Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/257/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.


Uchwała Nr XXIX/257/08

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Na podstawie art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt.4, art.7 ust.2 w związku z art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz.626, z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz.1833, z 2007 r. Nr 128, poz.902, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady polityki czynszowej obowiązujące w mieszkaniowym zasobie Gminy Wolin, które stanowić będą część składową wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

§ 2. 1. Z uwagi na zły stan techniczny i niski standard mieszkaniowego zasobu Gminy oraz konieczność powstrzymania procesu jego dalszej dekapitalizacji, Gmina Wolin będzie kontynuować aktywną politykę czynszową, zmierzającą do ustalenia czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań
i budynków w stanie nie pogorszonym i na stopniową likwidację wieloletnich zaniedbań w sferze remontów.

2. Stosowany równolegle system dodatków mieszkaniowych, prze-widziany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, będzie stanowić ochronę dla uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych.

§ 3. Podwyższanie wysokości czynszów wynikające z konieczności racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, powinno być powiązane z niżej wymienionymi działaniami:

1) stałym podnoszeniem poziomu usług świadczonych na rzecz najemców,

2) zamianami lokali w celu racjonalnego zasiedlenia zasobu mieszkaniowego,
uwzględniającymi możliwości finansowe lokatorów, ich potrzeby
mieszkaniowe oraz stan techniczny i standard mieszkań,

3) zwiększeniem nakładów na remonty budynków,

4) zmianami w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 4. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolin, stawkę wyjściową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych przy zawieraniu nowych umów najmu ustala Burmistrz Wolina w oparciu o ustalone zasady polityki czynszowej, przyjmując że do obliczenia wysokości czynszu początkowa stawka wyjściowa wynosi 0,065 zł/pkt*/m2.

§ 5. Przyjmuje się zasady ustalania podwyższania i obniżania stawki wyjściowej określonej w § 4 niniejszej uchwały dla danego lokalu, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolin, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 7. Stawkę czynszu za lokal socjalny ustala się w wysokości połowy minimalnej stawki czynszu obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Wolin, przy czym za minimalną stawkę czynszu uważa się 50% stawki wyjściowej określonej w § 4 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Podwyższanie czynszu następować powinno nie więcej niż jeden raz do roku i obowiązywać będzie od 1 lipca bieżącego roku w oparciu o postanowienia wynikające z § 4 i 5 niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wynajmujący może podwyższyć czynsz, wypowiadając jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

2. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może odpowiednio podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń albo sfinansował dokonanie przez najemcę ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

3. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego lokalu mieszkalnego, mającego wpływ na wysokość czynszu najmu, z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz powinien ulec odpowiedniemu zmniejszeniu.

4. Najemca może dokonać ulepszeń w zajmowanym lokalu za pisemną zgodą wynajmującego. Ulepszenia dokonane przez najemcę własnym nakładem nie mogą wpłynąć na podwyższenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 10. W przypadku gdy ustawa uzależnia podnajęcie części lub całości lokalu mieszkalnego od zgody wynajmującego, zgoda ta powinna być udzielona pod warunkiem uzgodnienia przez wynajmującego i najemcę podwyższenia czynszu o 20 % - przez okres trwania podnajmu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/361/2002 Rady Miejskiej w Woli -

nie z dnia 23 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

§ 13. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/257/08

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 28 maja 2008 r.

Formularz naliczania punktów czynszu dla lokalu mieszkalnego nr …… znajdującego się w budynku

położonym przy ul. .................nr... w ………………

Ogólny stan techniczny budynku

skala pkt. ( od -2 do 15 )

1. Budynki w złym stanie technicznym ( zakwalifikowane na
podstawie orzeczenia o stanie technicznym )

2 pkt.

2. Budynki w dostatecznym stanie technicznym ( zakwalifi-
kowane na podstawie orzeczenia o stanie technicznym )

4 pkt.

3. Baraki

0 pkt.

4. Budynki w dobrym stanie technicznym ( zakwalifikowane
na podstawie orzeczenia o stanie technicznym )

15 pkt.

5. Budynki zakwalifikowane do remontu

-2 pkt.

Wyposażenie budynku w instalacje techniczne

skala pkt. ( od -1 do 6 )

1. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotłowni

miejskich lub lokalnych ( z wyłączeniem etażowych )

5 pkt.

2. Instalacja ciepłej wody sieciowej lub lokalnej ( z wyłączeniem
etażowych

6 pkt.

3. Instalacja ciepłej wody wytwarzanej z urządzeń grzewczych
znajdujących się w lokalu

3 pkt.

4. Instalacja gazowa

2 pkt.

5. Instalacja wodociągowa

2 pkt.

6. Instalacja kanalizacyjna

2 pkt.

7. Instalacja kanalizacyjna-szambo

-1 pkt.

8. Instalacja centralnego ogrzewania etażowego (ogrzewanie

gazowe, elektryczne )

4 pkt.

9. Instalacja centralnego ogrzewania etażowego (ogrzewanie

piecowe )

2 pkt.

Atrakcyjność użytkowa lokalu mieszkalnego

skala pkt. ( od -4 do 9 )

1. Łazienka z w.c w lokalu

10 pkt.

2. Łazienka w lokalu

6 pkt.

3. Łazienka poza lokalem

4 pkt.

4. W.c. w lokalu

5 pkt.

5. W.c. poza lokalem

3 pkt.

6. W.c. poza budynkiem lub brak łazienki i w.c.

0 pkt.

7. Pokoje w układzie amfiladowym(ciąg pokoi połączonych

otworami drzwiowymi

-1 pkt.

8. „Ślepa” kuchnia

-1 pkt.

9. Wnęka kuchenna

-2 pkt.

10. Lokal wspólny (dotyczy także mieszkań tzw. rotacyjnych)

-4 pkt.

11. Pojedynka z wejściem z klatki schodowej (pokój o powierz-
chni mniejszej niż 20 m2, bez pomieszczeń przynależnych

1 pkt.

12. 1 pokój + kuchnia

2 pkt.

13. 2 pokoje

2 pkt.

14. 2 pokoje + kuchnia

3 pkt.

15. 3 pokoje

3 pkt.

16. 3 pokoje + kuchnia

5 pkt.

17. 4 pokoje

7 pkt.

18. 4 pokoje + kuchnia

9 pkt.

19. więcej niż 4 pokoje

9 pkt.

Uwaga:

Jeżeli najemca wykonał na własny koszt ulepszenie lokalu polegające na wyposażeniu lokalu w instalację c.w. lokalnej, wydzielone pomieszczenie łazienki, w.c. lub łazienki z w.c. i nie otrzymał refundacji kosztów poniesionych na wykonanie ulepszenia, to brak jest podstaw do naliczania punktów za ww. ulepszenie. W przypadku współudziału gminy w kosztach modernizacji np. w 50% naliczenia punktowego dokonujemy również w 50%.

Atrakcyjność usytuowania lokalu mieszkalnego

skala pkt. ( od -3 do 3 )

1. Piętra I,II,III

3 pkt.

2. Parter

1 pkt.

3. Małe domy mieszkalne (budynek wolnostojący, w którym znajdują

się co najwyżej 4 lokale

3 pkt.

4. Lokal na poddaszu

-1 pkt.

5. Lokal w oficynie

-1 pkt.

6. Lokal w baraku

-3 pkt.

7. Lokal usytuowany w budynku szkolnym w bezpośredniej
bliskości sal lekcyjnych

-1 pkt.

Lokalizacja

skala pkt. ( od 3 do 6 )

Lokal zlokalizowany w budynku przy ciągu komunikacyjnym o silnym natężeniu ruchu ulicznego lub w pobliżu torów kolejowych w odległości do 100m

4 pkt.

2. Miasto: położenie budynku w odległości mniejszej niż 5m
od ulicy

5 pkt.

3. Miasto: położenie budynku w odległości większej niż 5m
od ulicy

6 pkt.

4. Wieś

3 pkt.

Kryteria powyższe uwzględniają czynniki mające wpływ na wysokość czynszu zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dla każdego lokalu mieszkalnego winna być ustalona ogólna ilość punktów z uwzględnieniem kryteriów podanych w tabelach. Obowiązkiem administratora budynku lub właściciela jest wypełnienie formularza określającego ilość punktów dla danego lokalu, który stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości stawki czynszu.

Razem łączna ilość punktów dla mieszkania

Wyliczenie stawki jednostkowej czynszu:

( stawka wyjściowa....... zł/pkt* m2 x ............ pkt. = ............. zł/m2

Wyliczenie czynszu:

............. zł/m2 x ........ m2 = ............zł/m-c

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 205 poz.266 z późn.zm) zobowiązuje rady gmin do ustalenia zasad polityki czynszowej, które stanowić będą część składową wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

W związku ze zmianą wyżej cytowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu zaistniała konieczność aktualizacji dotychczas obowiązującej uchwały, dlatego też podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 30-05-2008 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 30-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 03-06-2008 08:55