Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/256/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nabycia działek nr 105/1 o powierzchni 53 m2 oraz nr 105/3 o powierzchni 14 m2, położonych w obrębie 4 Wolina.


UCHWAŁA NR XXIX/256/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie nabycia działek nr 105/1 o powierzchni 53 m2 oraz nr 105/3 o powierzchni 14 m2, położonych w obrębie 4 Wolina.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu mienia komunalnego działek nr 105/1 o powierzchni 53 m2 oraz nr 105/3 o powierzchni 14 m2, położonych w obrębie 4 Wolina, stanowiących współwłasność Państwa Doroty, Pauliny i Daniela Suminka, z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Sienkiewicza w Wolinie.

§ 2. Zapłata ceny z tytułu nabycia przez Gminę Wolin opisanych w § 1 działek zostanie pomniejszona o zaległy podatek od nieruchomości należny od Państwa Suminka. Cena zostanie ustalona na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/426/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nabycia nie zabudowanej działki nr 105/1 o powierzchni 53 m2, położonej w obrębie 4 Wolina.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr B.O.Ś.-7351/W-1/00 z dnia 28.01.2000 roku, wydanym przez Starostę Kamieńskiego dla Zarządu Miejskiego w Wolinie, działki nr 105/1 oraz 105/3 w obrębie 4 Wolina objęte są projektem budowlanym pn. „Budowa dróg i chodników na Osiedlu Światowid”. Zgodnie z tym projektem przedmiotowe działki leżą w pasie terenu przeznaczonego na poszerzenie ulicy Sienkiewicza w Wolinie.

Zgodnie z decyzją Nr:RG.JO.7430-66/2000 z dnia 11.10.2000 r. Burmistrza Wolina zatwierdzającą podział działki nr 105 w obrębie 4 Wolina, powstała po podziale działka nr 105/1 o powierzchni 53 m2 przeznaczona jest na poszerzenie ulicy Sienkiewicza.

Zgodnie z decyzją Nr:RG.JO.7430-19/2007 z dnia 19.06.2007 r. Burmistrza Wolina zatwierdzającą podział działki nr 105/2 w obrębie 4 Wolina, powstała po podziale działka nr 105/3 o powierzchni 14 m2 przeznaczona jest na poszerzenie ulicy Sienkiewicza.

Właściciele działek nr 105/1 i 105/3 w obrębie 4 Wolina zaproponowali, aby cenę nabycia nieruchomości pomniejszyć o zaległy podatek od nieruchomości. Kwota należnego podatku ustalona zostanie na dzień złożenia wniosku.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne wyrazić zgodę na nabycie działek nr 105/1 i 105/3 w obrębie 4 Wolina do zasobu mienia komunalnego. Cena nabycia zostanie pomniejszona o zaległy podatek od nieruchomości należny Gminie Wolin od Państwa Suminka.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 30-05-2008 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 30-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2008 10:34