Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/263/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie.


UCHWAŁA Nr XXXI/263/08

RADY MIEJSKIEJ w Wolinie

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie

Na podstawie art. 40 ust.2, pkt 4, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie winien być ogłoszony na tablicach informacyjnych umieszczonych na bramach parkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                              Ewa Halicka

Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr XXXI/263/08

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 26 czerwca 2008 r.

R E G U L A M I N

PARKU MIEJSKIEGO w Wolinie

Dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych miasta wprowadza się regulamin korzystania z parku miejskiego.

Administracją parku w imieniu Burmistrza Wolina zajmuje się Referat Gospodarczy Urzędu Miasta w Wolinie.

W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających i przebywających na terenie parku miejskiego ZABRANIA SIĘ:

1. niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu,

2. zaśmiecania terenu parku,

3. niszczenia i uszkadzania budynków i budowli,

4. niszczenia i przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawowych oraz siadania na oparciach ławek,

5. handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu,

6. wprowadzania na teren parku psów bez smyczy,

7. palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów,

8. organizowania imprez bez zgody administratora,

9. wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli (oprócz miejsc do tego przeznaczonych) z wyjątkiem pojazdów osób zamieszkujących na terenie parku, pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od administratora,

10. powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora,

11. wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody administratora,

12. umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń.

Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Informuje się, że zgodnie z art.14 ust.2a ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

PRZESTRZEGA SIĘ PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM PRZEBYWANIA W CZASIE SILNEGO WIATRU I BURZY POD KONARAMI LUB W SĄSIEDZTWIE STARYCH DRZEW.

 

U z a s a d n i e n i e


W trosce o bezpieczeństwo użytkowników parku oraz w związku z tym, że w ostatnim czasie coraz częściej dewastowane są urządzenia parkowe oraz zaśmiecany odpadami jego teren, koniecznym jest wprowadzenie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie.

Wprowadzenie regulaminu ułatwi Policji oraz organom Gminy egzekwowanie zachowania ładu i porządku na terenie parku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 07-07-2008 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2008 13:11