Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXXI/08 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2008r.

Protokół nr XXXI/08

 

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 26 czerwca 2008r.

 

I. OBECNOŚĆ:

 

       W trzydziestej pierwszej sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 13 radnych. Listy obecności są załącznikami nr 1 do protokołu.

 

II. PORZĄDEK OBRAD:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji.

4.       Rozpatrzenie skargi Państwa Władysławy i Zygmunta Zubek na bezczynność Burmistrza Wolina;

a)      opinia Komisji Rewizyjnej,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

5.       Rozpatrzenie skargi Pana Eugeniusza Maksymowicza i Pana Wiesława Ciupki w sprawie działań podejmowanych przez Burmistrza Wolina;

a)      opinia Komisji Rewizyjnej,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2008r. (dot. kwoty 129 835,97 zł)

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Mokrzyca Mała;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 50/32 o powierzchni 238 m2 oraz nr 50/26 o powierzchni 38 m2, położonych w Wisełce, na działkę nr 50/28 o powierzchni 31 m2, położoną w Wisełce;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 261/13 i części działki nr 261/87 w obrębie Recław, stanowiących zamknięte składowisko

 

2.

 

odpadów komunalnych do czasu zakończenia procesu rekultywacji, nie dłużej jednak niż do końca  roku 2016;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mokrzyca, gm. Wolin;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Ciasnej 4a w Wolinie;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia działek: nr 64, 65, 66 i 61/13 o łącznej pow. 0,4739 ha, położonych w obr. 4 Wolina;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa ,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 176/2 położonej w obrębie Kołczewo;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej położonej w części działki nr 1/63 o pow. 90 m2 w obrębie 6 Wolin;

     a)  opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

         c)  podjęcie uchwały.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 176/3 położoną w obrębie Kołczewo i obciążenia jej prawem służebności w zakresie ułożenia linii kablowej;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

18.   Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

 

3.

 

publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za rok 2007;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych

b)      dyskusja

19.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie;

a) opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

20.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

21.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

22.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Troszynie;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

23.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

24.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

 

 

4.

 

25.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Wolinie;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

26.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Sierosławiu;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

27.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Biurze Administracyjnym Szkół w Wolinie;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

28.   Informacje Przewodniczącej o sprawach wniesionych do Rady.

29.   Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

30.   Zamknięcie obrad.

 

III. PRZEBIEG OBRAD:

 

Ad. 1 i 2.

 

    O godzinie 1530 Przewodnicząca Rady Miejskiej – radna Ewa Halicka – otworzyła obrady XXXI sesji Rady Miejskiej, witając radnych  i inne osoby obecne na sesji.

Na podstawie listy obecności i złożonych w niej podpisów stwierdziła, że obrady są prawomocne. Rada jest władna do stanowienia i podejmowania uchwał.

 

   Przewodnicząca Rady poinformowała o zmianie numeracji sesji. W związku z wcześniej zaplanowaną na dzień 26 czerwca sesji RM został wysłany radnym porządek obrad XXX sesji. Po dostarczeniu radnym materiałów zapadła decyzja o zorganizowaniu  sesji nadzwyczajnej w dniu 24 czerwca br. z numerem sesji XXXI. Byłoby nielogiczne, aby sesja, która odbyła się wcześniej miała numer XXXI, a nie XXX. W związku z tym obrady dzisiejszej sesji mają nr XXXI i podejmowane uchwały też będą miały taki sam numer.

 

Przewodnicząca wnioskowała wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów – po dotychczasowym punkcie 27 dodać punkty o treści:

28)    podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin,

29)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r.

30)    podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

 

5.

 

31)    podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” z siedzibą w Wolinie

 

Za wprowadzeniem zgłoszonych poprawek głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowania radni przyjęli zaproponowany porządek obrad wraz z poprawkami. Za przyjęciem porządku głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

 

Ad. 3.

 

     Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż protokoły z dwudziestej ósmej i dwudziestej dziewiątej sesji Rady zostały sporządzone zgodnie z wymogami Statutu Gminy i były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli uwag do protokołów. W związku z tym wnioskowała o przyjęcie ich bez odczytywania.

Na wniosek Przewodniczącej protokoły z dwudziestej ósmej i dwudziestej dziewiątej sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte bez odczytywania. Za głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

 

Ad. 4.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że od p.Zygmunta Zubka z Płocina wpłynęło pismo w sprawie wycofania skargi, złożonej wcześniej do Rady Miejskiej na działalność Burmistrza. W związku z tym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie przez Radę powyższej skargi i należy zdjąć ten punkt z porządku obrad.


  W wyniku głosowania rozpatrzenie skargi Państwa Władysławy i Zygmunta Zubek na bezczynność Burmistrza Wolina zdjęto z porządku obrad. Za nie rozpatrywaniem skargi  głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Pismo p.Zubka wraz z innymi materiałami w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5.

 

   Zastępca Komisji Rewizyjnej – radny Marian Roszak – odczytał opinię Komisji do skargi Pana Eugeniusza Maksymowicza i Pana Wiesława Ciupki w sprawie działań podejmowanych przez Burmistrza Wolina w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym (zał. nr 3)

 

Radni przystąpili do głosowania nad uchwałą w powyższej sprawie. Za uchwałą głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXI/260/08 jest załącznikiem nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa – radna Maria Bednarczyk - odczytała opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2008r. – (dotyczy kwoty 129 835,97 zł - zał. nr 5 p. 1).

 

Radny Konrad Janson zapytał o kwotę 3 tys. zł zapisaną w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne. Skarbnik odpowiedział, że są to wydatki związane z remizą w Skoszewie.

6.

 

Radny Janson zwrócił uwagę na zbyt dużą ilość środków finansowych przyznawanych na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie. Podkreślił, że w zeszłym roku przekazano dodatkowo kwotę 34 tys.zł na gminne centrum reagowania. Zapytał, ile jeszcze, poza zaplanowanymi w budżecie środkami, trzeba będzie przeznaczyć pieniędzy na OSP? Do tej pory nie może uzyskać od kierownika referatu spraw obywatelskich danych w sprawie rozliczenia OSP, na co wydawane są pieniądze.

Zastępca Burmistrza podkreślił, że jeśli są wątpliwości, to Komisja Rewizyjna ma prawo analizować realizację wydatków.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oświadczył, że to Burmistrz szczegółowo powinien dostarczyć takie dane radnym.

Zastępca Burmistrza podkreślił, że zostanie radnym dostarczona pełna informacja dotycząca rozliczenia wydatków OSP w 2007r. w ramach interpelacji radnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, dlaczego na zakup akcesoriów komputerowych dla OSP przeznacza się tak duże środki, a w sprawie komputeryzacji gospodarki mieszkaniowej i ewidencji lokali mieszkalnych do tej pory nic nie zrobiono.

 

Po zakończeniu dyskusji radni przystąpili do głosowania.

W wyniku głosowania uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2008r. została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała nr XXXI/261/08 jest załącznikiem nr 6 do protokołu.

 

Ad. 7.

 

Dalszą część obrad prowadziła Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej – radna Danuta Szubert..

 

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji  Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – radnego Jana Frankowskiego – opinii do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Mokrzyca Mała (zał. nr 7, p. 11), radny Jan Klonowski zgłosił wniosek o wykreślenie oczywistej pomyłki w § 1 zapisu: „i Rady Sołeckiej”

 

Poprawka została przyjęta jednogłośnie – 12 głosów za.

W wyniku głosowania uchwała w powyższej sprawie wraz z poprawką została podjęta jednogłośnie. Za uchwałą głosowało12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXX/262/08 jest załącznikiem nr 8 do protokołu.

 

Ad. 8.

 

   Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu – radna Maria Bednarczyk - przedstawiła opinię do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 50/32 o powierzchni 238m2 oraz nr 50/26 o powierzchni 38m2 położonych w Wisełce, na działkę nr 50/28 o powierzchni 31m2, położoną w Wisełce. Komisja wydała negatywną opinię w tej sprawie  (zał. nr 5, p. 2).

Radny Jan Frankowski zapytał o przyczynę opinii negatywnej. Przewodniczący Komisji – radny Konrad Janson podkreślił, że broniąc interesów gminy Rada nie powinna za niewielką działkę przekazywać o wiele większego terenu dla osoby prywatnej, przy tak wysokich cenach za ziemię w Wisełce. Należy zaczekać aż starostwo przekaże grunty i wtedy zaproponować  p. Nowakom wykup.  Jeśli  nie  wyrażą  zgody,  to  należy  wszcząć  procedurę   

7.

wywłaszczeniową.

Zastępca Burmistrza podkreślił, że należałoby podjąć decyzję o zamianie w celu uregulowania sprawy drogi, której nie można załatwić od kilku lat.

Kierownik ref. RG wyjaśniła, że procedura wywłaszczeniowa trwa bardzo długo i jest bardzo skomplikowana. Zawsze proponuje się właścicielowi wykup lub zamianę gruntu. Na każdym etapie przysługuje mu prawo odwołania i sprawa przez długi czas nie będzie mogła być załatwiona.

   Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała odłożenie rozpatrzenia tego punktu na kolejnej sesji.

Za wnioskiem tym głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

 

Ad. 9.

 

    Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie (zał. nr 5, p. 3).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXI/263/08 jest załącznikiem nr 9.

 

Ad. 10.

 

   Radni podjęli uchwałę Nr XXXI/264/08r. w sprawie  wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 261/13 i części działki nr 261/87 w obrębie Recław, stanowiących zamknięte składowisko odpadów komunalnych do czasu zakończenia procesu rekultywacji, nie dłużej jednak niż do końca  roku 2016 – po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w tej sprawie (zał. nr 5, p. 4). Za uchwałą głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała jest załącznikiem nr 10.

 

Ad. 11.

 

   Po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mokrzyca gm. Wolin (zał. nr 5, p. 5) radni głosowali nad uchwałą w/w sprawie. Za uchwałą głosowało 12 radnych, 0 przeciw, o wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXI/265/08 jest załącznikiem nr 11.

 

Ad. 12

 

   Po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo gm. Wolin (zał. nr 5, p. 6) radni głosowali nad uchwałą w/w sprawie. Za uchwałą głosowało 12 radnych, 0 przeciw, o wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXI/266/08 jest załącznikiem nr 12.

 

Ad. 13.

 

   Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa zapoznała z opinią Komisji w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Ciasnej 4a w Wolinie (zał. nr 5 pkt 7).

8.

 

W wyniku głosowania uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXI/267/08 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 14.

 

   Radni podjęli uchwałę Nr XXXI/268/08r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia działek nr: 64, 65, 66 i 61/13 o łącznej pow. 0,4739 ha, położonych  w obrębie 4 Wolina, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w tej sprawie (zał. nr 5, p. 8). Za uchwałą głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała jest załącznikiem nr 14.

 

Ad. 15.

 

    Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 176/2 położonej w obrębie Kołczewo (zał. nr 5 pkt 9).

Uchwała w w/w sprawie została podjęta większością głosów. Za uchwałą głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr XXX/269/08 stanowi załącznik nr 15.

 

Ad. 16.

 

    Po odczytaniu przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej położonej w części działki nr 1/63 o powierzchni 90m2 w obrębie 6 Wolin (zał. nr 5 pkt 10) radni jednogłośnie podjęli uchwałę – 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu – zał. nr 16 – uchwała Nr XXXI/270/08.

 

Ad. 17.

 

   Po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 176/3 położonej w obrębie Kołczewo i obciążenia jej prawem służebności w zakresie ułożenia linii kablowej (zał. nr 5 pkt 11) radni większością głosów podjęli uchwałę. Za uchwałą w powyższej sprawie glosowało 11 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr XXXI/271/08 jest załącznikiem nr 17.

 

Ad. 18.

 

    Radni zapoznali się z opinią Komisji Oświaty do projektu uchwały  w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za rok 2007  (zał. nr 7, p. 1) odczytaną przez Przewodniczącego Komisji – radnego Jana Frankowskiego.

 

Przewodnicząca zapytała, czy zostały wyjaśnione zaległości finansowe związane z funkcjonowaniem powyższych jednostek? Zastępca Burmistrza odpowiedział, że kluby sportowe złożyły sprawozdania finansowe i rozliczyły się z uzyskanych od gminy pieniędzy. Wkrótce

 

9.

 

zostanie w Urzędzie Miasta zatrudniony na ½ etatu pracownik d/s kontroli finansowej, który będzie przeprowadzał kontrolę wewnętrzną gospodarki finansowo-księgowej Urzędu Miasta    

oraz  zewnętrzną jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowo-księgowej.

Przewodniczący Komisji Oświaty zapytał, czy musi być zatrudniana dodatkowo nowa osoba, skoro jest skarbnik i służby finansowe?

 

W wyniku głosowania sprawozdanie w powyższej sprawie zostało przyjęte większością głosów. Za uchwałą głosowało 10 radnych, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19 – 27.

 

    Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej, prowadząca obrady – radna Danuta Szubert – zaproponowała – w uzgodnieniu z radcą prawnym – głosowanie blokowe nad projektami uchwał, dotyczącymi ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych kwot wynagrodzenia dla pracowników szkół w gminie. Przedtem zostaną odczytane wszystkie opinie Komisji Oświaty, dotyczące poszczególnych projektów uchwał.

   

Radni zapoznali się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych do projektu uchwały w sprawie:

-  ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie (zał. nr 7 pkt 2);

-  ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie (zał. nr 7 pkt 3);

-  ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie (zał. nr 7 pkt 4);

-  ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Troszynie (zał. nr 18 pkt 5);

-  ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu (zał. nr 7 pkt 6);

-  ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie (zał. nr 7 pkt 7);

-  ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Wolinie (zał. nr 7 pkt 8);

10.

 

- ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Sierosławiu (zał. nr 7 pkt 9);

- ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Biurze Administracyjnym Szkół w Wolinie (zał nr 7 pkt 10).

 

     Po wysłuchaniu wszystkich opinii radni blokowo przegłosowali i podjęli uchwały w omawianych sprawach. Za uchwałami głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwały Nr XXXI/272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/08 są  załącznikami nr: 19 – 27)  do protokołu.

 

Ad. 28.

 

   Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin (zał. nr 5 pkt 14).

Przewodnicząca Rady Miejskiej kontynuowała obrady sesji. Zaproponowała wnieść do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin – w każdym zapisie, gdzie jest słowo kierownik zastąpić je słowem dyrektor.

Za poprawką głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

 

     Za uchwałą wraz z poprawką głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXI/281/08 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin jest załącznikiem nr 28 do protokołu.

 

Ad. 29.

 

   Radni zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r. (zał. nr 5 pkt 12) i głosowali – za 11 głosów, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu – zał. nr 29.

 

Ad. 30.

 

   Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odczytała opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (zał. nr 5 pkt 13).

Przewodnicząca RM zapytała, dlaczego jeszcze dodatkowo przeznacza się pieniądze związane z rewitalizacją historycznego centrum Wolina, skoro w przyjętym wcześniej budżecie gminy są wpisane środki na badania archeologiczne i georadarowe?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że środki wyszczególnione w projekcie uchwały niezbędne są na przygotowanie dokumentacji na rewitalizację historycznego centrum i dworku przy ul. Zamkowej.

Zapytała o koszt finansowy całej rewitalizacji. Zastępca Burmistrza podkreślił, że trudno na obecnym etapie określić kwotę. Należy przygotować całą koncepcję terenu wraz z późniejszą

 

11.

 

sprzedażą działek pod budowę. Koszty również poniosą późniejsi nabywcy gruntów. Jest to zadanie długofalowe.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaznaczyła, że na bieżąco Burmistrz musi informować Radę Miejską o prowadzonych w tym zakresie pracach i ponoszonych kosztach.

Radny Marian Roszak zapytał o termin realizacji programu rewitalizacji i możliwość uzyskania z zewnątrz środków finansowych. Zastępca powtórzył, że jest to długofalowe przedsięwzięcie i trudno powiedzieć o konkretnej dacie zakończenia, natomiast są szanse pozyskania pieniędzy.

Radny Jan Frankowski zapytał, czy negatywne stanowisko konserwatora zabytków ze Szczecina, dotyczące rozpoczęcia jakichkolwiek robót  w części Wolina objętej strefą konserwatorską, uległo zmianie? Czy tradycyjnie nie torpeduje zamierzeń Burmistrza?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, ze jest sprzyjający klimat tego przedsięwzięcia poparty autorytetami naukowymi, m.in zaangażowany jest w realizację projektu rewitalizacji prof.Filipowiak.

 

Po zakończeniu dyskusji radni przystąpili do głosowania. Za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (dot. kwoty 600.000 zł) głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXI/283/08 jest załącznikiem nr 30.

 

Ad. 31.

 

  Na pytanie Przewodniczącej Rady, czy w związku z przystąpieniem naszej gminy Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” trzeba będzie dodatkowo zatrudniać osoby do obsługi tego stowarzyszenia i czy to będzie dodatkowo obciążać budżet gminy?

Zastępca Burmistrza stwierdził, że 15% środków przeznaczonych na funkcjonowanie tej grupy będzie przeznaczone na obsługę i z budżetu gminnego nie będą potrzebne dodatkowe pieniądze.

   W wyniku głosowania uchwała w powyższej sprawie została podjęta. Za uchwałą głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXI/284/08 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 32.

 

   W punkcie wolne wnioski i zapytania Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała pismo z Sołectwa Piaski Wielkie, dotyczące uchwalenia budżetu na 2008r.

Podkreśliła, że Rada Miejska uchwaliła budżet i konkretne kwoty na poszczególne zadania inwestycyjne. W związku z tym nie widzi potrzeby organizowania zebrań sołeckich  w takich sprawach, skoro sołectwo w pełni zaakceptowało podział środków budżetowych dla danego sołectwa.

   Sołtys Sołectwa Warnowo – Pani Elżbieta Aszkiełowicz – prosiła o przesunięcie terminu wykorzystania przyznanej na dzień dziecka kwoty 540 zł. Z takim samym wnioskiem wystąpiła Pani Maria Ratyńska – sołtys Sołectwa Zastań.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że sprawa będzie załatwiona pozytywnie.

   Przewodnicząca RM zapoznała radnych z problemem mieszkaniowym p.Reginy Białonowicz, która wykupiła lokal przy ul. Słowiańskiej 54. Bardzo uciążliwym lokatorem jest rodzina Borończuków, którzy dokuczają pozostałym mieszkańcom tego domu. Zaproponowała przeniesienie tej rodziny do innego lokalu gminnego.

 

12.

 

Pani Białonowicz poinformowała o kłopotach z jakimi muszą borykać się współlokatorzy w wyniku nagannego zachowania Borończuka.

Przewodnicząca RM  poprosiła dyrektora ZGKiM o sprawdzenie legalności postawionych przez Borończuka przybudówek.

 

  Radny Jan Klonowski zgłosił wniosek, dotyczący remontu przystanku w Draminie i odmalowania przystanku w Piaskach Wielkich.

 

  Radna Beata Majewska zapytała, jak długo jeszcze będzie oczekiwała na odpowiedź na zgłoszoną niemal przed dwoma miesiącami odpowiedź na interpelację?

 

  Radna Danuta Szubert zaznaczyła, że do tej pory nie ma odpowiedzi w sprawie pomieszczenia wynajmowanego przez p.Huszczę i ulicy Świętosławy.

Zapytała, czy w budynku po byłej restauracji „Światowid” jest budowana toaleta miejska, czy dla potrzeb p.Huszczy i jego personelu?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że budowana jest toaleta miejska, gdyż obecna zostanie usunięta w związku z realizacją programu rewitalizacji historycznej części Wolina.

Radna Danuta Szubert zapytała, czy Sanepid zezwolił na przechowywanie przez p.Huszczę żywności w tak skandalicznych warunkach lokalowych, z których korzysta zainteresowany ?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że nie było wystąpienia do Sanepidu w tej sprawie.

Radna wnioskowała o odpowiedź na piśmie w tej sprawie.

 

   Przewodnicząca Rady Miejskiej wnioskowała o dodatkowe wydrukowanie Informatora Rady Miejskiej w ilości 500 szt.

 

  Sołtys Sołectwa Domysłów – Pan Jerzy Smoleń – zapytał, czy sołtysom obecnym na sesji przysługuje zwrot kosztów podróży?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że sołtysi pobierają diety w związku z pełnieniem funkcji.

Przewodnicząca RM zaznaczyła, że może należałoby zmienić zapis w uchwale i diety powinni dostawać aktywni sołtysi, uczestniczący w sesjach. Może dodatkowo znaleźć środki w budżecie dla tych sołtysów.

Radny Jan Klonowski podkreślił, że w ciągu roku nie można zmieniać uchwały w sprawie wysokości diet sołtysów.

Sołtys z Domysłowa stwierdził, że w Biuletynie Informacji Publicznej z opóźnieniem ukazują się informacje, często po fakcie.

    Sołtysowa z Warnowa zaprosiła na zebranie sołeckie w dniu 4 lipca br., a sołtysowa z Dobropola na imprezę w dniu 28 czerwca. Podziękowała radnym za pomoc w jej zorganizowaniu.

 

Ad. 4

 

   W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła o godzinie 1730 obrady trzydziestej pierwszej sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

 

 

 

                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCA RADY

Protokołowała: B. Szubert

                                                                                                         EWA HALICKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-08-2008 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 06-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 06-08-2008 07:58