Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXII/297/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Domysłów, gm. Wolin.


UCHWAŁA Nr XXXII/297/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Domysłów, gm. Wolin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r, Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

* 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Domysłów, gm. Wolin.

2. Granice opracowania planu oznaczono na załączniku graficznym będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

* 2. Plan miejscowy ustali przeznaczenie terenu oraz określi sposób jego zagospodarowania i zabudowy, w zakresie zgodnym z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do przedmiotu planu.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr ……………………. /08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia ……………………… 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Domysłów, gm. Wolin.

(zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

  1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Obszar objęty uchwałą położony jest na północny wschód od miejscowości Domysłów oraz na zachód od drogi powiatowej nr 0005Z relacji Kołczewo-Unin.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonego Uchwałą Nr XL/418/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 października 2006r., położony jest w strefie mieszkaniowo-usługowej, do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając powyższe na względzie, Rada Miejska w Wolinie postanowiła podjąć uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Rozwiązania przyjęte w planie miejscowym muszą uwzględniać ochronę walorów przyrodniczych obszaru, zachowując zasadę zrównoważonego rozwoju wobec uwarunkowań środowiska.

  1. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych.

2.1. Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownie do przedmiotu planu, w tym m.in.: przeznaczenie terenów, zasady kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

2.2. Ustala się rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 lub 1:500.

  1. Załącznik graficzny

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest wyrys ze studium z wyznaczoną granicą opracowania planu miejscowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 04-08-2008 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 04-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2008 12:30