Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXX/08 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2008r.


Protokół nr XXX/08

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 24 czerwca 2008r.

I. OBECNOŚĆ:

W trzydziestej sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 13 radnych. Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do protokołu.

II. PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XXVIII/244/08 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008r.

    1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

    2. dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

  1. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG OBRAD:

Ad. 1 i 2.

O godzinie 1530 Przewodnicząca Rady Miejskiej - radna Ewa Halicka - otworzyła obrady XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, witając radnych i inne osoby obecne na sesji.

Na podstawie listy obecności i złożonych w niej podpisów stwierdziła, że obrady są prawomocne. Rada jest władna do stanowienia i podejmowania uchwał.

Przewodnicząca wnioskowała wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu - po punkcie 3 dodać: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/231/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2008r. - przedłożonego projektu uchwały przez Skarbnika Gminy.

Podkreśliła jednocześnie, że w dacie tytułu projektu uchwały jest pomyłka. Zapis powinien dotyczyć 10 marca, a nie 20 marca 2008r. W związku z tym będzie rozpatrywany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/221/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2008r.

Za wprowadzeniem zgłoszonej poprawki głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowania radni przyjęli zaproponowany porządek obrad wraz z poprawką. Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że w projekcie podziału nadwyżki budżetowej na 2008r.została zapisana m.in. kwota z przeznaczeniem na rezerwę do dyspozycji Burmistrza

i Przewodniczącej Rady. Rada Miejska powinna również dysponować pieniędzmi, które można by przeznaczyć na różnego rodzaju nagrody, pamiątki, konkursy. Burmistrz odwołał się od tej uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO zakwestionowało zapis, dotyczący rezerwy utworzonej do dyspozycji Przewodniczącej RM, co narusza przepisy o finansach publicznych i samorządzie gminnym. W związku z tym Klub Radnych na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Wolin przygotował projekt uchwały na obecną sesję, rozdysponowując środki na zakup materiałów i wyposażenie.

Na pytanie Przewodniczącej, dotyczące dysponenta tych środków Skarbnik Gminy odpowiedział, że dysponentem jest Burmistrz, a Rada Miejska może wystąpić z wnioskiem do niego o pieniądze, wskazując źródło finansowania.


W wyniku głosowania uchwała w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XXVIII/244/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu GiM Wolin w 2008r. została podjęta większością głosów. Za uchwałą głosowało 8 radnych, 0 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXX/258/08 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Ad. 4.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady.

Przewodnicząca wyjaśniła, że wprowadzony pod obrady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/214/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2008r. dotyczy podzielonej wcześniej nadwyżki budżetowej. Zgodnie z informacją przekazanej przez Burmistrza i Skarbnika, dotyczącą wielkości środków finansowych do podziału, radni podzielili kwotę ponad 3,4 mln zł. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w części zakwestionowało uchwałę Nr XXIX/254/08 z dnia 28 maja br. twierdząc, że Rada Miejska już wcześniej rozdysponowała kwotę 1,4 mln zł. W związku z tym na dzień 28 maja pozostało do wykorzystania ponad 2 mln zł, a nie 3,4 mln zł. RIO podkreśliło, że uchwała dotycząca nadwyżki budżetowej wykazuje wydatki i rozchody nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach i przychodach w wysokości 1,4 mln zł. Przewodnicząca podkreśliła, że nie byłoby takiego problemu, gdyby Burmistrz i Skarbnik nie wprowadziliby w błąd Rady Miejskiej, że nadwyżka wynosi 3,4 mln zł,a de facto wynosiła 2 mln zł. Przewodnicząca stwierdziła, że wcześniej podjęta uchwała może więc być unieważniona. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia zaproponowanego projektu uchwały. Gdyby na obecnej sesji radni nie podjęliby tej uchwały, wówczas pracownicy jednostek podległych nie otrzymają podwyżek wynagrodzenia. Skoro na lokatach jest kwota, o której pisze RIO, to należy przesunąć te środki, jak jest w projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, dlaczego do Informatora Burmistrza została włożona uchwała RIO?

Zastępca Przewodniczącej - radna Danuta Szubert - zapytała Burmistrza, czemu miało służyć zamieszczenie tej uchwały?

Burmistrz odpowiedział, że prowadzą z Przewodniczącą szeroko rozumianą politykę informacyjną.

Radny Jan Frankowski zarzucił celowość wydawania dwóch informatorów - oddzielnie przez Burmistrza i radnych z koalicji ze względu na koszty.

Przewodnicząca wyjaśniła, że koszty związane z wydaniem Informatora Rady Miejskiej ponieśli radni koalicyjni.

Zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie.

Za uchwałą głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXX/259/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/214/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2008r. jest załącznikiem nr 3 do protokołu.

Ad. 4

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła obrady trzydziestej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Protokołowała: B. Szubert

EWA HALICKA

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-08-2008 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2008 07:56