Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXII/07 sesji Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2008 r.


Protokół nr XXII/07

sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 25 stycznia 2008 r.

 1. OBECNOŚĆ:

W dwudziestej drugiej sesji V kadencji Rady Miejskiej w Wolinie uczestniczyło 15 radnych. Listy obecności są załącznikiem nr 1 do protokołu.

 1. PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2008r.;

  1. opinie Komisji Rady Miejskiej,

  2. zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Szczecinie,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały.

 5. Informacje Przewodniczącej o sprawach wniesionych do Rady.

 6. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

 7. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1 i 2.

O godz. 1500 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolinie - radna Ewa Halicka - otworzyła obrady XXII sesji, przywitała radnych, zaproszonych gości i inne osoby obecne na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji bierze udział 100% radnych. Rada Miejska może obradować i podejmować uchwały.

Następnie przystąpiono do ustalenia porządku obrad.

Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek Burmistrza wraz z dwoma projektami uchwał, wnioskowała więc o wprowadzenie nowego punktu 4 o treści:Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/174/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin”, nowego punktu 5 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę państwa Grażyny i Janusza Dębowskich, w związku z czym Przewodnicząca wnioskowała o wprowadzenie uchwały w powyższej sprawie jako punktu 6.

Za wprowadzeniem nowego punktu 4 głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Radni głosowali jednogłośnie 15 głosami za wprowadzeniem nowego punktu 5 oraz 15 głosami za wprowadzeniem nowego punktu 6

Porządek obrad wraz z poprawkami przyjęto jednogłośnie - 15 głosami za. Pozostałe punkty porządku przyjmują odpowiednio nową kolejność.

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół z ostatniej sesji został sporządzony zgodnie z wymogami Statutu Gminy i był wyłożony w biurze Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli uwag, Przewodnicząca wnioskowała więc o przyjęcie protokołu z XXI sesji bez odczytywania. W wyniku głosowania radni jednogłośnie - 15 głosami za - przyjęli protokół bez odczytywania.

Ad. 4.

Opinię do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/174/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2007r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - radny Konrad Janson (zał. nr 2, pkt 1 opinii).

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXII/190/08 jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gm. Wolin przedstawił radnym Przewodni-czący Komisji Konrad Janson (załącznik nr 3, pkt 2 opinii).

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXII/191/08 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Rybakowski przedstawił radnym opinię Komisji do skargi Grażyny i Janusza Dębowskich na działanie Burmistrza. Komisja zapoznała się z dokumentacją i stwierdziła, że nie występują nieprawidłowości w działa-niach Burmistrza (opinia - załącznik nr 5).

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie. Za jej podjęciem głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXII/192/08 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.(4).

Opinię Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2008r. przedstawił Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Rybakowski - zał. nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych przedstawił opinię do powyższego projektu w części dotyczącej zakresu działań Komisji - zał. nr 8.

Z opinią Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały budżetowej zapoznał radnych Przewodniczący Komisji (załącznik nr 2, pkt 3 opinii).

Skarbnik odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CLXXXIV/482/2007 z dnia 03.12.2007r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wolin na 2008 rok oraz uchwałę Nr CLXXXIV/483/2007 z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Wolin na 2008r. (zał. nr 9 i 10 do protokołu).

Burmistrz zgłosił autopoprawki do projektu budżetu na 2008r. - załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w sprawie uchwały budżetowej.

Radny Konrad Janson zapytał, czy Policja jest na utrzymaniu gminy.

Burmistrz odpowiedział, że nie jest ale gmina współpracuje z Policją. Zaplanowano pokrycie wcześniejszych zobowiązań, tj dalszej spłaty samochodu oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas festiwalu Wikingów. Komendant zwrócił się z wnioskiem o przyczynienie się do polepszenia warunków na komisariacie i zakup nowych mebli. W związku z czym Burmistrz będzie sprawdzał, czy można obniżyć koszty obsługi festiwalu z przeznaczeniem na realizację powyższego wniosku.

Radny K. Janson stwierdził, że wpisana jest kwota na Policję i jeszcze na straż pożarną.

Burmistrz pan Eugeniusz Jasiewicz wyjaśnił, że wynika to z systemu organizacyjnego państwa. Dąży się do koordynacji działań wszystkich służb, żeby uzyskać jednolity system kierowania, zapewniający bezpieczeństwo mieszkańcom.

Radny Konrad Janson zapytał, co robi powiat, skoro to gmina pokrywa wszelkie koszty. Stwierdził, że już wydano znaczną kwotę na połączenie ze sztabem kryzysowym. Uważał, że niesłusznie o podziale kwot na poszczególne ochotnicze straże pożarne decyduje Zarząd.

Burmistrz odpowiedział, że ktoś musi koordynować działania, u nas jest to Gminny Związek Straży Pożarnych. Dodał, że majątek straży jest majątkiem gminnym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż zgodnie z pismem z RIO każda jednostka OSP powinna mieć w budżecie gminy wyszczególniony swój budżet.

Radny Mieczysław Rybakowski zadał pytanie dlaczego utrzymanie straży wzrosło o 100 tys. zł. oraz kto jedzie do wypadku, jeśli zdarzy się w okolicach Kamienia, Międzyzdrojów, czy Wolina, z czyjego budżetu pokrywane są koszty dojazdu.

Burmistrz pan Eugeniusz Jasiewicz odpowiedział, że koszty wzrosły, ponieważ zapobieganie kosztuje. Jest przygotowana mapa operacyjna i ta jednostka bierze udział w akcji, która jest najbliżej zdarzenia. Również z jej budżetu pokrywane są koszty.

W dalszej części obrad trwała dyskusja na temat państwowych i ochotniczych straży pożarnych.

Radny Konrad Janson poruszył problem budowy wodociągów.

Burmistrz powiedział, że wszelkie działania gminy skierowane są na pozyskanie środków z Funduszu Spójności. Wyjaśnił jak przebiegają prace nad projektem i dodał jakie warunki należy spełnić, żeby część lądowa gminy mogła korzystać istniejących oczyszczalni i z kanalizacji.

Radny Konrad Janson wyraził przekonanie, że kwota 100 tys. zł. jest za mała na wykonanie wodociągów.

Burmistrz wyraził obawą, czy uzyska się pieniądze na wykonanie tego zadania, ale należy zrobić wszystko, żeby tak było. Jeżeli jednak Fundusz Spójności nie dojdzie do skutku, to będzie zaciągać się kredyty i szukać innych środków pomocowych, tak aby mieszkańcy gminy mieli wodę.

Radna Beata Majewska zapytała jakie organizacje pozarządowe działają na terenie gminy i powiatu.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie sesja została wznowiona.

Burmistrz przypomniał, że żaden związek zawodowy nie jest uprawniony do działalności takiej jak organizacje pozarządowe i pożytku publicznego. Dodał, że w związku z napływającymi sygnałami, iż OPS nie będzie mógł zajmować się rozdawnictwem żywności, trzeba będzie zagwarantować inny sposób pomocy zgodny z przepisami.

Przewodnicząca Rady - Ewa Halicka przedstawiła listę organizacji charytatywnych mogących uczestniczyć w dostarczaniu żywności najuboższym.

Radna Beata Majewska zapytała o działalność Urzędu Pracy.

Pani Małgorzata Klimkowska - Kierownik OPS poinformowała, że OPS współpracuje z Urzędem Pracy i w tym zakresie powołano Klub Integracji Społecznej, w którym doradca zawodowy przekazuje informacje prawne oraz o możliwościach występowania o środki na działalność.

Burmistrz dodał, że Klub Integracji Społecznej odgrywa ważną rolę społeczną. W ramach programu odbyło się spotkanie kobiet po 50 roku życia, które mogły przy pomocy członków Stowarzyszenia Słowian uczyć się wikliniarstwa, garncarstwa i innych umiejętności.

Radny Mieczysław Rybakowski, biorąc pod uwagę niemałe kwoty wpisane pod pozostałą działalność, wniósł o uszczegółowienie w budżecie tych zapisów w poszczególnych działach i paragrafach.

Radny Leszek Kopański poparł wniosek radnego Rybakowskiego.

Radny Konrad Janson odnosząc się do współpracy OPS z Urzędem Pracy powiedział, że udziela się pomocy, tworzy kluby, stowarzyszenia, a wszędzie znajdują się ogłoszenia o pracy i nie ma kto pracować.

Pani M. Klimkowska wyjaśniła jakie są zasady współpracy. Jeśli bezrobotni nie chcą zdobywać nowych kwalifikacji i odmawiają uczestnictwa w szkoleniach, to nie otrzymują pomocy. Poinformowała również o zasiłkach okresowych.

Radca prawny pan Stanisław Różański wyraził opinię, że wniosek radnego Ryba-kowskiego stoi w sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym. § 52 tej ustawy mówi, że projekt budżetu przygotowuje wójt i przedkłada radzie do 15 listopada. Postawiony wniosek zmierza do stworzenia budżetu zadaniowego.

Przewodnicząca wyjaśniła, że chodzi o uszczegółowienie zapisów w budżecie, a nie o budżet zadaniowy.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Mieczysława Rybakowskiego.

Radny Jan Klonowski wyraził chęć zabrania jeszcze głosu w dyskusji.

Przewodnicząca nie udzieliła głosu radnemu wyjaśniając, że będzie mógł wypowiedzieć się po głosowaniu.

Wniosek o uszczegółowienie w budżecie zapisów w poszczególnych działach i para-grafach poddano pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Janowi Klonowskiemu, który stwierdził, że w tej chwili jego głos już jest nieważny.

Radny Jan Frankowski w kontekście wypowiedzi radnego K. Jansona stwierdził, że rozumie sytuację ludzi ubogich i bezrobotnych, ale niestety wielu z nich znajdują się w takiej sytuacji na własne życzenie. Postawił wniosek, żeby zaprosić na sesję Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy, który mógłby omówić sytuację bezrobotnych na terenie naszej gminy.

Radny Leszek Kopański zapytał, czy prawidłowe jest przekazywanie z budżetu gminy środków na straże.

Pan Stanisław Różański - radca prawny wyjaśnił, że procedurę uchwalania budżetu określiła rada.

Przewodnicząca Rady dodała, że każda jednostka OSP powinna mieć swój budżet, za który będzie odpowiadała.

Pani Krystyna Rytlewska - Sołtys Kodrąbka przypomniała o wcześniejszym wniosku dotyczącym oświetlenia miejscowości do torów. Było zapewnienie Burmistrza, ale nie widzi żeby był zapis w budżecie.

Przewodnicząca wyjaśniła, że jeśli zostanie uszczegółowiony budżet, to będzie wiadomo co zaplanowano do wykonania.

Pan Jerzy Smoleń - Sołtys Domysłowa wnioskował, żeby sołtysi również otrzymali szczegółowy zapis budżetu.

Pani Maria Ratyńska sołtys Zastania zwróciła uwagę na fakt dużej kwoty na Festiwal Wikingów w porównaniu do środków przeznaczonych na wioski.

Sołtys Laski Pan Franciszek Jamrożek wypowiadając się o projekcie budżetu stwierdził, że został on pozytywnie zaopiniowany przez RIO, więc nie powinno być problemów z jego uchwaleniem. Stwierdził, że jest więcej potrzeb niż gmina ma możliwości, dlatego budżet powinien być przyjęty , a później uszczegółowiony.

Radna Ewa Halicka powiedziała, że RIO opiniuje budżet od strony prawnej. Burmistrz wykonał to, co do niego należało, teraz reszta leży po stronie Rady. Po podjęciu uchwały Burmistrz ma prawo zmieniać budżet, natomiast Rada nie może.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz stwierdził, że projekt uchwały budżetowej przedłożono w terminie tj. 14 listopada 2007r. Pytania i wnioski jakie padają są zasadne. Sołtysi powiedzą, którą drogę naprawić i gdzie założyć lampę. Dodał, że organizacje pozarządowe nie otrzymają żadnych środków, ponieważ nie rozstrzygnięto żadnego przetargu.

Radny Mieczysław Rybakowski zapytał Burmistrza czy zorganizował spotkanie z radn-ymi.

Burmistrz odpowiedział, że propozycja była 15 listopada i jest on zawsze do dyspozycji Rady.

Przewodnicząca powiedziała, że Rada mogłaby się spotkać z Burmistrzem gdyby nie musiała sprawdzać co stało się z kwotą 1 400 000 zł.

Pan Antoni Zawada przypomniał, że procedura uchwalania budżetu i układ budżetu są niezmienne od 10 lat. Każde opóźnienie podjęcia uchwały daje złą opinie Radzie Miejskiej i Burmistrzowi.

Radny Marian Roszak powiedział, że końcówka zeszłego roku przyczyniła się do tego, iż Rada chce mieć większą wiedzę jaki będzie budżet w tym roku.

Radny Konrad Janson dodał, że w ubiegłym roku nie wykonano żadnych inwestycji, a kwotę 1 mln 400 zł wydano na drobne sprawy. Pieniądze w budżecie należy tak rozdzielić, żeby coś wykonać.

Pan Ryszard Mróz - Zastępca Burmistrza stwierdził, że najprawdopodobniej fizycznej realizacji wszystkich inwestycji nie będzie. Wcześniej Skarbnik przygotował wykaz kwot potrzebnych do zabezpieczenia udziału własnego niezbędnego do starania się o środki unijne. Jeśli dojdzie do realizacji Funduszu Spójności będzie potrzebny kredyt, żeby zapewnić udział własny gminy w projekcie. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie są w przygotowaniu dokumenty do realizacji, jako samodzielne zadanie, dwóch programów, tj. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalny Program Operacyjny Woje-wództwa Zachodniopomorskiego. Wymagane dokumenty, niezbędne do udziału w innych programach będą opracowywane sukcesywnie.

Radny Jan Klonowski w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi radnych przypomniał, że z budżetu 2006r. wykonano wiele inwestycji, ale zaciągnięto 5 mln kredytu.

Radny Konrad Janson stwierdził, że wiele prac było zaczętych i do dziś nie skończono. Kolektory w Wisełce i Kołczewie można było skończyć. Zapytał po co składane są wnioski, skoro na ich realizację nie zabezpieczono pieniędzy w budżecie.

Pan Marek Matys Dyrektor ZGKiM powiedział, że możnie nie wszystko jest widoczne, ale wykonano wiele inwestycji, między innymi: przepompownie, remonty ścieków, moni-toring, budowa przesypowni śmieci.

Radny Czesław Zieliński stwierdził, że Przewodnicząca zapewniała, iż z Funduszu Spójności będzie wiele zrobione, a nie wiadomo czy w ogóle dojdzie do realizacji. Sadził, że w ramach Związku Gmin Wyspy Wolin była przygotowana dokumentacja.

Radna Ewa Halicka przypomniała, że zrezygnowała z funkcji Przewodniczącej ZGWW. Wyjaśniła, iż nie wypadli z listy i nadal są w funduszu. Dodała, że wielokrotnie prosiła o przygotowanie projektów spółki, niestety bez skutku.

Radny Konrad Janson stwierdził, że nieraz mówił, że jeśli nie ma porozumienia między gminami, to należy podzielić się i wykonywać swoje zadania.

Przewodnicząca Rady zamykając dyskusję zapytała w jakim czasie jest możliwe przygotowanie uszczegółowionego budżetu, zgodnie z przegłosowanym wnioskiem.

Skarbnik Pan Roman Kleszczyński odpowiedział - dwa tygodnie.

Zastępca Burmistrza pan Ryszard Mróz powiedział, że nie uchwalenie budżetu wiąże się z nie uzyskaniem dopłat z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie Festiwalu Wikingów i rewitalizację dworku. Wnioski należy złożyć do 31 stycznia 2008r.

Burmistrz stwierdził, że musi skonsultować z sołtysami, które zadania wpisać do wykona-nia w budżecie.

Przewodnicząca powiedziała żeby Burmistrz wybrał co wykona, zgodnie z wnioskami sołtysów jakie były składane do Urzędu.

Radny Czesław Zieliński wracając do uznanych zasad tworzenia budżetu zapytał, czy można wycofać wniosek o uszczegółowienie zapisów w budżecie.

Radca prawny pan Stanisław Różański odpowiedział, że jest taka możliwość, jeśli poprzedni wniosek zostanie przegłosowany i uchylony.

Ad. 8.(5).

Informując o korespondencji jaka wpłynęła do Rady, Przewodnicząca poinformowała o skardze Państwa Pukowskich i wnioskowała o uruchomienie Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia tej skargi. Za wnioskiem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Otrzymała informację z decyzji podejmowanych przez Burmistrza, która znajduje się w biurze rady oraz w BIP. Odczytała również pismo Przewodniczącego Komisji Budżetu dotyczące Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Wolin.

Ad. 9.(6).

W wolnych wnioskach radny Jan Frankowski podziękował Policji za szybką interwencję w sprawie niszczenia samochodów i przewracania pojemników PCK.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu bezrobotnemu mieszkańcowi Kodrąbia, który przedstawił swoją trudną sytuację.

Kierownik OPS wyjaśniła, że udzielana jest pomoc właśnie takim osobom, a szczególnie na lekarstwa. Nie mają jednak wpływu na pracę Urzędu Pracy.

Sołtys Warnowa pani Elżbieta Aszkiełowicz odczytała petycję mieszkańców Warnowa dotyczącą niszczenia dróg w tej miejscowości.

Burmistrz poinformował, że problem zgłoszono do Starosty, który zobowiązał się do natychmiastowej interwencji.

Sołtys Zagórza pan Bronisław Grocholski zgłosił taki sam problem z drogą do Zagórza.

Ad.10.(7).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Halicka o godz. 1830 zamknęła posiedzenie XXII sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Halicka

Protokołowała

Bogusława Szmigiel

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 25-04-2008 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 13:15