Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXI/07 sesji Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2007 r.


Protokół nr XXI/07

sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 21 grudnia 2007 r.

 1. OBECNOŚĆ:

W dwudziestej pierwszej sesji V kadencji Rady Miejskiej w Wolinie uczestniczyło 13 radnych. Listy obecności są załącznikiem nr 1 do protokołu.

 1. PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 5. Podjecie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Wisełka gmina Wolin;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007r. (dot. kwoty 647 600,00 zł);

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007r. (dot. kwoty 161 829,19 zł);

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Wyspy Wolin;

  1. opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego Nr 4 znajdującego się w budynku Nr 41a w Warnowie wraz z udziałem wynoszącym 99/1000 w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 40/15 o po-wierzchni 5754 m2;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej działki gminnej nr 251/21 położonej w obrębie 4 Wolina na działkę nr 99/1 położoną w obrębie 4 Wolina, zajętą pod ulicę Sienkiewicza;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 41/1 o pow. 2,1513 ha, położonej w obr. Ładzin na działki: nr 268/5 o pow. 0,0051 ha i nr 268/6 o pow. 0,2836 ha, położone w obr. Dargobądz 1 i działkę nr 141/1 o pow. 0,0006 ha, położoną w obr. Płocin;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanych działek: nr 183 i 184/3 o łącznej pow. 0,5460 ha, położonych w Ładzinie na rzecz sołectwa Ładzin;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2008r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

  1. opinia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia rezerwatu przyrody pod nazwą „Wiejkowski Las”;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wolin do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI.

 19. Informacje Przewodniczącej o sprawach wniesionych do Rady.

 20. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

 21. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1 i 2.

O godz. 1515 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolinie - radna Ewa Halicka - otworzyła obrady XXI sesji, przywitała radnych, zaproszonych gości i inne osoby obecne na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji bierze udział ponad 50% radnych. Rada Miejska może obradować i podejmować uchwały.

Następnie przystąpiono do ustalenia porządku obrad.

Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynęły cztery nowe projekty uchwał, wnioskowała więc o wprowadzenie nowego punktu 8 o treści:Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007”, nowego punktu 9 o treści:„Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Wolina do ujęcia w budżecie Gminy i Miasta Wolin wydatku na zadanie inwestycyjne”, Nowego punktu 20 o treści:„Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie”, oraz punktu 21 o tre-ści:„Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin”.

Za wprowadzeniem zgłoszonych zmian w porządku obrad głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Porządek obrad wraz z poprawkami przyjęto 12 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Pozostałe punkty porządku przyjmują odpowiednio nową kolejność.

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół z ostatniej sesji został sporządzony zgodnie z wymogami Statutu Gminy i był wyłożony w biurze Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli uwag, Przewodnicząca wnioskowała więc o przyjęcie protokołu z XX sesji bez odczytywania. W wyniku głosowani radni jednogłośnie 12 głosami za, przyjęli protokół bez odczytywania.

Ad. 4.

Opinię do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - radny Konrad Janson (zał. nr 2, pkt 1 opinii).

Pan Jerzy Urban projektant przygotowujący plan zagospodarowania wniósł o wprowa-dzenie poprawek występujących błędów pisarskich, polegających na wykreśleniu § 3, ust. 4 pkt 1 i jego miejsce wpisać treść punktu 5 oraz w § 16, pkt 2 a wpisać: a) 8 m, droga KDW 1 zgodnie z rysunkiem planu.

Za wprowadzeniem poprawek głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Za jej podjęciem wraz z poprawkami głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXI/174/07 jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Wisełka gmina Wolin przedstawił radnym Przewodniczący Komisji Konrad Janson (załącznik nr 3, pkt 2 opinii).

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/175/07 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji Konrad Janson przedstawił radnym opinię Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007r. (dot. kwoty 647 600,00 zł ). Komisja nie zaopiniowała pozytywnie powyższego projektu(załącznik nr 2, pkt 3 opinii).

Radny Mieczysław Rybakowski w imieniu Klubu Radnych na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Wolin wniósł zmiany do w/w uchwały.

Radny Czesław Zieliński prosił o uwzględnienie wydatków, które zostały poniesione z tytuł wniosków radnych i sołtysów. Burmistrz realizował zgłoszone przez nich wnioski. Komisja Oświatowa była zdania, że w gminie powinno więcej się dziać, bardziej powinien rozwijać się sport. Z budżetu zostały poniesione wydatki na dowozy, zawody, aktywizację szkół, imprezy okolicznościowe. Zostały przygotowane obiekty, zorganizowano dożynki i inne uroczystości. Mieszkańcy wyrażają swoje zadowolenie z tych działań. Radny podkreślił, iż środki które nie zostaną pokryte obecnie, będą sfinansowane w przyszłym roku.

Radny Konrad Janson powiedział, że nic nie jest robione na wioskach. Większość wykonywanych prac skupia się na Wolinie. Wydawane są pieniądze na drobne sprawy zamiast na inwestycje. Dodał, że przesunięcia w budżecie nie były konsultowane z Radą. Wiele zadań nie było przewidzianych w budżecie, a wydano na to pieniądze. Jako reprezentant wiosek jest przeciwny takim działaniom.

Radny Czesław Zieliński odpowiedział, że w terenie również były wykonywane prace, głównie podczas wakacji przez grupę remontową Urzędu.

Rady Konrad Janson przypomniał, że nie wykonano remontu dachu, na który były zabezpieczone pieniądze.

Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz odpowiedział, iż pomimo tego, że były zabezpieczone pieniądze, to prac nie wykonano, ponieważ wykonawcy byli za drodzy.

Radny Marek Stanc zapytał, dlaczego na wioskach wykonuje się drobne prace, takie jak zasypywanie dziur w drogach szlaką lub tłuczniem, zamiast wykonać to inaczej i lepiej.

Burmistrz odpowiedział, że to radni zdecydują na co będą przekazywane pieniądze i jaki obierze się kierunek ich wykonania.

Na salę obrad wszedł radny Klonowski, stan radnych 13.

Radny Mieczysław Rybakowski wycofał wniosek dotyczący zmiany w uchwale budżetowej. Powiedział, że ludzie na wioskach czekają na ścieki i kanalizację, zapytał z jakich pieniędzy to można wykonać.

Radna Ewa Halicka odczytała pismo Burmistrza skierowane do Związku Gmin Wyspy Wolin, z którego wynikało, iż zostaną zabezpieczone środki finansowe na wykonanie projektu odcinka kanalizacji w Dargobądzu. Powiedziała, że wpłynęła faktura, na zapłacenie której, Związek nie otrzymał środków z budżetu gminy Wolin. Ponadto poinformowała, że zrezygnowała z funkcji Przewodniczącej Związku Gmin Wyspy Wolin.

Burmistrz powiedział, że 3 km sieci kanalizacyjnej w Dargobądzu nie nadaje się do użytku, Związek Gmin źle wykonał pracę. Stwierdził również, że Zarząd Związku zobowiązał go do zapłacenia wspomnianej przez Przewodniczącą faktury.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że zarząd Związku to 3 burmistrzowie, którzy nie decydują o pieniądzach poszczególnych Gmin. Żaden Zarząd nie może zmusić Gminy do zapłaty.

Zastępca Burmistrza pan Ryszard Mróz zwrócił uwagę na zasoby finansowe i udział własny gminy w projektach unijnych. Oprócz kapitału ludzkiego nie uzyskano żadnych środków finansowych. Przygotowuje się dokumentację, żeby w odpowiednim momencie skorzystać z dopłat unijnych, w tej chwili korzysta z różnych grantów głównie oświata. Obecnie nie zostały uruchomione żadne projekty, poza placami zabaw. Gmina dopiero jest na etapie przygotowań do przyszłych inwestycji.

Radna Ewa Halicka powiedziała, że wystąpiono o przyznanie środków pieniężnych na place zabaw, ponieważ Rada dała środki finansowe na udział własny gminy. Zapytała, z czego będzie zabezpieczony udział własny gminy w innych projektach.

Radny Jan Frankowski powiedział, że nie należy dzielić gminy na miasto i wioski. Wolin od lat jest centrum gminy. Gdyby było więcej środków finansowych, robiłoby się więcej. Nie byłoby dylematu. Należy nie występować przeciw wsi ani odwrotnie, lecz zastanowić się jak zdobywać środki i prowadzić inwestycje.

Radny Mieczysław Rybakowski stwierdził, że pieniądze w Związku Gmin na inwestycje już dawno powinny być wykorzystywane. Nie postarano się za bardzo i udział własny na dziś nie będzie wynosił 20% ale 40% lub 50%. Ludzie w Europie mają wodę i kanalizację. Ci, którzy decydują, muszą zająć się tym, żeby mieszkańcy naszych wiosek mieli wodę i kanalizację.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie. Za jej podjęciem głosowało 3 radnych, przeciw 9 radnych, wstrzymał się od głosu 1. Uchwała nie została podjęta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7.

Z opinią Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007r. (dot. kwoty 161 829,19 zł) zapoznał radnych Przewodniczący Komisji (załącznik nr 2, pkt 4 opinii).

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/176/07 jest załącznikiem nr 6 do protokołu.

Ad. 8.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Radny Mieczysław Rybakowski powiedział, że uchwała ta mogłaby być przygotowana wcześniej.

Skarbnik pan Roman Kleszczyński poinformował, że zawsze czeka się do końca roku, gdyż spływają faktury, są w toku różne sprawy i jeszcze mogą wystąpić zmiany.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/177/07 jest załącznikiem nr 7 do protokołu.

Ad. 9.

Pod głosowanie poddano projekt uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Wolina do ujęcia w budżecie Gminy i Miasta Wolin wydatku na zadanie inwestycyjne.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/178/07 jest załącznikiem nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie obrady wznowiono. Na salę obrad nie wróciła radna Danuta Szubert i radny Mieczysław Rybakowski. Stan radnych uczestniczących w sesji - 11.

Ad.10.(8).

Opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Wyspy Wolin przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (zał. nr 2, pkt 5 opinii) oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organiza-cyjnych (zał. nr 9, pkt 1 opinii).

Przewodnicząca Rady Ewa Halicka powiedziała, że jest to ostateczna wersja statutu, która została zatwierdzona przez Wojewodę,

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/179/07 jest załącznikiem nr 10 do protokołu.

Na salę obrad wrócił radny Rybakowski. Stan radnych na sesji 12.

Ad.11.(9).

Opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego Nr 4 znajdującego się w budynku Nr 41a w Warnowie wraz z udziałem wynoszącym 99/1000 w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 40/15 o powierzchni 5754 przedstawił radnym Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa - zał. Nr 2 pkt 6 opinii.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy obecnym stanie radnych uczestniczących w sesji.

Uchwała Nr XXI/180/07 jest załącznikiem nr 11 do protokołu.

Ad.12.(10).

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przedstawił opinię do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej działki gminnej nr 251/21 położonej w obrębie 4 Wolina na działkę nr 99/1 położoną w obrębie 4 Wolina, zajętą pod ulicę Sienkiewicza - załącznik nr 2, pkt 7opinii.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/181/07 jest załącznikiem nr 12 do protokołu.

Na salę obrad powróciła radna Danuta Szubert. Stan radnych uczestniczących w sesji - 13.

Ad.13.(11)

Opinię do projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 41/1 o pow. 2,1513 ha, położonej w obr. Ładzin na działki: nr 268/5 o pow. 0,0051 ha i nr 268/6 o pow. 0,2836 ha, położone w obr. Dargobądz 1 i działkę nr 141/1 o pow. 0,0006 ha, położoną w obr. Płocin przedstawił Przewodniczący Komisji - zał. nr 2, pkt 8 opinii.

Radny Rybakowski zwrócił uwagę na znaczną różnicę wielkości zamienianych działek i zapytał czy negocjowano z Nadleśnictwem zamianę tych działek.

Burmistrz powiedział, że za Związek Gmin dokonuję się takich zamian. Na działkach tych znajdują się kolektory sanitarne, a Nadleśnictwo nie zgadza się na inne warunki zamiany. Radna Ewa Halicka zapytała, czy lepiej jest czyścić pewne sprawy za Związek Gmin, który zainwestował w coś co teraz mamy, czy lepiej nie robić i nie mieć nic.

Janson powiedział, że w chwili obecnej trudno jest negocjować. W Wisełce np. Nadle-śnictwo zagrodziło drogę i zapytał, czy można jakoś tą sprawę załatwić. Prosił żeby w przyszłości brać pod uwagę wszystkie aspekty.

Burmistrz odpowiedział, że w przypadku omawianej uchwały negocjacje trwały 3 lata i dodał, że prawem właściciela jest ogrodzić swój grunt, co Nadleśnictwo robi.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/182/07 jest załącznikiem nr 13 do protokołu.

Ad.14.(12).

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanych działek: nr 183 i 184/3 o łącznej pow. 0,5460 ha, położonych w Ładzinie na rzecz sołectwa przedstawił Przewodniczący Komisji (zał. nr 2, pkt 9 opinii). Komisja wniosła o niepodejmowanie uchwały, do czasu zwołania zebrania sołeckiego, na którym mieszkańcy Ładzina sprecyzują, na jaki cel przeznaczona zostanie powyższa działka.

Radny Mieczysław Rybakowski powiedział, że powinna być zgoda rady sołeckiej i mie-szkańców na przejęcie działki oraz deklaracja na jaki cel ta działka zostanie przeznaczona. Zapytał sołtysa Ładzina, czy jest taka uchwała zebrania wiejskiego.

Pan Roman Brzostek odpowiedział, że nie odbyło się zebranie wiejskie na ten temat i nie posiada uchwały.

Przewodnicząca wnioskowała o przełożenie rozpatrzenia powyższego projektu uchwały do czasu uzyskania opinii mieszkańców - uchwały zebrania wiejskiego.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Ad.15.(13).

Opinię Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2008r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego przedstawił Przewodniczący Komisji (zał. Nr 2, pkt 10 opinii) oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych radny Robert Lemza - zał. nr 9, pkt 2 opinii.

Rady Mieczysław Rybakowski powiedział, że uchwała ta powinna być podjęta po przyjęciu uchwały budżetowej na przyszły rok.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz wyjaśnił, że w powyższej uchwale przedstawione są tylko zasady. Przetargi będą odbywać się dopiero wówczas, gdy będzie uchwała budżetowa. Nie są podane nazwy organizacji ani żadne kwoty.

Radny Konrad Janson wyraził opinię, że jeśli współpracować z organizacjami, to z terenu naszej gminy.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie można ograniczać, bo inny podmiot może świadczyć usługi taniej niż z naszego terenu.

Rady Konrad Janson powiedział, że jest przeciwny przekazywaniu środków finansowych na działalność Stowarzyszeniu ze Świnoujścia.

Burmistrz powiedział, że partnerem nie może być związek ani partia.

Radca prawny pani Małgorzata Skibniewska wyjaśniła, że związki zawodowe nie korzystają z powyższej uchwały.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr XXI/183/07 jest załącznikiem nr 14 do protokołu.

Ad.16.(14).

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt przedstawił Przewodniczący Komisji (zał. nr 2, pkt 11 opinii).

Rady Konrad Janson zapytał, gdzie znajduje się kwota 30 tys. zł. z ogólnej sumy 80 tys. przeznaczonej na psy.

Burmistrz odpowiedział, że były nakłady inwestycyjne, a resztę pieniędzy przesunięto do innych działów.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/184/07 jest załącznikiem nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.17.(15).

Przystępując do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia rezerwatu przyrody pod nazwą „Wiejkowski Las” Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja odstąpiła od wydania opinii dotyczącej utworzenia rezerwatu przyrody pod nazwą „Wiejkowski Las” (zał. nr 2, pkt 12 opinii)

Radny Mieczysław Rybakowski zapytał, czy są opinie rad sołeckich sołectw, których tere-ny obejmuje rezerwat.

Radny Konrad Janson odpowiedział, że nie ma takich opinii.

Radny Jan Klonowski był zdania, że konsultacje są uzasadnione.

Pani Hanna Klonowska Kierownik Referatu Geodezji wyjaśniła, że utworzenie rezerwatu należy do Wojewody Zachodniopomorskiego. Z wnioskiem o utworzenie rezerwatu wystąpił Nadleśniczy, a Wojewoda do 21 grudnia wyznaczył czas do wniesienia opinii przez gminę Wolin.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 0 radnych, 13 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały - zał. nr 16 do protokołu.

Dalsze obrady prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej radna Danuta Szubert.

Z sali wyszła radna E. Halicka. Stan radnych na sesji - 12.

Ad.18.(16).

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przedstawił Przewodniczący Komisji (zał. nr 2, pkt 13 opinii).

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/185/07 jest załącznikiem nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.19.(17).

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię do projektu uchwały w spra-wie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanaliza-cyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie - zał. nr 2, pkt 14 opinii.

Na salę obrad wróciła radna Ewa Halicka. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Głos zabrał sołtys Unina pan Wiesław Ciupka, który powiedział, że wniosek SE „NOWA” zdążył dać do kancelarii prawnej - wniosek jest gorszy niż w roku ubiegłym. Dziwił się jak osoba opiniująca wniosek mogła stwierdzić, że jest wszystko dobrze, skoro ścieki idą do rzeki. Wyraził opinię, że należy podjąć jakieś działania, a nie przyglądać się biernie. Prosił o wycofanie wniosku SE „NOWA” i skierowanie go do Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz poinformował, że SE „NOWA” złożyła wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wniosek uzyskał pozytywna opinię eksperta - rzeczoznawcy w zakresie weryfikacji taryf. Jeśli Rada nie podejmie przedłożonej uchwały, zgodnie z przepisami będzie obowiązywała stawka przedłożona we wniosku.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w ZGKiM znajdują się faktury za wywóz z osadnika INHOFFA, za które SE „NOWA” płaci systematycznie.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 12 radnych, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXI/186/07 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.20.

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

Radny Czesław Zieliński powiedział o braku w § 1 wysokości za odprowadzanie ścieków.

Pan Zbigniew Augustyniak - Kierownik Ref. Budownictwa poinformował, że taryfa przedstawiona przez ZGKiM została również pozytywnie zaopiniowana przez rzeczozna-wcę i wyjaśnił, że w projekcie pozostawiono wolne miejsce, tak aby Rada Miejska mogła podjąć decyzję o wysokości dotacji z budżetu Gminy Wolin do1m3 ścieku dla wszystkich podmiotów na terenie gminy.

Radna Maria Bednarczyk zapytała, czy nie można stosować dopłat do zbiorników bezodpływowych.

Pan Z. Augustyniak odpowiedział, że nie ma możliwości prawnych zastosowania dopłat do odbierania ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Dopłacać można tylko do systemów.

Burmistrz proponował zeszłoroczną stawkę powiększoną o 5,2%.

Rada Miejska zaproponowała taryfę opłat w wysokości 4,62 zł/m3 - zgodną z wnioskiem ZGKiM wraz z dotacją 0,84 zł za odprowadzenie 1m3 ścieków.

Wniosek o zatwierdzenie powyższych stawek poddano pod głosowanie i przyjęto jednogłośnie - 13 głosami za.

Projekt powyższej uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem glosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXI/187/07 jest załącznikiem nr 19 do protokołu.

Ad.21.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin poddano pod głosowanie i podjęto jednogłośnie - 13 głosami za.

Uchwała Nr XXI/188/07 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad.22.(18).

Opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wolin do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI przedstawił radnym Przewodni-czący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa- zał. Nr 2 pkt 15 opinii.

Przystąpiono do wyboru przedstawiciela.

Radny Konrad Janson zgłosił pana Eugeniusz Maksymowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Jan Klonowski zgłosił radnego Czesława Zielińskiego. Radny również wyraził zgodę na kandydowanie.

Kandydaturę pana Eugeniusz Maksymowicza poddano pod głosowanie. Za kandydaturą głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Większością głosów wybrano pana Eugeniusza Maksymowicza na przedstawiciela Gminy Wolin do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXI/189/07 jest załącznikiem nr 21 do protokołu.

Pan E. Maksymowicz podziękował Radzie Miejskiej za wybór.

Ad.23.(19).

Przewodnicząca poinformowała o licznych kartkach świątecznych jakie wpłynęły do Rady Miejskiej i przekazała życzenia świąteczne.

Ad.24.(20).

W wolnych wnioskach radny Jan Frankowski podziękował za odpowiedzi na zgłaszane przez niego wnioski.

Radny Konrad Janson przypomniał swój wniosek odnośnie wykonania chodnika od skrzyżowania do szkoły w Ładzinie.

Radna Danuta Szubert poinformowała, że nie otrzymała wszystkich odpowiedzi na wnioski jakie kierowała do Burmistrza.

Sołtys Zagórza prosił o remont drogi na odcinku Gogolice - Zagórze zanim zostanie przeprowadzona przebudowa.

Burmistrz zasygnalizował temat odpłatności dla pana Maksymowicza za udział w pra-cach ZCZG R-XXI, który nie jest pracownikiem gminy. Problem rozliczania delegacji.

Radna Ewa Halicka wyjaśniła, że będą mu przysługiwały diety.

Ad.23.(21).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Halicka złożyła wszystkim życzenia świąteczne oraz na Nowy Rok 2008 i o godz. 1715 zamknęła posiedzenie XXI sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Halicka

Protokołowała

Bogusława Szmigiel

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 25-04-2008 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 13:14