Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/232/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 10 lat działki nr 115/2 w obrębie 4 Wolina, oddanej w trwały zarząd.


UCHWAŁA NR XXVII/232/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 10 lat działki nr 115/2 w obrębie 4 Wolina, oddanej w trwały zarząd.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 10 lat działki nr 115/2 o powierzchni 528 m2 w obrębie 4 Wolina przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wolinie na rzecz Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z przeznaczeniem na parkingi wraz z drogą dojazdową. Przedmiotowa działka oddana jest Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie w trwały zarząd.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), jednostka organizacyjna, która jest trwałym zarządca nieruchomości, ma prawo oddać tą nieruchomość lub jej część w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd. Zgoda będzie wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony będą zawierać kolejne umowy, których przedmiotem będzie ta sama nieruchomość.

W decyzji Nr RG.JO.7430-33/2006 z dnia 19.07.2006 r. zatwierdzającej podział działki nr 115 w obrębie 4 Wolina, nowo powstała działka nr 115/2 o powierzchni 528 m2 przeznaczona została na powiększenie działki nr 112/7. Działka nr 112/7 zabudowana jest obiektami Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Wolinie i jest w całości oddana w trwały zarząd Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie.

Burmistrz Wolina decyzją Znak: RG.MK.72240-30/2008 z dnia 14.03.2008 r. oddał w trwały zarząd Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie działkę niezabudowana nr 115/2 o powierzchni 528 m2, położoną w obrębie 4 Wolina. Przedmiotowa nieruchomość została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony.

Spółka Akcyjna Jeronimo Martins Dystrybucja wystąpiła do Burmistrza Wolina z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 115/1. Spółka planuje zakończyć w roku 2008 na działce nr 115/1 inwestycję polegającą na budowie sklepu „Biedronka”. Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje urządzenie na działce nr 115/2 osiem miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową, które usprawnią funkcjonowanie sklepu.

W dniu 23.04.2008 r. Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie wystąpiła do Burmistrza Wolina z prośbą o wyrażenie zgody na wydzierżawienie na 10 lat działki nr 115/2 w obrębie 4 Wolina, pozostającej w trwałym zarządzie Szkoły, na rzecz Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Korzyści finansowe związane z dzierżawą przedmiotowej nieruchomości Szkoła przeznaczy na zaspokojenie części swoich potrzeb.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne wyrazić zgodę na wydzierżawienie na 10 lat przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wolinie na rzecz Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. działki nr 115/2 o powierzchni 528 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, z przeznaczeniem na miejsca parkingowe wraz z drogą dojazdową.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 13:55