Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXII/301/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin.


UCHWAŁA NR XXXII/301/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin.

Na podstawie art. 9 ust.1, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; zm. z 2002r. Nr 41 poz.364, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598 z 2005r. Nr 131 poz. 1091, z 2006r. Nr 227 poz. 1658) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

STATUT

OŚRODKA KULTURY GMINY WOLIN

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ośrodek Kultury Gminy Wolin, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie.

§ 2.

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami)

 2. niniejszego statutu.

§ 3.

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wolin ul. Zamkowa 23 ,72-510 Wolin

 2. Terenem jego działania jest obszar Gminy Wolin.

 3. Ośrodek swą działalnością obejmuje również:

  1. Wiejski Ośrodek Kultury w Dargobądzu,

  2. Wiejski Ośrodek Kultury w Kołczewie,

  3. Wiejski Ośrodek Kultury w Ładzinie,

  4. Wiejski Ośrodek Kultury w Troszynie,

  5. Wiejski Ośrodek Kultury w Wisełce.

4. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Wolin.

§ 4.

Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

ROZDZIAŁ II

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 5.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej
i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

§ 6.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

  1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

  2. prezentowanie działalności placówek i instytucji profesjonalnych z dziedziny kultury
   i sztuki,

  3. rozwijanie i prezentowanie amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych,

  4. organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, plenerowych, teatrów i innych cyklicznych imprez artystycznych,

  5. nadzorowanie działalności placówek podległych, udzielanie pomocy i instruktażu tym placówkom,

  6. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych,

  7. prowadzenie nieobozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek krajoznawczo turystycznych,

  8. świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, plastycznych i innych z zakresu kultury,

9) promowanie gminy.

§ 7.

1. Ośrodek może realizować, jako dodatkową, działalność gospodarczą poprzez prowadzenie:

 1. działalności promocyjnej, marketingowej i konsultingowej w zakresie informacji, edukacji, reklamy i innych usług,

 2. impresariatu artystycznego i agencji artystycznych,

 3. sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku plastycznego,

 4. aukcji i pośrednictwa w sprzedaży dzieł sztuki i innych wyrobów rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych, eksponowanych na wystawach w Ośrodku,

 5. sprzedaży komisowej dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych,

 6. usług video, poligraficznych, fotograficznych, telewizyjnych, internetowych,

 7. działalności wydawniczej,

 8. działalności kinowej, teatralnej,

 9. usług z zakresu informacji gospodarczej, turystycznej itp.,

 10. wypożyczalni nośników multimedialnych, rekwizytów, kostiumów i sprzętu technicznego,

 11. wynajmowania lokali, pomieszczeń, sal.

2. Działalność gospodarcza Ośrodka nie może kolidować z realizacją zadań statutowych, a dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych.

§ 8.

Ośrodek może realizować dodatkowe zadania:

 1. prowadzić naukę języków obcych oraz inną działalność szkoleniową, w tym: dokształcanie, doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie osób dorosłych
  w różnych zawodach prowadzone w formie kursów, szkoleń, szkoleń, seminariów, zajęć warsztatowych itp.,

 2. świadczyć usługi artystyczne,

 3. wypożyczać za odpłatnością sprzęt oraz wynajmować za odpłatnością pomieszczenia,

 4. organizować przyjęcia (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe itp.),

 5. prowadzić sprzedaż wyrobów rękodzieła artystycznego.

 6. organizować odpłatne imprezy rozrywkowe, turystyczne, rekreacyjne, taneczne itp.

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 9.

 1. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wolina.

 2. Dyrektor Ośrodka zarządza instytucją oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Wolina.

 4. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, wydany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza Wolina.

 5. Pozostałych pracowników Ośrodka wraz z jednostkami podległymi zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka, zgodnie z kodeksem pracy oraz według zasad zawartych
  w Regulaminie wynagradzania pracowników Ośrodka.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2.

 2. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

 3. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

  1. prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów fotograficznych, kursów tańca, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.,

  2. sprzedaży własnych wydawnictw,

  3. organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady pracy,

  4. wypożyczania sprzętu akustycznego, audio - wizualnego, rekwizytów, strojów itp.,

  5. wynajmu sal,

  6. dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną,

  7. koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

  8. sprzedaży biletów na imprezy własne,

  9. promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,

  10. usług reklamowych,

  11. z innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 11.

Ośrodek może prowadzić także inną niż kultura działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

 1. Statut nadaje Rada Miejska Wolina.

 2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

§ 13.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu:

Ośrodek Kultury Gminy Wolin

72-510 Wolin, ul. Zamkowa 23,

tel. (0 91) 322 08 73, 322 08 71

NIP 855-12-74-074

§ 14.

Tracą moc:

 1. Uchwała Nr XVIII/216/2000 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Miasta i Gminy Wolin.

 2. Uchwała Nr VIII/74/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Miasta i Gminy Wolin.

 3. Uchwała Nr XXXI/281/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 04-08-2008 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 04-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2008 12:34