Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXIX/08 sesji Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 28 maja 2008 r.


Protokół nr XXIX/08

sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 28 maja 2008 r.

 1. OBECNOŚĆ:

W dwudziestej dziewiątej sesji V kadencji Rady Miejskiej w Wolinie na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. Listy obecności są załącznikiem nr 1 do protokołu.

 1. PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008r. (dot. kwoty 3 457 466,73 zł).

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 41a w Warnowie,

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek nr 105/1 o powierzchni 53 m2 oraz nr 105/3 o powierzchni 14 m2, położonych w obrębie 4 Wolina.

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 50/32 o powierzchni 238 m2 oraz nr 50/26 o powierzchni 38 m2, położonych w Wisełce, na działkę nr 50/28 o powierzchni 31 m2, położoną w Wisełce.

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

7. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

8. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1 i 2.

O godz. 1530 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolinie - radna Ewa Halicka - otworzyła obrady XXIX sesji, przywitała radnych, zaproszonych gości i inne osoby obecne na sesji.

Na podstawie listy obecności i złożonych w niej podpisów radnych stwierdziła, że w sesji uczestniczy 100% radnych. Obrady są prawomocne, Rada jest władna do stanowienia i podejmowania uchwał. Listy obecności są załącznikiem nr 1 do protokołu.

Przystępując do ustalenia porządku sesji, Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz wniósł o wprowadzenie i rozpatrzenie poprawionego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie rozpatrzenie zgłoszonego projektu uchwały jako nowego pkt 7. Za wnioskiem głosowali wszyscy radni - 15 głosów za.

Porządek sesji wraz z poprawką poddano pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Pozostałe punkty porządku obrad przyjmują odpowiednio nową kolejność.

Ad.3.

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008r. (dot. kwoty 3 457 466,73 zł) przedstawił Przewodniczący Komisji radny Konrad Janson (zał. nr 2, pkt 1 opinii).

Z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych w części dotyczącej zakresu działania Komisji zapoznał radnych Przewodniczący Komisji radny Jan Frankowski (zał. nr 3, pkt 1 opinii).

Przewodnicząca otworzyła dyskusje nad powyższym projektem uchwały.

Radny Konrad Janson w imieniu Klubu Radnych na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Wolin przedstawił propozycję zmian do projektu uchwały (wniosek składający się z 3 stron i jest zał. nr 4 do protokołu).

Radny Jan Klonowski zapytał czy przestawione zadania inwestycyjne mają być dodane do wcześniejszych.

Przewodnicząca wyjaśniła, że tak.

Radny Konrad Janson w nawiązaniu do § Zakup usług pozostałych - zapytał jak była przeprowadzona akcja powodziowa i dlaczego w niektórych miejscowościach było po trzy sekcje strażacki, a wystarczyłaby jedna. Dodał, że chciałby zapoznać się z proto-kołem z tej akcji.

Radny Jan Frankowski wypowiedział się do zapisu odnośnie remontu Przed-szkola. Była propozycja 300 tys. zł na remont, a proponuje się tylko 100 tys.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, iż z opinii fachowców wynika, że w tym roku można wyremontować tylko część przedszkola, gdyż nie da się go wyłączyć z funkcjono-wania, dlatego prace będą przeprowadzane etapami. Zabezpieczono więc 70 tys. na odwodnienie przy budynku przedszkola oraz 30 tys. na usunięcie i utylizację azbestu.

Radny Jan Klonowski nawiązując do wypowiedzi radnego Jansona prosił, żeby Rada nie brała pod uwagę jego sugestii. Straż pożarna swoje zadanie wykonała, a społeczeństwo jest bardzo zadowolone z pracy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przewodnicząca Rady - radna Ewa Halicka powiedziała, że został wykreślony zapis na zakup 2 beczek do dowozu wody pitnej i wyjaśniła, że na taki cel można się starać o środki. Pieniądze te mogą być przeznaczone na inne ważne cele. W razie sytuacji awaryjnych z wodą, Międzyzdroje posiadają taką beczkę, więc można od nich pożyczyć. W projekcie uchwały był zapis na rezerwę dla Burmistrza i Przewodniczącej Rady. W związku z tym, że w budżecie Burmistrz ma takie zabezpieczenie a dla Przewodniczącej zawnioskowano o taką sumę na ostatniej sesji, wykreślono więc zupełnie zapis dla Przewodniczącej Rady i wyrównano Burmistrzowi do takiej samej wysokości.

W sprawie drobnych imprez na wioskach Rada zdecydowała żeby dołożyć środków na organizację mniejszej ilości, ale konkretnych imprez. W sumie około 800 zł na każde sołectwo na organizację Dnia Dziecka czy choinki.

Zmniejszono do 20 tys. zł na ECRB, czyli do kwoty jaka była wcześniej zaplanowana. Przewodnicząca uważa, że właściciel lokalu Fundusz Wczasów powinien pomieszczenia wyremontować, a gminy ponosić koszty utrzymania biura. W Międzyzdrojach będzie znajdować się biuro ECRB i pracować w nim mieszkańcy tej miejscowości. Zasadne jest więc żeby nasza gmina nie remontowała obcych lokali ale tylko wnosiła swój wkład związany z funkcjonowaniem biura.

Radny Zbigniew Hanasz zapytał, czy Klub Radnych nie mógł przygotować projektu uchwały ze zmianami, tak żeby wszyscy radni mogli się z nimi zapoznać. Odniósł się do propozycji dotyczących prac w Wisełce i budowy ciągu pieszego co było wcześniej zaplanowane. Tymczasem zaproponowano wykonanie krótkiego odcinka przy ul.Leśnej. Stwierdził, że wykonanie kanalizacji jest potrzebne, ale te zadania powinny być zrealizowane przez ZGWW.

Radny Konrad Janson stwierdził, że Fundusz Spójności będzie prowadził wodę i kanalizację tylko głównymi nitkami, natomiast boczne przyłącza nie będą realizowane. Jeśli chodzi o chodniki w centrum Wisełki, to stwierdzono, że wykonanie kanalizacji jest priorytetowe.

Radny Zbigniew Hanasz zapytał, czy na oświetlenie na Osiedlu Wisełka są to dodatkowe pieniądze.

Przewodnicząca wyjaśniła, że jeśli w projekcie uchwały był zapis w danym zakresie i ponownie wystąpił we wniosku, są to dodatkowe pieniądze na to zadanie.

Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Mróz powiedział, że każdy ma określone opinie o celowości wydawania pieniędzy. Prosił, żeby dyskutując nie zarzucać Burmistrzom, że chcą roztrwonić pieniądze. Należy mówić o ich przeznaczeniu. Poinformował, że zajmuje się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych. Obrano strategiczne kierunki działania. Przystąpiono do planu rewitalizacji Wolina, istnieje jednak obawa, że prace, które w perspektywie przyczynią się do rozwoju, nie będą mogły być kontynuowane, jeśli nie będzie zabezpieczonych pieniędzy. Bez własnych środków nie będzie możliwości występowania o środki zewnętrzne. Taka sama sytuacja dotyczy dworku, który miał być przeznaczony dla funkcjonowania Ośrodka Kultury. Rada powinna zwrócić swoje działania bardziej strategicznie żeby decyzjami dać szansę na rozwój miasta. Podjęto już pewne zobowiązania i będą zwracać się do Rady z projektami uchwał o zabezpieczenie środków. Już w styczniu nawiązano rozmowy z Ministerstwem Kultury.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że interesowała się rewitalizacją i wie, iż istnieją mapy, z których wynika dokładnie jak położone są fundamenty i uliczki. Zapytała jak będzie wyglądała zabudowa terenu kamieniczkami na tle istniejących bloków. Co do dworku stwierdziła, że jest to ruina na remont której potrzeba dużo pieniędzy, a w gminie jest brak dróg, chodników, wody i kanalizacji.

Pan Ryszard Mróz uważał, że wszystkie sprawy powinny być przedyskutowane na komisjach. Powiedział, że większość projektów, które były zaakceptowane, jest refinansowanych. Oczekują, że te pieniądze które wydano w jakiejś formie zostaną zwrócone. Plan rewitalizacji miasta przy takim podejściu jest zagrożony. Jest to dokument planistyczny upoważniający do dalszych prac zgodnie z założeniami Unii. Burmistrz jeszcze zwróci się do Rady o aktualizację Planu Rozwoju Lokalnego. Przypomniał, że jest opracowana strategia Ośrodka Pomocy Społecznej. Nawiązał do konkursu „Piękna wieś” i powiedział, że są to niewielkie pieniądze dla sołectw naszej gminy.

Przewodnicząca stwierdziła, że każdy kto chce mieć ładnie koło swojego domu, robi to sam i nie musi być takiego konkursu. Uważa, że te pieniądze lepiej spożytkować na imprezy dla dzieci.

Radny Konrad Janson stwierdził, że za 8,5 tys. zł firma wykona 100 metrów wody, bo w naszej gminie nie wszędzie jest woda pitna.

Radna Danuta Szubert zapytała o parking przy ul. Parkowej, z czyich pieniędzy jest wykonywany.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz powiedział, że jest to pytanie nie na temat i dodał, że wykonuje parking z własnych pieniędzy.

Radny Mieczysław Rybakowski zapytał czyja to jest działka.

Radna Danuta Szubert odczytała pismo, z którego wynikało, ze właścicielem działki jest Starostwo.

Kontynuując temat zmian w projekcie uchwały Burmistrz stwierdził, że nie ulega wątpliwości, iż Rada decyduje o wykorzystaniu środków pieniężnych. Dodał, iż Rada w sposób jednoznaczny przekreśla przychody roku przyszłego wynikające z przygotowania planu rewitalizacji miasta, a w gminie jest coraz mniej atrakcyjnych terenów do sprzedaży. Wszystkie działania związane z rewitalizacją odbywają się w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i Panem prof. Filipowiakiem. Stwierdził, że dobrze, iż Rada nie zmieniała nic w podwyżkach dla pracowników.

Radny Mieczysław Rybakowski powiedział, że Rada chce żeby miasto ładnie wyglądało, ale w wielu miejscowościach nie ma wody i kanalizacji.

Przewodnicząca wspomniała o wcześniejszej propozycji Starosty dotyczącej budowy mariny w Wolinie. I zapewnieniu Burmistrza, że marinę wybuduje gmina.

Burmistrz wyjaśnił, że rewitalizacja jest potrzebna po to żeby były pieniądze na wioski. Jeżeli nie będzie się sprzedawać działek, to nie będzie pieniędzy na wioski. Odnosząc się do Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, to prace wstrzymane są przez służby Marszałka Województwa i nikt nie wiedział, że tak może być.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmianę w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Za przyjęciem zmian głosowło13 radnych, 0 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Wszystkie poprawki wniesione przez Klub Radnych poddano pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się od głosu 2.

Skarbnik przystąpił do opracowania projektu uchwały zgodnego z przegłosowanym wnioskiem, a Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie sesję wznowiono.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o dalsze prowadzenie obrad do powrotu Skarbnika. Wniosek przyjęto jednogłośnie - 15 głosami za.

Ad.4.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 41a w Warnowie - zał. nr 5, pkt 1 opinii.

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXIX /255/08 jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5.

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie nabycia działek nr 105/1 o powierzchni 53 m2 oraz nr 105/3 o powierzchni 14 m2, położonych w obrębie 4 Wolina przedstawił Przewodniczący Komisji - zał. nr 5, pkt 2 opinii.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXIX/256/08 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6.

Z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr 50/32 o powierzchni 238 m2 oraz nr 50/26 o powierzchni 38 m2, położonych w Wisełce, na działkę nr 50/28 o powierzchni 31 m2, położoną w Wisełce zapoznał Przewodniczący Komisji zał. nr 5, pkt 3. Komisja Nie wydała pozytywnej opinii do tego projektu.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 7 radnych, przeciw 7, wstrzymał się od głosu 1 radny.

Projekt uchwały - załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.7.

Z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Radni do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej zapoznał radnych Przewodniczący Komisji.

Przewodnicząca wyjaśniła, że projekt uchwały został poprawiony.

Radny Konrad Janson wniósł o wykreślenie § 10 w przedłożonym projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że obowiązuje uchwała z 22.04.2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, w związku z czym nie jest potrzebny zapis w tym projekcie. Burmistrz ma delegację do umarzania i zwalniania z opłat z czynszu.

Na pytanie radnego Jana Frankowskiego na czym polega nowelizacja tej uchwały Przewodnicząca wyjaśniła, że chodzi o zróżnicowanie opłat ze względu na standard mieszkania.

Dokładnych wyjaśnień udzielił również Dyrektor ZGKiM Pan Marek Matys.

Wniosek zgłoszony przez radnego K. Jansona poddano pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Za podjęciem uchwały wraz z poprawką głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXIX/257/08 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.8.(7).

W punkcie wolne wnioski Przewodnicząca przedstawiła Informację o pracy Burmistrza Wolina jaka wpłynęła do biura Rady, dodając że radni mogą się z nią zapoznać.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz powiedział, że ta Informacja jest zamieszczona w BIP i, że również będą tam publikowane wszystkie projekty uchwał.

Przewodnicząca poinformowała, że była w Ładzinie i oglądała działki, o które stara się Rada Sołecka oraz OSP. Rada Sołecka wyraziła pogląd, że chce żeby działka, na której znajduje się boisko, pozostała w zasobach gminy i ale była do dyspozycji Rady Sołeckiej i mieszkańców Ładzina w celach rekreacyjnych. Straż Pożarna wyraziła zgodę na przydzielenie działki koło szkoły.

Przewodnicząca nakreśliła obecną sytuację dotyczącą Programu Spójności. Zgodnie z opracowaniem BBF trzeba szybko się brać do pracy, albo wypadnie się z programu. Teraz konieczne jest wybranie modelu spółki i wyjaśniła jakie są możliwe koncepcje do wyboru. Jest bardzo niewiele czasu na wybranie odpowiedniego wariantu.

Przewodnicząca dodała, że martwi ją sytuacja w Międzyzdrojach, gdzie chcą wszystkim zarządzać. Ma wrażenie, że podzielono już stanowiska w Radzie Nadzorczej dla siebie.

Radny Mieczysław Rybakowski stwierdził, że w Międzyzdrojach jest już spółka a u nas występują opóźnienia. Już wcześniej były wnioski o restrukturyzację ZGKiM.

Burmistrz wyjaśnił, że są trzy możliwości utworzenia Spółki i Rada musi wybrać jedną z koncepcji.

Zabierając głos Pani Małgorzata Brodowska - pracownik ZGWW omówiła te możliwości.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zwoła wspólne posiedzenie wszystkich Komisji, w celu wypracowania modelu w jakim pójdzie gmina przy restrukturyzacji Zakładu.

Przedstawiła również pisma jakie wpłynęły do Rady oraz skargę, do rozpatrzenia której wnioskowała o uruchomienie Komisji Rewizyjnej. Za wnioskiem głosowało 14 radnych.

Odczytując zaproszenia, zachęcała radnych do wzięcia udziału w różnych imprezach i uroczystościach w gminie.

Radny Konrad Janson zapytał jak będą wykonane toalety w Wisełce i zaproponował postawienie kontenera sanitarnego zamiast budowania toalet.

Pan Zbigniew Augustyniak - Kierownik Ref. Budownictwa powiedział, że logiczne jest postawienia kontenera, a w prawie budowlanym te dwie formy mają takie samo znaczenie.

Burmistrz wnioskował o nagrywanie sesji dla ułatwienia pracy.

Radny Mieczysław Rybakowski odnosząc się do dzierżawy na cele rolne „Srebrnego Wzgórza” i okolicznych terenów przez WĘGLOBUD, prosił o udzielenie odpowiedzi, czy dla tej firmy Gmina wydała pozwolenie na prowadzenie badań geologicznych oraz czy WĘGLOBUD wystąpił do Urzędu o przygotowanie operatu na pozyskiwanie kruszywa z tego terenu. Jeśli takie pozwolenie było wydane, to czy prowadzono konsultacje ze społeczeństwem.

Radny Konrad Janson zapytał, czy prawdą jest, że Burmistrz wydał 8 tys. zł na żywność.

Sołtys Kodrąbka Pani Krystyna Rytlewska informując o przeprowadzanym remoncie drogi w Kodrąbku na zlecenie Starostwa, zapytała czy będzie on prowadzony dalej w kierunku sklepu.

Radna Cecylia Rolińska wnioskowała, żeby wszystkie dzieci korzystające z sal gimnastycznych naszych szkół poza lekcjami, nie ponosiły kosztów za ich użytkowanie.

Radny Zbigniew Hanasz wnioskował o naprawę pasa drogowego na skręcie dróg Leśnej i Nadmorskiej w Wisełce. W drodze jest duża dziura. Wnioskował również o wycinkę drzew na cmentarzu w Kołczewie.

Przewodnicząca Rady radna Ewa Halicka wnioskowała o ustalenie kto wykonywał prace ziemne przy ul. Kolejowej w Wolinie i zobowiązanie go do naprawy chodnika. Poinformowała, że na ul. Kolejowej były prowadzone prace przy studzience i w tym miejscu notorycznie zapada się droga, co grozi uszkodzeniem samochodów i wnioskuje o skuteczna naprawę.

Na pytanie radnego Jana Frankowskiego dotyczące szybkiej jazdy przez kierowców odpowiedzi udzieliła Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Szubert.

Radny Zbigniew Hanasz, w związku z tym, że drogi na ul. Nadmorskiej i Leśnej są nieprzejezdne, wnioskował o uzgodnienie ustanowienia drogi jednokierunkowej.

Radna Danuta Szubert zgłosiła problem ze złym stanem drogi na ul. Świętosławy i stwierdziła, że należy coś w tej sprawie zrobić.

Pan Marian Zych, członek Rady Sołeckiej w Ładzinie zgłosił wniosek o oczyszczenie górnej części cmentarza w Ładzinie. Powiedział o tym, że świetlica w Ładzinie niszczeje i nie została przekazana Radzie Sołeckiej.

Pani Ewa Grzybowska - Kierownik Ośrodka Kultury wyjaśniła, że jak przejmowała świetlicę od byłego dzierżawcy, jej stan był bardzo zły. Przedstawiła jaki zakres prac został wykonany w świetlicy przez Ośrodek Kultury.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz zgadza się z wnioskiem radnej C. Rolińskiej, że dzieci nie powinny opłacać za salę gimnastyczną, ale szkoły ponoszą koszty z tym związane.

Teren na Osiedlu Robotniczym nie dotyczy „Srebrnego Wzgórza”. Umowa dzierżawy dotyczy ziemi na cele rolne. Prowadzone przez firmę badania mogą być wykorzystane przez gminę na inne cele, np. przy projektowaniu przystani żeglarskiej.

Poinformował, że prace na cmentarzu w Ładzinie trwają.

Radna Danuta Szubert powróciła do tematu budowy parkingu przy ul. Parkowej i stwierdziła, że w dokumentach jest inwestorem Gmina Wolin.

Pan Zbigniew Augustyniak wyjaśnił, że gmina zgłasza inwestycję i podpisuje porozumie-nie z wnioskodawcą, że pokryje 100% kosztów.

Na salę obrad wrócił Skarbnik Pan Roman Kleszczyński z przygotowanym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008r. zgodnym z wnioskiem Klubu Radnych.

Radni zapoznali się z powyższym projektem.

cd. Ad.3.

Przewodnicząca wniosła o przegłosowanie poprawki w § 1 w § 6050/7 polegającej na dopisaniu po słowach: ul. Wojska Polskiego - „i Ciasnej w Wolinie”.

Poprawka została przyjęta 10 głosami za.

Radni nie wnieśli innych uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXIX/254/08 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.9.(8).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Halicka o godz. 1900 zamknęła posiedzenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Halicka

Protokołowała

Bogusława Szmigiel

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 03-07-2008 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 03-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2008 08:52