Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/233/ 08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia.


UCHWAŁA Nr XXVII/233/ 08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 kwietnia 2008r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806r., z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz.880) uchwala się, co następuje:

* 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla potrzeb lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia i strefę ochronną od gazociągu.

2. Granice opracowania planu oznaczono na załącznikach graficznych nr 1 i 2 stanowiących integralną częścią niniejszej uchwały.

 

* 2. Plan miejscowy ustali przeznaczenie terenu oraz określi sposób jego zagospodarowania i zabudowy, w zakresie zgodnym z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do przedmiotu planu.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

 

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Ewa Halicka

 

 

Uzasadnienie

 

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” S.A. we Wrocławiu działający na zlecenie GAZ SYSTEM S.A. wystąpiło do Burmistrza Wolina z wnioskiem o rozpoczęcie procedury formalno - prawnej mającej na celu wprowadzenie inwestycji pn. „gazociąg wysokiego ciśnienia” do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.

 

Planowana inwestycja ma służyć celowi publicznemu tj. budowie systemu przesyłowego gazu z projektowanego na terenie miasta Świnoujścia terminalu gazu płynnego do węzła krajowej sieci przesyłowej. Projektowany gazociąg wykonany zostanie z rur stalowych zabezpieczonych przeciw korozji izolacją polietylenową.

 

Przewidywane rozwiązania planistyczne są zgodne ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin”, uchwalonym Uchwałą Nr XL/418/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 października 2006r. , w którym planowana jest lokalizacja drugiej nitki gazociągu wysokiego ciśnienia.

 

Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych:

1. Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownie do przedmiotu planu, w tym m.in.: przeznaczenie terenów, zasady kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Ustala się rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000.

Załącznik graficzny:

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest wyrys ze studium z oznaczeniem zakresu obszarowego planu.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 14:24