Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXII/289/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


UCHWAŁA NR XXXII/289/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 lipca 2008 r.

 

 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

            Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875 i z 2007 r. Nr 192,
poz. 1394) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w granicach administracyjnych Gminy Wolin.

 

§ 2. 1. O udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wolin na dofinansowanie do 100% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem takiego zabytku.

2. Dotacja może być udzielona na prace wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

 

§ 3. 1. Wniosek o dotację powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę
i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określanie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;

3) wskazanie zabytku, z określaniem miejsca jego położenia;

4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;

5) określanie rodzaju prac, na które ma być udzielona dotacja;

6) nazwę programu operacyjnego, jeżeli prace są lub będą realizowane w ramach tego programu;

7) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

8) harmonogram realizacji prac;

9) kosztorys całkowity prac;

10) wykaz prac wykonywanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;

11) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa
w pkt. 10;

12) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się lub ubiegał się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;

13) fotograficzną dokumentację odzwierciedlającą stan zachowania zabytku;

14) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

15) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Wolina w terminie do
15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym planuje się wykonanie robót, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się
o dotację na prace interwencyjne wynikające z pilnej potrzeby ich przeprowadzenia.

4. Wniosek o udzielenie dotacji może być złożony na prowadzenie prac w bieżącym roku budżetowym, jeżeli w budżecie Gminy Wolin zabezpieczone są wystarczające środki finansowe pozwalające na udzielenie danej dotacji.

 

§ 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się
w szczególności:

1) możliwości finansowe Gminy;

2) rangę zabytkowo - artystyczną obiektu;

3) wysokość środków własnych wnioskodawcy zaangażowanych w wykonanie prac;

4) dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac;

5) stan zachowania zabytku.

 

§ 5. 1. Wnioski złożone przez podmioty uprawnione podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego
w Wolinie. Pracownik tej komórki opiniuje wnioski pod względem zasadności udzielania dotacji i przedkłada Burmistrzowi Wolina w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wniosek o udzielenie dotacji rozpatrzony pozytywnie przez Burmistrza Wolina stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu na następny rok.

3. Rada Miejska w Wolinie ustala w budżecie Gminy Wolin corocznie wysokość środków przeznaczonych na dotacje.

 

§ 6. 1. Dotacji udziela Rada Miejska w Wolinie na wniosek Burmistrza Wolina.

2. W uchwale Rady Miejskiej w Wolinie określa się nazwę otrzymującego dotację, prace, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

 

§ 7. 1. Podstawą formalną przekazania dotacji podmiotom uprawnionym jest umowa.

2. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac winna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

3) wysokość udzielonej dotacji, termin i tryb jej płatności oraz termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 30 grudnia roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonania umowy;

5) sposób i termin rozliczenia dotacji;

6) warunki wypowiedzenia umowy;

7) termin, warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Dotacja nie może być wykorzystana na inne cele niż określona w umowie.

 

§ 8. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

 

§ 9. 1. Kontrola realizacji umowy, na podstawie której udzielona została dotacja, przeprowadzona jest na podstawie upoważnienia Burmistrza Wolina, przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wolina.

2. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymują wnioskodawca i Burmistrz Wolina.

3. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień.

 

§ 10. 1. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca po wykonaniu prac zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Wolina sprawozdania z wykonanych prac.

2. Sprawozdanie należy złożyć w terminie określonym w umowie, przekładając dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji (oryginał i 1 kopię):

1) opis wykonanych prac;

2) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;

3) protokół odbioru prowadzonych prac;

4) dokumenty finansowe (faktury, rachunki).

3. Burmistrz Wolina, po rozliczeniu dotacji zwraca wnioskodawcy oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2, po opatrzeniu pieczęcią o treści „sfinansowano ze środków budżetu Gminy Wolin”. Na dokumentach czyni się również wzmiankę określającą wysokość udzielonej dotacji oraz rok jej udzielenia.

 

§ 11. 1. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na rachunek bieżący budżetu najpóźniej do dnia 28 lutego roku następnego wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych.

2. Burmistrz Wolina prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską
w Wolinie.

 

§ 12. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, nie przedstawienia sprawozdania w terminie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji albo podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji we wniosku o dotację, podmiot traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy Wolin przez kolejne
3 lata.

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362,
Nr 126, poz. 875 i z 2007 r. Nr 192, poz. 1394) daje gminie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, położonych na terenie gminy, na zasadach określonych w uchwale rady miejskiej.

Powyższa uchwała jest wypełnieniem zapisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. Dz. U. z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875 i z 2007 r. Nr 192, poz. 1394).

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 04-08-2008 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 04-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2008 12:21