d położonego przy ul. Ciasnej w Wolinie;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 282/2 o powierzchni 144 m2 położonej w obrębie nr 3 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 283;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 277/1 o powierzchni 156 m2 oraz działki nr 286/13 o powierzchni 194 m2, położonych w obrębie nr 3 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 286/8;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 Wolin przy ulicy Polnej, składającej się z działek: Nr 61/11 o pow. 932 m2, Nr 59/1 o pow. 459 m2, Nr 61/33 o pow. 248 m2 o łącznej pow. 1639 m2;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 Wolin przy ulicy Świerczewskiego, składającej się z działek: Nr 20/8 o pow. 496 m2, Nr 21/1 o pow. 154 m2, Nr 20/6 o pow. 618 m2 i 20/7 o pow. 765 m2 o łącznej pow. 2033 m2;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 284, położoną w Sierosławiu;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 50/32 o powierzchni 238m2 oraz nr 50/26 o powierzchni 38 m2, położonych w Wisełce, na działkę nr 50/28 o powierzchni 31 m2, położoną w Wisełce;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 18. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Domysłów, gm. Wolin;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Łuskowo, gm. Wolin;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/205/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/234/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r.;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Sierosław;

  1. opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin;

  1. opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 24. Informacje Przewodniczącej o sprawach wniesionych do Rady.

 25. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

 26. Zamknięcie obrad.

 

III. PRZEBIEG OBRAD:

Ad. 1 i 2.

O godzinie 1530 Przewodnicząca Rady Miejskiej - radna Ewa Halicka - otworzyła obrady XXXII sesji Rady Miejskiej, witając radnych i inne osoby obecne na sesji.

Na podstawie listy obecności i złożonych w niej podpisów stwierdziła, że obrady są prawomocne. Rada jest władna do stanowienia i podejmowania uchwał.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz wniósł o wprowadzenie pod obrady dwóch nowych projektów uchwał:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Uninie,

 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2008r.

 

Radny Mieczysław Rybakowski, wnioskował o przełożenie zgłoszonych projektów uchwał na następną sesję, w związku z obszernym porządkiem obecnej sesji.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie pierwszy zgłoszony projekt uchwały. Za jego wprowadzeniem głosowało 9 radnych, przeciw 1, od głosu wstrzymał się 1. Uchwała zostanie rozpatrzona w punkcie 24 porządku obrad.

Za wprowadzeniem drugiego projektu uchwały głosowało 3 radnych, przeciw 7 radnych, od głosu wstrzymało się 0 radnych.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad wraz z poprawkami. Za przyjęciem porządku głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

 

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż protokoły z trzydziestej i trzydziestej pierwszej sesji Rady zostały sporządzone zgodnie z wymogami Statutu Gminy i były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli uwag do protokołów. W związku z tym wnioskowała o przyjęcie ich bez odczytywania.

Za wnioskiem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

 

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Mieczysław Rybakowski przedstawił opinię Komisji do skargi Pana Andrzeja Kowalczuka (zał. nr 2 do protokołu). Komisja uznała skargę w zakresie nieterminowej odpowiedzi na pismo z dnia 4 marca 2008r. za zasadną i przygotowała projekt uchwały w powyższej sprawie.

Radny Jan Klonowski powiedział, że w uzasadnionych przypadkach urzędnik ma czas na rozpatrzenie i załatwienie danej sprawy.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy z Panem Kowalczukiem ale nie udzielono odpowiedzi na piśmie.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 8 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 3.

Uchwała Nr XXXII/285/08 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radny Mieczysław Rybakowski zapoznał radnych z opinią Komisji Rewizyjnej do skargi Pana Andrzeja Kowalczuka (zał. nr 2 do protokołu). Komisja uznała skargę, w zakresie nie podejmowania żadnych działań zmierzających do co najmniej prowizorycznego urządzenia dróg na Osiedlu Światowid, za niezasadną i przygotowała projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przecie, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXII/286/08 jest załącznikiem nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Mieczysław Rybakowski przedstawił opinię Komisji do skargi Pani Katarzyny Marzec dotyczącej umorzeń podatku rolnego w 2007r. (zał. nr 5 do protokołu). Komisja uznała skargę za niezasadną i przygotowała projekt uchwały w powyższej sprawie.

Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXII/287/08 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 6.

Radny Mieczysław Rybakowski zapoznał radnych z opinią Komisji Rewizyjnej do skargi Pana Eugeniusza Ogrodnika na działanie Burmistrza Wolina - zał. nr 7. Komisja uznała skargę za niezasadną. Przewodnicząca poddała pod głosowanie przygotowany przez Komisję projekt uchwały w powyższej sprawie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/288/08 jest załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - radny Konrad Janson zapoznał radnych z opinią Komisji do projekty uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - zał. nr 9, pkt 1 opinii.

W wyniku głosowania uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/289/08 jest załącznikiem nr 10 do protokołu.

Ad. 8.

Z opinią Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (zał. nr 9, pkt 2 opinii) zapoznał radnych Przewodniczący Komisji.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/290/08 stanowi załącznik nr 10.

Ad. 9.

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008r. (dot. kwoty 676 000,00 zł) - zał. nr 9, pkt 3.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/291/08 jest załącznikiem nr 11.

Ad. 10.

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie (zał. nr 9, pkt 4 opinii) przedstawił Przewodniczący Komisji - radny Konrad Janson. Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXII/292/08 jest załącznikiem nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11.

Po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4d położonego przy ul. Ciasnej w Wolinie (zał. nr 9, pkt 5 opinii) radni głosowali nad uchwałą w/w sprawie. Za uchwałą głosowało 11 radnych, 0 przeciw, o wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/293/08 jest załącznikiem nr 13.

 

Ad. 12.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 282/2 o powierzchni 144 m2 położonej w obrębie nr 3 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 283 (zał. nr 9, pkt 6) radni głosowali nad uchwałą w/w sprawie.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 4 radnych, 4 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

W związku z nieprawidłowym policzeniem głosów nastąpiła reasumpcja głosowania. Ponownie poddano w/w projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 4 radnych, przeciw 6 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Projekt uchwały w powyższej sprawie jest załącznikiem nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13.

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa nie wydała opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 277/1 o powierzchni 156 m2 oraz działki nr 286/13 o powierzchni 194 m2, położonych w obrębie nr 3 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 286/8 (zał. nr 9, pkt 7).

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 3 radnych, 6 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 14.

Z opinią Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 Wolin przy ulicy Polnej, składającej się z działek: Nr 61/11 o pow. 932 m2, Nr 59/1 o pow. 459 m2, Nr 61/33 o pow. 248 m2 o łącznej pow. 1639 m2 zapoznała radnych Przewodniczący Komisji - zał. nr 9, pkt 8 opinii.

Pani Hanna Klonowska - Kierownik Ref. Geodezji wyjaśniła, że działki tej mnie można podzielić na dwie, ponieważ nie będzie dojazdu do posesji. Dodała, że warunki zabudowy są w trakcie opiniowania.

Za podjęciem chwały głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXII/294/08 jest załącznikiem nr 16.

Ad. 15.

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 Wolin przy ulicy Świerczewskiego, składającej się z działek: Nr 20/8 o pow. 496 m2, Nr 21/1 o pow. 154 m2, Nr 20/6 o pow. 618 m2 i 20/7 o pow. 765 m2 o łącznej pow. 2033 m2 (zał. nr 9 pkt 9).

Radny Jan Frankowski zapytał, czy jest możliwość podziału tej działki.

Pani Hanna Klonowska wyjaśniła, że z takim wnioskiem zwrócono się urbanisty i jeśli będzie pozytywna opinia, to działki te zostaną podzielone.

Radny Jan Frankowski proponował odłożenie rozpatrzenia tej uchwały do otrzymania opinii urbanisty.

Radny Jan Klonowski powiedział, że jeżeli będzie jedna mała i jedna duża działka, to nie ma sensu taki podział.

Przewodnicząca ogłosiła krótką przerwę w obradach.

Po przerwie obrady wznowiono.

Pani Hanna Klonowska wyjaśniła jakiej wielkości mogą być działki po podziale.

Radny Konrad Janson wnioskował o przegłosowanie zaproponowanej uchwały z podziałem na dwie działki.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz powiedział, że przedstawiony projekt uchwały zakłada dwie możliwości. Sprzedaż jednej działki lub dwóch jeśli będzie pozytywna opinia urbanisty. Dodał, że jest małe tempo uzyskiwania środków ze sprzedaży działek i może być niezrealizowany budżet.

Pani Kierownik Ref. Geodezji wyjaśniła, że nie ma dla tego terenu planu zagospodarowania przestrzennego i dlatego urbanista tworzy tzw. małe plany lokalne.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Jana Frankowskiego o odłożenie podjęcia uchwały do czasu uzyskania opinii odnośnie podziału działki. Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 2, od głosu wstrzymało się 2.

Następnie przegłosowano wniosek radnego K. Jansona o przyjęcie drugiej części uchwały. Za wnioskiem głosowało 4 radych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 5.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza o przyjęcie przedstawionej uchwały. Za wnioskiem głosowało 0 radnych, przeciw 2, wstrzymało się od głosu 9.

Projekt uchwały jest załącznikiem nr załącznik nr 17.

 

Ad. 16.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa opinii do projektu uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 284, położoną w Sierosławiu (zał. nr 9, pkt 10) radni jednogłośnie podjęli uchwałę - 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/295/08 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

 

Ad. 17.

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 50/32 o powierzchni 238m2 oraz nr 50/26 o powierzchni 38 m2, położonych w Wisełce, na działkę nr 50/28 o powierzchni 31 m2, położoną w Wisełce (zał. Nr 9, pkt 11) przestawił Przewodniczący Komisji. Komisja zaopiniowała negatywnie powyższy projekt.

Radny Konrad Janson poinformował o piśmie od Starosty dotyczącym przekazania w formie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 25/4 i 26/4 położonej w obrębie 22 miasta Międzyzdroje w Wisełce, w celu urządzenia drogi publicznej.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosował 1 radny, 6 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Projekt uchwały jest załącznikiem nr 19 do protokołu.

Z sali obrad wyszedł radny Robert Lemza. Stan radnych na sesji - 10.

 

Ad. 18.

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie (zał. nr 9, pkt 12) odczytaną przez Przewodniczącego Komisji - radnego Konrada Jansona.

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXII/296/08 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Domysłów, gm. Wolin zapoznał radnych Przewodniczący Komisji załącznik nr 9, pkt 13 opinii.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Uchwał Nr XXXII/297/08 jest załącznikiem nr 21 do protokołu.

 

Ad. 20.

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Łuskowo, gm. Wolin (zał. nr 9 pkt 14).

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXII/298/08 jest załącznikiem nr 22 do protokołu.

 

Ad.21.

Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/205/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/234/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r. (zał. nr 9, pkt 15) i głosowali - za 11 głosów, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/299/08 stanowi załącznik nr 23.

 

Ad.22.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych odczytał opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Sierosław - zał. nr 24 pkt 1.

Projekt uchwały poddano pod głosowane i podjęto jednogłośnie 10 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/300/08 jest załącznikiem nr 25 do niniejszego protokołu.

Na salę obrad wrócił radny Robert Lemza. Stan radnych na sesji 11.

 

Ad.23.

Radni zapoznali się z opinią Komisji Oświaty do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin - zał. nr 24, pkt 2 opinii.

W wyniku głosowania uchwała w powyższej sprawie została podjęta. Za uchwałą głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/301/08 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24.

Kierownik Ref. Geodezji Pani Hanna Klonowska omówiła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Uninie. Wyjaśniła, że mieszkanie, w którym zamieszkuje najemca przedmiotowego lokalu zostało zwrócone właścicielowi, czyli parafii. Najemca długo oczekiwał na przydział mieszkania i obecnie chciałby je wykupić, ponieważ musi przeprowadzić generalny remont, żeby w nim zamieszkać. Mieszkanie jest w bardzo złym stanie.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXII/302/08 jest załącznikiem nr 27 do protokołu.

 

Ad. 25.(24).

Przewodnicząca Rady Miejskiej - radna Ewa Halicka poinformowała, że wpływające do Rady pisma i wnioski rozpatruje i udziela odpowiedzi.

 

Ad. 26.(25).

W punkcie wolne wnioski i zapytania radny Konrad Janson wnioskował o nawiezienie tłucznia na ul. Łąkową przy rozwidleniu do lasu w Wisełce.

Radny Marian Roszak zapytał Burmistrza o przygotowanie do tegorocznego Festiwalu Wikingów.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz powiedział, że jest duże zainteresowanie Festiwalem. Zgłosiło się 3000 wojów, a tymczasem gmina może przyjąć tylko 1300. Wybrano tych, którzy przedstawiają nowe rzemiosła. Pozostałym zaproponowano miejsca na polu namiotowym na plaży. Burmistrz omówił kwestię organizacji festiwalu, harmonogram imprez na wyspie i towarzyszących na lądzie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej przekazała prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Rady i opuściła salę obrad.

Sołtys Kodrąbka Pani Krystyna Rytlewska zapytała kiedy zostanie wykonany remont reszty dróg.

Burmistrz odpowiedział, że już 90% środków rocznych zostało wykorzystanych na remonty dróg.

Radny Marian Roszak powiedział, że już dawno powinna być zakupiona równiarka, dzięki której do dziś nie byłoby problemu z drogami.

Radny Mieczysław Rybakowski dodał, że nie dokonano zakupu maszyn które były zaplanowane.

Sołtys Wisełki Pani Renata Arys wnioskowała o rozwiązanie sprawy toalet na plaży w Wisełce w przyszłym roku, ponieważ obecne nie zdają egzaminu. Poruszyła również problem z patrolowaniem Policji w Wisełce.

Burmistrz wyjaśnił, że wszelkie incydenty należy zgłaszać na Policję. Z informacji jakie posiada takich zgłoszeń nie ma, więc Policja nie interweniuje.

Pani Maria Ratyńska - sołtys Zastania wnioskowała o naprawę drogi w Zastaniu, która jest w fatalnym stanie. Poruszyła problem fetoru z kolektorów ściekowych.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - radna Danuta Szubert wnioskowała o zaproszenie na sesję Komendanta Policji.

 

Ad. 27.(26).

W związku z wyczerpaniem porządku Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła o godzinie 1730 obrady trzydziestej drugiej sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

 

EWA HALICKA

 

Protokołowała

Bogusława Szmigiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-10-2008 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 06-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 26-11-2008 09:24