Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin.


UCHWAŁA NR XXVII/239/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin.

Na podstawie art. 9 ust.1, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz.364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874,Nr 113, poz.2081, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 11, poz.96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 / w związku z art. 2, art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. / Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 220, poz.1600/ Rada Miejska uchwala, co następuje :

S T A T U T

B I B L I O T E K I P U B L I C Z N E J G M I N Y

W O L I N

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Biblioteka Publiczna Gminy Wolin, zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie.

§ 2.

Biblioteka działa w szczególności na podstawie :

 1. ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity : Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 roku z późniejszymi zmianami )

b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997

Nr 85, poz. 539 ;

c) niniejszego statutu.

§ 3.

 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Wolin przy ul.

Zamkowej 23, a terenem działania obszar Gminy Wolin.

 1. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Wolin.

 2. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Wolin.

 3. W skład Biblioteki wchodzą filie :

  1. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin FILIA w Dargobądzu,

  2. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin FILIA w Kołczewie,

  3. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin FILIA w Ładzinie,

  4. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin FILIA w Troszynie,

  5. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin FILIA w Wisełce.

 4. Biblioteka funkcjonuje w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i

Podlega merytorycznemu nadzorowi Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

§ 4.

Biblioteka posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

Rozdział II

Cel i zakres działania Biblioteki.

§ 5.

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych

i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upow-

szechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących

własnego regionu;

  1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,

wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

  1. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

  2. popularyzacja książki i czytelnictwa, współdziałanie

z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania

kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa ;

  1. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 7.

Ponadto biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 8.

Biblioteka może prowadzić działalność ponad lokalną na podstawie odrębnie zawartych umów.

Rozdział III

Organy zarządzające Biblioteki, organizacja, pracownicy

§ 9.

 1. Kierownika Biblioteki zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wolina.

 2. Kierownik Biblioteki zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Biblioteki jest Burmistrz Wolina.

 4. Kierownik Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników według zasad zawartych w odrębnych przepisach.

 5. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw kultury w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz regulaminu wynagradzania i premiowania.

 6. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, czytelnie internetowe, filie i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów.

 7. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 10.

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą

częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach

posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich

wykorzystania.

2.Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na

realizację zadań publicznych.

3.Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z :

- wpływów, o których mowa w § 11, ust. 2

- dotacji z budżetu państwa,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności

zatwierdzony przez Kierownika.

4. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z

uzyskiwanych przychodów.

§ 11.

1.Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem

ust. 2.

2.Biblioteka może pobierać opłaty :

- za koszt wykonania kopii dokumentów oraz za wypożyczenie

międzybiblioteczne ;

- za koszt usługi faksu ;

- w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne ;

- za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów

bibliotecznych ;

- za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenia materiałów

bibliotecznych.

3. Wysokość opłat o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może

przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w

Regulaminie Biblioteki.

§ 12.

Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w Wolinie i innych

miejscowościach gdzie mieszczą się filie.

§ 13.

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin

Biblioteki nadany przez Kierownika.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 14.

Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według wzoru :

1. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin

72-510 Wolin ul. Zamkowa 23

2. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin

72 -510 Wolin ul. Zamkowa 23

tel.+48913220878,fax.3220879

NIP 855-12-73-749

3. Pieczęć okrągła o treści :

Biblioteka Publiczna Gminy Wolin

§ 15.

 1. Statut nadaje Rada Miejska Wolina.

 2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane Uchwałą

Rady Gminy, w trybie właściwym jego nadania.

3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/217/2000 Rady Miejskiej

w Wolinie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolin

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE ;

1. Rada Miejska na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej jest kompetentna do nadania statutu

samorządowej jednostce organizacyjnej.

2. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Wolin został zaktualizowany

o obowiązujące nazewnictwo organów gminy Wolin oraz nazwę

samorządowej instytucji kultury.

3. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Wolin jest prawem

miejscowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 14:10