Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r.

Protokół nr XXVII/08

z sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2008r.

 

I.                  OBECNOŚĆ:

W dwudziestej siódmej sesji Rady Miejskiej na stan 15 radnych w obradach uczestniczyło 13 radnych. Listy obecności są załącznikiem Nr 1 do protokołu.

 

II.      PORZĄDEK OBRAD:

 

1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007;

a)      rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za 2007 rok,

b)      opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,

c)      Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

d)      dyskusja,

e)      przyjęcie sprawozdania.

5.        Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie za rok 2007;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      przyjęcie sprawozdania.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/48 o powierzchni 261 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 42/41 przy ulicy Ogrodowej 3 w Wolinie;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działek Nr 73/5 i 69/8 położonych w obrębie 5 Wolina;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej składającej się z działek Nr 70/2, 70/4 i 71/2 położonych w obrębie 5 Wolina;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr 21 i 58, położone w Gogolicach;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 10 położonego w Domysłowie wraz z zabudową gospodarczą oraz działką nr 120/1 o powierzchni 1815 m2;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 25 położonego w Kodrąbku wraz z działką nr 139/1 o powierzchni 1000 m2;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania mających na celu restrukturyzację Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego;

a)      opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

15.    Podjęcie w sprawie zmian granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Radę Miejską w Wolinie;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

17.    Podjęcie w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do projektu pod nazwą: „Przez wiedzę do gwiazd – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Wolin”;

a)      opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

19.    Informacje Przewodniczącej o sprawach wniesionych do Rady.

20.    Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

       21. Zamknięcie obrad.

 

II.               PRZEBIEG OBRAD:

Ad. 1 i 2.

            Dnia 30 kwietnia 2008r. o godz. 1510 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolinie – radna Ewa Halicka – otworzyła obrady XXVII sesji Rady Miejskiej. Przywitała przybyłe na sesję osoby: radnych, zaproszonych gości i inne osoby obecne na sesji.

            Na podstawie listy obecności i złożonych w niej podpisów radnych stwierdziła, że obrady są prawomocne. Rada jest władna do stanowienia i podejmowania uchwał. Przewodnicząca odczytała usprawiedliwienie radnego Jana Klonowskiego (zał. nr 2 do protokołu) oraz poinformo-wała o nieobecności radnego Marka Stranca, który usprawiedliwiał się telefonicznie. Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

           

Przewodnicząca Rady przedstawiła 4 projekty uchwał, jakie wpłynęły do biura Rady i wnioskowała o wprowadzenie ich pod obrady. W punkcie 12: „Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 10 lat działki nr 115/2 w obrębie 4 Wolina, oddanej w trwały zarząd”,                  w punkcie 13: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia”,           w punkcie 14: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/205/08 Rady Miejskiej              w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin”, w punkcie 15: „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanych działek: nr 183 i 184/3 o łącznej pow. 0,5460 ha, położonych w Ładzinie na rzecz sołectwa Ładzin”.

Za wprowadzeniem pierwszego projektu uchwały głosowali wszyscy radni – 13 głosów za.

Za wprowadzeniem drugiego projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Za wprowadzeniem trzeciego projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Za wprowadzeniem czwartego projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Za przyjęciem porządku obrad wraz z proponowanymi zmianami głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Pozostałe punkty porządku obrad uzyskują odpowiednio nową kolejność.

 

Ad.3.

            Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż protokoły z dwudziestej piątej i dwu-dziestej szóstej sesji Rady Miejskiej zostały sporządzone zgodnie z wymogami Statutu Gminy              i były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli uwag do protokołów,               w związku z czym Przewodnicząca wnioskowała o przyjęcie protokołów bez odczytywania.              W wyniku głosowania wniosek o przyjęcie protokołów został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

 

Ad.4.

            Przystępując do realizacji punktu 4 porządku obrad Przewodniczący Komisji – radny Konrad Janson zapoznał radnych z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Komisja negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2007r. – opinia, zał. nr 3, pkt 1 do protokołu.

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych przedstawił Przewo-dniczący Komisji radny Jan Frankowski. Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Gminy i Miasta Wolin za 2007r. w części dotyczącej zakresu działania Komisji (opinia, zał. nr 4, pkt 1 do protokołu).

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi Wolina absolutorium                  z tytułu wykonania budżetu za rok 2007 przedstawił Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Rybakowski (zał. nr 5).

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała uchwałę Nr LXIII/179/2008 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Wolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007(zał. nr 6) i otworzyła dyskusję.

Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Mróz zawnioskował, żeby odczytać również uchwałę RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

Skarbnik Pan Roman Kleszczyński odczytał uchwałę Nr XLIX/146/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Wolina z wykonania budżetu za 2007r. (zał. nr 7).

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję na temat wykonania budżetu.

 

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz – powiedział, że obydwie uchwały RIO są pozytywne pod względem formalno-prawnym. Odniósł się do nieprawidłowości wskazanych przez Komisję Rewizyjną we wniosku. Wypracowana została nadwyżka w wysokości około 3,5 miliona złotych. Przekroczono kwotę w dziale transport i łączność, która została wykorzystana na naprawę dróg gminnych. W dziale administracja publiczna przekroczono kwoty, które zostały wydane na odprawę 2 pracowników przechodzących na emeryturę oraz na utrzymanie 2 burmistrzów za okres pozostawania burmistrza i komisarza, ale również dla radcy prawnego kwota 15 czy 20 tys. zł. za sporządzenie opinii o odwołanie burmistrza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że jeśli Burmistrz będzie tak kłamał to odbierze mu głos i zażądała, żeby przyniesiono umowy z radcami. Poinformowała, że umowa była podpisana na 10 tysięcy, a zapłacono 6 tysięcy. Przewodnicząca dodała, że Burmistrz mówił o całej wypracowanej kwocie nadwyżki budżetowej, a milion czterysta było wypracowane przez poprzedniego Burmistrza.

Burmistrz kontynuował – w dziale oświata i wychowanie przekroczenie spowodowane było budową ogrodzenia wokół szkoły podstawowej. W dziale kultura i dziedzictwo narodowe to przede wszystkim organizacja dożynek w amfiteatrze. W dziale kultura i sport zakup różnych pucharów i nagród na zawody sportowe. Wyjaśnił na co zostały przeznaczone pieniądze                       z niewykonanej inwestycji w Kołczewie. Odnośnie remontu dachu w budynku przy ulicy Świerczewskiego – zadania nie wykonano ponieważ było to niemożliwe od strony prawnej.

Przewodnicząca Rady Ewa Halicka stwierdziła, że podstawy prawne były i Burmistrz nie wykonał tego zadania, ponieważ budynek znajduje się w jej okręgu wyborczym. Przedstawiła w jaki sposób ta sprawa powinna być załatwiona zgodnie z prawem, zwłaszcza że grozi zawaleniem się dachu i kto wtedy odpowie za tragedię.

Burmistrz powiedział, że budynek na ulicy Niedamira nie został wykonany, ponieważ odbyły się 2 przetargi i okazało się, że wartość prac byłaby dwukrotnie większa od zaplanowanej. W związku z tym pieniądze zostały przeznaczone na inne ważne zadania.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że inne rzeczy Burmistrz robił bez wiedzy Rady, a tu nagle nie mógł wystąpić o zwiększenie środków na to zadanie.

Kontynuując, Burmistrz stwierdził, że podobna sytuacja była z remontem dachu w szkole                   w Ładzinie. Dwa razy ogłaszano przetarg na wykonanie prac i w związku z wysokimi cenami wykonawców. Dyrekcja odstąpiła od wykonania. Jeśli chodzi o OSP Ładzin, to Burmistrz odpowiada za całość ochrony pożarowej. Skończono remont remizy w Skoszewie. Była również propozycja wybudowania nowej remizy w Ładzinie i dlatego nie chciano tracić pieniędzy na remont starego budynku. Jednakże po konsultacjach społecznych zadecydowano, że nowego budynku nie będzie, remontować będzie się więc starą remizę. Burmistrz stwierdził, że budżet ubiegłoroczny nie był budżetem zadaniowym. To budżet zadaniowy nakłada obowiązek pytania Radę o każde zadanie. Poinformował, że w roku ubiegłym rozpoczęto współpracę z sołtysami. Wyposażono Rady Sołeckie w majątek, zakupiono 2 budynki w Chynowie, z czego 12 rodzin będzie remontować docelowo swoje mieszkania we własnym zakresie. Jest wniosek o dofinansowanie mieszkań komunalnych. Stworzono biuro obsługi interesanta, realizowany jest program LIDER. Odbyło się wiele imprez integrujących społeczeństwo, również przez Rady Sołeckie. Opracowywany jest projekt rewitalizacji zabytkowego centrum miasta. Wybudowane zostaną w Wolinie sklepy Netto i Biedronka. Rozwiązano problem odpadów stałych i przystąpiono do R-XXI. Przygotowano wiele projektów ze środków unijnych dotyczących informatyki, kultury i oświaty. Znacznie przyspieszono pracę w Związku Gmin Wyspy Wolin. Nie rozwiązano problemów dróg, ale przedstawiono propozycję kierunkową do rozwiązania tego zagadnienia. RIO ma wydać opinię o budżecie na rok bieżący i dopiero wówczas będą realizowane zadania.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na wynagrodzenie Burmistrza oraz na odprawy emerytalne Rada w uchwale grudniowej przyznała środki.

Radny Konrad Janson powiedział, że część wydatków, o których mówił Burmistrz zostało pokrytych uchwałami Rady. Zarzucił, że większość robi się w Wolinie, a mało na wioskach.

Radny Mieczysław Rybakowski, nawiązując do budowy dużych sklepów powiedział, że Gmina sprzedaje działki, wydaje opinię i na tym kończy się jej rola. To Netto podejmuje dalsze działania. Nawiązał do braku pojemników do segregacji śmieci na wioskach. Można zauważyć coraz więcej porzuconych nieczystości na poboczach dróg i polach. Wracając do sprawozdania z wykonania budżetu stwierdził, że pieniądze, które były wskazane w budżecie, wydano na inne cele, a rozpoczęte zadania, na które zabrakło pieniędzy można było przełożyć na ten rok, dodać środków i wykonać. Wiele pieniędzy zostało wydanych inaczej, niż zaplanowała Rada. Mimo tego, że Rada zawsze podejmowała uchwały w sprawie zmian w budżecie, to Burmistrz i tak wydał pieniądze bez jej wiedzy na inne cele niż wynikające z uchwały budżetowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że nadwyżka jest ze sprzedaży działki pod sklep NETTO a nie z tego, że zaplanowane inwestycje nie zostały wykonane, bo tamte pieniądze gdzieś zostały wydane. Dodała, że wydaje się pieniądze dla jakiegoś Huszczy, niby dla biednych, ale nie myśli się o tych co za chwilę zostaną bez domu, bo pieniądze na remonty gdzieś indziej zostały wydane.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Komisja Rewizyjna wskazała co nie zostało zrealizowane z zaplanowanego budżetu. Burmistrz tłumaczył, że wykonawcy byli za drodzy. Dlaczego więc dokładał na inne cele, a nie mógł dołożyć do remontu.

Burmistrz  stwierdził, że inwestycje zostały wykonane w 102%.

Przewodnicząca odczytała pismo Pana Huszczy, dotyczące zorganizowania manifestacji pokojowej.

Na wcześniejszą prośbę Przewodniczącej o przyniesienie umowy z radcami prawnymi, Sekretarz Gminy Pan Stanisław Łaszcz odpowiedział, że pracownicy Urzędu skończyli pracę o 1530, dokumenty są zabezpieczone i nie ma do nich dostępu.

Radny M. Rybakowski stwierdził, że w momencie gdy odbywa się tak ważna sesja, powinni być pracownicy, którzy mogliby udostępnić potrzebne dokumenty.

Skarbnik poinformował, że pierwsza umowa z radcami prawnymi była na kwotę 10 tys., następnie był aneks i w rezultacie zapłacono 6 tys.

Radny Konrad Janson stwierdził, że nabiera przekonania, iż radni powinni siedzieć w domu, a Burmistrz sam sobie poradzi ze wszystkimi sprawami.

Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Mróz powiedział, że jeśli chce się podsumować ubiegły rok – wspólną pracę, należy posiłkować się określonymi dokumentami, które mogą być przedmiotem dyskusji. Dla niego podstawowym dokumentem jest sprawozdanie jakie przedłożyli i z niego wynikają cyfry. O tych cyfrach można dyskutować, czy zostały wydane właściwie i rzetelnie. Jeśli pieniądze nie zostały wydatkowane, to wchodzą na nadwyżkę budżetową lub zysk. Jeśli kredytu nie zaciągnięto, to nie zadłużono gminy. Jak wszystko się zsumuje, to wychodzi nadwyżka, która wynikła ze sprzedaży nieruchomości i z roku poprzedniego. Jeśli zostało to wygenerowane, to nie zostało zmarnowane i pieniądze będą podzielone w tym roku. Ze sprawozdania wynika, że wygenerowane są wolne środki i jest brak zadłużenia. Radni mogą być innego zdania, ale to Burmistrz odpowiada przed dyscypliną budżetową. Stwierdził, że nie wyremontowano szkoły w Ładzinie, bo Stowarzyszenie nie wybrało wykonawcy.

Radny Rybakowski powiedział, że na remont w szkole w Ładzinie były przeznaczone pieniądze. Wniosek Komisji Rewizyjnej nie jest z sufitu, a z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r. Radni są wybierani przez społeczeństwo. Społeczeństwo zgłasza radnym i sołtysom potrzeby i Rada stara się przeznaczyć pieniądze na te cele. Jednak wiele zadań nie wykonano. Nadwyżka jest, ponieważ nie wykonano żadnych inwestycji.

Radna Danuta Szubert dziwiła się niekompetencji w sprawie wykonania budżetu przez Burmistrza, ponieważ i on i jego zastępca byli radnymi powiatowymi i dobrze wiedzą na czym polega wykonanie budżetu. Po to są działy i rozdziały, żeby wykonać zadania zgodnie z tym, co jest w budżecie. Jeśli Burmistrz występował o zmiany, zazwyczaj dostawał zezwolenie Rady na ich wykonanie. Pieniądze wskazane we wniosku Komisji Rewizyjnej zostały wydane bez zgody Rady. Rada ma prawo wymagać wykonania budżetu.

Radny Rybakowski stwierdził, że Ośrodek Pomocy Społecznej dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, dobrze rozeznaje się w terenie, dlaczego więc Burmistrz wprowadza Huszczę. Daje się pieniądze, pomieszczenia, transport i artykuły zakupione za gminne pieniądze, które dzieli się nie tylko potrzebującym.

Przewodnicząca Ewa Halicka powiedziała, że pracownice OPS mają niższe wynagrodzenia niż pracownica Pana Huszczy, która za 16 godzin pracy w miesiącu otrzymuje około 1500 zł. Uważa, że jest to niemoralne względem pracowników OPS.

Radna Danuta Szubert stwierdziła, że Burmistrz powiedział, iż Pan Huszcza robi dobrą robotę ponieważ pomaga biednym. Zwracając się do Burmistrza, prosiła o wytłumaczenie, co to jest bieda i komu on pomaga.

Burmistrz odpowiedział, że problem ludzi żyjących w niedostatku poruszał wielokrotnie na sesjach. Rada nie przyjmuje do wiadomości nędzy i ubóstwa ludzi na wsi. Często rodzinom nie przysługuje pomoc OPS. Huszcza zajmuje się popegerowskimi terenami. Prosił, żeby radni poszli do magazynu z tymi darami i żeby przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Radna Beata Majewska powiedziała, że jeśli coś organizuje, pomaga ludziom biednym, wykupuje leki, to płaci za to z własnych pieniędzy i nie zwraca się do gminy o transport. Rola OPS jest wystarczająca gros wypadków gdzie, pomaga Pan Huszcza, są nieuzasadnione.

Radny Leszek Kopański powiedział, że ludzie, którzy biorą dary, podpisują jakieś listy.

Radny Rybakowski stwierdził, że ludzie ze środowisk popegeerowskich sobie radzą. Uważa, że powinno dofinansować się OPS, żeby to on działał na naszym terenie, a nie inna organizacja.

Radna Danuta Szubert zapytała, skąd Huszcza ma takie rozeznanie komu pomagać. Skoro Burmistrz przekazuje te wiadomości, to po co jest OPS. Dodała, że Huszcza rozdając dary mówi, że są one od Burmistrza. Równie dobrze OPS może rozdawać i to samo mówić.

Radny Jan Frankowski prosił, żeby skończyć dyskusję o Panu Huszczy. Kiedyś nie było OPS              i ludzie sobie radzili. W gazetach jest wiele ogłoszeń, ale ludzie nie chcą pracować. Zgłosił wniosek formalny żeby zakończyć ten temat.

 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie obrady wznowiono.

 

Radny Leszek Kopański powiedział, że jest zszokowany tym, że pan burmistrz na różnych spotkaniach negatywnie wyraża się o radnych a pozytywnie o sobie. Droga do Zagórza nie byłaby wykonana gdyby nie radni koalicji, którzy wprowadzili to zadanie do budżetu.

Sołtys Laski Pan Franciszek Jamrożek podziękował strażakom za pomoc w opanowaniu podtopień oraz Burmistrzowi. Powiedział, że zdziwiłby się, gdyby radni udzieli burmistrzowi absolutorium, ponieważ koalicja jest przeciw burmistrzowi. Stwierdził, że większość robi co uważa i nie ma przesłanek merytorycznych, lecz polityczne. Uważa, że współpraca powinna ulec poprawie, bo jest niezbędna. Pan Burmistrz powinien zwrócić się do Rady.

Radna Danuta Szubert zapytała, czy sołtys porównał 1 i 2 budżet, ponieważ z jego wypowiedzi wynika, że nie.

Radny Mieczysław Rybakowski powiedział, że to co zawarte jest we wniosku Komisji Rewizyjnej, wynika ze sprawozdanie, a nie z polityki.

Radny Czesław Zieliński powiedział, iż zgodnie ze statutem organem wykonawczym jest burmistrz, który przedstawia sprawozdanie. Według słupków wszystko zgadza się. Są wykonane zadania na wnioski radnych, które nie były ujęte w planie. Burmistrz realizował również wnioski sołtysów, czyli właściwe zadania. Radny jest zwolennikiem budżetu zadaniowego. Niektóre zadania zostały opracowane dla radnych pod ich potrzeby. Dodał, że Komisja Oświatowa wydała pozytywną opinię do sprawozdania.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada wprowadziła budżet zadaniowy, a radny Zieliński nie głosował za nim.

Radna Danuta Szubert powiedziała, że zgadza się budżet i słupki w nim, ale w środku się nie zgadza.

Zastępca Burmistrza stwierdził, dlaczego ma inny pogląd i czuje, że tak powinno być i nie powinno się rozliczać. Dodał, iż jest zbulwersowany sprawą drogi do Gogolic i nie życzy sobie takich insynuacji.

Radny Rybakowski prosił Burmistrza, żeby Pan Zastępca nie krzyczał na radnych, bo oni sobie tego nie życzą.

Radny Leszek Kopański stwierdził, że będzie mówił, ponieważ słyszał, iż mówi się o nim, że nic nie zdziałał w sprawie drogi. Uważa, że Burmistrz przypisuje sobie te zasługi. Oczernia się go jako radnego i jest to nieuczciwe. Przy projekcie budżetu Burmistrza droga ta by nie powstała. Dzięki koalicji będą inwestycje. Nigdy nie zdarzyło mu się, żeby tak negatywnie o nim mówiono.

Burmistrz był zdenerwowany wypowiedzią radnego Kopańskiego. On uczestniczy w zebraniach sołeckich i prosi, żeby i radny w nich uczestniczył, a nie posiłkował się plotkami.

Sołtys Zastania Pani Maria Ratyńska stwierdziła, że jeśli jest nadwyżka budżetowa, to dlaczego sołtysi dostają odpowiedzi, że na nic nie ma pieniędzy.

Radny Konrad Janson wnioskował o przeprowadzenie imiennego głosowania w sprawie absolutorium. Wniosek radnego poddano  pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw 4 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych.

Pod głosowanie poddano projekt uchwały przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie nieudzielania absolutorium z wykonania budżetu za 2007r. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 3 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Uchwałę podjęto większością głosów.

Uchwała nr XXVII/225/08 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad.5.

            Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych – radny Jan Frankowski przedstawił opinię Komisji do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

Przewodnicząca Rady zapytała kierownika OPS na jaką kwotę w ubiegłym roku zdobyła środki żywnościowe dla mieszkańców i z jakimi organizacjami współpracuje.

Pani Małgorzata Klimkowska Kierownik OPS powiedziała, że współpracują z Caritas Szczecin, który dostarcza żywność dla rodzin najuboższych z Unii Europejskiej. Nie ma przelicznika cenowego, a ilościowy. Jakość produktów jest bardzo wysoka i wydawane są one według listy – wzoru zatwierdzonego przez Caritas. Pomoc udzielana jest wszystkim, którzy się kwalifikują z § 7.

Przewodnicząca Rady – Ewa Halicka zapytała, kto dostarczał tą żywność mieszkańcom.

Kierownik odpowiedziała, że żywność jest dostarczana transportem, z czego 6 dostaw było sponsorowanych, a za 2 transporty zapłaciła z kosztów utrzymania Ośrodka. Żywność była wydawana, jak również dowożona przez opiekunki.

Radna Beata Majewska zapytała, czy Pani Kierownik wnioskowała o podwyżki dla pracowników OPS.

Pani Klimkowska odpowiedziała, że złożyła wniosek do Burmistrza, po tym gdy jednostki podległe Gminie nie były ujęte do podwyżek. Poinformowała również o kosztach dojazdu do podopiecznych, jakie ponoszą opiekunki.

Radny Konrad Janson zapytał, czy OPS jest oddzielną jednostką czy podlegającą pod Urząd.

Pracownica OPS, która pracuje jako opiekunka, przedstawiła trudną sytuację opiekunek. Ponoszą one znaczne koszty na dojazdy i otrzymują niskie wynagrodzenie. Stwierdziła, że były zawiedzione, że pracownicy Urzędu otrzymali podwyżki płacy a pracownicy OPS nie.

Pani Kierownik odpowiedziała, że jest to jednostka organizacyjna podległa Urzędowi.

Radny Rybakowski stwierdził, że to pracownicy OPS opiekują się starszymi ludźmi i tu należy skierować dodatkowe pieniądze i dofinansować OPS. Zapytał, czy potrzebna jest druga organizacja o podobnym działaniu.

Pani Kierownik odpowiedziała, że charakter działalności OPS jest inny niż organizacji.

Radny Marian Roszak obiecał, że na kolejnej sesji postarają się zająć podwyżkami dla pracowników OPS.

Przewodnicząca Rady odczytała drugie pismo Pana Huszczy o zbiórkę pieniędzy i odzieży i zapytała, czy organizuje się zbiórki dla osoby żeby pomóc, czy tak sobie.

Pani Klimkowska odpowiedziała, że uruchamia się pomoc w momencie zgłoszenia.

Radny Konrad Janson stwierdził, że celowo na terenie utrzymuje się pana Huszczę, żeby siać ferment.

Przewodnicząca wystąpi o informację, czy Pan Huszcza ma prawo rozdawać żywność, bo z tego co jej wiadomo tylko 4 organizacje mają takie prawo.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie poddano pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie i jest załącznikiem nr 9 do protokołu.

 

Ad.6.

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił radnym opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/48 o powierzchni 261 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 42/41 przy ulicy Ogrodowej 3 w Wolinie – zał. nr 3 pkt 2 opinii.

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/226/08 jest załącznikiem Nr 10 do protokołu.

 Z sali obrad wyszła radna Danuta Szubert. Stan radnych na sesji – 12.

 

Ad.7.

Z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działek Nr 73/5 i 69/8 położonych w obrębie 5 Wolina zapoznał radnych Przewodniczący Komisji radny Konrad Janson - zał. nr 3 pkt 3 opinii.

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/227/08 jest załącznikiem Nr 11 do protokołu.

 

Ad.8.

            Przewodniczący Komisji Budżetu zapoznał radnych z opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej składającej się z działek Nr 70/2, 70/4 i 71/2 położonych w obrębie 5 Wolina - zał. nr 3 pkt 4 opinii.

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXVII/228/08 jest załącznikiem Nr 12 do protokołu.

 

Ad.9.

            Opinię Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr 21 i 58, położone w Gogolicach przedstawił radnym Przewodniczący Komisji - zał. nr 3 pkt 5 opinii.

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/229/08 jest załącznikiem Nr 13 do protokołu.

 

Ad.10.

Przewodniczący Komisji Budżetu zapoznał radnych z opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 10 położonego w Domysłowie wraz z zabudową gospodarczą oraz działką nr 120/1 o powierzchni 1815 m2 - zał. nr 3 pkt 6 opinii.

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/230/08 jest załącznikiem Nr 14 do protokołu.

 

Ad.11.

            Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił radnym opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 25 położonego w Kodrąbku wraz z działką nr 139/1 o powierzchni 1000 m2 - zał. nr 3 pkt 7 opinii.

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/231/08 jest załącznikiem Nr 15 do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie obrady wznowiono.

Na salę obrad wróciła radna Danuta Szubert, a nie wrócił radny Marian Roszak. Stan radnych na sesji – 12.

 

Ad.12.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 10 lat działki nr 115/2 w obrębie 4 Wolina, oddanej w trwały zarząd przedstawił Burmistrz. Powiedział, że zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum będą miały dobrze.

Przewodnicząca Rady Ewa Halicka poinformowała, że wpłynęła ustna skarga od dyrektora gimnazjum dotycząca przedmiotowej działki i wnioskowała o odłożenie tego projektu na kolejną sesję.

Burmistrz powiedział, że w następnym tygodniu ma być podpisana umowa z Biedronką pod budowę sklepu łącznie z zezwoleniem na budowę. Dodał, że do niego nie dotarła żadna skarga.

Radna Halicka stwierdziła, że gimnazjum za wiedzą Burmistrza wynegocjowało od inwestorów Biedronki, za udostępnienie działki, wykonanie schodów i drzwi do budynku szkoły. Poza tym jest problem z dojazdem do stołówki, jeśli teren będzie pod zarządem Szkoły Podstawowej.

Radny Jan Frankowski stwierdził, że teren koło szkoły nie jest prywatny i nie powinno być żadnych problemów z dojazdem do stołówki, z której korzystają dzieci obydwu szkół.

Radny Rybakowski wnioskował o przerwę.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła krótką przerwę.

Po przerwie obrady wznowiono.

 

Przewodnicząca Rady zapytała czy nie można było przygotować wcześniej tego projektu uchwały.

Burmistrz odpowiedział, że przedstawiciele Biedronki dopiero w poniedziałek poinformowali o takiej potrzebie. W związku z tym Burmistrz przygotował projekt uchwały.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr XXVII/232/08 jest załącznikiem nr 16 do protokołu.

 

Ad.13.

Omawiając projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia Burmistrz wyjaśnił, że jest to inwestycja rządowa o znaczeniu pierwszorzędnym dla Państwa             i inwestor pokrywa wszystkie koszty.

Radny M. Rybakowski zapytał, czy Gmina też będzie otrzymywała jakieś pieniądze z tego tytułu.

Burmistrz wyjaśnił, że za przesył gazu będą wpływy oraz nieruchomości, które stracą na wartości zostaną zrekompensowane straty.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/233/08 jest załącznikiem nr 17 do protokołu.

 

Ad.14.

            Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/205/08 Rady w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań            i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin przedstawiła Przewodnicząca. Wyjaśniła, że jest to teren pod budowę farmy wiatrowej.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/234/08 jest załącznikiem nr 18 do protokołu.

 

Ad.15.

Przystępując do omówienia projektu uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanych działek: nr 183 i 184/3 o łącznej pow. 0,5460 ha, położonych             w Ładzinie na rzecz sołectwa Ładzin radny Konrad Janson powiedział, że OSP w Ładzinie złożyła pismo w sprawie użyczenia działki strażakom. Później wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej Ładzina o przekazanie działki. Żeby zadowolić wszystkich, radny wnioskował o podzielenie działki dla Rady Sołeckiej i Straży.

Radna Beata Majewska przychyliła się do wniosku radnego Jansona.

Pan Marian Zych, członek Rady Sołeckiej, stwierdził, że jest to boisko kwadratowe dla piłki nożnej i ręcznej. Jeśli z całości oderwie się 800 m dla straży, to nie będzie boiska. On prezentuje decyzję mieszkańców Ładzina, wyrażoną na zebraniu sołeckim przez 33 osoby. Dodał, że teren ten to centralny plac w Ładzinie. Zaproponował dla straży działkę koło szkoły i odczytał fragment protokołu z zebrania sołeckiego, z którego wynika, że mieszkańcy popierają tę propozycję.

Pan Zbigniew Drzewiński – Prezes OSP w Ładzinie podziękował za pieniądze dla straży, za które zakupili obuwie oraz ubrania strażackie. Przydały się one przy akcji powodziowej w jakiej brali strażacy udział. Odnosząc się do omawianej działki stwierdził, że teren, o który wnioskują ma odpowiednią lokalizację w centrum miejscowości. Podzielenie działki nie zmniejszy boiska, a proponowany teren blisko szkoły jest niebezpieczny. Usytuowanie remizy na działce w centrum jest to odpowiednia lokalizacja, ponieważ wszędzie jest blisko, a jednostka OSP musi być mobilna.

Radny Mieczysław Rybakowski zapytał, czy Rada ma decydować za sołectwo. Zgłosił wniosek do Komisji Oświatowej, żeby pojechać do Ładzina i zobaczyć jak przedstawia się sytuacja. Strażacy muszą zdawać sobie sprawę, że pieniędzy nie ma i powinny być dwie główne jednostki w Wolinie i Kołczewie, a we wsiach pomocnicze.

Burmistrz powiedział, że występuje różnica zdań. Spotkał się ze środowiskami, czego efektem było zebranie wiejskie. Dla Kodrąbia i Ładzina przekaże się dom kultury. Stwierdził, że straż ma gasić a nie robić zabawy.

Pan Z. Drzewiński powiedział, że OSP w Ładzinie zabezpiecza kilka wsi i nie są tylko do gaszenia pożarów, ale również do innych celów.

Pan Marian Zych zaproponował spotkanie i obejrzenie budynku straży i działkę.

Radny Rybakowski jeszcze raz wnioskował o wizję lokalną na miejscu.

Pan Drzewiński dodał, że remiza nie spełnia żadnych wymogów i norm. Samochody są coraz większe i nie mieszczą się do garażów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wizję lokalną w Ładzinie. Za wnioskiem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Powyższa uchwała została odłożona do rozpatrzenia po wizji lokalnej.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła krótką przerwę.

Po przerwie obrady wznowiono.

 

Ad.16.

            Przystępując do omówienia projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania mających na celu restrukturyzację Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Przewodnicząca zapytała, dlaczego w uchwale są wskazane 2 kierunki działania a nie, że tylko przystępuje się, a później w trakcie realizacji określi jaki kierunek się obierze.  Powinny być skorelowane działania pod Fundusz Spójności. Należy wydzielić wodę i kanalizację.

Burmistrz odniósł się do pisma Związków Zawodowych o zdjęcie powyższego projektu z porządku sesji. Przedstawił dokument – pakiet socjalny dotyczący zatrudnienia po przekształceniu Zakładu. Nieprawdą jest, że Związek dziś się dowiedział, że podejmowane są takie kroki. Międzyzdroje mają już akt notarialny. Są dwie możliwości. Jeśli działania Związku Gmin będą skierowane na powołanie jednej wspólnej spółki wodno-kanalizacyjnej lub jeśli powoła się cały zakład w jedną spółkę z o.o.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/235/08 jest załącznikiem nr 19 do protokołu.

 

Ad.17.

            Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa zapoznał radnych z opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin (zał. nr 3, pkt 9).

W wyniku głosowania, uchwała w powyższej sprawie podjęta została jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXVII/236/08 jest załącznikiem nr 20 do protokołu.

 

Ad.18.

            Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (zał. 3, pkt 10).

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr XXVII/237/08 jest załącznikiem nr 21 do protokołu.

 

 

 

Ad.19.

            Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych – radny Jan Frankowski przedstawił radnym opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Radę Miejską w Wolinie (zał. nr 4, pkt 11).

            Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Mróz poinformował, że dzieci z Dobropola i Ostromic po likwidacji szkoły w Ostrowicach, będą uczęszczały do szkoły w Troszynie.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/238/08 jest załącznikiem nr 22 do protokołu.

 

Ad.20.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych przedstawił radnym opinię Komisji do projektu w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin (zał. nr 4, pkt12)

Burmistrz wniósł autopoprawkę w § 10 pkt 3. Jest napisane § 12 a powinno być § 11.

Radny Konrad Janson zapytał, w odniesieniu do wcześniej podjętej uchwały o budowie nowej biblioteki, dlaczego nie jest nic robione w tym zakresie.

Burmistrz odpowiedział, że jest 3 właścicieli i wojewódzki konserwator narzucił wykonanie jednej bryły, żeby wybudować jeden obiekt, z czym jest problem.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem wraz z autopoprawką Burmistrza głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/239/08 jest załącznikiem nr 23 do protokołu.

 

Ad.21.

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin przedstawił Przewodniczący Komisji (zał. nr 4, pkt 4 opinii). Komisja wnioskuje o wpisanie w załączniku nr 4 pkt 7 Biblioteka Publiczna Gminy Wolin i jej filie w Ładzinie, Troszynie, Dargobądzu, Kołczewie i Wisełce. Za wprowadzeniem poprawek głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem, wraz z poprawką, głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/240/08 jest załącznikiem nr 24 do protokołu.

 

Ad.22.

Z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do projektu pod nazwą: „Przez wiedzę do gwiazd – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Wolin” zapoznał radnych Przewodniczący Komisji (zał. nr 4, pkt 5 opinii).

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest to projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest finansowany w 100%.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem wraz z poprawką głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/241/08 jest załącznikiem nr 25 do protokołu.

 

Ad.23.(19).

            Przewodnicząca Rady poinformowała, że do biura wpłynęły 4 skargi na działalność Burmistrza. Wnioskowała więc o uruchomienie komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia tych skarg.

Za wnioskiem Przewodniczącej głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Przewodnicząca ponownie wnioskowała o rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną kolejnej skargi – piątej.

Za uruchomieniem Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi głosowali wszyscy radni – 11 głosami za.

 

Ad.24.(20).

            W wolnych wnioskach radny Konrad Janson prosił o przedstawienie listy osób mających służbowe telefony komórkowe. Zapytał, czy były prowadzone rozmowy z Wolińskim Parkiem Narodowym związane z lokalizacją toalet w Wisełce na plaży. Wnioskował o przejęcie świetlicy w Warnowie do Miejskiego Ośrodka Kultury. Wnioskował o sprawdzenie czy Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kołczewie była w ubiegłym roku zwolniona z podatku. Wnioskował o udzielenie odpowiedzi, co zostało zakupione za kwotę 34 tys na sprzężenie OSP. 12 kwietnia br. złożył do Burmistrza zapytanie dotyczące wysokości poniesionych kosztów na działalność statutową poszczególnych jednostek OSP i nie otrzymał odpowiedzi. Zapytał, czy w Sali OSP rozdawane były książeczki partyjne PSL-u.

Pan Maciej Czarkowski z Wisełki złożył pismo o uprzątnięcie kamieni i krzaków na ul. Świerkowej. Prace miały być wykonane w  marcu i do dziś nie sprzątnięto. Prosił o interwencję.

            Burmistrz powiedział, że w świetlicy straży odbywają się różne imprezy i zebrania.

            Konrad Janson zapytał, czy PSL opłaciło wynajem sali na zebrania.

Radna Beata Majewska złożyła na piśmie interpelacje (zał nr 26,27). 

Radna Danuta Szubert wnioskowała o uzupełnienie dziur, wyrw na ulicy Świętosławy              i Chrobrego tłuczniem lub innym materiałem.

Burmistrz odpowiedział, że prace nie będą wykonane. Będzie wykonywał jedną ulicę czy drogę, ale dobrze.

Radna Szubert prosiła o odpowiedź, czy Burmistrz zamierza zrobić drugą część ul. Krzywoustego z nadwyżki budżetowej.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wszystko co zostało zrobione jest zapisane w biuletynie informacyjnym.

Pani Krystyna Leszczyńska – Przewodnicząca Związków Zawodowych ZGKiM, powiedziała, że Zarząd wystosował pismo dlatego, że jest zaniepokojony. Zarząd nie jest przeciwny wytyczaniu kierunków działania zmierzających do restrukturyzacji, wiedząc, że jest obowiązująca ustawa. Pakiet socjalny, o którym mówił Burmistrz istnieje, ale nie ma konkretnego kierunku w jakim pójdą. Pierwsze opracowanie spełzło na niczym. Jest ustawa, że należy kierować takie sprawy do Związków Zawodowych. Chodzi o dobro pracowników i chciałaby uczestniczyć w sesjach, na których omawiane są sprawy przekształceń. Załoga długo pracowała na ten majątek, który może iść do prywatyzacji.

Radny Rybakowski zapytał czyj to jest majątek.

Radny Konrad Janson, w związku z zarzutami, że bierze 1000 zł diety, jakie skierował do niego Pan Wróblewski oświadczył, że zrzeknie się diety, jeśli jego żona – były nauczyciel -otrzyma taką samą dobrą pracę w GBAS jak żona Pana Wróblewskiego.

Sołtys Warnowa pani Elżbieta Aszkiełowicz prosiła o interwencję w sprawie naprawy głównej drogi do stacji w Warnowie.

Burmistrz odpowiedział, że jest to droga starostwa. Po interwencjach starosta miał uruchomić swoje służby do naprawy tej drogi. Będzie jeszcze raz monitował.

Radny Zbigniew Hanasz przypomniał o piśmie Rady Sołeckiej Wisełki, na które Rada musi wyrazić swoją opinię dotyczące przejścia Wisełki pod Międzyzdroje.

Halicka powiedziała, że obecnie trzeba czekać na wybór nowej Rady Sołeckiej w Wisełce.

Radca prawny pani Małgorzata Skibniewska sytwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie konsultacji społecznej. Ustawa obligatoryjnie nakłada obowiązek przeprowadzenia konsultacji. Procedury nie można nie wykonać. Uważa, że konsultacje powinny być odłożone do czasu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

 

 

Ad.25.(21).

            W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła                o godz. 2000  obrady dwudziestej siódmej sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

 

 

 

Protokołowała

 

Bogusława Szmigiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 20-05-2008 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 20-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 15:24