Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/260/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie skargi Pana Eugeniusza Maksymowicza i Pana Wiesława Ciupki.


UCHWAŁA NR XXXI/260/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie skargi Pana Eugeniusza Maksymowicza i Pana Wiesława Ciupki.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z 2001r. Nr 49 poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387, z 2003r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, z 2004r. Nr 162 poz. 1692, z 2005r. Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, Nr 64 poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą Pana Eugeniusza Maksymowicza i Pana Wiesława Ciupki w sprawie działań podejmowanych przez Burmistrza Wolina w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, uznaje się skargę za bezzasadną.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 17 ust 1, pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U z 2004, Nr 64, poz. 593) zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym realizowanym przez ośrodki pomocy społecznej jest udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Katalog zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym ma charakter zamknięty i obejmuje przede wszystkim świadczenia związane z ponoszeniem przez tę jednostkę samorządu terytorialnego wydatków finansowych. Gmina rozstrzyga więc o udzieleniu schronienia, posiłku czy niezbędnego ubrania. Wprawdzie zadanie ma charakter obowiązkowy, jednak mogą zdarzyć się sytuacje kiedy gmina nie udzieli wymienionych świadczeń, ale uznać to należy za wyjątek, który musi być usprawiedliwiony wyjątkową sytuacją, np. osoba posiada własnościowe mieszkanie, dom, posiada środki finansowe na zabezpieczenie schronienia we własnym zakresie. Ustawa o pomocy społecznej nie wymaga by organ badał przyczyny, z powodu których dana osoba potrzebuje określonego świadczenia, bowiem często chodzi o natychmiastowe ich przyznanie. Jednak w przypadkach, gdy istnieje przypuszczenie, że Ośrodek Pomocy Społecznej będzie finansował świadczenie, należy niezwłocznie sporządzić wywiad środowiskowy i wydać stosowne decyzje.

Udzielenie schronienia następuje w miejscach do tego przeznaczonych w szczególności noclegowniach i domach dla bezdomnych, itp. lub podejmowane są inne czynności zmierzające do zagwarantowania schronienia osobom potrzebującym, np. aktywizowanie rodziny.

Na terenie miasta Wolin w budynku stanowiącym własność prywatną Fundacja ,,Instytut św. Br. Alberta''- Oddział Świnoujście w 2003r. otworzyła Hostel św. Franciszka. Jest to placówka prywatna przyjmująca osoby z terenu całej Polski, utrzymująca się wyłącznie z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Z tych środków oraz pozyskanych od sponsorów w budynku dokonywane są remonty bieżące i wszelkie naprawy. Osoby umieszczane są tam dobrowolnie, za ich zgodą i zgodą kierownika Hostelu. Opłacają pobyt z własnych świadczeń rentowo - emerytalnych lub wynagrodzeń bądź też zasiłków stałych. Fundacja jest organizacją legalną, widniejącą w rejestrze organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, współpracujących z Wojewodą Zachodnio-pomorskim. Nadzór i kontrolę nad działaniem Hostelu sprawuje Prezes Fundacji.

W sytuacji, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie kieruje osobę potrzebującą do tego Hostelu lub jakiejkolwiek innej placówki na terenie kraju, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, uzyskaniu zgody kierownika schroniska i osoby zainteresowanej, wydaje stosowną decyzję administracyjną z zakresu pomocy społecznej. Dopiero taka decyzja staje się podstawą do ponoszenia kosztów finansowych ze strony gminy, płatnych po wystawieniu faktury lub noty księgowej.

Art. 25-35 ustawy o pomocy społecznej określają podstawowe zasady oraz procedury związane ze zleceniem zadań z zakresu pomocy społecznej wymienionym podmiotom. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Następstwem wyboru oferty jest zawarcie umowy o realizację zadania. Do jej zawarcia potrzebna jest zgoda obu stron.

Zlecenie realizacji: zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować ustalenia uprawnień do świadczeń, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych.

Ustosunkowując się do zarzutów zawartych w skardze zgłoszonej ustnie do protokołu w dniu 21 marca br. przez Eugeniusza Maksymowicza i Wiesława Ciupkę Rada Miejska jednoznacznie stwierdza, że są one bezzasadne. Chodzi o to, że wbrew twierdzeniom skarżących Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma ustawowego obowiązku zawierania w tej sprawie jakichkolwiek umów dotyczących świadczenia usług dotyczących udzielenia schronienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 08-07-2008 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 08-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2008 13:56